Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==power stations
Check title to add to marked list
Oplegnotitie bij Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056/13) - 17
vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - water power - power stations - adverse effects - river meuse
In het rapport “Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas” (IMARES rapport C071/12) zijn een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek en een daaruit afgeleid toetsingskader gepresenteerd voor de gevolgen van een nieuw te bouwen waterkrachtcentrale (WKC) in de Maas, bij Borgharen. Een WKC veroorzaakt extra sterfte aan jonge Zalmen die naar zee trekken. De voorliggende notitie vormt een korte samenvatting van en een toelichting op de ontwikkelde systematiek en daaruit afgeleid toetsingskader. Om de gevolgen van een verandering in of nabij de Grensmaas te kunnen beoordelen, zijn alle relevante factoren, en hun onderlinge relaties, die de uitbreidingsmogelijkheden voor de trekvispopulaties beïnvloeden, in een toetsingskader opgenomen
Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. ; Kooten, T. van; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES UR C071/12) - 64
vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - water power - power stations - adverse effects - river meuse
Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft de bij de vergunningverlening gehanteerde visschadenorm ontoereikend verklaard en de verleende vergunning vernietigd. Voor het gebied Grensmaas geldt voor de drie soorten rivierprik, zalm en rivierdonderpad behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Bovendien is de (landelijke) staat van instandhouding matig ongunstig voor de rivierdonderpad en de rivierprik en zeer ongunstig voor de zalm. In dit rapport wordt een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek gepresenteerd, die rekening houdt met de matig tot zeer ongunstige staat van instandhouding en de geldende verbeterdoelstelling voor deze drie soorten.
Vispassage waterkrachtcentrale Linne : Didson metingen
Keeken, O.A. van; Griffioen, A.B. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C138/11) - 17
vismigratie - diergedrag - waterkracht - krachtcentrales - monitoring - midden-limburg - fish migration - animal behaviour - water power - power stations
Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. Het systeem bestaat uit een combinatie van een visafweersysteem in de vorm van lichtschermen voor de pompen van de waterkrachtcentrale en een visgeleidingssysteem in de vorm van omloopriolen. Aan beide oevers zijn inzwemtrechters van de omloopriolen geplaatst, waarbij de openingen op de waterkrachtcentrale zijn gericht. In deze studie werd op twee avonden verdeeld over de maanden augustus en september 2011 gekeken in hoeverre vissen en dan met name schieraal het visgeleidingssysteem benaderden en gebruikten
Energiebenutting warmtekrachtkoppeling in de Nederlandse glastuinbouw
Smit, P.X. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 56
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - energiegebruik - energieproductiekosten - energiebronnen - elektrische energie - warmte - aardgas - krachtcentrales - energiebalans - nederland - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - horticulture - protected cultivation - greenhouses - energy consumption - energy cost of production - energy sources - electrical energy - heat - natural gas - power stations - energy balance - netherlands - greenhouse horticulture - cogeneration
De Nederlandse glastuinbouw wil de energievraag zo efficiënt en duurzaam mogelijk invullen. Een van de mogelijkheden is decentrale warmtekrachtkoppeling (wkk). Deze techniek van het gecombineerd produceren van elektriciteit en warmte uit aardgas heeft door diverse ontwikkelingen een grote vlucht genomen; en hiermee heeft wkk een prominente plaats in het energiebeheer van de Nederlandse glastuinbouw. Om de energie-efficiëntie van wkk te beoordelen is inzicht nodig in de benutting van de geproduceerde energie. In dit onderzoek is een conceptueel raamwerk en een energiebalans opgesteld voor wkk in de Nederlandse glastuinbouw. De energiebenutting komt medio 2006 uit op ruim 98%, de toepassing van benutbare warmte ligt op ruim 96%.
