Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 399

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==plantenziektebestrijding
Check title to add to marked list
Plantenziektekunde anders
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)5. - ISSN 0166-6495 - p. 145 - 146.
gewasbescherming - plantenziektebestrijding - kassen - kasproeven - landbouwkundig onderzoek - dijken - wortels - klimaatverandering - abiotische beschadigingen - solanum dulcamara - maïs - capsicum - slakkenbestrijding - plant protection - plant disease control - greenhouses - greenhouse experiments - agricultural research - dykes - roots - climatic change - abiotic injuries - maize - mollusc control
Onlangs is bij de Radboud Universiteit Nijmegen een nieuw kassencomplex met faciliteiten in gebruik genomen. Er worden voedselkeuzeproeven gedaan met slakken, rupsen en coloradokevers, er wordt gewerkt aan planten die tolerant zijn tegen abiotische stress, zoals hitte, droogte en overstroming, er worden invasieve plantensoorten bestudeerd, zoals de waterhyacint, en er blijkt al een halve eeuw een grote genenbank van nachtschade-soorten (Solanaceae) te zijn. Genoeg interessants om eens een kijkje te gaan nemen bij de informatiedag. Bezoekers werden niet teleurgesteld. Maar het woord ‘plantenziektekunde’ is niet gevallen.
Grondbemonstering waardevol in de strijd tegen stengelaal
Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
BloembollenVisie (2015)332. - ISSN 1571-5558 - p. 2 - 23.
horticulture - ornamental bulbs - plant protection - agricultural research - sampling - contamination - plant disease control - knowledge transfer - ditylenchus dipsaci - tulips - hot water treatment - tuinbouw - bloembollen - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - bemonsteren - besmetting - plantenziektebestrijding - kennisoverdracht - tulpen - heetwaterbehandeling
Het Praktijknetwerk ‘Stengelaaltjes in het vizier’ heeft een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen stengelaaltjes door aan te tonen dat het nemen van grondmonsters veel inzicht kan geven in de mate van besmetting van grond en partijen en kan helpen bij het voorkomen van een aantasting en nieuwe besmettingen.
Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014
Dam, M.F.N. van; Verbeek, M. ; Stijger, I. ; Kreuk, F. - \ 2015
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Bomen, Bollen & Fruit - 66
tuinbouw - bloembollen - tulpen - gewasbescherming - virusziekten - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - tulpenvirus x - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziektebestrijding - mineraaloliën - detectie - locatie - afmetingen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental bulbs - tulips - plant protection - viral diseases - tulip breaking virus - tulip virus x - tulip mosaic virus - plant disease control - mineral oils - detection - location - dimensions - agricultural research
Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan moet leiden tot enthousiasme en power in de sector waardoor ook nieuwe inspiratie voor innovaties ontstaat. De beoogde modulaire en stapsgewijze aanpak van dit project zorgt voor een duidelijke afbakening van doelstellingen, activiteiten en budget en maakt tussentijdse nadere invulling van activiteiten mogelijk. Dit verslag beschrijft een aantal onderzoeken die hebben plaatsgevonden vanaf de start van dit Actieplan.
Lang leve het virus!
Vlugt, R.A.A. van der; Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)1. - ISSN 0166-6495 - p. 4 - 5.
gewasbescherming - plantenvirussen - interviews - hittetolerantie - koudetolerantie - droogteresistentie - virologie - plantenziektebestrijding - plant protection - plant viruses - heat tolerance - cold tolerance - drought resistance - virology - plant disease control
“Dat virussen ziekten kunnen veroorzaken, in allerlei organismen, weet iedereen. Maar dat virussen ook gunstige effecten kunnen hebben is veel minder bekend.” Dit artikel geeft een gesprek weer met Marilyn Roossinck van Pennsylvania State University, die in Wageningen was voor het geven van de tweede Rob Goldbach Virology Lecture. “Naast pathogene virussen is er een enorm scala aan virussen met juist een gunstig effect op de plant. Voorbeelden daarvan zijn een verbeterde droogtetolerantie, hitte- of koudetolerantie of zouttolerantie. Ook bepaalde stammen van pathogene soorten kunnen deze effecten veroorzaken. Van verreweg de meeste soorten weten we simpelweg niet wat ze doen.”
