Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pluimveemest
Check title to add to marked list
Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken
Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2801) - 39
dierlijke meststoffen - mestverwerking - mestoverschotten - gelderland - pluimveemest - varkensmest - capaciteit - animal manures - manure treatment - manure surpluses - poultry manure - pig manure - capacity
Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen
Harn, J. van; Aarnink, A.J.A. ; Blanken, K. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 863) - 51
droge stof - stalklimaat - pluimveemest - pluimveehokken - pluimveehouderij - vleeskuikens - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - dierenwelzijn - dry matter - stall climate - poultry manure - poultry housing - poultry farming - broilers - ammonia emission - emission reduction - air quality - animal welfare
The formation of ammonia from litter in broiler houses depends on various factors such as climate (both inside and outside the house), dry matter content of the droppings, and dry matter content, pH, ammonium content and temperature of the litter. However, it is not known how these processes interact with and / or influence each other. For this reason, Wageningen UR Livestock Research performed a study in which the effect of environmental conditions and dry matter content of the droppings on litter characteristics (pH, temperature, dry matter, nitrogen and ammonium content) and ammonia emission was investigated. The objective of this study was to gain knowledge in the relationships between environmental climate conditions, litter characteristics and ammonia emission from broiler houses. This study shows that it is possible to reduce ammonia emissions from broiler houses through management measures. Especially measures that increase the dry matter content of the litter and / or decrease the ammonium content of the litter and / or decrease the pH of the litter will reduce the ammonia emission.
Naar een optimaal gebruik van biologische mest van kippen en geiten via compostering?
Reubens, R. ; Willekens, K. ; Vandecasteele, B. - \ 2012
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 4 (2012). - 4 p.
mestverwerking - pluimveemest - geitenmest - biologische landbouw - compostering - kwaliteit - manure treatment - poultry manure - goat manure - organic farming - composting - quality
Optimaal gebruik van biologische mest is een cruciale schakel in de overgang naar een 100% biologische keten. Er zijn echter biologische mestsoorten die (nog) moeilijk toe te passen zijn. Denk aan kippenmest die niet op het kippenbedrijf zelf ingezet kan worden of verse stromest van herkauwers die niet op grasland uitgereden kan worden. Voorbehandeling van de mest kan de kwaliteit en het gebruiksgemak echter flink verhogen.
Vergassing : vergassing pluimveemest is mogelijk een optie
Dubbeldam, R. ; Louis Bolk, - \ 2012
Wageningen UR etc.
bio-energie - vergassing - pluimveemest - energieproductie in de landbouw - biobased economy - bioenergy - gasification - poultry manure - agricultural energy production
Vergassing van biomassa gebeurt in Nederland weinig. In het buitenland is er meer ervaring mee, vooral bij industriële bedrijven. Uit reststromen zoals cacaodoppen en zonnebloemkaf wekken zij duurzame energie en warmte op. Op boerderijniveau is de techniek mogelijk interessant voor pluimveemest.
Handboek pluimveehouderij
Vermeij, I. ; Livestock Research, - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - ISBN 9789085859734
pluimvee - kippen - dierhouderij - bedrijfsmanagement - pluimveehokken - huisvesting van kippen - pluimveemest - pluimveevoeding - diergezondheid - bedrijfshygiëne - diergedrag - dierenwelzijn - voortplanting - kwaliteitszorg - arbeid (werk) - pluimveehouderij - dierlijke productie - handboeken - poultry - fowls - animal husbandry - business management - poultry housing - chicken housing - poultry manure - poultry feeding - animal health - industrial hygiene - animal behaviour - animal welfare - reproduction - quality management - labour - poultry farming - animal production - handbooks
Het Handboek Pluimveehouderij is een naslagwerk voor Nederlandse pluimveehouderij. Het Handboek Pluimveehouderij is bedoeld voor pluimveehouders, maar daarnaast ook nuttig voor onder andere agrarische adviseurs, onderwijsinstellingen en ieder ander die wil weten hoe bepaalde aspecten van de pluimveehouderij in elkaar steken. Het handboek geeft een beknopt, maar gericht antwoord op de meest voorkomende vragen in de reguliere pluimveehouderij. Daarnaast vindt u verwijzingen naar bronnen waar meer informatie te vinden is, zoals websites, publicaties en instanties.
