Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 252

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==precision agriculture
Check title to add to marked list
Combining hyperspectral UAV and multispectral Formosat-2 imagery for precision agriculture applications
Gevaert, C.M. ; Tang, J. ; García-Haro, F.J. ; Suomalainen, J. ; Kooistra, L. - \ 2017
In: 6th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing. - IEEE computer society - ISBN 9781467390132 - 4 p.
precision agriculture - STARFM - UAV - unmixing-based data fusion - WDVI

Remote sensing is a key tool for precision agriculture applications as it is capable of capturing spatial and temporal variations in crop status. However, satellites often have an inadequate spatial resolution for precision agriculture applications. High-resolution Unmanned Aerial Vehicles (UAV) imagery can be obtained at flexible dates, but operational costs may limit the collection frequency. The current study utilizes data fusion to create a dataset which benefits from the temporal resolution of Formosat-2 imagery and the spatial resolution of UAV imagery with the purpose of monitoring crop growth in a potato field. The correlation of the Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) from fused imagery to measured crop indicators at field level and added value of the enhanced spatial and temporal resolution are discussed. The results of the STARFM method were restrained by the requirement of same-day base imagery. However, the unmixing-based method provided a high correlation to the field data and accurately captured the WDVI temporal variation at field level (r=0.969).

Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - profits - sustainability - legislation - netherlands
Moving integrated weed management from low level to a truly integrated and highly specific weed management system using advanced technologies
Young, S.L. ; Pitla, S.K. ; Evert, F.K. Van; Schueller, J.K. ; Pierce, F.J. ; Liebman, Matt - \ 2017
Weed Research 57 (2017)1. - ISSN 0043-1737 - p. 1 - 5.
IWM - precision agriculture - robotics - sensors - site-specific - weeds
Integrated weed management (IWM) is one of the most commonly referred to approaches for sustainable and effective weed control in agriculture, yet it is not widely practiced, likely because current IWM systems fail to meet performance expectations of growers. The effectiveness and value of IWM systems should increase with increasing application specificity and true integration made possible with contemporary advances in technology, information systems and decision support. IWM systems can be classified based on their degree of application specificity and level of integration of tactics. In the application specificity pathway, a tactic is applied at a range of scales, from subfield to plant specific. In the integration pathway, multiple weed control tactics are combined in a synergistic manner. We hypothesise that the full value of IWM can and will be realised only when current and emerging technological innovations, information systems and decision tools are synergistically combined for use in real time. The True IWM system we envision requires automation and robotic technologies, coupled with information and decision support systems that are available or emerging but not yet enabled, in a proven integrated platform. Examples of low-level, traditional and precision IWM systems are discussed, and research needs for a True IWM system are presented. We conclude that the immediate call should be for a long-term investment in R&D and education (both theoretical and empirical) to develop and implement True IWM systems, an effort best accomplished in a public–private partnership where all essential entities are fully engaged and adequately resourced, including growers from all countries who will utilise IWM.
Open data voor precisielandbouw in Nederland
Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Plant Research rapport 662) - 32 p.
gegevens verzamelen - gegevensanalyse - gegevensbeheer - precisielandbouw - nederland - data collection - data analysis - data management - precision agriculture - netherlands
In Nederland is het aanbod van open data voor precisielandbouw toepassingen divers maar relatief beperkt. Het zijn vooral de nationale en lokale overheden en (semi-overheids) instellingen zoals KNMI, Kadaster, CBS, PDOK, PBL en kennisinstellingen die hun data vrij beschikbaar stellen voor gebruik door derden. Binnen het agrarisch bedrijfsleven is er weinig tot geen bereidheid is tot het delen van data. Dit is terug te voeren op de zorgen die leven met betrekking tot eigendomsrechten, compliance, kwaliteit, aansprakelijkheid, beveiliging en privacy. Deze terughoudendheid is een rem op de mogelijkheden om toepassingen voor precisielandbouw te ontwikkelen. Naast technische oplossingen op het gebied van data management, infrastructuur en interoperability is er een sterke behoefte aan ‘verdienmodellen’ waarbij partijen die gegevens aanleveren delen in de revenuen (benefit-sharing).
Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Lesmateriaal ‘Smart Livestock Farming’ - docentenhandleiding en achtergrondinformatie
Smart Livestock Management : Slimme techniek in de melkveehouderij
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 8 p.
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Door de schaalvergroting in de melkveehouderij blijft er steeds minder
tijd beschikbaar voor elk individueel dier. Dit kan betekenen dat een
veehouder zijn dieren steeds meer als een groep gaat bekijken. Bij
vleeskuikens en bij varkens is dit vaak al de gewoonte. Slimme technieken