Koepel PPS: Fytosanitaire Robuuste Ketens
Bonants, P.J.M. ; Dijk, A. - \ 2015
plantenziekten - export - landbouw - tuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - agrarische handel - overheid - particuliere sector - fytosanitair beleid - conferenties - plant diseases - exports - agriculture - horticulture - plant protection - plant disease control - agricultural trade - public authorities - private sector - phytosanitary policies - conferences
Overheid en bedrijfsleven hebben beide een ambitie om fytosanitaire risico’s te voorkomen en te beheersen. Het fytosanitair beleid richt zich op wering, beheersing en garantiestelling ten behoeve van export naar derde landen met betrekking tot schadelijke organismen. Kennis die nodig is voor de korte, middellange en lange termijn om deze ambitie te realiseren, speelt hierin een belangrijke rol. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Precisie spuit systeem
Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Huntenburg, K. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Os, E.A. van; Blok, P.M. ; Vreden, V. ; Tiede-Arit, P. - \ 2015
gewasbescherming - kastechniek - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - spuitapparatuur - botrytis - tomaten - conferenties - plant protection - greenhouse technology - greenhouse horticulture - plant disease control - spraying equipment - tomatoes - conferences
Het Precision Spraying System (PSS) of PRECISIE spuitsysteem is een spuitboom die aan een transportplatform door de kas beweegt en alleen daar spuit waar het nodig is. Het kijkt met een sensor of het gewas mogelijk een ziekteaantasting heeft en spuit alleen op die plekken. De bespuiting wordt dan uitgevoerd afhankelijk van hoe groot en hoe dicht het gewas is. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Gewasafhankelijk spuitsysteem cyclaam
Zande, J.C. van de; Michielsen, J.G.P. ; Huntenburg, K. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Os, E.A. van - \ 2015
gewasbescherming - kastechniek - glastuinbouw - cyclamen - spuitapparatuur - plantenziektebestrijding - conferenties - plant protection - greenhouse technology - greenhouse horticulture - spraying equipment - plant disease control - conferences
Het Crop Adapted Spraying (CAS) of gewasafhankelijk spuitsysteem spuit alleen daar waar het nodig is. Het kijkt met een sensor of er gewas staat, hoe groot en hoe dicht het gewas is en spuit alleen daar indien nodig. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Gewasafhankelijk spuitsysteem in tomaat
Zande, J.C. van de; Os, E.A. van; Michielsen, J.G.P. ; Staaij, M. van der; Stallinga, H. ; Velde, P. van; Vreden, V. ; Tiede-Arit, P. - \ 2015
kastechniek - gewasbescherming - tomaten - stengels - plantenziektebestrijding - glastuinbouw - spuitapparatuur - conferenties - greenhouse technology - plant protection - tomatoes - stems - plant disease control - greenhouse horticulture - spraying equipment - conferences
Het Crop Adapted Spraying (CAS) of gewasafhankelijk spuitsysteem spuit alleen daar waar het nodig is. De CAS-spuit kijkt met een sensor of er een tomatenstengel is en zal die dan bespuiten wanneer een ziekte bestreden dient te worden. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Signum effectiefst tegen koprot
Visser, C.L.M. de - \ 2015
Boerderij 100 (2015)17. - ISSN 0006-5617 - p. 46 - 46.
akkerbouw - gewasbescherming - uien - veldproeven - botrytis aclada - pesticiden - plantenziektebestrijding - arable farming - plant protection - onions - field tests - pesticides - plant disease control
De aanpak van koprot in uien vraagt een brede strategie. Naast de timing van middelen is ook het voorkomen van infectiebronnen belangrijk. Signum bleek opnieuw het effectiefste middel. Dat blijkt uit de koprotproef 2014 van PPO-AGV in Lelystad. De cijfers werden bekendgemaakt tijdens de Themadag Uien in De Meerpaal in Dronten (Fl.). De veldproef vond plaats op een perceel in de Flevolandse klei met het ras Dormo. De uien werden 24 april 2014 gezaaid en 14 oktober geoogst. De onderzoekers pasten vijf doorspuitschema’s toe en werkten met zeven praktijkstrategieën.