Kansen voor pluimveemest : in de gehele biologische productieketen
Nauta, W.J. ; Staps, S. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 24 p.
biologische landbouw - pluimveehouderij - pluimveemest - kippen - kringlopen - akkerbouw - melkveehouderij - voersamenstelling - mestverwerking - organic farming - poultry farming - poultry manure - fowls - cycling - arable farming - dairy farming - feed formulation - manure treatment
Deze brochure schetst de mogelijkheden voor verbetering van de afzet van pluimveemest in de biologische productieketen. Basis hiervoor vormt het project Kippenmest en Kringloop dat in de periode 2007 - 2011 door het Louis Bolk Instituut is uitgevoerd. Pluimveehouders in Nederland zijn vaak weinig grondgebonden. Daarom moet de mest worden afgevoerd. Afzet is echter niet altijd eenvoudig. Dit komt omdat de samenstelling van pluimveemest niet optimaal is. Vooral de relatief lage N/P- verhouding speelt een goede afzet naar de akker- en tuinbouw parten. Kansen voor Pluimveemest toont dat er goede mogelijkheden zijn om tot een gunstiger N/P-verhouding te komen via de voersamenstelling. Ook via andere wegen kan de afzet van pluimveemest worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van (zo snel mogelijk) drogen, pelletteren en opmengen met andere mestsoorten.
Kansen voor kippenmest : met - verbeterde - pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten
Staps, S. ; Nauta, W.J. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)4. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 27.
bemesting - biologische landbouw - pluimveemest - akkerbouw - melkveehouderij - fertilizer application - organic farming - poultry manure - arable farming - dairy farming
Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passan op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven
Kansen voor pluimveemest
Nauta, W.J. ; Staps, S. - \ 2010
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 2011 (2010)3. - 4 p.
biologische landbouw - pluimveemest - bemesting - stikstof - fosfaat - mestverwerking - akkerbouw - melkveehouderij - organic farming - poultry manure - fertilizer application - nitrogen - phosphate - manure treatment - arable farming - dairy farming
Pluimveemest is een hoogwaardige meststof met veel stikstof, fosfaat en kali. De hoge fosfaatwaarden maken de afzet echter moeilijk. Het project ‘Kippenmest & Kringloop’ was vooral bedoeld om te onderzoeken hoe de stikstof-fosfaat verhouding kan worden aangepast, zodat deze mest beter bruikbaar is voor de teelt van gewassen. In dit BioKennisbericht vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden.
Afzet biologisch pluimveemest
Prins, U. ; Staps, S. ; Nauta, W.J. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - pluimveehokken - pluimveemest - akkerbouw - bemesting - mestverwerking - organic farming - poultry housing - poultry manure - arable farming - fertilizer application - manure treatment
Volgens het biologische basisprincipe van grondgebonden veehouderij wordt alle mest afkomstig uit de biologische veehouderij ingezet in de biologische plantenteelt. Veehouders die niet al hun mest op eigen land kwijt kunnen, mogen deze onder voorwaarden afzetten op andermans biologische grond. Door de ongunstige gehalten van een groot deel van de pluimveemest, is deze echter niet makkelijk te gebruiken in de biologische akkerbouw. In dit dossier staan enkele mogelijkheden en ervaring op een rij.
Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest : eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief
Nauta, W.J. ; Cuijpers, W. ; Staps, S. ; Scholberg, J.M.S. - \ 2010
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid 2 (2010). - 4
biologische landbouw - pluimveehouderij - pluimveemest - hennen - eierproductie - akkerbouw - voedingsstoffen - fosfaat - pluimveevoeding - voersamenstelling - stikstof - bemesting - organic farming - poultry farming - poultry manure - hens - egg production - arable farming - nutrients - phosphate - poultry feeding - feed formulation - nitrogen - fertilizer application
In Nederland zijn er nu ruim 1 miljoen biologische legkippen die jaarlijks bijna 300 miljoen eieren produceren maar ook 25.000 ton mest. De meeste legkippenhouders hebben zelf weinig grond en moeten de mest afvoeren. Het project ‘Kippenmest en Kringloop’ streeft er naar deze mest zo goed mogelijk in te zetten en te benutten binnen de biologische landbouw. Om de mest aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de akkerbouw is het belangrijk dat de mestkwaliteit en daarbij met name de verhouding tussen stikstof en fosfaat verbetert. In 2009 en 2010 zijn pilots uitgevoerd om het effect van aanpassingen in het kippenvoer op de mestkwaliteit te onderzoeken.
Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008
Bruggen, C. van; Bode, M.J.C. de; Evers, A.G. ; Hoek, K.W. van der; Luesink, H.H. ; Schijndel, M.W. van - \ 2010
Den Haag : Centraal Bureau voor de Statistiek - ISBN 9789035719996 - 81
dierlijke meststoffen - rundveemest - paardenmest - varkensmest - pluimveemest - schapenmest - mineralen - methodologie - nederland - berekening - mestbeleid - animal manures - cattle manure - horse manure - pig manure - poultry manure - sheep manure - minerals - methodology - netherlands - calculation - manure policy
Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de rekenmethodiek en de uitgangspunten die door de werkgroep zijn toegepast. In 2009 is op verzoek van de Emissieregistratie een herberekening uitgevoerd voor de periode 1990–2006. In de herberekening zijn zoveel mogelijk nieuwe inzichten en tevens een aantal correcties verwerkt. In het voorliggende rapport worden alleen de actuele uitgangspunten voor de periode 1990 tot heden beschreven.
Milieubelasting van drie biologische volièrebedrijven voor leghennen - Luchtkwaliteit, ammoniakemissie, mestkwaliteit, N- en P-excretie, uitloopgebruik en N- en P-belasting uitloop
Dekker, S.E.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Boer, I.J.M. de - \ 2010
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 360)
ammoniakemissie - pluimveebedrijf - pluimveehokken - biologische landbouw - luchtkwaliteit - uitloop - pluimveemest - hennen - nutriëntengebruiksefficiëntie - ammonia emission - poultry industry - poultry housing - organic farming - air quality - outdoor run - poultry manure - hens - nutrient use efficiency
Within this study the environmental load of organic systems for layers was studied. It is concluded that especially the mineral load of the outdoor run should be lowered.
Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie
Dekker, S.E.M. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2010
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 303)
pluimveehokken - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - stalklimaat - pluimveemest - ammoniakemissie - kweken - jonge kippen - poultry housing - organic farming - sustainability - stall climate - poultry manure - ammonia emission - rearing - pullets
Pilot study into the house’s climate, air quality, ammonia emission and litter quality during the first five weeks of a rearing period at the organic rearing hen house of the Lankerenhof. The hen house was heated by warm air, which was blown over the litter. The climate of the hen house was well maintained. The air quality in the hen house was good. The ammonia emission was low, but the contribution to the total ammonia emission during the entire rearing period was limited. The litter was very dry.
Stroom uit stromest
Buisonjé, F.E. de - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)5. - ISSN 0166-8250 - p. 33 - 33.
pluimvee - pluimveehouderij - eenden - mest - pluimveemest - bemesting met stro - stro - poultry - poultry farming - ducks - manures - poultry manure - straw incorporation - straw
Stromest van vleeseendenbedrijven lijkt erg geschikt als coproduct in vergistingsinstallaties. ASG kreeg verrassend goede resultaten
Kippenmest moet droger
Buisonjé, F.E. de; Harn, J. van; Hoeksma, P. ; Ellen, H.H. - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)6. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 28.
pluimveemest - kippen - onderzoek - ondersteunende maatregelen - dierenwelzijn - mestverwerking - maatregelen - poultry manure - fowls - research - support measures - animal welfare - manure treatment - measures
Mestcoöperatie DEP heeft betere mest nodig voor BMC Moerdijk. Hoe zit het precies met die mestkwaliteit, en wat kan de pluimveehouder doen? ASG (Animal Science Group) zocht het uit. Een bespreking van de resultaten van het ASG onderzoek
Mineralenbelasting van de kippenuitloop : kippenuitloop gezond en groen
Burgt, G.J.H.M. van der; Bestman, M.W.P. - \ 2009
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Lei publikatie LV76) - 34 p.
pluimveehouderij - fosfaat - mineraalovermaat - pluimveemest - uitloop - mineralenboekhouding - poultry farming - phosphate - mineral excess - poultry manure - outdoor run - nutrient accounting system
A high input of minerals could be a undesired effect of the chickens’ outdoor run. As part of the project ‘Uitloop Gezond en Groen’ (Outdoor run Healthy and Green), realized in 2006 – 2008, the soil of the outdoor run of four organic poultry farms was analysed on phosphorus, nitrogen and heavy metals. Beside this, absorption of minerals by means of straw in the outdoor run was monitored and the phosphorus balances of two farms were calculated. There indeed is a net input of minerals: close to the stables higher concentrations of phosphorus and heavy metals are found, compared to parts at more distance. Within these two years no increase of phosphorus concentration was measured although it could be expected according to calculations. This will be caused by a combination of factors: the input may be overestimated, soil and minerals might return to the stable sticking to the paws or in the intestines of the chickens, and a structural bias in the sampling may have occurred. Straw could be used to reduce mineral accumulation close to the stable, but several disadvantages are connected to this way of working. Removal of soil is effective, but in conflict with permanent ‘green cover’ . The farm phosphorus balances are unreliable due to unreliable phosphorus calculations of the dung. Both sampling and analysis are source of faults
Hulpmeststoffen : beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe
Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. - \ 2008
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 33 p.
