Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==potassium fertilizers
Check title to add to marked list
Mineral nutrition of cocoa : a review
Vliet, J.A. van; Slingerland, M.A. ; Giller, K.E. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462577053 - 57
cacao - mineralenvoeding - bevruchting - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vruchtbaarheid - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenbeschikbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffentekorten - kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - agrarische productiesystemen - overzichten - cocoa - mineral nutrition - fertilization - fertilizers - fertilizer requirement determination - fertility - nutrient requirements - nutrient availability - soil analysis - nutrient deficiencies - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - agricultural production systems - reviews
This literature review on mineral nutrition of cocoa was commissioned by the Scientific Committee of the Cocoa Fertiliser Initiative to address the following questions: What knowledge is currently available about mineral nutrition of cocoa? What are the current knowledge gaps? What are the key areas for further research?
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : kali
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - kaliummeststoffen - bemesting - arable farming - potassium fertilizers - fertilizer application
De omvang van de kalibemesting hangt af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. In dit deel van het handboek bodem- en gewasgericht bemestingsadvies.
Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010
Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV - 41
akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - bemesting - kwaliteit na de oogst - schillen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - teeltsystemen - teelt in rijen - rijenbemesting - arable farming - potatoes - precision agriculture - fertilizer application - postharvest quality - rinds - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - cropping systems - alley cropping - band placement
De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwaliteitsproduct te telen kan precisielandbouw helpen, door plaatsspecifiek te bemesten, aaltjes en andere ziekten en plagen te bestrijden, plantafstanden te variëren, loofvernietiging toe te passen enz. We willen de effecten van een aantal bestaande en nieuwe teelt: en bemestingsadviezen beoordelen op resultaat en vervolgens vertalen naar een onderbouwd advies. Verschillende meststoffen kunnen een effect hebben op de schilkwaliteit. Ook de wijze van toediening van de meststoffen, breedwerpig of in de de rij, kan invloed hebben op schilkwaliteit of opbrengst. Als in de praktijk ook nog sprake is van (pleksgewijze) toediening van middelen tegen aaltjes of ritnaalden, wat is dan het effect van de combinatie van al deze middelen, meststoffen en wijze van toediening op groei van het gewas, opbrengst en (schil)kwaliteit?
The potential of soils to supply phosphorus and potassium : processes and predictions
Rotterdam-Los, A.M.D. van - \ 2010
University. Promotor(en): Willem van Riemsdijk, co-promotor(en): Erwin Temminghoff. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856023 - 141
bodemchemie - fosfor - uitwisselbaar kalium - kalium - uitwisselbare kationen - bodemonderzoek - grondanalyse - bodemvruchtbaarheid - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - bemesting - soil chemistry - phosphorus - exchangeable potassium - potassium - exchangeable cations - soil testing - soil analysis - soil fertility - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - fertilizer application
Het overdadig gebruik van (kunst)mest heeft geleid, en leidt nog steeds, tot milieuproblemen voor oppervlakte- en grondwater. Gevolg hiervan is een groeiende behoefte, alsmede een steeds stringenter mestbeleid, om bemestingsadviezen te optimaliseren waarbij zowel de gewasopbrengst als milieudoelstellingen worden verenigd. Om deze optimalisatie te bereiken is het belangrijk de gekozen meetmethodes en de interpretatie van de resultaten die dat oplevert, beter te onderbouwen. Deze dissertatie presenteert resultaten van onderzoek dat zich richt op de vergroting van het inzicht in de chemische processen die de beschikbaarheid van fosfaat (P) en kalium (K) in de bodem bepalen. Deze inzichten zijn vervolgens gebruikt om een combinatie van standaard bodem meetmethodes af te leiden die in routinelaboratoria gebruikt kunnen worden.
Teelthandleiding vezelvlas : bemesting
Paauw, J.G.M. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april.
teelt - linum usitatissimum - vlas - plantengroeiregulatoren - stikstof - fosfaat - kaliummeststoffen - vezelgewassen - akkerbouw - bemesting - teelthandleidingen - cultivation - flax - plant growth regulators - nitrogen - phosphate - potassium fertilizers - fibre plants - arable farming - fertilizer application - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op het gebruik van stikstof, groeiregulatie, fosfaat, kali en de afvoer van stikstof, fosfaat en kali bij vezelvlas.
Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van; Heeres, E. ; Iepema, G. ; Meer, H.G. van der - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Bioveem 9) - 26
kaliummeststoffen - graslanden - trifolium - klavers - mestbehoeftebepaling - biologische landbouw - nederland - kennis - bemesting - potassium fertilizers - grasslands - clovers - fertilizer requirement determination - organic farming - netherlands - knowledge - fertilizer application
Dit rapport draagt bij aan de ontwikkeling van het kalibemestingsadvies voor grasklaver op biologische melkveebedrijven. Uitgangspunt vormt hierbij het huidige kalibemestingsadvies voor gras. Kaliumtekorten concentreren zich op het gewas en niet op het vee. Hoewel het K-gehalte in de bodem een vrij grove maat is, lijkt dit dan toch de meest haalbare indicator die voorspellend voor 2- 4 jaar kan aangeven of moet worden bijbemest. Bij maaipercelen met een K-gehalte van
Kalibemesting van zetmeelaardappelen
Wijnholds, K.H. - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - mestgiften - toedieningshoeveelheden - aardappelen - opslagverliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - dressings - application rates - potatoes - storage losses - keeping quality - potato stores - starch potatoes - arable farming
Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere kaligift resulteert in minder bewaarverlies en zodoende in een hoger uitbetalingsgewicht in het voorjaar. De geconstateerde verschillen zijn echter klein en gebaseerd op slechts één jaar onderzoek. De resultaten van het bewaarseizoen 2001/2002 zijn nog niet bekend, aangezien de aardappelen op dit moment nog in de bewaring zitten. Toch zijn de trends zodanig dat in de praktijk zonder risico een hogere kaligift kan worden aangeraden voor de aardappelen die voor langere tijd moeten worden bewaard.
Vloeibare meststoffen hebben incidenteel meerwaarde
Clevering, O.A. - \ 2001
PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)4. - ISSN 1385-5301 - p. 10 - 13.
plantenvoeding - kunstmeststoffen - vloeibare kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - stikstof - fosformeststoffen - fosfaat - stikstoffosformeststoffen - kaliummeststoffen - ammoniummeststoffen - ammoniak - ureum - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - injectie - plaatsing (van meststoffen) - gebruiksefficiëntie - gebruikswaarde - efficiëntie - gewasopbrengst - bemesting - plant nutrition - fertilizers - liquid fertilizers - nitrogen fertilizers - nitrogen - phosphorus fertilizers - phosphate - nitrogen-phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - ammonium fertilizers - ammonia - urea - application - application methods - spraying - injection - placement - use efficiency - use value - efficiency - crop yield - fertilizer application
Samenstelling en eigenschappen van vloeibare meststoffen (stikstof-, fosfaat- en kalimeststoffen), en resultaten van onderzoek naar de toepassing van vloeibare urean, ureum, ammoniak, ammoniumwater en NP-meststoffen in verschillende soorten akkerbouwgewassen. Toedieningsmethoden (verspuiten, injecteren), toepassing (basisgift, startgift, bijbemesting, rijenbemesting), effecten op de opbrengst, en mogelijkheden voor verlaging van de mestgift worden besproken. In normale jaren werken vloeibare meststoffen niet beter dan vaste; de iets hogere efficiëntie weegt niet op tegen de kosten
Nieuw kalibemestingsadvies voor grasland
Boer, D.J. den; Vergeer, W. ; Schils, R. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)5. - ISSN 1569-805X - p. 26 - 27.
plantenvoeding - graslanden - graslandbeheer - weiden - kalium - kaliummeststoffen - voedingsstoffenbalans - dosering - mestbehoeftebepaling - toedieningshoeveelheden - voedingsstoffenbehoeften - grassen - melkveehouderij - bemesting - plant nutrition - grasslands - grassland management - pastures - potassium - potassium fertilizers - nutrient balance - dosage - fertilizer requirement determination - application rates - nutrient requirements - grasses - dairy farming - fertilizer application
De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen heeft in 2000 het kalibemestingsadvies voor grasland op een aantal punten gewijzigd.
Besparen op kali-bemesting bij kropsla
Neuvel, J.J. ; Weijers, G. ; Titulaer, H.H.H. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 12 - 16.
lactuca sativa - slasoorten - kaliummeststoffen - mestbehoeftebepaling - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - lettuces - potassium fertilizers - fertilizer requirement determination - yield increases - yield losses - yields
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Opbrengst krop (ton/ha) bij 4 kalitoestanden en een gift van 240 kg/ha K20; 2) Opbrengst krop (ton/ha) bij een gift van 0,60, 120, 240, en 480 kg/ha K2O; 3) Kali-opname in de krop (kg K20 per ha); 4) K-opname van de krop (kg K2O per ha) bij 4 kalitiestanden en een gift van 240 kg/ha K2O; 5) K-HCI-30 cm einde teelt bij kalitoestanden en een gift van 240 kg/ha K2O; 6) K-HCI 0-30 cm einde teelt bij kaligiften van 0, 60, 240, 480 kg/ha K2O
Bemesting op biologische bedrijven nog vaak erg onevenwichtig
Wijnands, F.G. ; Leeuwen, W. van - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 36 - 40.
