Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==population decrease
Check title to add to marked list
Herbestemmen is het nieuwe bouwen
Goot, A. van der; Janssen, J. - \ 2014
Noorderbreedte 38 (2014)2. - ISSN 0166-4948 - p. 6 - 11.
regionale ontwikkeling - economische depressie - bevolkingsafname - historische gebouwen - bestemmingen - gemeenten - noord-nederland - regional development - economic depression - population decrease - historic buildings - destinations - municipalities - north netherlands
Nu crisis en krimp een einde hebben gemaakt aan het groeidenken is een herbezinning op bouwen nodig. Maar hoe moeilijk is dat? Kansen voor erfgoed.
Naar een dorpshart voor Spijk : een levend dorp met een rijke geschiedenis
Kruit, J. ; Cate, B. ten; Beljaars, D.N.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 302) - ISBN 9789461738738 - 60
plattelandsgemeenschappen - participatie - cohesie - netwerken - sociale netwerken - recreatie - bevolkingsafname - gelderse poort - rural communities - participation - cohesion - networks - social networks - recreation - population decrease
De Stichting Actief Spijk staat voor een leefbaar Spijk. Een dorpshart moet hiervoor een belangrijke drager worden. Een plek waar ontmoeten centraal staat en waar ruimte is voor alle dorpsactiviteiten. Een plek die verbonden is met de geweldige natuurlijke omgeving en de rijke steenfabricagegeschiedenis. In het dorpsplan uit 2012 is aangegeven dat passerende recreanten onder meer een rustplek, een eet-en drinkgelegenheid en sanitaire voorzieningen zouden willen hebben. Verder bestaat er bij de bewoners van Spijk behoefte aan een groener dorpsaanzicht. De Stichting Actief Spijk heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om te helpen een dorpshart vorm te geven. Met aandacht voor ontwikkelingen (kansen) die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van Spijk. In de zomer van 2012 is het project van start gegaan. Er is een onderzoek geweest onder de jeugd van Spijk om te achterhalen wat hun ideeën zijn voor een dorpshart. Daarnaast hebben zes studenten landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall Larenstein het Gelders Eiland als onderzoeksgebied voor hun afstudeerproject uitgekozen. Ze hebben gekeken naar het bijzondere door de rivier gevormde landschap, de rol van de landbouw in het gebied, de relatie met het water, de industriële activiteiten en haar geschiedenis en de potentie van de recreatie. Soms is ingezoomd op Spijk, en zijn ideeën geschetst voor een nieuw dorpshart. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit de gemeente, Stichting Actief Spijk, diverse experts en de onderzoekers heeft het project regelmatig van feed back voorzien. Verblijven en ontmoeten zijn de kernwoorden voor het nieuwe dorpshart, niet alleen voor de Spijkenaren maar ook voor de bezoekers. Het dorpshart moet het groene karakter van Spijk versterken en goed aansluiten op de directe omgeving van het dorp. De conclusie van het onderzoek is dat Spijk eigenlijk al een ‘dorpshart’ heeft. Het dorpshart zit in de mensen en hun netwerken. Het zijn namelijk de verbindingen die het dorpshart ‘maken’: een divers, complex en sterk netwerk dat je Spijk zou kunnen noemen.
Een vruchtbaar initiatief : lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen
Aalvanger, A. ; Breman, B.C. - \ 2013
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 301) - ISBN 9789461738721 - 47
bevolkingsafname - regionale ontwikkeling - burgers - governance - plattelandssamenleving - dorpen - groningen - population decrease - regional development - citizens - rural society - villages
Stichting SintJan is een bijzonder particulier initiatief uit Kloosterburen, gelegen in de provincie Groningen. In dit traject zijn burgers uit het dorp, maar ook van daarbuiten, met een grote maatschappelijke betrokkenheid inmiddels al ruim tien jaar bezig hun eigen leefomgeving vorm te geven en op een duurzame manier te ontwikkelen. Wat het burgerinitiatief van SintJan onderscheidend maakt, is de integrale benadering die aan het plan ten grondslag ligt. De initiatiefnemers willen wonen, werken, zorg, cultuur en ecologie zodanig in Kloosterburen ontwikkelen dat de leefbaarheid en vitaliteit van dit dorp in een krimpregio ook voor de toekomst geborgd wordt. De geschiedenis en de traditie van de plek – het kloosterterrein – is daarbij een belangrijke inspiratiebron.
