Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 137

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==planting stock
Check title to add to marked list
Bestellen van bosplantsoen : handvaten voor de praktijk
Jansen, Patrick ; Boosten, Martijn - \ 2015
Wageningen : Stichting Probos - ISBN 9789074277266 - 103
bos- en haagplantsoen - plantmateriaal - bosbouw - groenbeheer - beplanten - natuurbeheer - woody nursery stock - planting stock - forestry - management of urban green areas - planting - nature management
Voor het aanleggen van een goed functionerende beplanting is veel vakkennis en ervaring noodzakelijk. Welke soorten, plantverbanden en mengingen moet ik gebruiken? Van welke genetische herkomst moet mijn plantmateriaal zijn? Hoe ga ik om met onkruid en wildschade? Dit zijn zo maar een paar vragen die de revue passeren. Vrijwel elke terreinbeheerder moet wel eens een beplanting aanleggen, maar voor slechts weinigen is het dagelijks werk. Dan is het niet eenvoudig om alle benodigde vakkennis paraat te hebben. Dit geldt zeker voor de keuze van het plantmateriaal. De keuze welk plantmateriaal gebruikt wordt is medebepalend voor het toekomstige functioneren van de beplanting. Daarom is het belangrijk om hierin de goede keuzes te maken. Deze gids geeft praktische handvaten voor beheerders die met dergelijke vragen te maken krijgen. Hierbij worden handige hulpmiddelen aangereikt die gebruikt kunnen worden bij het bestellen van plantmateriaal en het controleren van het geleverde materiaal. Deze gids richt zich hierbij vooral op bos- en haagplantsoen.
Systeemaanpak lelieteelt
Slootweg, G. - \ 2014
lilium - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - strategisch management - plantgezondheid - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - innovaties - planting stock - propagation materials - industrial hygiene - phytosanitary measures - strategic management - plant health - plant protection - agricultural research - innovations
Poster met informatie over een andere aanpak van de lelieteelt. Waarbij aandacht voor het project en de betekenis van systeemaanpak en wat zijn de maatregelen binnen deze andere aanpak.
Using agronomic tools to improve pineapple quality and its uniformity in Benin
Fassinou Hotegni, V.N. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; Jack van der Vorst, co-promotor(en): Willemien Lommen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570382 - 302
ananas comosus - ananassen - fruitteelt - gewaskwaliteit - plantmateriaal - heterogeniteit - verbetering - gewasfysiologie - benin - pineapples - fruit growing - crop quality - planting stock - heterogeneity - improvement - crop physiology

Keywords: Ananas comosus; Benin; cultural practices; fruit quality; hapas; heterogeneity; planting material; slips; suckers; supply chain; variation in quality; variation within crop; vigour.

Poor average quality and uniformity in quality have become major issues in agri-food chains. This is also the case in the pineapple sector in Benin where less than 2% of the fresh pineapple is exported to international markets. The average quality of pineapple delivered to other markets, local and regional, is poor. The present thesis studied the improvement options in the pineapple sector which will help pineapple producers to produce higher pineapple quality for different markets, including international ones. This thesis aimed at (1) understanding how fresh pineapple supply chains are organised in Benin and identifying the bottlenecks for delivering the right pineapple to the right market; (2) increasing our knowledge on the agronomic tools used by pineapple producers to produce pineapple fruits; (3) understanding how agronomic factors affect pineapple quality and harvesting time, and (4) proposing and discussing the trade-offs between cultural practices. Research included analysis of supply chains and cropping systems and field experimentation.

To understand how fresh pineapple supply chains are organised, 54 semi-structured interviews were held with key informants and 173 structured interviews with actor groups. Results indicated six main actor groups in the fresh pineapple chains: primary producers, exporters, wholesalers (those selling at local markets and those selling at regional markets), processors, retailers, and middlemen. Two pineapple cultivars were grown: Sugarloaf and Smooth Cayenne, with Sugarloaf being dominant in local and regional markets and Smooth Cayenne in European markets. The main constraints hampering the effectivity of the chains were: the non-controlled conditions under which the pineapple was transported from one actor group to another, the lack of appropriate storage facilities at wholesaler’s and processor’s levels, the unavailability of boxes for export and the non-concordance between actor groups in which quality attributes and criteria they valued most. In addition, most respondents interviewed affirmed that the pineapple quality was highly heterogeneous, emphasising the need to understand how pineapple is grown in Benin and what the constraints for producing high pineapple quality are.

