Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 243

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pollution control
Check title to add to marked list
Groen strooizout kan inboet door beheerders laten kelderen
Claassen, Pieternel - \ 2016
public green areas - pavements - roads - salt - salt injury - brine - salinization - biomass - biobased economy - agricultural research - biobased chemicals - environmental impact - pollution control

Strooizout is een goed dooimiddel, maar het veroorzaakt verzilting van de bodem, het afsterven van planten en het roesten van metalen in bruggen, viaducten en voertuigen. Onderzoeker Pieternel Claassen van Food & Biobased Research werkt aan ‘groen’ strooizout, gemaakt uit biomassa. Zouden we in de nabije toekomst afscheid kunnen nemen van de jaarlijkse hoge inboet van openbaar groen ten gevolge van schade door strooizout?

GroentenFruit Huis - Factsheet
Fels, H.J. van der - \ 2015
RIKILT Wageningen UR
tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - plant protection - industrial hygiene - pollution control
Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken.
Environmental Risk Assessment expertise at Alterra Wageningen UR
Alterra - Centrum Landschap, - \ 2015
aquatic ecosystems - pollution - pollution control - risk assessment - ecological assessment - university research - pesticides - environmental assessment - environmental protection
Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0
Velthof, G.L. ; Bussink, W. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Huijsmans, J.F.M. ; Pul, W.A.J. van; Schroder, J.J. ; Vellinga, Th.V. ; Oenema, O. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 120) - 86
dierlijke meststoffen - bemesting - verontreinigingsbeheersing - wetgeving - kwaliteitsnormen - akkerbouw - graslanden - maïs - Nederland - animal manures - fertilizer application - pollution control - legislation - quality standards - arable farming - grasslands - maize - Netherlands
Het Besluit Gebruik Meststoffen schrijft voor dat dierlijke mest op emissiearme wijze wordt toegediend. Dit Besluit bepaalt daarnaast in welke periode van het jaar dierlijke mest op het land mag worden gebracht. Deze voorschriften hebben tot doel om de emissies van stikstof en fosfaat naar het milieu te beperken. In de laatste jaren zijn producten uit mestverwerking beschikbaar gekomen. Deze nieuwe mestsoorten kunnen afwijkende emissie-eigenschappen hebben, zodat er aanleiding kan zijn om andere eisen te stellen aan de wijze waarop en de periode waarin het product wordt toegediend. Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om een protocol op te stellen, dat in staat stelt te beoordelen welk risico de toepassing van mestsoorten, toedieningstechnieken en toedieningstijdstippen heeft op uitspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater en op de emissies van ammoniak en lachgas naar de atmosfeer. In dit rapport wordt het protocol beschreven. Met het protocol wordt een oordeel gegeven van het risico op emissies ten opzichte van referentiemeststoffen, -toedieningstijdstippen en - toedieningstechnieken. Met de resultaten van de beoordelingen met dit protocol moet het ministerie een beleidsafweging kunnen maken met betrekking tot gebruiksvoorschriften voor dierlijke mest en producten daarvan.
Beperken lozing beste optie om aan stikstofnorm te voldoen (interview met Ellen Beerling)
Kierkels, T. ; Beerling, E.A.M. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 28 - 29.
glastuinbouw - verontreinigingsbeheersing - lozing - emissie - stikstof - normen - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - tuinbouwbedrijven - besluitvorming - greenhouse horticulture - pollution control - disposal - emission - nitrogen - standards - water treatment - waste water treatment - market gardens - decision making
Bedrijven die weinig lozen, halen de komende jaren met gemak de emissienormen voor stikstof. Dat is absoluut geen reden om achterover te leunen, waarschuwt Ellen Beerling, want op termijn gaat lozen veel geld kosten. En gelukkig is er nog tijd om uit te vinden hoe je maximaal water hergebruikt. “Bemestingstechnisch is er geen reden meer om niet volledig te recirculeren.”