Kracht van de Achterhoek : de waarde van voedselketens voor de regio
Fontein, R.J. ; Linderhof, V.G.M. ; Stuiver, M. ; Michels, R. ; Tacken, G.M.L. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2449) - 58
regionale voedselketens - regionale ontwikkeling - sociale gevolgen - economische situatie - bevolkingsafname - onderwijs - achterhoek - landschap - samenwerking - regional food chains - regional development - social impact - economic situation - population decrease - education - landscape - cooperation
Het ontwikkelen van regionale voedselketens staat binnen de gemeenten, Nederland en Europa in de belangstelling. Voor een regio is het daarom belangrijk inzicht te hebben in het belang van de voedselketen binnen hun eigen regio, zodat daar actief beleid op kan worden gevoerd en dat overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen acties kunnen ondernemen om de voedselketen te stimuleren en daarmee de economische activiteiten in de regio te behouden en/of te versterken. Deze studie analyseert de huidige en toekomstige waarde van voedselketens voor de Achterhoek. Hieruit blijkt dat de waarde van voedselketens hoog is, maar tegelijkertijd maakt het onderzoek duidelijk dat de waarde onder druk staat wat naast economische gevolgen, ook sociale en landschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Dit rapport biedt ontwikkel strategieën om de waarde te behouden dan wel te versterken. Afgesloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen om de waarde van voedselketens te versterken.
Systematische benadering: Sleutel tot succes?
Snippert, T.J.B. ; Stremke, S. - \ 2013
Agora 29 (2013)2. - p. 35 - 37.
regionale ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - bevolkingsafname - veenkolonien - regional development - area development - sustainability - population decrease
Groeiende problemen met een krimpende bevolking, ambities voor een duurzaamheidtransitie op het gebied van energie, een toenemend watertekort en een aanmodderende agrarische sector. Kan een systemische benadering de Veenkoloniën helpen een duurzamere toekomst dichterbij te brengen?
Sociale innovatie als veelbelovend concept in krimpregio's
During, R. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 27 - 30.
regionale ontwikkeling - bevolkingsafname - krimp - levensomstandigheden - kwaliteit van het leven - gemeenschapsontwikkeling - sociale interactie - participatie - regional development - population decrease - shrinkage - living conditions - quality of life - community development - social interaction - participation
Steeds vaker nemen burgers en ondernemers het heft in eigen handen voor de leefbaarheid van hun regio. Ze pakken kansen op, gaan nieuwe verantwoordelijkheden aan en doorbreken daarmee de traditionele maatschappijstructuren. Sociale innovatie noemen we dat. Sociale innovaties kunnen krimpregio’s nieuwe perspectieven geven. Deze nieuwe perspectieven gaan dan niet uit van groei, maar van het collectief overeind houden van de leefbaarheid.
Boeren houden krimpgebied leefbaar: multifunctionele landbouw kan onder voorwaarden meerwaarde bieden in leeglopende regio's
Vijn, M.P. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2012
Ekoland 32 (2012)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
multifunctionele landbouw - plattelandsontwikkeling - regionale ontwikkeling - bevolkingsafname - groningen - multifunctional agriculture - rural development - regional development - population decrease
Noordoost-Groningen is een krimpregio, een regio waar het aantal inwoners afneemt. Het is ook een regio met veel landbouw. Is multifunctionele landbouw dan een mogelijkheid om de leefbaarheid op peil te houden? Onderzoekers van Wageningen UR vroegen het aan betrokkenen in Noordoost-Groningen.
Krimp! : synthese van beleidsondersteunend onderzoek voor het Ministerie van EL&I 2010-2012
Breman, B.C. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 15
bevolkingsafname - overheidsbeleid - regionaal beleid - population decrease - government policy - regional policy
Sinds enkele jaren staat de krimp van de bevolking in Nederland hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Steeds meer gemeenten en regio’s krijgen te maken met dalende bevolkingsaantallen en een veranderende samenstelling van de bevolking. Krimp op lokaal en regionaal niveau wordt in eerste instantie gezien als een verantwoordelijkheid van regionale overheden. Echter, de Rijksoverheid ziet voor zichzelf wel een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van het krimpvraagstuk, getuige onder andere ook de focus en de afspraken in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (Rijk, VNG, IPO, 2009, 2011). De ondersteuning van de Rijksoverheid vindt onder andere plaats via inzet in de krimppilots- en experimenten en op basis van (een regierol bij) kennisontwikkeling.
Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen
Kuhlman, J.W. ; Agricola, H.J. ; Blaeij, A.T. de; Hoop, J.G. de; Michels, R. ; Smit, A.B. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086155866 - 95
bevolkingsafname - economische ontwikkeling - regio's - recreatie - groningen - zeeuws-vlaanderen - zuid-limburg - population decrease - economic development - regions - recreation
In de komende decennia zal de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand komen, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. De groei verschilt per regio, en als sommige regio's blijven groeien moeten andere noodzakelijkerwijs krimpen. In sommige regio's is de bevolking al aan het dalen, en andere krijgen in de nabije toekomst met krimp te maken. Dit proces zal op regionaal niveau aanzienlijke sociale en economische gevolgen hebben. Bevolkingskrimp is de laatste jaren dan ook een belangrijk thema geworden op de beleidsagenda van zowel de rijksoverheid als de betrokken regio's. Welke rol kunnen landbouw en recreatie spelen in het mitigeren van de problemen rond krimp? En welke gevolgen kan krimp hebben voor deze beide sectoren? Dit rapport geeft antwoorden op deze vragen voor de drie onderzochte regio's: Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
De meerwaarde van multifunctionele landbouw in krimpgebied Noordoost-Groningen
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Vijn, M.P. ; Engelsma, K.A. ; Migchels, G. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 566) - 24
multifunctionele landbouw - krimp - bevolkingsafname - gebiedsontwikkeling - regionale planning - regionale ontwikkeling - duurzame landbouw - groningen - multifunctional agriculture - shrinkage - population decrease - area development - regional planning - regional development - sustainable agriculture
Uit dit onderzoek naar de meerwaarde van multifunctionele landbouw in het krimpgebied Noordoost-Groningen en de daarbij gevolgde redeneerlijnen, blijkt dat: De agrarische sector niet of nauwelijks betrokken wordt bij de plannen rondom krimp en niet in beeld is als verbindingspartner. De agrarische sector die rol zelf niet oppakt, omdat ze zich onvoldoende realiseert dat het bijdragen aan oplossingen voor het krimpvraagstuk kan worden gezien als een verduurzamingsstap van de landbouw Een belangrijke randvoorwaarde is dat bij zowel de agrarische sector als de andere partijen gewerkt wordt aan bewustwording.
Krimp en de groene ruimte in stedelijke gebieden
Aalbers, C.B.E.M. ; Heutinck, L.B.M. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032703967 - 92
stedelijke gebieden - bevolkingsafname - stedelijke planning - innovaties - groene zones - landgebruiksmonitoring - urban areas - population decrease - urban planning - innovations - green belts - land use monitoring
Een nieuw fenomeen manifesteert zich sinds enkele jaren in ons land: bevolkingsdaling. Maar is het zo’n ramp? Naast grootschaligheid ontleend aan omliggende gebieden en het lokale ‘DNA’ stellen wij een derde inspiratiebron voor: de groene ruimte. Hoe kan de groene ruimte (plantsoenen, parken, bossen, landbouwgebieden, natuurgebieden) de stad helpen om de negatieve effecten van bevolkingsdaling te verzachten en wellicht de daling af te zwakken? Kan de groene ruimte alternatieven bieden voor stedelijke grootsheid en tegemoet komen aan de menselijke behoefte aan voedsel, geborgenheid, intimiteit van de openbare ruimte, rust en veiligheid?
