Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 341

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==planning
Check title to add to marked list
Is urban agriculture urban green space? A comparison of policy arrangements for urban green space and urban agriculture in Santiago de Chile
Contesse, Maria ; Vliet, B.J.M. van; Lenhart, J. - \ 2018
Land Use Policy 71 (2018). - ISSN 0264-8377 - p. 566 - 577.
urban agriculture - urban green space - planning - policy arrangement - Santiago de Chile
Urban green spaces are crucial for citizens’ wellbeing. Nonetheless, many Latin American cities struggle to provide sufficient and equitable green space distribution for their citizens. By looking at the Chilean capital Santiago as an example, this paper examines whether the growing urban agriculture movement provides a feasible opportunity to increase public urban green space access. It does so by using the policy arrangement approach to analyse change and stability in two policy domains: urban green space planning and urban agriculture. The paper investigates urban green spaces and urban agriculture and the role of practitioners, urban planners and policymakers. The analysis found opportunities for urban agriculture to facilitate the expansion of urban green spaces in Santiago if policy mechanisms enable private or public spaces to be maintained by citizen organizations. Such mechanisms may, however, encounter resistance from public agencies, as it is unresolved who is involved and who benefits from urban agriculture. The paper concludes that urban agriculture is an
opportunity for urban greening in Santiago, although changes are needed in how green areas are planned and conceived. Additionally, urban agriculture should not be understood as a substitute for parks but as a complementary form of green space provision with a distinctive value.
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : werkafspraken en werkplan 2017
Verver, S.W. - \ 2016
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 16.009) - 103
visserij - onderzoek - wetgeving - planning - nederland - fisheries - research - legislation - netherlands
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2017 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen programma WOT- 05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst en werkafspraken tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Wageningen Research, onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. In september 2015 is de Uitvoeringsovereenkomst voor WOT-05 met 1 jaar verlengd tot 31 december 2016. Voor 2017 wordt deze Uitvoeringsovereenkomst verlengd of vernieuwd. De Uitvoeringsovereenkomst en de bijbehorende werkafspraken vormen de basis voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KB-WOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld. KB-WOT is bedoeld voor het in stand houden en ontwikkelen van de specifieke kennisinfrastructuur die nodig is om het programma te kunnen uitvoeren. Voor de inzet van KB-WOT visserijonderzoek wordt jaarlijks een afzonderlijk werkplan gemaakt. In brede zin heeft de inhoud van het programma betrekking op de advisering van het visserijbeleid en het verzamelen van gegevens die daarvoor nodig zijn. Tevens wordt via de internationale organisaties meegewerkt aan de advisering voor het beheer van de visbestanden in internationale wateren.
Programa Nacional de Agrologística : informe 4: Hoja de Ruta 2018
Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102 p.
logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - doelstellingen
National Agrologistics Program : report 4: 2018 Roadmap
Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102 p.
logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - doelstellingen
Perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten : tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten in het kader van het MIRT en de Natuurambitie Grote Wateren
Kwakernaak, C. ; Lange, H.J. de; Hartgers, E.M. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2676) - 111 p.
waterbeheer - natuur - recreatie - ecosysteemdiensten - planning - water - projecten - water management - nature - recreation - ecosystem services - projects
Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zullen de komende jaren veel uitvoeringsprojecten voor de grote wateren worden voorbereid om de waterveiligheid te vergroten en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te garanderen. Bij de realisatie van deze wateropgaven kunnen ook kansen ontstaan voor natuur- en recreatiewaarden. Hiervoor is het wenselijk om in de planvorming voor uitvoeringsprojecten gebruik te kunnen maken van tools om de potenties voor natuur en ecosysteemdiensten, zoals recreatie, te bepalen en waarderen. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande methoden en modellen hiervoor.