Filtratie van pirimifos-methyl uit condensvocht : Filtratie van condensvocht van bewaarcellen behandeld met Actellic
Lans, A.M. van der; Bisseling, E. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 25
bloembollen - pirimifos-methyl - filtratie - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - oppervlaktewater - opslagloodsen - ornamental bulbs - pirimiphos-methyl - filtration - pollution control - environmental protection - surface water - stores
Tijdens de warme bewaring van tulpenbollen in klimaatcellen wordt het middel Actellic (werkzame stof pirimifos - methyl pirimifos - methyl ) ingezet voor de bestrijding van galmijten. Het middel ‘plakt’ niet alleen aan de bollen maar ook aan de wanden, de vloer, het fust en de klimaatapparatuur en blijft op deze wijze gedurende vele maanden in de cel aanwezig. Als er na de warme bewaring vervolgens in deze cellen producten gekoeld worden, kan condensvorming optreden. Uit eerder onderzoek van PPO bleek dat in condenswater uit deze klimaatcellen pirimifos - methyl ruim boven het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico voor waterleven ) van 0.002 μg l voor kan komen . Het condens water komt vervolgens via de condens afvoerpijp in het riool of op het (on)verharde gedeelte van het erf terecht. Deze emissieroute via condenswater vormt een grote bedreiging voor het lokale aquatische milieu doordat pirimifos - methyl op deze manier in het oppervlaktewater terecht kan komen.
Stakeholders willen kwaliteit oppervlaktewater borgen
Wijnands, F.G. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 20 - 21.
waterkwaliteit - pesticiden - milieuwetgeving - certificering - maatregelen - boeren - verontreinigingsbeheersing - Nederland - water quality - pesticides - environmental legislation - certification - measures - farmers - pollution control - Netherlands
Op veel plaatsen in Nederland komen nog te veel bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Hoe ze erin komen en met welke maatregelen dat te voorkomen is, is grotendeels bekend. Vooroplopende boeren, tuinders en loonwerkers passen die maatregelen al toe. Nu is het de tijd voor de rest van het peloton om in een nieuw project WaterABC mee te gaan doen. Voortaan krijgen boeren een “verplichting” om maatregelen te nemen. Per gebied en per sector willen de projectpartners kijken wat de beste maatregelen zijn om de emissie naar de sloot te verminderen. En daar zoeken ze partners bij. In het ene gebied werkt het wellicht het best als Friesland Campina of Albert Heijn akkerbouwers vraagt om een akkerrand aan te leggen. In een ander gebied helpt het als fruittelers allemaal spuiten met een speciale spuit. Dan willen de projectpartners de overheid vragen met een regeling te komen die het aantrekkelijk maakt om zo’n speciale spuit aan te schaffen.
The current cost of avoiding degradation of the Dutch North Sea Environment
Walker, A.N. ; Strietman, W.J. ; Oostenbrugge, J.A.E. van - \ 2011
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum : Research area Natural resources ) - 43
milieubescherming - verontreinigingsbeheersing - kostenanalyse - mariene gebieden - noordzee - environmental protection - pollution control - cost analysis - marine areas - north sea
Het doel van dit rapport is een overzicht te geven van de kosten die jaarlijks worden uitgegeven om de aantasting van het milieu in het Nederlandse deel van de Noordzee te voorkomen. Dit overzicht kan wor# den gebruikt als indicatie voor de ondergrens van de werkelijke aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in het type maatregelen en wie de kosten hiervan dragen. De uitkomsten van dit rapport kunnen zowel dienen als basis voor een kosteneffectiviteitsstudie, als voor het bepalen van de betaalbaarheid en/of de disproportionaliteit van kosten voor toekomstige Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) maatregelen
Environmental radioactivity in the Netherlands : results in 2010
Knetsch, G.J. ; Krijger, G.C. ; Weseman, J.M. ; Vos van Avezathe, A. ; Verbunt, J.T. - \ 2010
Bilthoven : RIVM (RIVM report 610891003/2012) - 112
verontreinigingsbeheersing - radioactiviteit - luchtverontreiniging - inventarisaties - pollution control - radioactivity - air pollution - inventories
The measurements in the air and environment showed normal levels, which are within the range of previous years. The deposition of polonium-210 showed the highest level since 1993 but approximately the same level as in 2009. These levels do not pose a threat to public health. As in previous years radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union.