Experimenteren met krimp : een analyse van de uitvoering van de experimentenregeling bevolkingsdaling in 2010
Kuindersma, W. ; Breman, B.C. ; Coninx, I. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2143) - 50
bevolkingsafname - veranderingen in de bevolking - regionale planning - regionale ontwikkeling - overheidsbeleid - projecten - population decrease - population change - regional planning - regional development - government policy - projects
In het kader van het interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling zijn in 2010 22 krimpexperimenten gestart door gemeenten, provincies en andere regionale actoren. De Rijksoverheid faciliteert deze experimenten met kennis. Dit rapport geeft een analyse van de uitvoering van deze experimenten over 2010. De 22 experimenten laten een grote variatie zien aan onderwerpen, methoden, complexiteit en voortgang. Voor een echte beoordeling is het nog te vroeg. Veel experimenten zitten nog in een opstartfase. Het betrekken van publieke en private partijen bij de experimenten kost veel tijd. Hetzelfde geldt voor de bewustwording van het krimpprobleem. Voordat de resultaten in de praktijk zichtbaar worden zullen veel experimenten: (1) concretere eindresultaten moeten benoemen; (2) financiële middelen moeten vinden voor de uitvoering; (3) meer aandacht besteden aan het betrekken van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers en (4) veel van elkaar leren. De Rijksoverheid kan op de korte en langere termijn meer duidelijkheid scheppen over de eigen rol bij de experimenten.
Leren van Krimp : vraagsturing in de pilots Gebrookerbos (Heerlen) en Groen van Rood (Delfzijl)
Fontein, R.J. ; Arnouts, R.C.M. ; Kuindersma, W. ; Breman, B.C. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2149) - 56
bevolkingsafname - gebiedsontwikkeling - proefprojecten - limburg - groningen - samenwerking - stadslandbouw - population decrease - area development - pilot projects - cooperation - urban agriculture
In 2010 zijn de gemeenten Delfzijl en Heerlen elk gestart met een pilot rond bevolkingskrimp. De pilots Groen voor Rood (Delfzijl) en Gebrookerbos (Heerlen) gaan over het inrichten van de open ruimte na de sloop van woningen. Het ministerie van EL&I is op een vraaggestuurde wijze betrokken bij deze pilots. In 2010 hebben de gemeenten Delfzijl en Heerlen de pilots met veel enthousiasme en met bestuurlijk commitment verder uitgewerkt. Hierbij zijn vele partijen betrokken en concepten als stadslandbouw, tijdelijke ruimte en de verdiencapaciteit van het gebied zijn verder uitgewerkt. Toch lag de nadruk nog sterk op overheidspartijen. Om de pilots ook echt uitvoerbaar te maken dienen ook bedrijven, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers meer betrokken te worden bij de planvorming. De gemeenten vragen ook om een continuering van de actieve en faciliterende rol van EL&I.
Kennisagenda EL&I en bevolkingsdaling
Breman, B.C. ; Coninx, I. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2168) - 31
bevolkingsafname - overheidsbeleid - sociale economie - landgebruik - nederland - population decrease - government policy - socioeconomics - land use - netherlands
Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal-economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Daarmee heeft krimp heeft ook (potentiële) gevolgen voor de domeinen van het ministerie van EL&I en voor het realiseren van de bijbehorende beleidsdoelstellingen. Andersom kan vanuit de EL&I-beleidsdomeinen mogelijk ook een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van krimp- en anticipeerregio’s.
Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden
Breman, B.C. ; Doorn, A.M. van - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2147) - 44
bevolkingsafname - regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - landgebruik - landbouw - groningen - zeeuws-vlaanderen - limburg - population decrease - regional development - agricultural development - land use - agriculture
Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal- economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Krimp vraagt om een heroriëntatie op de ontwikkeling van de regio. Een verkenning van de ontwikkelingen in krimpgebieden kan daarbij eigenlijk niet buiten een verkenning van de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de agrarische sector in deze gebieden.
Quality of life in Regio Venlo. Verslag kick-off bijeenkomst en plan van aanpak.
Coninx, I. ; Hazendonk, N. ; Kranendonk, R.P. ; Laurentzen, M. - \ 2010
[S.l] : Knowhouse/Alterra - 28
kwaliteit van het leven - regionaal beleid - ontwikkelingsplannen - bevolkingsafname - limburg - quality of life - regional policy - development plans - population decrease
Aan de hand van de centrale vraag ‘wat betekent Quality of life’ is in een tweedaags werkatelier gediscussieerd over de thema’s samenleving en identiteit, vrije tijd, werk, inkomen en opleiding, wonen en voorzieningen, omgeving. Bekeken is welke ideeën, projecten, richtingen te bedenken zijn om deze thema’s te versterken.
