Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 530

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==plant disorders
Check title to add to marked list
Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
Iron is essential for photosynthesis and respiration : iron deficiency : the most common deficiency disorder
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 48 - 49.
horticulture - greenhouse horticulture - rosaceae - chelates - ph - iron - deficiency - plant disorders - crop production - tuinbouw - glastuinbouw - chelaten - ijzer - deficiëntie - afwijkingen, planten - gewasproductie

Iron plays a major role in photosynthesis. That’s why a shortage directly affects the production capacity of the plant. The application of chelates has made iron much more easy to absorb. Nevertheless it’s an element that we have to keep an eye on.
Lokkende werking feromoon vooral bij aanwezigheid van plantengeur : feromoonval beschikbaar voor opsporen behaarde wants
Tol, R.W.H.M. van; Hennekam, M. ; Yang, Daowei - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)12. - p. 50 - 51.
tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - feromoonvallen - insectenlokstoffen - geurstoffen - hemiptera - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - groenten - snijbloemen - aubergines - cucumis - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - pheromone traps - insect attractants - odours - plant disorders - agricultural research - plant health - vegetables - cut flowers
Plaagwantsen zoals behaarde wants en brandnetelwants vormen in teelten als aubergine, komkommer en chrysant een serieus probleem. Ze geven al in kleine aantallen flinke schade: bloemabortie in aubergine, stengel- en vruchtschade in komkommer en splitkoppen in chrysant. Zodra telers wantsen of wantsenschade signaleren zien ze zich al snel genoodzaakt in te grijpen met middelen die schadelijk zijn voor aanwezige biologische bestrijders tegen andere plagen; het begin van het einde van hun biologie.
Plantenziektenkundig laboratorium voor elke glastuinbouwteler : On-site detectie voor snel opsporen pathogenen
Bezemer, J. ; Schoen, C.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)3. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - groenten - tomaten - afwijkingen, planten - tests - testinstallaties - innovaties - detectie - technieken - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - test rigs - innovations - detection - techniques
Een teler heeft een virus in de kas, maar hij weet niet welk virus precies? Hij heeft last van een aaltje en wil uitzoeken welk aaltje het is? Zijn de vlekjes veroorzaakt door Botrytis of door meeldauw? Binnenkort zorgen telers zelf voor antwoorden op deze vragen. Snel en goedkoop, in de kas.
Rapportage "Effect EM Velden op bomen"
Lammeren, A.A.M. van - \ 2013
Wageningen : Laboratorium voor Celbiologie, Wageningen University and Research Centre (WUR) - 84
bomen - nadelige gevolgen - afwijkingen, planten - elektromagnetische straling - stedelijke gebieden - landbouwkundig onderzoek - trees - adverse effects - plant disorders - electromagnetic radiation - urban areas - agricultural research
Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal aantastingen zoals scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. In een poging de oorzaak te achterhalen van deze aantastingen, is nagegaan of biotische factoren een rol spelen. Dat is tot nu toe ondanks veel onderzoek niet aangetoond. Onbekende boomaantastingen Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich vanaf 2007 ingezet de oorzaak en effecten van onbekende boomaantastingen onder de aandacht te brengen van gemeenten, de groenbranche en de overheid. Zij gaf in de periode 2007 – 2010 Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en de Plantenziektekundige Dienst opdrachten onderzoek te doen naar het verschijnsel. Nadat geen oorzaak kon worden gevonden gaf zij in 2010 opdracht aan WUR onderzoek te doen naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden. Ook ontstond er vanuit de groenbranche behoefte te weten waardoor de schade veroorzaakt wordt. Omdat in de stedelijke omgeving in toenemende mate sprake is van elektromagnetische (EM-) velden en in stedelijke omgeving boomaantastingen met toenemende frequentie voorkomen, zou het kunnen zijn dat de aantastingen veroorzaakt worden door de EM-velden. Er is op dit moment geen sterk wetenschappelijk bewijs van grootschalige experimenten voor een effect van EM-straling, zoals gebruikt voor telecommunicatie, op levende organismen. Het onderzoeksresultaat uit 2010 gaf evenwel aanleiding meer onderzoek te doen naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden op bomen. Er is daarom bij het Productschap Tuinbouw (PT) een projectaanvraag ingediend met als doel in een periode van 2 jaar te achterhalen of en zo ja, in welke mate EM-velden effect hebben op essen. Deze rapportage omvat een omschrijving van de experimentele opzet en de resultaten van de periode 2010-2012. Dit project is in 2010 gefinancierd door de opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn en in de periode 2011-2012 deels gefinancierd door de Gemeente Alphen aan den Rijn en deels door het Productschap Tuinbouw. Vraagstelling Hebben EM-velden een effect op bomen en hebben EM-velden effect op het functioneren van bomen op een wijze dat het vastgesteld kan worden aan facetten als bladontwikkeling, bladvorm, bladhoeveelheid, bladkwaliteit en de groei van stam en takken in lengte en dikte?