biologische landbouw - akkerbouw - stikstofmeststoffen - tarwe - vinasse - verenmeel - luzernebrokken - ricinus communis - raapzaadolie - moutgerst - wei - pluimveemest - landbouwplantenteelt - voedergewassen - bemesting - vergelijkend onderzoek - sierteelt - organic farming - arable farming - nitrogen fertilizers - wheat - feather meal - lucerne pellets - rapeseed oil - malting barley - whey - poultry manure - crop husbandry - fodder crops - fertilizer application - comparative research - ornamental horticulture
The characteristics of 12 additional fertilizers that are applied in organic agriculture, were investigated in a field experiment in 2007 by Louis Bolk Institute.
Zware metalen en nutrienten in dierlijke mest in 2008 : gehalten aan Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As, N en P in runder-, varkens- en kippenmest
Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1729) - 37
rundveemest - varkensmest - pluimveemest - dierlijke meststoffen - zware metalen - voedingsstoffen - wetgeving - droge stof - organische stof - nederland - cattle manure - pig manure - poultry manure - animal manures - heavy metals - nutrients - legislation - dry matter - organic matter - netherlands
Gebruik van dierlijke mest bepaalt in hoge mate de belasting van landbouwgrond met metalen als Cu en Zn. Sinds 1996 zijn deze gehalten echter niet meer gemeten in Nederlandse mestmonsters. Zowel veranderde wetgeving op het gebied van diervoeding, maar ook veranderingen in bedrijfsvoering hebben grote invloed op de gehalten aan metalen in mest. In deze studie zijn in 200 mestmonsters (80 varkensdrijfmest, 80 runderdrijfmest en 40 vaste kuikenmest) de gehalten aan 8 metalen N-totaal, P-totaal, droge stof en organische stof bepaald. De monsters zijn verdeeld naar regio (Noord, Zuid, West, Oost) en geven zo een beeld van regionale verschillen
Varkens- en pluimveerechten vóór 2015 afschaffen of niet? : studie in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007
Ham, A. van den; Hoop, D.W. de - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151752 - 80
landbouwbeleid - varkens - pluimvee - productie - productiecontroles - beperkingen - varkensmest - pluimveemest - mest - varkenshouderij - pluimveehouderij - stikstof - fosfaat - nederland - productiebeperkingen - mestoverschotten - mestbeleid - agricultural policy - pigs - poultry - production - production controls - constraints - pig manure - poultry manure - manures - pig farming - poultry farming - nitrogen - phosphate - netherlands - production restrictions - manure surpluses - manure policy
In dit onderzoek is nagegaan of het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee of aspecten daarvan al voor het voorziene tijdstraject (uiterlijk 2015) kan worden opgeheven. De hoofdconclusie is dat dit, ook in 2015, risico's met zich meebrengt met betrekking tot het overschrijden van het door de EU voor Nederland vastgestelde stikstof- en fosfaatproductieplafond als niet sterker wordt ingezet op het op individueel ondernemersniveau stimuleren van het verminderen van de stikstof- en fosfaatexcretie per dier en verhoging van de aanvoer van mest op bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven.
Ammonia emission and nutrient load in outdoor runs of laying hens
Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Beurskens, A.G.C. - \ 2006
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2006)2. - ISSN 1573-5214 - p. 223 - 234.
pluimveehouderij - scharrelhouderij - emissie - ammoniak - eu regelingen - pluimveemest - mineralenboekhouding - poultry farming - free range husbandry - emission - ammonia - eu regulations - poultry manure - nutrient accounting system - volatilization
Ammonia emission and nutrient load in outdoor runs of laying hens were measured at a commercial farm with an outdoor run for 3000 hens, and at an experimental farm with two outdoor runs, each for approximately 250 hens. Ammonia emission was recorded at 5, 10,15 and 20 m from the hen house, using the ventilated chamber technique. Nutrient load was determined by analysing the fresh droppings. The results show ammonia emission to decrease with increasing distance from the hen house. The average emission per hen was 2.0 mg h(-1) for the run of the commercial farm, and 0.95 and 0.86 mg h(-1) for the two runs of the experimental farm. The nutrient load within 20 m from the hen house exceeded the threshold value for nutrient supply from manure (170 kg N and 44 kg P per ha) by a factor 15 on both the commercial farm and the experimental farm. The results show that the ammonia emission from the outdoor run of laying hens was relatively small compared with the emission from the hen house and that the nutrient load in the outdoor run near the house by far exceeded maximum acceptable levels.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.