Land van Thorn, Procesverslag
Coninx, I. ; Kranendonk, R.P. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2010
Wageningen : Alterra - 30
gebiedsontwikkeling - plattelandsontwikkeling - innovaties - publiek-private samenwerking - bevolkingsafname - maatschappelijk draagvlak - midden-limburg - Nederland - area development - rural development - innovations - public-private cooperation - population decrease - public support - Netherlands
In het gebied rondom Thorn liggen veel uitdagingen op het vlak van krimp, klimaatverandering, economische ontwikkeling, vastgoedmarkt, leisure sector etc. Het doel van het project 'Land van Thorn' is om een antwoord te geven op een aantal van deze uitdagingen. Vanuit TransForum wordt specifiek aandacht gevraagd voor de totstandkoming van de publieke-private samenwerking in dit proces.
Black-tailed Godwits in West African winter staging areas : habitat use and hunting-related mortality
Kleijn, D. ; Kamp, J. van der; Monteiro, H. ; Ndiaye, I. ; Wymenga, E. ; Zwarts, L. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2058) - 32
vogels - limosa limosa - overwintering - natte rijst - wildbescherming - habitats - bevolkingsafname - jagen - west-afrika - guinee-bissau - gambia - senegal - nederland - weidevogels - vogeltrek - birds - flooded rice - wildlife conservation - population decrease - hunting - west africa - guinea-bissau - netherlands - grassland birds - bird migration
The persistence of the Dutch Black-tailed Godwit population depends largely on high adult survival. Adult survival may be influenced by hunting pressure and land use change in the wintering area, the West African coastal zone. Here we examine hunting pressure on and habitat use of Black-tailed Godwits in West African rice-growing areas. The Black-tailed Godwit is exposed to hunting throughout the core wintering area in West Africa but hunting related mortality does not seem to be the main driver of the ongoing population decline. Habitat use of godwits seems to be governed by the availability of their preferred habitat: (man-made) bare wet soil which is consecutively available in different parts of West Africa throughout the entire wintering period.
Grote sterfte onder honing- en wilde bijen (interview met o.a. T. Blacquière)
Ligtelijn, M. ; Blacquière, T. ; Duchateau, M.J. ; Zee, R. van der - \ 2009
Ecologie en ontwikkeling 17 (2009)78. - ISSN 0928-6470 - p. 2 - 3.
apidae - honingbijkolonies - kruisbestuiving - bevolkingsafname - honey bee colonies - cross pollination - population decrease
In grote delen van de wereld sterven bijenpopulaties massal uit. Onder wetenschappers bestaat consensus dat hiervoor niet slechts één oorzaak is aan te wijzen. Het betreft veeleer een complex aan factoren: verstedelijking, intensieve landbouw, klimaatverandering, voedselgebrek, infecties, pesticiden, vergrijzing onder imkers etc. Op sommige plattsen in Nederland stierven alle bijen, elders weer helemaal niet
Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning
Wiersma, P. ; Roodbergen, M. ; Goedhart, P.W. ; Ens, B.J. - \ 2009
Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON-onderzoeksrapport 2009/11)
vogels - aardgas - extractie - bodemdaling - bevolkingsafname - statistische analyse - watervogels - broedplaatsen - waddenzee - lauwersmeergebied - birds - natural gas - extraction - subsidence - population decrease - statistical analysis - waterfowl - breeding places - wadden sea
De NAM is in 2007 gestart met nieuwe aardgaswinning in het Waddenzeegebied en de Lauwersmeer. Hierbij wordt het principe van ‘hand aan de kraan’ gehanteerd: de gaswinning moet worden gestaakt wanneer blijkt dat er schadelijke effecten zijn op abiotische, dan wel biotische parameters. Daarom heeft de NAM aan SOVON Vogelonderzoek Nederland de opdracht gegeven vogelsoorten in het Waddengebied en de Lauwersmeer te monitoren en een plan op te stellen om deze gegevens te analyseren. Het gaat om gegevens van watervogels en broedvogels in de Lauwersmeer (en eventuele referentiegebieden) en het Waddengebied, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden met en zonder verwachte bodemdaling. Bij een poweranalyse wordt onderzocht welk effect, in dit geval een afname in aantallen vogels, statistisch nog aantoonbaar is. Er wordt in beginsel geen uitspraak gedaan over de oorzaak van het effect.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.