Bloemafwijking Gerbera: Consultancy onderzoek naar mijten als oorzaak van bloemafwijking bij Gerbera
Helm, F.P.M. van der; Ludeking, D.J.W. ; Leman, A. ; Dings, E. ; Groot, M. de; Mei, M. van der - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1251) - 38
sierteelt - gerbera - afwijkingen, planten - mijten - mijtenbestrijding - gewasbescherming - acariciden - landbouwkundig onderzoek - monitoring - ornamental horticulture - plant disorders - mites - mite control - plant protection - acaricides - agricultural research
Bij bloemmisvorming zonder weekhuidmijten zijn, bij nader onderzoek, in de meeste gevallen in dit project toch weekhuidmijten gevonden. De enige uitzondering gaf ook op het gewas duidelijk afwijkende symptomen. Bij enkele monsters kan trips als oorzaak niet worden uitgesloten. Weekhuidmijten worden waarschijnlijk bij onderzoek en scouten vaak over het hoofd gezien. Het vereist een nauwkeurig onderzoek van symptomen en laboratoriumtechnieken om weekhuidmijtenaantasting vast te stellen. Een loupe volstaat niet. Weekhuidijten kunnen al verdwenen zijn, terwijl de bloemen toch nog schade vertonen. Weekhuidmijten kunnen zich zowel in bloemen, in knoppen, als op ingezonken plekken met bruine beharing op kelkbladeren en steel bevinden, waarbij weekhuidmijten inwendige aantasting in de stengel kunnen geven. De in Gerbera veel voorkomende weekhuidmijtensoorten uit deTarsonemidae familie laten geen sterke bladsymptomen zien. Bij sterk misvormde bloemen is ook inwendig rot gevonden dat ook al in een jong stadium op de bloembodem, net onder de buisbloemen, aanwezig was. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor onderzoek naar het ontstaan van rotkoppen.Het Productschap Tuinbouw heeft door een consultancy opdracht dit onderzoek mogelijk gemaakt. Flori Consult Group heeft op 6 bedrijven het probleem vastgelegd, 8 monsters verzameld en de omstandigheden beschreven. Aanvullend heeft Wageningen UR glastuinbouw planten en bloemen in het laboratorium onderzocht.
Olifantspoten in paprika: Telersinventarisatie, symptoombestrijding en hypotheses
Ludeking, D.J.W. ; Kersten, M. ; Vries, R.S.M. de - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1237) - 74
paprika's - capsicum annuum - rassen (planten) - stengels - afwijkingen, planten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - symptomen - glastuinbouw - nederland - sweet peppers - varieties - stems - plant disorders - plant pathogenic fungi - plant disease control - symptoms - greenhouse horticulture - netherlands
Bij de teelt van paprika kan flinke uitval optreden door het ontstaan een opgezwollen, zachte (rotte) plantvoet met een verkurkt oppervlak. Deze symptomen worden ‘dikke poten’ of ‘olifantspoten’ genoemd. Bij planten met deze symptomen worden schimmels zoals Pythium spp. , Fusarium solani en Phytophthora capsici waargenomen. In het project is een kennisinventarisatie onder telers en plantenkwekers gehouden, is een beschrijving van de symptomen en microscopische studie gemaakt en zijn in de kassen metingen uitgevoerd aan stengel en klimaat. Naar aanleiding van dit project zijn een aantal hypotheses opgesteld.
Voorkomen bloemmisvorming en bloemverdroging in Zantedeschia : effect van kasklimaat op bloemmisvorming
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials
Misvormde bloemen zijn een probleem in Zantedeschia. Bloementelers geven aan dat 15% misvormde bloemen regelmatig voorkomt tot soms wel 50% aan toe. Deze bloemen brengen minder of geen geld op en het kost extra tijd om deze bloemen te verwerken (extra sorteerkosten). Op het mom ent dat de bloemen uit de scheut komen is de afwijking al zichtbaar. Omdat de bloemontwikkeling en uitgroei grotendeels plaatsvind na het planten was de verwachting dat verschillen in kasklimaat (temperatuur en RV) van invloed zou den zijn op het ontstaan van misvormde bloemen. Daarom zijn gedurende twee jaren proeven uitgevoerd in vier kasafdeling met verschillende klimaatinstellingen met hogere en lagere temperaturen en een hogere (80%) en lager e (60%) RV. In deze afdelingen zijn vijf (2011) of drie (201 2) cultivars geplant op twee tijdstippen (maart en mei/juli). Voor het planten zijn de knollen eenmaal of tweemaal in gibberelline gedompeld voor bloeibevordering.