Geleid door het landschap
Koedoot, M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2014
Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein, Lectoraaat Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer - ISBN 9789082119510 - 64
landschap - omgevingspsychologie - landschapsarchitectuur - planning - landgebruik - ontwerp - vegetatie - nederland - landscape - environmental psychology - landscape architecture - land use - design - vegetation - netherlands
Op een toegankelijke manier worden de verschillende methoden van landschapsanalyse en landschapswaardering beschreven die in de Velpse Van Hall Larenstein opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Land- en Watermanagement en Tuin- en Landschapsinrichting onderwezen worden. Het doel van het boekje is de breedte van de Velpse benaderingen te laten zien. Een VHL uitgave, bestemd voor iedereen die met landschap werkt, bijvoorbeeld in de tuin- en landschapsarchitectuur of de planvorming
Strategische communicatie. Principes en toepassingen
Aarts, N. ; Steuten, C.D.M. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2014
Assen : Van Gorcum (3e geheel herziene druk ) - ISBN 9789023253013 - 320
communicatietheorie - communicatie - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verandering - innovaties - gedragsveranderingen - beleid - planning - conflict - probleemoplossing - besluitvorming - organisaties - kennis - bedrijfsvoering - communication theory - communication - diffusion of information - communication skills - change - innovations - behavioural changes - policy - problem solving - decision making - organizations - knowledge - management
De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag. Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het betreft een derde, sterk gewijzigde druk waaraan nieuwe, actuele thema's zijn toegevoegd zoals onbewuste beïnvloeding, social media en de rol van communicatie bij innovatieprocessen. Het uitgangspunt van het boek is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en een gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie, ook in professionele settings. De schrijvers richten zich op studenten die communicatie studeren aan de universiteit of het HBO. Tegelijkertijd is het boek van nut voor communicatiespecialisten bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die verantwoordelijk zijn voor een optimale positionering in een voortdurende veranderende omgeving. Ook voor beleidsmakers, artsen en andere professionals, voor wie strategische communicatie een belangrijk aspect vormt van het dagelijkse werk is dit boek van grote waarde. Een belangrijk deel van hun functioneren hangt af van hun inzicht in de principes van communicatie en de vaardigheid daarmee om te gaan.
De waarden van de groene stad
Timmermans, W. ; Cilliers, J. ; Slijkhuis, J. - \ 2014
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Planning by surprise ) - ISBN 9789068240351 - 48
planning - landschapsarchitectuur - openbaar groen - volksgezondheid - stedelijke gebieden - economische evaluatie - groenbeheer - utrecht - landscape architecture - public green areas - public health - urban areas - economic evaluation - management of urban green areas
Groen zorgt voor een gezonde, leefbare, rendabele, schone en mooie stad, maar is ook economisch interessant voor de stad als vestigingsklimaat van bedrijven. In het Europese project Value (Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy) hebben tien partners van 2008 tot 2012 samengewerkt om bewijs te verzamelen van de economische meerwaarde die groen heeft voor steden. VHL op zijn beurt, onderzocht planningsmethoden over economische meerwaarde van het stadsgroen. In samenwerking met de gemeente Amersfoort is dit via experimenten in praktijk gebracht.
Meer waarden met dieren : businessplan
Janssens, E. ; Rooij, D. de; Nolles, J. ; Waggelink, W. ; Hopster, H. - \ 2013
Wageningen : Centre of Expertise Agrodier - 43
dierhouderij - dierlijke productie - publiek-private samenwerking - agrarisch onderwijs - planning - Nederland - animal husbandry - animal production - public-private cooperation - agricultural education - Netherlands
Het Centre of Expertise (CoE) Agrodier richt zich op intensieve publiek-private samenwerking binnen de dierlijke productie-sector met daaraan gekoppeld een hoogwaardig en praktijkgericht onderwijsaanbod met toegepast onderzoek als middel om de kwaliteit te versterken. In het businessplan wordt eerst de positie van Agrodier in de sector toegelicht. Vervolgens wordt de betekenis en meerwaarde van het CoE Agrodier besproken. Het groeimodel en de benodigde aanpak om te komen tot een volwaardige publiek-private samenwerking wordt in het laatste deel uiteengezet.