Monitoring biodegradation capacity of organic pollutants in the environment
Zaan, B.M. van der - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos, co-promotor(en): J. Gerritse; Hauke Smidt. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857778 - 158
biodegradatie - microbiële afbraak - geochemie - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - organische verontreinigende stoffen - biodegradation - microbial degradation - geochemistry - soil pollution - water pollution - pollution control - organic pollutants
Micro-organismen zijn in staat om organische verbindingen om te zetten in minder schadelijke stoffen en spelen daarom een belangrijke rol bij het opruimen van milieuvervuiling. Voor beleidsmakers, landgebruikers en landeigenaren is het belangrijk dat er bij milieuverontreiniging goed toezicht wordt gehouden op de biologische afbraakprocessen en dat deze goed worden beheerst. Aangezien microbiële activiteit in het milieu wordt beïnvloed door diverse fysische, geochemische en biologische factoren, is nauwkeurige kennis van het afbraakproces hierbij noodzakelijk. In dit promotieonderzoek wordt de relatie tussen geochemische condities en de biologische afbraakcapaciteit van micro-organismen in het milieu beschreven, inclusief methoden om de activiteit en metabole functies van deze micro-organismen in het milieu te meten
Teelt de grond uit Bloembollen
Kool, S.A.M. de - \ 2010
teeltsystemen - cultuur zonder grond - bloembollen - verontreinigingsbeheersing - emissie - pesticiden - duurzaamheid (sustainability) - milieubescherming - cropping systems - soilless culture - ornamental bulbs - pollution control - emission - pesticides - sustainability - environmental protection
Projectbeschrijving van Teelt de grond uit voor de bloembollen. Daarbij worden bloembollen geteeld in een aantal teeltsytemen.
Teelt de grond uit, Ontwerp van nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond voor de vollegrondstuinbouw, Verslag van de start- en ontwerpfase van Teelt de grond uit
Dijk, S.M. van; Haan, J.J. de - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR - 19
teeltsystemen - cultuur zonder grond - verontreinigingsbeheersing - groenteteelt - fruitteelt - emissie - pesticiden - duurzaamheid (sustainability) - milieubescherming - vollegrondsgroenten - sierteelt - cropping systems - soilless culture - pollution control - vegetable growing - fruit growing - emission - pesticides - sustainability - environmental protection - field vegetables - ornamental horticulture
‘Teelt de grond uit’ geeft een ontwikkelingsrichting aan voor nieuwe teeltsystemen. Doel is om een aantal rendabele, toepasbare teeltsystemen te hebben met een verminderde emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. In negen gewasgroepen zijn nieuwe teeltsystemen ontworpen: aardbei, bladgewassen, bloemkool/broccoli, prei, bloembollen, boomkwekerij, blauwe bes, appel en zomerbloemen/vaste planten.
Emissie van middelen moet omlaag, maar hoe?
Weel, P.A. van; Sleegers, J. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)18. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
kassen - teelt onder bescherming - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - pesticiden - emissie - controle - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - sierteelt - glastuinbouw - gewasmonitoring - greenhouses - protected cultivation - plant protection - control methods - pesticides - emission - control - pollution control - environmental protection - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - crop monitoring
De emissie van gewasbeschermingsmiddelen moet de komende jaren fors omlaag. Er valt nog veel te verbeteren aan de monitoring van plagen en de toepassing van middelen, meent WUR-onderzoeker Peter van Weel. Het kan schoner en efficiënter. Maar hoe kan de sector dat voor elkaar krijgen? Een kijkje in de toekomst.
Ondersteuning bij terugdringen emissies naar oppervlaktewater : Interview met Ellen Beerling
Stijger, I. ; Beerling, E.A.M. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)3. - p. 10 - 11.
kassen - bloementeelt - gerbera - pesticiden - emissie - oppervlaktewater - gewasbescherming - verontreinigingsbeheersing - controle - milieubescherming - glastuinbouw - toelating van bestrijdingsmiddelen - oppervlaktewaterkwaliteit - protocollen - snijbloemen - greenhouses - floriculture - pesticides - emission - surface water - plant protection - pollution control - control - environmental protection - greenhouse horticulture - authorisation of pesticides - surface water quality - protocols - cut flowers
Er zijn protocollen opgesteld om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen te verhogen en de emissie te beperken. Die protocollen geven advies voor een optimale werking en minder verspilling van middelen. Daarbij is het belangrijk om het middel door de hele kas op de juiste plek te krijgen en door een actief gewas te laten opnemen. Verder is van belang de afbraak van het middel te stimuleren en het drainwater niet of met beleid te lozen.