To find out the agronomic tools in use by pineapple producers in Benin, interviews were held with 100 producers in the pineapple production areas. Pineapple production practices proved diverse for both cultivars in planting density, flowering induction practice and fertiliser application. The production systems of the two pineapple cultivars differed in planting material used (slips in cv. Sugarloaf; hapas plus suckers in cv. Smooth Cayenne); the use of K2SO4 (not commonly used in cv. Sugarloaf and commonly used in cv. Smooth Cayenne); the number of fertiliser applications (lower in cv. Sugarloaf than in cv. Smooth Cayenne) and in the maturity synchronisation practice by means of Ethephon (not commonly used in cv. Sugarloaf and commonly used in cv. Smooth Cayenne). Constraints for high quality production were the unavailability of planting material, unavailability and high costs of fertilisers and the heterogeneity in planting material weight.

To understand how agronomic factors affect pineapple quality and harvesting time, four on-farm experiments were conducted in commercial pineapple fields. Results first indicated that the heterogeneity in fruit weight was a consequence of the heterogeneity in plant vigour at artificial flowering induction time. The plant vigour at flowering induction was mainly related with the infructescence weight and less or not with crown weight. Second, results indicated that artificial flowering induction gave fruits with lower infructescence weight and heavier crown than natural flowering induction. Artificial maturity induction reduced the total soluble solids (TSS) concentration in the fruits. Finally, results showed that the reason why a high proportion of fruits in cv. Sugarloaf was not exportable to Europe was the high value in the ratio crown: infructescence height (above 1.5); in cv. Smooth Cayenne, reasons were a ratio crown: infructescence height as well as a TSS below 12 ºBrix.

To come up with improvement options for high pineapple quality production with low heterogeneity in quality, the possibility of pruning slips on selective plants as means to improve uniformity in fruit quality was evaluated through two on-farm experiments on commercial fields with cv. Sugarloaf. Results revealed that pruning of slips did not significantly improve average fruit quality attributes and was not successful in achieving more uniform fruit quality at harvesting time. Through one experiment per pineapple cultivar, we investigated how fruit quality and its variation were affected by weight (in both pineapple cultivars) and type (in cv. Smooth Cayenne only) of planting material. Results showed that fruits from heavy planting material had heavier infructescence and fruit weights, longer infructescence height, but shorter crown height and smaller ratio crown: infructescence height than those from light planting material. In cv. Sugarloaf fruits from heavy planting material had higher variation in crown weight and lower variation in infructescence height than fruits from light and mixed (light plus heavy) planting materials. In cv. Smooth Cayenne, fruits from heavy planting material had a lower variation in fruit height than fruits from other classes of planting material. The type of planting material (in cv. Smooth Cayenne) had no effect on the average fruit quality attributes except on the crown height where fruits from hapas had shorter crowns than those from suckers. The type of planting material had in overall no significant effect on the variation in the fruit quality attributes.

The present study is a step towards the improvement of the whole pineapple sector in Benin. It identified constraints for high pineapple quality production but also tested and proposed improvement options for high pineapple quality production.