Sustainable food planning: evolving theory and practice
Viljoen, A. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2012
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861873 - 598
voedselproductie - voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselconsumptie - planning - beleid inzake voedsel - stedelijke planning - stadslandbouw - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - wereld - food production - food security - food supply - food consumption - food policy - urban planning - urban agriculture - sustainability - urban areas - world
Half the world’s population is now urbanised and cities are assuming a larger role in debates about the security and sustainability of the global food system. Hence, planning for sustainable food production and consumption is becoming an increasingly important issue for planners, policymakers, designers, farmers, suppliers, activists, business and scientists alike. The rapid growth of the food planning movement owes much to the unique multi-functional character of food systems. In the wider contexts of global climate change, resource depletion, a burgeoning world population, competing food production systems and diet-related public health concerns, new paradigms for urban and regional planning capable of supporting sustainable and equitable food systems are urgently needed. This book addresses this urgent need. By working at a range of scales and with a variety of practical and theoretical models, this book reviews and elaborates definitions of sustainable food systems, and begins to define ways of achieving them. Four different themes have been defined as entry-points into the discussion of ‘sustainable food planning’. These are (1) urban food governance, (2) integrating health, environment and society, (3) urban agriculture (4) planning and design
Marketing : eine fallstudienbasierte Einführung
Griese, K.M. ; Bröring, S. - \ 2011
Wiesbaden : Gabler-Verlag (Lehrbuch ) - ISBN 9783834927170 - 307
marketing - planning - marktplanning - strategisch management - consumentengedrag - koopgewoonten - marketingbeleid - onderzoek - gevalsanalyse - studieboeken - market planning - strategic management - consumer behaviour - purchasing habits - marketing policy - research - case studies - textbooks
Studenten sowie Praktiker erhalten eine praxisorientierte Einführung in die zentralen Grundlagen des Marketing. Ausgangspunkt jedes Kapitels ist eine Fallstudie, die eine konkrete praktische Rahmenbedingung eines Unternehmens vorstellt. Diese Situation wird in den Ausführungen dann mit den theoretischen und methodischen Ansätzen verknüpft. Dadurch wird die Transferleistung von Theorie zur Praxis und vice versa für den Leser erleichtert. Der Leser lernt auf diese Weise die Aufgaben des Marketing im Unternehmen zu verstehen und einzuschätzen. Neben der Unternehmensperspektive wird ferner ein Verständnis über die Markt- und Konsumentenperspektive erarbeitet. Darüber hinaus werden die klassischen Instrumente des Marketing-Mix nicht nur singulär dargestellt, sondern mit Bezügen zu den originären Wachstum- oder Kostenzielen von Unternehmen. Zusätzliche Übungen helfen Studierenden, sich frühzeitig auf Klausuren vorzubereiten
Van einddoelplanning naar procesplanning - 20 jaar later
Burger, M. ; Hoogstra, M.A. - \ 2011
Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)7. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 33.
natuurbeheer - bosbeheer - planning - evaluatie - nature management - forest administration - evaluation
Als over strategische (of langetermijn-) planning in het bosen natuurbeheer wordt gesproken, wordt vaak verwezen naar twee typen van planning, namelijk einddoelplanning en procesplanning. Einddoelplanning was lange tijd dé manier van plannen in de Nederlandse beheerpraktijk, maar werd begin jaren ‘90 als ‘niet doelgericht’ en ‘inefficiënt’ bestempeld. Een procesmatige vorm van planning zou veel realistischer zijn. Heeft de strategische beheerplanning zich de laatste 20 jaar in de praktijk inderdaad in de richting van procesplanning ontwikkeld? Of is einddoelplanning nog steeds de belangrijkste manier van plannen? Een verslag van een verkennend onderzoek.
Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek
Kromdijk, J. ; Gelder, A. de - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1088) - 35
glastuinbouw - cultuurmethoden - plantenvermeerdering - plantenkwekerijen - energiebesparing - temperatuurprofiel - groenteteelt - planning - logistiek - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - cultural methods - propagation - nurseries - energy saving - temperature profile - vegetable growing - logistics - feasibility studies
Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project ‘Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek’ is door middel van gesprekken met 10 opkweekbedrijven, een workshop en literatuurstudie in kaart gebracht waar de kansen en knelpunten liggen.
Onderzoek Teelt de grond uit Bloembollen in 2011
Kool, S.A.M. de - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)217. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - teelt - cultuur zonder grond - substraten - planning - bereikt resultaat - ornamental bulbs - cultivation - soilless culture - substrates - achievement
In 2011 wordt het tweede jaar met proeven uitgevoerd in het kader van het project Teelt de grond uit. Op drie locaties wordt nagegaan welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor de bloembollenteelt die niet afhankelijk is van teelt in de vollegrond. In dit artikel komen de plannen voor 2011 aan de orde.
Koppeling groeimodellen en logistieke modellen voor optimale sturing, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-005
Marcelis, L.F.M. ; Noort, F.R. van - \ 2011
S.n.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenkwekerijen - logistiek - planning - monitoring - groeimodellen - computertechnieken - agrarische bedrijfsplanning - greenhouse horticulture - protected cultivation - nurseries - logistics - growth models - computer techniques - farm planning
Onderzoek naar het ontwikkelen en koppelen van groeimodellen met logistieke modellen bij potplantenkwekerijen om teelt en logistiek beter op elkaar te kunnen afstemmen.