Filteren van Actellic uit condensvocht
Lans, A.M. van der; Beltman, W.H.J. - \ 2010
bloembollen - pirimifos-methyl - insecticiden - filtratie - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - ornamental bulbs - pirimiphos-methyl - insecticides - filtration - pollution control - environmental protection
Poster met onderzoeksinformatie. PPO ontwikkelt met Alterra en Amafiltergroup een compact koolstoffilter om pirimifos – methyl (de werkzame stof van Actellic) uit condensvocht te verwijderen.
Smaak van morgen, op zoek naar teeltsystemen met minder gewasbeschermingsmiddelen
Jansma, J.E. ; Stilma, E.S.C. - \ 2010
PPO Wageningen UR
teeltsystemen - pesticiden - milieueffect - verontreinigingsbeheersing - akkerbouw - gewasbescherming - systeeminnovatie - cropping systems - pesticides - environmental impact - pollution control - arable farming - plant protection - system innovation
Er zijn diverse methoden en technieken voor handen die bijdragen aan de vermindering (en afhankelijkheid) van het middelengebruik, maar die nog niet breed worden toegepast in de praktijk. Het project Smaak van Morgen laat zien dat toepassing van die methoden en technieken alleen al leidt tot een flinke reductie van de milieubelasting. Milieueffectenkaarten kunnen helpen bij de keuze van het juiste gewasbeschermingsmiddel. Voor de onkruidbestrijding in diverse gewassen zijn lage doseringsystemen (LDS’en) beschikbaar. Precisietechnieken met RTK-GPS vragen een investering, maar bieden telers nu al vele mogelijkheden
Geactualiseerde jaarrond beheersstrategie
Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. - \ 2009
phytophthora infestans - aardappelen - communicatie - voorlichting - verontreinigingsbeheersing - beslissingsondersteunende systemen - potatoes - communication - extension - pollution control - decision support systems
Poster met onderzoeksinformatie over het realiseren van een goede jaarrond beheersstrategie die Phytophthora infestans optimaal bestrijdt met een zo gering mogelijke milieubelasting.
Effectieve Phytophthorabestrijding gecombineerd met lage milieubelasting
Spruijt, J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Evenhuis, A. ; Kessel, G.J.T. - \ 2009
phytophthora infestans - aardappelen - dosering - fungiciden - verontreinigingsbeheersing - beslissingsondersteunende systemen - potatoes - dosage - fungicides - pollution control - decision support systems
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is om nieuwe ontwikkelingen in waarschuwingssystemen voor Phytophthora infestans te toetsen in de praktijk.
Flock & Lock in De Rauwbraken : strandbad en onderwaterpark : een innovatief experiment om blauwalgenbloei te voorkomen door vastleggen van fosfaat
Lürling, M.F.L.L.W. ; Oosterhout, J.F.X. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR, Lsg Aquatische Ecologie & Waterkwaliteitsbeheer (Rapport M347) - 42
eutrofiëring - verontreinigingsbeheersing - cyanobacteriën - algen - waterkwaliteit - zwemmen - waterrecreatie - openluchtrecreatie - fosfaten - uitvlokking - uitvlokkingsmiddelen - stedelijke gebieden - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - noord-brabant - eutrophication - pollution control - cyanobacteria - algae - water quality - swimming - water recreation - outdoor recreation - phosphates - flocculation - flocculants - urban areas - surface water quality - swimming water
Na twee jaar intensieve voorbereiding, is in april 2008 strandbad De Rauwbraken bij Tilburg behandeld met een vlokmiddel en een gemodificeerde klei om een einde te maken aan de toenemende blauwalgenoverlast. Sinds 2000 wordt in de Rauwbraken een toenemende bloei van blauwalgen waargenomen. Door deze bloei treedt een overschrijding van de zwemwaterkwaliteitsnorm op. De behandeling was gericht op een sterke reductie van de hoeveelheid blauwalgen door het wegvangen van de belangrijkste voedselbron fosfaat.
Teelt de grond uit
Reuler, Henk van - \ 2009
soilless culture - arboriculture - pollution control - ornamental bulbs - fruit growing - field vegetables
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.