Invloed kasklimaat op bloemmisvorming en productie Zantedeschia
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2013
zantedeschia - calla - afwijkingen, planten - bloemen - temperatuur - misvormingen - gewasproductie - proeven - landbouwkundig onderzoek - plant disorders - flowers - temperature - malformations - crop production - trials - agricultural research
Powerpoint presentatie over de problematiek van afwijkende bloemen en een lagere bloemproductie dan verwacht in Zantedeschia. Wat zijn mogelijke oorzaken?
Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2012 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in enkel - en volveldexperimenten met tulp in 2012
Doorn, J. van; Polder, G. ; Heijden, H.J.W.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 41
tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - controle - verwijderen van ongewenste planten - automatisering - robots - detectie - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - control - roguing - automation - detection - agricultural research - ornamental bulbs - precision agriculture
Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
Cavity spot in peen en de mogelijkheden van beheersing : voorstel voor onderzoek naar perspectiefvolle toepassingen
Lamers, J.G. - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 27
cavity spot - afwijkingen, planten - penen - wortelgewassen als groente - daucus carota - plantenziektebestrijding - literatuuroverzichten - plant disorders - carrots - root vegetables - plant disease control - literature reviews
Cavity spot is een groot probleem in de teelt van peen in het algemeen en de industrieteelten in het bijzonder. De aantasting veroorzaakt onacceptabel kwaliteitsverlies doordat donkere plekken op de peen ontstaan die na schrappen of schillen zelfs nog duidelijker naar voren komen. Aantastingpercentages tot 60 % komen voor, terwijl maximaal 5 % is toegestaan. Bij waspeen is het probleem zo groot dat teeltgebieden worden verlaten (NOP). De transportkosten kunnen door de grotere afstanden hoog oplopen om de peen naar de fabriek te vervoeren. In de praktijk zijn er geen mogelijkheden om cavity spot te bestrijden. Wel kan het optreden van cavity spot vermeden worden door - niet te telen op percelen waar eerder cavity spot is opgetreden en - niet te telen op percelen waar wateroverlast (structuur, drainage) kan optreden, - te kiezen voor kortere peenteelten zoals de teelt van Parijse wortelen, - door regelmatig penen op te rooien kan de besmetting gemonitord worden zodat de oogst kan plaats vinden voordat de aantasting te hoog wordt - zo mogelijk de teelt van minder vatbare rassen, die evenwel minder gewilt zijn. Vanwege het ontbreken van afdoende bestrijdingsmogelijkheden is de literatuur onderzocht op nieuwe mogelijkheden.
Wordt nerfstrepenziekte in tulpen door een virusbesmetting veroorzaakt?
Vink, P. ; Pham, K.T.K. ; Lemmers, M.E.C. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 12
tulpen - afwijkingen, planten - tabakskringvlekkenvirus - detectie - technieken - plantenvirussen - innovaties - monitoring - bemonsteren - tulips - plant disorders - tobacco ringspot virus - detection - techniques - plant viruses - innovations - sampling
Nerfstrepenziekte in tulpen is een verschijnsel waarbij de planten te kort blijven, de bladeren soms krom en gedraaid groeien en necrotische strepen zichbaar zijn rond de nerven nabij de bladoksels. Daardoor ontstaat soms veel economische schade. Bij nerfstrepenziekte wordt vanuit oud virologisch onderzoek vermoed dat sprake is van een besmetting met het tobacco ringspot virus (TRSV) zonder dat een directe relatie voldoende duidelijk is aangetoond. Intussen zijn de detectietechnieken om virussen aan te tonen de laatste jaren aanzienlijk gevoeliger en beter geworden zodat er meer mogelijkheden bestaan om te achterhalen welk virus mogelijk een rol speelt bij de verschijnselen van nerfstrepenziekte. In het broeiseizoen 2010/2011 werden verschillende monsters tulpen met verschijnselen van nerfstrepenziekte aangeboden voor diagnostisch onderzoek. Dit leek een goed moment om nog eens na te gaan of werkelijk sprake was van een virusbesmetting. Daartoe zijn 12 verschillende monsters tulpen verzameld en met behulp van PCR-technieken getoetst op aanwezigheid van virussen. Daarnaast is plantensap uit een aantal monsters tulpen verzameld en op zogenaamde toetsplanten aangebracht zodat een eventuele virusbesmetting zichtbaar gemaakt kon worden.