'Aansluiting plug en substraat geeft wortelproblemen miltonia': Onderzoeker: opkweekmateriaal zuigt vocht aan (interview met Chris Blok)
Velden, P. van; Blok, C. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)4. - p. 27 - 27.
glastuinbouw - miltonia - plantmateriaal - plantenvermeerdering - landbouwkundig onderzoek - plantenziekten - potplanten - greenhouse horticulture - planting stock - propagation - agricultural research - plant diseases - pot plants
Aanhoudende ziekteproblemen in het wortelmilieu waren voor miltoniatelers aanleiding om bij Wageningen UR Glastuinbouw aan de bel te trekken. Uit onderzoek blijkt dat het fijne materiaal waaruit een plug bestaat het water uit de bark trekt en vasthoudt. Daardoor blijven de wortels in de plug te lang nat.
Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
Kennisakker.nl
aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
Resultaten 2012 lelieteelt in dunne substraatlaag : teeltdegronduit
Slootweg, G. ; Kool, S.A.M. de - \ 2013
lilium - lelies - plantmateriaal - substraten - duinzand - gewasopbrengst - lilies - planting stock - substrates - dune sand - crop yield
Resultaten van lelieteelt in dunne substraatlaag in 2012. Het doel van het onderzoek is verkenning van de kansen en knelpunten van de teelt in substraatbedden met 20 cm gestoomde duinzandgrond.
Verspreiding van Verticillium dahliae door water : een verkenning i.o.v. het project Teelt de grond uit
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Pham, K.T.K. - \ 2013
PPO sector Bollen, Bomen en Fruit - 25
boomkwekerijen - straatbomen - teeltsystemen - goten - bodempathogenen - gewasbescherming - verticillium dahliae - plantmateriaal - irrigatiewater - forest nurseries - street trees - cropping systems - ducts - soilborne pathogens - plant protection - planting stock - irrigation water
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan systemen om laanbomen niet in de volle grond maar los daarvan in “goten” te telen. Naast arbeid technische voordelen biedt dit systeem in principe ook de mogelijkheid om problemen met bodempathogenen te voorkomen omdat er met een “schoon” groeimedium gewerkt kan worden. Er blijft echter een kleine kans dat pathogenen zoals Verticillium dahliae met het plantgoed mee komen. Dat dit inderdaad een reële mogelijkheid is, bleek in 2012. Een aantal van de toen in de goten geplante Acer rubrum vertoonde symptomen die aan een Verticillium infectie deden denken. Bij onderzoek door het diagnostiek laboratorium van PPO in Lisse werd in 2 van de 3 onderzochte planten V. dahliae aangetoond (zie Bijlage 1). Onduidelijk is in hoeverre V. dahliae na een dergelijke introductie in het systeem kans ziet om zich te verspreiden naar andere planten in het systeem. Met name het gerecirculeerde drainagewater lijkt daarbij een mogelijke verspreidingsroute. Om een indruk te krijgen van het gevaar hiervan is in 2012 en 2013 een verkenning gedaan die bestond uit twee delen: ¿ Een beknopte literatuur studie naar verspreiding van V. dahliae met irrigatiewater in tuinbouw of vollegronds gewassen. ¿ Kunstmatige infectie van een deel van de planten in een goot, gevolgd door een in de loop van het groeiseizoen regelmatig herhaalde analyse van het drainwater uit die goot. Na een eerste verkenning van de mogelijkheden in 2012, is dit experiment is op grotere schaal herhaald in 2013. In deze notitie worden de resultaten van beide onderdelen beschreven, gevolgd door enkele daaruit te trekken conclusies en een overzicht van de gevonden relevante literatuur. Technische gegevens betreffende het onderzoek naar natuurlijke besmetting in het plantgoed, de moleculaire analyse van de watermonsters in 2012 en 2013, en het onderzoek naar de verspreiding van de schimmel in geïnoculeerde planten zijn opgenomen in een viertal bijlagen.
Prei: teeltsystemen uit de grond: Onderzoek 2012
Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Wilms, J.A.M. ; Verhoeven, J.T.W. ; Weel, P.A. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1247) - 48
teeltsystemen - hydrocultuur - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - plantmateriaal - rassenproeven - smaak - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - hydroponics - leeks - leafy vegetables - field vegetables - planting stock - variety trials - taste - station tests - agricultural research
Het 2012 onderzoek van prei op water, binnen het programma Teelt de Grond Uit, richtte zich op virusverspreiding, sorteren van plantmateriaal, plantleeftijden en rassenvergelijking, de smaak van de geoogste prei en wat te doen met het jaarlijks neerslagoverschot. Water en meststofverbruik per teelt over de afgelopen jaren is geanalyseerd om de besparing te berekenen (50% minder NO3 nodig). Plantdichtheid, buislengte en buisdiameter waren een voortzetting van eerder onderzoek en gaven geen andere uitkomsten. Binnen de rassen zijn grote verschillen, terwijl een oudere plant een hogere opbrengst geeft. Sorteren is een noodzaak voor een uniforme oogst. Het jaarlijks neerslagoverschot moet in eerste instantie via een aangepast systeemontwerp worden afgevoerd, andere opties kosten meer geld.
