Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==poa pratensis
Check title to add to marked list
Flinke verbetering sedert 1947. Stand en perspectieven veredeling recreatiegrassen in Nederland
Schoot, J.R. van der - \ 2012
Greenkeeper 23 (2012)5. - ISSN 1386-2499 - p. 43 - 46.
golfbanen - rassen (planten) - lolium perenne - poa pratensis - cultivars - plantenveredeling - rassenlijsten - golf courses - varieties - plant breeding - descriptive list of varieties
In de Grasgids en voorheen de Rassenlijst staan al meer dan 30 jaar de aanbevolen rassen van Engels raaigras en veldbeemdgras voor het gebruik op sportvelden en gazons vermeld. Over het rassenonderzoek zoals dit momenteel wordt uitgevoerd is al eerder geschreven in Greenkeeper nr. 2 2010. Op basis van de waarnemingen aan een aantal belangrijke eigenschappen in de proeven die al die jaren zijn beoordeeld, gaat dit artikel in op de vooruitgang die met veredeling is bereikt.
Optimalisatieonderzoek van herbiciden in veldbeemd
Zeeland, M.G. van - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
poa annua - poa trivialis - poa pratensis - onkruidbestrijding - herbiciden - chemische bestrijding - spuiten - toedieningswijzen - gewasbescherming - akkerbouw - graszaden - weed control - herbicides - chemical control - spraying - application methods - plant protection - arable farming - grass seeds
Bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras is een probleem in veldbeemd. Met het huidige middelenpakket worden deze onkruiden maar matig bestreden. In dit onderzoek wordt een mogelijke bestrijdingsstrategie ontwikkeld, waarbij zowel middelen worden toegepast in als na de oogst van de dekvrucht en als correctiemiddel in het voorjaar van de oogst van het veldbeemdgras. In de dekvrucht was toepassing van Stomp (1,25 l/ha), Boxer (2 l/ha) en Hussar (0,2 kg/ha + 1 l/ha Actirob) wel veilig voor veldbeemd, maar de bespuitingen leidden na de oogst van de dekvrucht niet tot een geringere straatgrasbezetting (alleen getoetst in 2005). Straatgras werd in 2004 het beste bestreden door een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht in het najaar. In 2005 gaven de combinaties Stomp, Boxer en Luxan ethofumesaat in combinatie met Hussar in het voorjaar het beste bestrijdingsresultaat. Een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht óf een enkele toepassing van ethofumesaat na Stomp of Boxer in het najaar leidde wel tot een zekere opbrengstderving. De financiële opbrengst was bij een herhaalde toepassing van ethofumesaat in 2004 5% hoger dan onbehandeld. In 2005 lukte het voor geen van de objecten om een voldoende zuiverheid (minder dan 0,5 % Poa annua, straatgras, in het geschoonde zaad) te bereiken en kon door de forse straatgrasvervuiling niet voor alle objecten de financiële opbrengst worden berekend.
Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt
Borm, G.E.L. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 sept.
zaadgewassen - grassen - zaadproductie - pesticiden - lolium perenne - poa pratensis - nematiciden bevattende planten - onkruidbestrijding - gewasbescherming - graszaden - toelating van bestrijdingsmiddelen - akkerbouw - seed crops - grasses - seed production - pesticides - nematicidal plants - weed control - plant protection - grass seeds - authorisation of pesticides - arable farming
In 2005 maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan worden bestreden. Met Targa Prestige is het weer beter mogelijk om een deel van het areaal Engels raaigras in het voorjaar onder dekvrucht granen te zaaien. Voor veldbeemdgras is wintertarwe nu ook weer een geschikte dekvrucht en nemen de teeltmogelijkheden van deze soort in Nederland toe. De juiste toepassing vraagt wel de nodige aandacht. Het veldbeemdgras moet goed gezond zijn bij toepassing van Targa Prestige. Een goede toepassingsperiode is in deze soort half september tot half oktober. De toevoeging van Agral leidde in deze grassoort tot wisselende resultaten. Bij Engels raaigras kan het beste met de toepassing van Targa Prestige tot de tweede helft van oktober worden gewacht. De toevoeging van Agral verhoogt vooral bij Engels raaigras de kans op gewasschade en moet dan ook in deze soort worden afgeraden. Overlap van bespuiting dient bij allebei de soorten te worden voorkomen, omdat dit tot een (sterke) daling van de zaadopbrengst kan leiden.