Verkenning automatische verwijderingstechnieken : Programma Precisie Landbouw nr 104
Baltissen, A.H.M.C. ; Hofstee, J.W. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF (PPO 3236158312) - 23
tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - landbouwkundig onderzoek - detectie - landbouwtechniek - apparatuur - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - agricultural research - detection - agricultural engineering - apparatus - ornamental bulbs - precision agriculture
De teelt van tulpen kampt met aantasting door verschillende virussen, met name door het mozaïekvirus (Tulip Breaking Virus of TBV). Virusaantasting uit zich in de vorm van vaak subtiele strepen, vlekken in het blad en kleurafwijkingen in de bloemen. De aanwezigheid van het virus in de tulpenbol verlaagt de opbrengst en de kwaliteit en is een belemmering voor de export. Bij een hoge besmetting worden hele partijen afgekeurd. om economische, arbeid technische én milieukundige redenen gewenst virusaantasting zoveel mogelijk te voorkomen. Een consortium van kwekers, WUR-PPO, Agro-Syntens met steun van de sector (KAVB) heeft als doelstelling om het percentage viruszieke tulpen in de gehele keten terug te dringen door middel van het ontwikkelen en testen van een autonoom werkend prototype apparaat voor detectie en verwijdering van virus besmette (tulpen) planten in het open veld.
Calcium in de bol en bladkiep bij tulpen : Onderzoek naar de voorspellende waarde van het calciumgehalte in tulpenbollen in het voorspellen van de kans op blad- en stengelkiep
Dam, M.F.N. van - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 21
tulipa - forceren van planten - afwijkingen, planten - cultuurmethoden - plantenziektebestrijding - bloembollen - tulpen - landbouwkundig onderzoek - nederland - forcing - plant disorders - cultural methods - plant disease control - ornamental bulbs - tulips - agricultural research - netherlands
Bladkiep in tulp is de grootste oorzaak van uitval in de hedendaagse broeierij van tulpen. Bij het ontstaan van dit probleem spelen allerlei factoren een rol, zoals bemesting, luchtvochtigheid, temperatuur, groeisnelheid en het systeem waarin wordt gebroeid (potgrond, stilstaand water en stromend water). Men kan deze factoren beïnvloeden en daarmee een deel van de uitval voorkomen. Dikke bolmaten van gevoelige cultivars kunnen echter bijna niet zonder problemen worden gebroeid in december en januari. Naast de genoemde factoren blijkt verder dat niet alle cultivars en partijen tulpenbollen in dezelfde mate gevoelig zijn voor bladkiep. Omdat bekend is dat calcium in stengel en blad een belangrijke rol speelt in het voorkómen van bladkiep is in het verleden onderzocht of het calciumgehalte van de bollen een indicatie zou kunnen zijn voor de kans op bladkiep. Er bleek slechts een zwakke correlatie te bestaan tussen het calciumgehalte van bollen en de kans op bladkiep. In dit project is onderzocht of het calciumgehalte van specifieke onderdelen van de bol (spruit, bolbodem en bolrokken) een betere maat is voor de kans op bladkiep. In 8 cultivars, waarvan sommige in twee bolmaten, werden in een proef de calciumgehaltes van bol-onderdelen bepaald en vergeleken met de later gevonden percentages uitval door blad- of stengelkiep. De gevonden relaties bleken maar zwak. Als voorspellende waarde voor kiepen is de calciumbepaling van boldelen daarom niet geschikt gebleken. Sommige gevonden trends waren zelfs verrassend tegengesteld aan de verwachting. Een hoger calciumgehalte van de spruit zou meer kiepers geven. Het gehalte van de bolrokken leek wel enigszins te correleren met het uiteindelijk gehalte van de plant. De conclusie blijft echter dat er met een calciumbepaling vooraf geen betrouwbare voorspelling kan worden gedaan voor de kiepgevoeligheid.
Ziek en Zeer : Oorzaak nerfstrepenziekte in tulp vrijwel zeker geen virus
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)246. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 28.
tulpen - afwijkingen, planten - forceren van planten - oorzakelijkheid - landbouwkundig onderzoek - tests - bemonsteren - bloembollen - tulips - plant disorders - forcing - causality - agricultural research - sampling - ornamental bulbs
Nerfstrepenziekte is in de broeierij van tulpen een ziekte waarvan tot nu toe werd vermoed dat een besmetting met het tabakskringvlekkenvirus een rol zou spelen. Toch was daar vanuit het onderzoek nooit overtuigend bewijs voor gevonden. Omdat de laatste jaren veel betere detectietechnieken voor virussen zijn ontwikkeld en zijn toe te passen is nagegaan of bij nerfstrepenziekte werkelijk sprake is van een virusbesmetting. Het bleek dat geen virussen in tulpen met nerfstrepenziek konden worden aangetoond. Daarmee lijkt vrijwel zeker dat het nerfstrepenziekte in tulpen niet door tabakskringvlekkenvirus wordt veroorzaakt.