Telers meer betrokken bij 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid'
Arkesteijn, M. ; Poot, E.H. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 58 - 59.
glastuinbouw - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - plantenziektebestrijding - kwalitatieve methoden - samenwerking - programma - innovaties - greenhouse horticulture - plant health - agricultural research - plant disease control - qualitative methods - cooperation - programs - innovations
De focus in het plantgezondheidsonderzoek in de glastuinbouw is veranderd van het bestrijden van ziekten en plagen naar zorgen voor een gezonde en weerbare plant. Tegelijkertijd gaat de financiering van onderzoeksprojecten met het wegvallen van het PT een nieuw tijdperk in. Private financiers vinden is een uitdaging, net als het samenstellen van een goed onderzoeksprogramma rond plantgezondheid. Half september sloot de termijn voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij de topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen (T&U). Eind dit jaar is de uitslag bekend.
Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij & peterselie : literatuuronderzoek & kwaliteit zaad 2002
Plentinger, M.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO rapport 520052-1) - 24
bladvlekkenziekte - septoria apiicola - apium graveolens - plantenziektebestrijding - fungiciden - veldgewassen - leaf spotting - plant disease control - fungicides - field crops
Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbedekking, gewasresten verwijderen en bedrijfshygiëne. Het doel van het onderzoek is de bijdrage van de diverse (teelt-)maatregelen aan de bestrijding van Septoria in selderij- en peterseliegewassen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk moeten de diverse maatregelen worden opgenomen in een beheersingsstrategie op bedrijfsniveau.
Rhizoctonia solani in potatoes and its control : Specific recommendations for seed production in Punjab (India)
Brink, L. van den; Wustman, R. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 25
thanatephorus cucumeris - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - pootaardappelen - aardappelen - akkerbouw - punjab (india) - india - solanum tuberosum - plant pathogenic fungi - plant disease control - plant protection - cultural control - seed potatoes - potatoes - arable farming
During visits of Wageningen UR researchers to potato production fields in Punjab (India) in 2013 and 2014, it appeared that many plant had severe incidences of Rhizoctonia solani. Rhizoctonia has become a serious problem in the Punjab seed production system. This report summarizes information on Rhizoctonia and its control.
Onderzoek Sclerotinia in 2012 - Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. - \ 2014
Kennisakker.nl
sclerotinia sclerotiorum - bodempathogenen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - sclerotia - spuiten - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - vollegrondsgroenten - gewasbescherming - soilborne pathogens - plant pathogenic fungi - plant disease control - spraying - decision support systems - arable farming - field vegetables - plant protection
Sclerotinia sclerotiorum is een bodemgebonden schimmelziekte. In Nederland neemt de problematiek met Sclerotinia in akkerbouw- en tuinbouwgewassen steeds meer toe. Zo ook in de aardappelteelt en dan vooral op zandgronden.
Jaarrond bestrijdingsstrategie Phytophthora
Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, B. - \ 2014
Kennisakker.nl 2014 (2014)28 juli.
akkerbouw - gewasbescherming - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - ziektebestrijding - consumptieaardappelen - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - arable farming - plant protection - potatoes - seed potatoes - starch potatoes - disease control - table potatoes - plant disease control - disease prevention
Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt bij uitstek voor de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthtora infestans. Het uitgangspunt voor de Phytophthora-bestrijdingsstrategie is het stapelen van zoveel mogelijk preventieve maatregelen, indien noodzakelijk aangevuld met curatieve maatregelen. Dit geeft, over het hele seizoen bekeken, de meest (kosten)effectieve en minst milieubelastende beheersing van de aardappelziekte in de zetmeel-, poot- en consumptieaardappelteelt.
'Complex PlAMV vraagt om systematische aanpak' : Maarten de Kock
Dwarswaard, A. ; Kock, M.J.D. de; Slootweg, G. - \ 2013
BloembollenVisie (2013)262. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
bloembollen - lelies - virusziekten - plantago asiatica mosaic virus - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - kennisoverdracht - bodemkunde - ornamental bulbs - lilies - viral diseases - plant viruses - plant disease control - knowledge transfer - soil science
Ruim twee jaar werken de PPO-onderzoekers Maarten de Kock en Casper Slootweg nu aan het PlAM-virus in lelie. Die tijd heeft veel inzichten opgeleverd, vinden beide onderzoekers. Meest recent is het gegeven dat het virus zich ook door de grond van de ene naar de andere lelieplant verplaatst, en dat waarschijnlijk zonder hulp van een ander bodemorganisme. Hoe kan een teler uit het virus blijven?
Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV
Kock, M.J.D. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. ; Pham, K.T.K. ; Hollinger, T.C. ; Boer, F.A. de; Slootweg, G. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 49
bloembollen - lelies - virusziekten - plantago asiatica mosaic virus - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - methodologie - ziektepreventie - technieken - tests - verspreiding - controle - ornamental bulbs - lilies - viral diseases - plant viruses - plant disease control - methodology - disease prevention - techniques - dispersal - control
Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat in de periode zomer 2011 t/m zomer 2012 is uitgevoerd
Het Aaltjesschema
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
gewasbescherming - nematoda - akkerbouw - groenten - bloembollen - groenbemesters - plantenziektebestrijding - plant protection - arable farming - vegetables - ornamental bulbs - green manures - plant disease control
Aaltjes of nematoden zijn minuscule wormpjes die in principe in vocht leven. Het maakt niet uit of dit vocht in zeeën, rivieren, grond, dieren of mensen zit. In grond en water komen in Nederland ongeveer 1200 soorten voor, waarvan zo"n 100 soorten voor planten schadelijk zijn (plantparasitair). Om grote schade in de groenteteelt te voorkomen is het belangrijk om symptomen vroegtijdig te herkennen en de vruchtwisseling doelgericht daarop af te stemmen. Hierbij kan het aaltjesschema helpen.
Bemonsteren op aaltjes
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
akkerbouw - gewasbescherming - bemonsteren - nematoda - plantenziektebestrijding - agrarische bedrijfsvoering - arable farming - plant protection - sampling - plant disease control - farm management
Wanneer aaltjesschade eenmaal zichtbaar wordt, is het te laat om in te grijpen. Afkeuring, opbrengstschade, kwaliteitsverlies en exportbeperkingen gaan allemaal ten koste van het saldo. Voorkom verrassingen tijdens groei en oogst, door te zorgen dat de aaltjessituatie in het perceel bekend is. De beste strategie voor aaltjesmanagement is het planmatig bemonsteren van de percelen.
Warmwaterbehandeling (wwb) lelie effectief, maar niet altijd zonder schade
Slootweg, G. - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)285. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
lelies - bloembollen - warmtebehandeling - rassen (planten) - cultivars - plantenziektebestrijding - proeven - lilies - ornamental bulbs - heat treatment - varieties - plant disease control - trials
Een warmwaterbehandeling kan bij lelies ingezet worden om een flink aantal ziekten en plagen te bestrijden. In 2011 werd al vastgestled dat Oriëntals geen schade ondervinden van kookbehandeling, mits er ook voor-en nabehandeld wordt. PPO ging na of dit ook geldt voor lelies uit de andere groepen.
Een systeembenadering voor onderzoek aan plaag- en ziektebestrijding in roos: Een visiedocument vanuit onderzoek en praktijk
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Garcia Victoria, N. ; Klein, E. ; Sonneveld, J. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1257) - 26
rosa - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - energiebesparing - optimalisatiemethoden - integrated pest management - plant disease control - control methods - disease prevention - agricultural research - cropping systems - energy saving - optimization methods
De bestrijding van ziekten en plagen in roos is uitermate complex. Op veel bedrijven zijn er bijna continu verschillende plagen en ziekten aanwezig waar moeilijk van af te komen is. Het daarom noodzakelijk om het totale complex van gewas, ziekten, plagen en natuurlijke vijanden als één dynamisch ecosysteem te zien waarin alles direct of indirect op elkaar ingrijpt. Sturing in zo’n complex systeem vraagt om veel kennis. Voor de ontwikkeling van deze kennis is het verstandig een gestructureerd onderzoeksprogramma op te zetten met verschillende onderzoekslijnen die werken aan zowel preventie als bestrijding. Het is daarbij verstandig om niet alleen onderzoek op te zetten wat resultaten op de korte termijn levert, maar ook robuuste oplossingen genereert voor de lange termijn. De PPS “het nieuwe doen in gewasgezondheid” biedt een uitstekend kader voor de invulling van zo’n programma. Het is daarbij de uitdaging en noodzaak om de 4 onderzoekslijnen (weerbaar gewas, robuuste weerbare teeltsystemen, slimme en innovatieve technologieën en effectief en duurzaam middelenpakket) zo concreet mogelijk uit te werken voor het totale ziekte- en plaagcomplex voor roos en dit te integreren met onderzoek dat zich op energiebesparing en teeltoptimalisatie richt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.