Onderzoek naar schade bij aspergeplanten door de aaltjes P. penetrans en H. betae: Onderzoek naar de schade bij aspergeplanten door de plantparasitaire aaltjes Pratylenchus penetrans en Heterodera betae en naar de vermeerdering van deze aaltjes tijdens de teelt van aspergeplanten
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 35
plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - heterodera - asparagus - plantmateriaal - vollegrondsgroenten - oogstschade - gewasbescherming - veldproeven - plant parasitic nematodes - planting stock - field vegetables - crop damage - plant protection - field tests
In dit onderzoek is nagegaan of er bij een hoge besmetting van Pratylenchus penetrans en Heterodera betae schade ontstaat bij de opkweek van aspergeplanten en hoe groot het opbrengstverlies bij een hoge besmetting van deze aaltjes kan zijn. Ook is berekend of er een besmettingsniveau is, waaronder geen opbrengstverlies optreedt (bepaling van de schadedrempel). Verder is in deze schadeproeven onderzoek gedaan met het granulaat Vydate om na te gaan of het eventuele opbrengstverlies daardoor beperkt of voorkomen zou kunnen worden.
Sensorgerichte bespuitingen van de hoofdscheut van vruchtbomen in de opkweek
Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Groot, T.T. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
malus pumila - appels - plantmateriaal - plantenkwekerijen - scheuten - plantengroeiregulatoren - spuiten - sensors - mechanisatie - haalbaarheidsstudies - nederland - apples - planting stock - nurseries - shoots - plant growth regulators - spraying - mechanization - feasibility studies - netherlands
De arbeidsbehoefte van vruchtboom scheuttoppen spuiten is te hoog omdat iedere scheuttop individueel handmatig bespoten moet worden. De oorzaak hiervan ligt in de tijdigheid van de bespuitingen, en in de benodigde accuratesse. Door de tijdigheid en de accuratesse is de benodigde effectiviteit van de bespuitingen in gevaar. In de gewenste situatie worden alle vruchtbomen accuraat en op tijd bespoten. In dit project werd succesvol een geautomatiseerde sensorgerichte spuitunit voor de productie van vruchtbomen ontworpen. Het automatisch herkennen en precies bespuiten van de scheuttop is op dit moment realistisch en haalbaar voor praktijkonderzoek en implementatie in de vruchtboomkwekerij. Huidige sensoren bieden na implementatie in de vruchtboomkwekerij de mogelijkheid de bespuitingen gericht en precies gedoseerd en vergaand gemechaniseerd uit te voeren. Daarmee wordt flink bespaard op arbeid en wordt de snelheid van werkgangen vergroot.
'Virusarme teelt vaste planten lijkt mogelijk'
Wildenbeest, G. ; Kock, M.J.D. de - \ 2013
BloembollenVisie 2013 (2013)274. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
overblijvende planten - plantenvirussen - fytosanitaire maatregelen - plantmateriaal - kennisoverdracht - cultuurmethoden - projecten - perennials - plant viruses - phytosanitary measures - planting stock - knowledge transfer - cultural methods - projects
De virusarme teelt van vaste planten lijkt een reële mogelijkheid, mits er aandacht is voor virusvrij uitgangsmateriaal, (kennis van) virusvectoren en de rol van onkruiden. Dat is de hoopvolle uitkomst van het vierjarig door het Produktschap Tuinbouw en Rabobank gefinancierde project 'Virusarme teelt vaste planten'dat binnenkort wordt afgerond.
Opschaling aangepaste CATT behandeling aardbei(moeder)planten tegen de plantparasitaire nematode Meloidogyne hapla : resultaten onderzoek 2012
Kruistum, G. van; Verschoor, J. ; Hoek, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO 3250232400) - 19
aardbeien - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - meloidogyne hapla - warmtebehandeling - gewasbescherming - kleinfruit - nematodenbestrijding - strawberries - planting stock - propagation materials - plant parasitic nematodes - heat treatment - plant protection - small fruits - nematode control
In 2012 zijn 16 partijtjes aardbeiplanten van verschillende rassen, herkomst en planttypen behandeld volgens de standaardmethode bij 35 °C en de nieuwe methode: korter behandelen gedurende 40 uur en de temperatuur in de 2e fase opvoeren naar 40 °C. Na behandeling en een korte opslagperiode zijn de partijtjes incl. onbehandeld op 8 mei 2012 uitgeplant. De nieuwe CATT behandeling bleek even succesvol te zijn als de standaardmethode. Er werden geen verschillen tussen de rassen (Darselect, Elsanta, Figaro, Korona, Sonata, Symphony en Honeoye) vastgesteld. In een sub-proef is gebleken dat het tijdstip van een CATT behandeling flexibel, ook direct na laat rooien in januari, kan worden uitgevoerd. Vastgesteld is dat de enkele, na een aangepaste CATT behandeling, nog in de (moeder)planten aanwezige wortelknobbelaaltjes niet voldoende vitaal zijn om tot reproductie en vermeerdering te komen, zelfs niet na een groeiseizoen. Ook de dochterplanten bleven na de aangepaste CATT behandeling vrij van besmetting.