biologische landbouw - voedingsstoffenbalans - milieubeheersing - agrarisch recht - stikstof - veldgewassen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - stalmest - Nederland - organic farming - field crops - nutrient balance - nitrogen - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - farmyard manure - environmental control - agricultural law - Netherlands
In dit artikel wordt de huidige situatie in de biologische praktijk op BIOM innovatiebedrijven behandeld. BIOM staat voor Biologische Innovatie en Omschakeling. De innovatiegroep bestaat uit 25 bedrijven. Gegevens in bijgaande tabel: Overschotten op de nutriëntenbalansen BIOM-innovatiebedrijven 1999. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Nutriënteninzet op de innovatiebedrijven van BIOM in 1999: (a) P2O5 (mest en depositie), (b) N (mest, depositie en fixatie); 2) Werkzame N (equivalent met kunstmest N) op de BIOM-innovatiebedrijven 1999 (a) diverse mestsoorten en (b) totaal mest en voorvruchten; 3) (a) Gemiddelde N-behoefte per innovatiebedrijf 1999 en (b) het verschil tussen aanbod en behoefte (overschot: positief = N-over, negatief = N-tekort)
Gekoelde teelt van aardbei is op haar toekomst voorbereid
Rovers, J.A.J. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 28 - 31.
aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde plagenbestrijding - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - plantenplagen - plantenziekten - opbrengsten - kwaliteit - vollegrondsteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - strawberries - sustainability - integrated pest management - fertilizers - application rates - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - nitrogen fertilizers - plant protection - plant pests - plant diseases - yields - quality - outdoor cropping - integrated farming systems
De gekoelde teelt van aardbei leent zich uitstekend voor een manier van telen met behoud van opbrengst en kwaliteit
Goed voor portemonnee en milieu : geintegreerde teelt van peen
Kroonen - Bakbier, B.M.A. ; Rovers, J.A.J.M. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 5 - 8.
penen - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde plagenbestrijding - geïntegreerde bestrijding - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesium - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - pesticiden - dosering - geïntegreerde bedrijfssystemen - vollegrondsteelt - carrots - sustainability - integrated pest management - integrated control - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - plant protection - pesticides - dosage - integrated farming systems - outdoor cropping
Resultaten van een zesjaring bedrijfssystemenonderzoek naar het beperken van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen door een geintegreerde aanpak van de teelt
Kali-bemesting bij kropsla
Neuvel, J.J. ; Kanters, F.M.L. - \ 1999
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)2. - ISSN 1385-5298 - p. 20 - 21.
slasoorten - plantenvoeding - kaliummeststoffen - bodem - uitspoelen - kunstmeststoffen - samenstelling - proeven - vollegrondsteelt - lettuces - plant nutrition - potassium fertilizers - soil - leaching - fertilizers - composition - trials - outdoor cropping
Om een minimale uitspoeling van kali naar het grondwater te verkrijgen, is het nodig de bemesting van kali aan te passen aan de opname door het gewas en de afvoer met het geoogste product. Hiervoor is onderzoek gestart
Geintegreerde teelt van sla vraagt nog alle aandacht
Rovers, J.A.J.M. ; Kroonen - Backbier, B.M.A. - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 12 - 16.
slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - plantenvoeding - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - stikstofmeststoffen - onkruiden - geïntegreerde plagenbestrijding - pesticiden - opbrengsten - kwaliteit - geïntegreerde bedrijfssystemen - lettuces - sustainability - plant nutrition - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - nitrogen fertilizers - weeds - integrated pest management - pesticides - yields - quality - integrated farming systems
Resultaten van een bedrijfssytemenonderzoek in de periode 1990-1996 op de locaties Meterik, Breda en Westmaas
Veldproeven met gras, klaver, mais en voederbieten : onderzoek in 1991 op "De Marke"
Baan Hofman, T. ; Holte, L. ten - \ 1995
Hengelo (Gld.) etc. : De Marke [etc.] (Rapport / De Marke 11) - 31
voederbieten - maïs - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - trifolium repens - zea mays - nederland - voedergrassen - gelderland - fodder beet - maize - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - netherlands - fodder grasses
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium-, en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van zes lariksopstanden
Burg, J. van den - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 105) - 44
bosbouw - bossen - larix - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - forests - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium- en magnesiumbemesting en van bekalking op vitaliteitskenmerken en groei van twaalf herbebossingscultures
Burg, J. van den - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 103) - 137
bosbouw - bossen - bebossing - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - kalk - calciummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - forests - afforestation - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - lime - calcium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium- en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van acht douglas- en acht zomereikencultures en -opstanden
Burg, J. van den - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 102) - 81
bosbouw - pseudotsuga menziesii - quercus robur - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van kalium- en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van negen grovedennenopstanden en van een Corsicaanse - dennenopstand
Burg, J. van den - \ 1994
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 101) - 138
bosbouw - pinus sylvestris - pinus nigra - kunstmeststoffen - magnesiummeststoffen - kaliummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - fertilizers - magnesium fertilizers - potassium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.