Uitbreiding Targa is opsteker graszaadteelt
Borm, G.E.L. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 2005 (2005)9. - ISSN 0169-0116 - p. 10 - 11.
grassen - poa pratensis - lolium perenne - zaadproductie - chemische bestrijding - herbiciden - gewasopbrengst - onkruidbestrijding - grasses - seed production - chemical control - herbicides - crop yield - weed control
Targa Prestige mag voortaan ook toegepast worden in Engels raaigras en veldbeemgras. Met deze herbicide kan de graszaadsector weer graanopslag bestrijden in deze soorten
Hussar, nieuwe aanwinst voor graszaadteelt
Borm, G.E.L. ; Zeeland, M.G. van - \ 2004
Kennisakker.nl 2004 (2004)15 maart.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - chemische bestrijding - grassen - zaadproductie - poa pratensis - festuca - zaden - akkerbouw - plant protection - weed control - chemical control - grasses - seed production - seeds - arable farming
Het nieuwe herbicide Hussar kan in het voorjaar worden toegepast in het graszaadproductiejaar van veldbeemd- en roodzwenkgras. In de dekvrucht wintertarwe met deze grassoorten als ondervrucht is deze toepassing ook mogelijk als de grassen in de uitstoelingsfase zijn. Tijdige zaai van de ondervrucht verdient dan ook aanbeveling. Als de ondervrucht veldbeemd- of roodzwenkgras nog niet in de uitstoelingsfase is dan dient de dosering te worden verlaagd en Actirob B achterwege te worden gelaten. De mate van bestrijding van onkruidgrassen zoals straatgras neemt af naarmate deze verder ontwikkeld zijn. De werking van Hussar op (opslagplanten van) Engels raaigras is met name bij de zaadteelt van veldbeemdgras ook interessant
Veldbeemdgras onder dekvrucht zomergerst : mogelijkheden voorzaaien veldbeemdgras
Borm, G.E.L. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 nov.
poa pratensis - grassen - gerst - dekgewassen - cultuurmethoden - opbrengsten - graszaden - akkerbouw - grasses - barley - cover crops - cultural methods - yields - grass seeds - arable farming
Gedurende twee jaar werd op 5 tijdstippen in de periode september tot en met maart (1999/2000 en 2000/2001) veldbeemdgras gezaaid. Hiervan werd de ontwikkeling vergeleken met veldbeemdgras dat direct na zomergerst werd gezaaid. Na de oogst van de zomergerst werd bij de eerste proef meteen het kaf, de naalden en een deel van de uitgevallen gerstkorrels opgezogen. Bij de tweede proef lukte dit niet met deze machine,omdat door regen na de zomergerstoogst de naalden aan de grond waren vastgeplakt. In deze tweede proef is bij één object met een borstel-zuigmachine dit ongewenste materiaal verwijderd.
Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt
Wever, A.C. ; Borm, G.E.L. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
chemische bestrijding - onkruidbestrijding - tarwe - poa pratensis - herbiciden - grassen - zaadproductie - gewasbescherming - mechanische bestrijding - akkerbouw - graszaden - chemical control - weed control - wheat - herbicides - grasses - seed production - plant protection - mechanical control - arable farming - grass seeds
Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe toelatingen van herbiciden tegen tarweopslag op korte termijn klein is, werd het perspectief van enkele preventieve methoden onderzocht: het mechanisch verwijderen van verlieskorrels tijdens of kort na de tarweoogst via het opzuigen of opvangen van kaf. Het opzuigen van kaf had in drie van de vier proeven een positief effect op de zaadopbrengst. Door de opbrengststijging tot 310 kg/ha door zuigen is dit mogelijk een interessante methode voor de praktijk. Nadeel van deze methode is de weersafhankelijkheid en de extra werkgang. Het opvangen van kaf is een relatief eenvoudige methode en liet een daling zien van de hoeveelheid tarweopslag.
Effect van stro hakselen na eerste oogst veldbeemdgras op tweede oogst
Wander, J.N.G. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 40 - 41.
poa pratensis - poa - cultuurmethoden - stro - hakselen - proeven - cultural methods - straw - chopping - trials
Als het graszaadgewas blijft liggen voor een volgende oogst, kan het achterlaten van het stro mogelijk een negatief effect op het gewas hebben. Omdat niet bekend is of en in welke mate het gewas negatief reageert, is onderzoek gestart. Mogelijk dat de gewasreactie op het stro positief beïnvloed kan worden door extra stikstof te geven. De vertering van het stro kan hiermee mogelijk bevorderd worden c.q. de voor de vertering van het stro benodigde stikstof wordt hiermee gecompenseerd
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.