Calculation rules for the DSS
Wal, J.T. van der; Quirijns, F.J. ; Leopold, M.F. ; Slijkerman, D.M.E. ; Jongbloed, R.H. - \ 2011
Den Helder : IMARES (IMARES report no. C010/11) - 46
windenergie - windmolenpark - planning - besluitvorming - milieufactoren - ruimtelijke analyse - natuurbescherming - europa - wind power - wind farms - decision making - environmental factors - spatial analysis - nature conservation - europe
The WindSpeed project aims to develop a roadmap defining a realistic target and a development pathway up to 2030 for offshore wind energy in het Central and Southern North Sea. To achieve this roadmap spatial data on where these activities occur and if possible with what intensity is needed. This data can then be used as building material to feed into the DSS or Decision Support System that is also part of the project plan
Vital coalitions, vital regions; cooperation in sustainable, regional development
Horlings, L.G. - \ 2010
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861415 - 176
regionale ontwikkeling - regionaal beleid - landgebruik - relaties tussen stad en platteland - landbouwontwikkeling - regionaal bestuur - planning - regionale economie - duurzame ontwikkeling - regional development - regional policy - land use - rural urban relations - agricultural development - regional government - regional economics - sustainable development
Many rural regions in Europe are undergoing a dynamic transition, driven by forces of urbanisation and agricultural development, new patterns of production and consumption, and new societal demands. However, while the historical rural-urban divide is eroding, rural landscapes are becoming more important to people for leisure, recreation and personal orientation. The complex processes affecting rural areas are proving difficult for the current institutions to manage. The challenge is to find ways to create new capacity to act and get sustainable initiatives off the ground; initiatives that are now often smothered or constrained by the institutional context. This book bridges the gap between theory and practice to explore the conditions required to enable a transition towards sustainable regional development. It analyses experiences in eight regions in the Netherlands where different regional strategies have been pursued: the development of new markets, rural services and linkages between producers and consumers, spatial designs, regional branding and new alliances between agricultural sectors and other sectors. The authors argue that specific forms of networks, called vital coalitions, have the ability to foster better regional co-operation, and identify the crucial requirements for vital co-operation. These include the presence of leaders of change, agenda-setting processes, coalition building and supportive government authorities. The book is of value to all those interested or involved in rural and regional development: professionals, policy makers, scientists and students.
PrimAviera onder de loep; Perspectief vestigingslocatie glastuinbouw
Ruijs, M.N.A. ; Groot, N.S.P. de; Zwart, H.F. de; Voogt, W. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap ) - ISBN 9789086154258 - 50
kassen - tuinbouwbedrijven - regionale ontwikkeling - regionaal beleid - planning - vestigingsplaats van de productie - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - kastechniek - bestemmingsplannen - greenhouses - market gardens - regional development - regional policy - location of production - agricultural research - greenhouse horticulture - greenhouse technology - zoning plans
In opdracht van Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) is een deskstudie uitgevoerd naar de glastuinbouwlocatie PrimAviera als vestigingsplaats voor ondernemers in de glastuinbouw. De studie omvat een SWOT-analyse van PrimAviera, waarbij de locatie is beoordeeld op verschillende duurzaamheidsaspecten. Bijzondere aandacht is besteed aan de energie, CO2 en watervoorziening. De studie levert bouwstenen op voor SGN in zijn communicatie naar belangstellende ondernemers. A desk study commissioned by Stallingsbedrijf Glastuinbouw (SGN) has been carried out to evaluate the greenhouse horticulture park PrimAviera as a potential business location for greenhouse horticulture professionals. The study consists of a SWOT analysis assessing PrimAviera on the basis of various aspects of sustainability. Particular attention was paid to provisions for energy, CO2, and water. The study provides SGN with a foundation for communication with interested entrepreneurs.
'Voorspelbaarheid van de teelt is het belangrijkst'
Noorduyn, L. - \ 2010
Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 9 - 9.
anthurium - sierplanten - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - planning - logistiek - ornamental plants - horticulture - farm management - farm planning - logistics
Koppeling van ICT, logistiek en teelt levert het bedrijf Anthura ongetwijfeld extra winst op, is de overtuiging van anthurium-kweker Mark van der Knaap. Hij neemt deel aan het project Plant-iT. Ruim 150 rassen anthurium kweekt het bedrijf Anthura in Bleiswijk. Bovendien zijn in de kas van elk ras verschillende groeifasen aanwezig. Als er dan ook nog eens wereldwijd honderden klanten zijn, hoe hou je dan goed in de gaten wanneer welke partij leverbaar is en of de groei van een partij volgens planning verloopt?
The development of microbial pest control products for control of arthropods: a critical evaluation and a roadmap to success
Ravensberg, W.J. - \ 2010
University. Promotor(en): Joop van Lenteren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856788 - 348
plagen veroorzaakt door geleedpotigen - biopesticiden - ontwikkeling - potentie - screenen - biologische productie - formuleringen - experimenteel veldonderzoek - kwaliteitscontroles - vercommercialisering - planning - toelating van bestrijdingsmiddelen - arthropod pests - microbial pesticides - development - potency - screening - biological production - formulations - field experimentation - quality controls - commercialization - authorisation of pesticides
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.