Haalbaarheidsstudie van een biomassa gestookte warmte/kracht-installatie in de gemeente Groningen
Rijk, P.J. ; Loo, S. van; Webb, R. - \ 1996
Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 2.205) - ISBN 9789052423524 - 103
warmte - kracht - warmtepompen - afvalwarmtebenutting - nuttig gebruik - energie - biomassa - bio-energie - krachtcentrales - energiebronnen - capaciteit - toepassingen - haalbaarheidsstudies - nederland - groningen - heat - power - heat pumps - waste heat utilization - utilization - energy - biomass - bioenergy - power stations - energy sources - capacity - applications - feasibility studies - netherlands
De mogelijke hinder van een 25 MW windpark voor vogels op twee potentiele lokaties in Noord - Groningen
Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. ; Winkelman, J.E. - \ 1993
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 016) - 81
vogels - relaties - dieren - mens - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - ecologisch evenwicht - schade - nederland - natuur - verstoring - groningen - birds - relationships - animals - man - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - ecological balance - damage - netherlands - nature - disturbance
Invloed windmolens op vogels
De mogelijke hinder van een 8 MW windpark langs de Zuidermeerdijk (NOP) voor vogels
Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. - \ 1993
Wageningen : IBN (IBN - rapport 028)
vogels - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - nederland - noordoostpolder - birds - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - netherlands
De mogelijke hinder van een 10 MW windpark langs de Noordermeerdijk (NOP) voor vogels
Bergh, L.M.J. van den; Spaans, A.L. - \ 1993
Wageningen : IBN (IBN - rapport 027)
vogels - dood - mortaliteit - krachtcentrales - energiebronnen - windmolens - molens - nederland - flevoland - birds - death - mortality - power stations - energy sources - windmills - mills - netherlands
De invloed van de Sep - proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) op vogels = Impact of the Sep wind park near Oosterbierum (Fr.), the Netherlands, on birds
Winkelman, J.E. - \ 1992
Arnhem : DLO-IBN (RIN-rapport 92/2,3,4,5)
dieren - vogels - schade - dood - ecologisch evenwicht - energiebronnen - mens - molens - mortaliteit - krachtcentrales - relaties - windmolens - nederland - verstoring - friesland - natuur - animals - birds - damage - death - ecological balance - energy sources - man - mills - mortality - power stations - relationships - windmills - netherlands - disturbance - nature
Nachtelijke aanvaringskansen voor vogels in de SEP-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.)
Winkelman, J.E. - \ 1990
Arnhem : RINA (RIN-rapport 90/17) - 209
vogels - dood - molens - mortaliteit - krachtcentrales - windmolens - nederland - friesland - nacht - birds - death - mills - mortality - power stations - windmills - netherlands - night
Vogelslachtoffers in de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) tijdens bouwfase en half-operationele situaties, 1986 - 1989
Winkelman, J.E. - \ 1990
Arnhem : RIN (RIN-rapport 90/2) - 74
vogels - dood - energiebronnen - molens - mortaliteit - krachtcentrales - windmolens - nederland - friesland - birds - death - energy sources - mills - mortality - power stations - windmills - netherlands
Vogels en het windpark nabij Urk (NOP) : aanvaringsslachtoffers en verstoring van pleisterende eenden, ganzen en zwanen
Winkelman, J.E. - \ 1989
Arnhem : RIN (RIN-rapport 89/15) - 169
anatidae - anser - cygnus - dood - eenden - energie - motoren - ganzen - mortaliteit - krachtcentrales - zwanen - nuttig gebruik - wind - windenergie - nederland - noordoostpolder - death - ducks - energy - engines - geese - mortality - power stations - swans - utilization - wind power - netherlands
Literatuur-vooronderzoek naar de belastingeffectrelaties voor planten ten aanzien van verschillende van kolengestookte installaties afkomstige luchtverontreinigingscomponenten
Posthumus, A.C. ; Tonneijck, A.E.G. ; Eerden, L.J.M. van der - \ 1983
Wageningen : Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek - 73
luchtverontreiniging - oogstschade - energiebronnen - brandstoffen - nederland - turf - krachtcentrales - literatuuroverzichten - air pollution - crop damage - energy sources - fuels - netherlands - peat - power stations - literature reviews
Overzicht van de kennis in de literatuur en de ervaringen en inzichten op dit gebied. Hiaten in deze kennis worden aangegeven, evenals voorstellen voor onderzoek. Bij de bestudering van de belastingeffektrelaties voor planten ten aanzien van verschillende luchtverontreinigingskomponenten gaat het om de kwantitatieve relaties tussen de belasting van de planten, bepaald door blootstelling aan luchtverontreiniging en de kondities van de planten en de intensiteit van de hierdoor veroorzaakte effekten
De toepassing van stroomaggregaten in land - en tuinbouw
Werkhoven, C. - \ 1978
Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 100) - 55
elektriciteitsvoorzieningen - elektrische leidingen - krachtcentrales - elektrische apparatuur - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - landbouw - werktuigen - elektrische aandrijfmechanismen - tractie - elektrische kracht - machines - electricity supplies - power lines - power stations - electrical equipment - farm equipment - farm machinery - agriculture - implements - electric drives - traction - electric power
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.