Bastschade laanbomen door zonnebrand
Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 49
straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - afwijkingen, planten - zonnestraling - scheuren - symptomen - beschermingsmateriaal - risicofactoren - proeven - street trees - bark - damage - sunscald - plant disorders - solar radiation - shakes - symptoms - guards - risk factors - trials
Naar aanleiding van grote problemen in 2006 met bastschade door zonnebrand bij laanbomen is in de periode 2008 – 2011 onderzoek gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. Door PPO is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn uiteenlopende beschikbare beschermmaterialen in een veldproef getest. In de veldproef is zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden die de kans op zonnebrand zouden kunnen bevorderen.
Wortelbederf bij potplantenteelt van Zantedeschia
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)242. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
zantedeschia - potplanten - potcultuur - wortels - afwijkingen, planten - fusarium - landbouwkundig onderzoek - pot plants - pot culture - roots - plant disorders - agricultural research
Sinds een aantal jaren kennen we bij de potplantenteelt van Zantedeschia het fenomeen wortelbederf waardoor deze planten vervroegd afsterven. Uit diagnostisch onderzoek is gebleken dat met name de wortels die langs de potwand groeien glazig kunnen worden, waarna toevallig aanwezige schimmels in de grond de wortels kunnen gaan koloniseren. Een aantal van deze schimmels bleek echter niet in staat om vitale wortels van Zantedeschiaplanten direct aan te tasten.
Ziek en Zeer : Alternaria-bladvlekken in tulp, lelie en dahlia marginaal probleem
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 27 - 27.
snijbloemen - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - alternaria alternata - bestrijdingsmethoden - fungiciden - gewasbescherming - bloembollen - cut flowers - leaf spotting - plant disorders - control methods - fungicides - plant protection - ornamental bulbs
In afwijkende bladvlekken bij tulp, lelie en dahlia is regelmatig de schimmel Alternaria alternata gevonden. Met een aantal infectieproeven is nagegaan of deze schimmel in staat is om bij de genoemde gewassen op gezond blad een aantasting te vervoorzaken. Het bleek dat Alternaria niet in staat was om onbeschadigd blad van tulp, lelie en dahlia aan te tasten. Waarschijnlijk is dus een invalspoort nodig om de schimmel toegang te verschaffen tot het bladweefsel. De schimmel is goed te onderdrukken met verschillende fungiciden zodat het slechts een marginaal probleem hoeft te zijn.
Toetsen voor PlAMV op leven en dood - wat zegt een toetsresultaat?
Kock, M.J.D. de - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
lilium - afwijkingen, planten - diagnostische technieken - elisa - testen - virussen - plantago asiatica mosaic virus - landbouwkundig onderzoek - plant disorders - diagnostic techniques - testing - viruses - agricultural research
Bij virusdiagnostiek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van laboratoriumtoetsen. Kort nadat in 2010 bekend werd dat onbekende afwijkingen bij lelie veroorzaakt werden door PlAMV, is door PPO Bloembollen en Bloembollenkeuringsdienst (BKD) dit virus nader bestudeerd en is er een PCR-toets specifiek voor PlAMV ontwikkeld. Sinds 2011 heeft de BKD een PlAMV-specifieke ELISA-toets beschikbaar. PCR- en ELISA-toetsen worden veel bij onderzoek gebruikt. Gelukkig worden PCR- en ELISA-toetsen ook steeds vaker bij bedrijfsvoering ingezet. Dit is een goede zaak!
Ziek en Zeer : oorzaak 'antennes' bij lelies nog steeds onbekend
Vink, P. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)240. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
bloembollen - snijbloemen - lelies - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - temperatuur - ontdooien - toestandsverandering - ornamental bulbs - cut flowers - lilies - plant disorders - agricultural research - temperature - thawing - change of state
Zogenoemde 'antennes' bij lelies kunnen soms in de bloemteelt van lelie worden aangetroffen. De oorzaak van deze afwijking is destijds door de Japanse onderzoeker Otsuka gezocht in omstandigheden tijdens het ontdooiproces. PPO ging na of die bewering klopt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.