Uniformiteit uitgangsmateriaal bij aardbeien
Dieleman, Anja - \ 2013
fruit crops - small fruits - strawberries - propagation materials - planting stock - cuttings - crop yield - plant development - variation
Razendsnel én nauwkeurig
Zedde, Rick van de - \ 2013
nurseries - seedlings - planting stock - sorters - innovations - quality controls - labour - seed quality
'Door lozingenbesluit mogen we minder tot niets lozen' (interview met Bram van der Maas)
Arkesteijn, M. ; Maas, A.A. van der - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 6 - 7.
glastuinbouw - plantmateriaal - waterkwaliteit - irrigatie - waterzuivering - emissie - pesticiden - micro-organismen - scheidingstechnologie - groenten - greenhouse horticulture - planting stock - water quality - irrigation - water treatment - emission - pesticides - microorganisms - separation technology - vegetables
De waterkwaliteitseisen voor gietwater in de opkweek zijn hoog. De planten vormen immers de basis voor de vervolgteelten. Opkweekbedrijven moeten bovendien aan de emissiedoelstellingen van de kaderrichtlijn water in 2027 voldoen: een nulemissie van nitraat en fosfaat. Daarom is een goede zuiveringstechniek voor zowel micro-organismen als gewasbeschermingsmiddelen nodig.
Effecten van enkele additieven op de opkomst van Rosa corymbifera 'Laxa' zaad
Derkx, M.P.M. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
rosa corymbifera - zaden - zaadkieming - zaadbehandeling - plantmateriaal - groeistimulatoren - houtachtige planten als sierplanten - landbouwkundig onderzoek - nederland - seeds - seed germination - seed treatment - planting stock - growth stimulators - ornamental woody plants - agricultural research - netherlands
In een aantal landbouwgewassen is gevonden dat een zaadcoating met additieven een positief effect kan hebben op de kieming, de wortelontwikkeling en de groei. Een zaadcoating is een dun laagje dragermateriaal dat op het zaad wordt aangebracht. Additieven is de verzamelnaam van een groep producten die aan zaden toegevoegd worden vóór uitzaai. Het kunnen gewasbeschermingsmiddelen zijn, maar ook groeistimulatoren en micro-organismen. Om te kijken of additieven ook meerwaarde kunnen hebben voor boomkwekerijgewassen, is een eerste oriënterende proef uitgevoerd met gestratificeerd zaad van Rosa corymbifera ‘Laxa’. Drie verschillende additieven zijn getest. Het ging hierbij om natuurlijke stoffen, o.a. uit humuszuren en uit organisch materiaal. Vanwege het beperkte budget is alleen gekeken naar effecten op de opkomst en is niet gekeken of de additieven een positief effect hebben op de groei en ontwikkeling van bovengrondse en ondergrondse delen. De geteste additieven gaven geen verbetering van de opkomst. De opkomst van alle behandelingen lag tussen 48 en 57%. Ook waren geen effecten op de opkomstsnelheid zichtbaar. Mogelijk hebben de additieven wel invloed op de wortelontwikkeling en de bovengrondse groei. Dit kan in vervolgonderzoek nagegaan worden.
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
Vries, Rozemarijn de - \ 2012
perennials - impatiens walleriana - plant protection - peronospora farinosa - planting stock - pesticides - agricultural research - trials
Effect zetmeelgehalte leliebol op takkwaliteit
Kok, B.J. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 28
lilium - lelies - bollen - plantmateriaal - groei - schubben - bloembollen - teelt - lilies - bulbs - planting stock - growth - scales - ornamental bulbs - cultivation
Het beperken van de bolgroei in de laatste fase van de lelieteelt door het leliegewas vroegtijdig af te maaien leidt tot de oogst van lichtere bollen met lagere zetmeelgehaltes in de schubben. De lagere zetmeelgehaltes hebben echter geen negatieve effecten op de takkwaliteit in de broeierij.
Weefselkweek speelt sleutelrol bij productie uitgangsmateriaal : Onmisbaar bij veredeling, vermeerdering en ziekte-vrij maken
Klerk, G.J.M. de - \ 2011
Onder Glas 2011 (2011)8. - p. 32 - 33.
glastuinbouw - plantenvermeerdering - weefselkweek - kweekmedia - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - sierplanten - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - propagation - tissue culture - culture media - propagation materials - planting stock - ornamental plants - vegetables - pot plants
Plantaardige weefselkweek is ruim 50 jaar geleden ontwikkeld en heeft sindsdien brede toepassingen gevonden bij veredeling, vermeerdering en ziektevrij-maken. Bij de productie van uitgangsmateriaal wordt meestal weefselkweek gebruikt. Er zijn nog niet veel gebruikte mogelijkheden. Weefselkweek zal de tuinbouw daarom steeds meer ondersteunen met de aanlevering van hoogwaardig uitgangsmateriaal.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.