kunnen de veehouder helpen om de veestapel beter te volgen en
managen.
Reductie stikstofuitstoot door precisie bemesting : Aanvullende metingen voor STOWA in de Water Efficiënte Emissieloze kas
Blok, C. ; Maas, A.A. van der; Winkel, A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1384) - 26 p.
emissiereductie - bevruchting - drainagewater - glastuinbouw - precisielandbouw - komkommers - emission reduction - fertilization - drainage water - greenhouse horticulture - precision agriculture - cucumbers
Emission of greenhouse drain water is bringing unacceptable quantities of nitrate, phosphate and crop protection agents into the surface water and ground water. Growers are expected to accept zero emission of drain water easier if they have tools to reduce fluctuations in individual nutrient quantities in the drain water. STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) financed additional measurements by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in a running project. The measurements were aimed to control (unsafe) fluctuations of nutrient supply compared to uptake. In cucumber cultivation extra measurements were used to calculate the plant uptake per element in mmol/ m2/D and to relate this uptake per element to the radiation sum. The new information led to better decisions on adaptation of the nutrient supply schedule than when decisions were based on just concentration. De fluctuations between supply and uptake of nutrients expressed as mmol/m2/D (load) were smaller when using the new information. During the cultivation no nutrient solution was emitted.
Precisielandbouw buiten stal: GrasMais-Signaal : Gezonde Veehouderij 2023
Philipsen, Bert - \ 2015
precision agriculture - grasslands - dry matter - milk production - sensors - information technology - dairy farming
Camera vervangt ervaren selecteur
Kamp, J.A.L.M. - \ 2015
Boerderij 100 (2015)36. - ISSN 0006-5617 - p. 50 - 53.
akkerbouw - aardappelen - vermeerderingsmateriaal - detectie - monitoring - diagnostische technieken - fotometrie - pootaardappelen - kwaliteit - kunstmatige selectie - gewasbescherming - precisielandbouw - arable farming - potatoes - propagation materials - detection - diagnostic techniques - photometry - seed potatoes - quality - artificial selection - plant protection - precision agriculture
Selecteren van pootaardappelen kost de teler veel tijd en vergt een hoge mate van vakmanschap. Wellicht kan een machine dat sneller en beter. Daarom start dit jaar het vierjarige project Smart Ziekzoeken Pootaardappelen om te testen of het automatisch opsporen van zieke aardappelplanten haalbaar is. Het project wordt uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en specialisten van Plant Research International (beide onderdeel van Wageningen UR)
'Productieslag' zoekt verbeterpunten binnen percelen2
Vegte, D.Z. van der; Verloop, J. ; Hilhorst, G.J. ; Oenema, J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
ruwvoer (forage) - systeeminnovatie - sensors - precisielandbouw - graslanden - melkveehouderij - forage - system innovation - precision agriculture - grasslands - dairy farming
Het doel van project ‘Productieslag’ is het verbeteren van de ruwvoerproductie. Een belangrijke ambitie is het gat tussen de potentiële productie en de praktijkproductie te verkleinen en uiteindelijk te dichten. Dit gat wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet optimaal zijn. Maar welke zijn dat?
Groenbemester noodzakelijk voor topopbrengst : stappenplan maïsteelt deel 2
Groten, J.A.M. - \ 2015
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)2. - ISSN 2210-3260 - p. 54 - 56.
akkerbouw - maïs - bemesting - groenbemesters - nutrientenbeheer - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - onkruidbestrijding - arable farming - maize - fertilizer application - green manures - nutrient management - precision agriculture - geographical information systems - weed control
Nu voor de maïsteelt steeds minder mest en kunstmest beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk uit de natuur te halen. Het is een manier om toch in de buurt van de maximale opbrengst te komen. Een goede groenbemester speelt daarin een essentiële rol. In deel 2 van het stappenplan maïsteelt alles over het telen van een goede groenbemester.
Die "Wandernde Messbox" : drahtlose Sensornetzwerke
Balendonck, Jos - \ 2015
arable farming - precision agriculture - sensors - greenhouse horticulture - wireless sensor networks - greenhouse technology - air conditioning
GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
Overview of topics and questions to be addressed by the FG Mainstreaming Precision Farming : starting paper for FG meeting held on 3 and 4 June 2014
Kempenaar, C. - \ 2014
Brussels : EIP-AGRI - 9
precisielandbouw - akkerbouw - voedselketens - agro-industriële ketens - software-ontwikkeling - gegevensanalyse - gegevensverwerking - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - veehouderijbedrijven - precision agriculture - arable farming - food chains - agro-industrial chains - software engineering - data analysis - data processing - crop enterprises - livestock enterprises
Precision farming is an innovation in agriculture allowing the right treatment of crops and livestock at the right time and smallest scale possible. It requires a seamless integration of different technologies and intelligence. Optimization of treatments at the lowest scale possible will improve yields and resource efficiency in agri-food chains, so reducing the agricultural footprint. More and more, precision farming will become the ‘licence to produce’ for farmers in the EU.
Environmentally Dependent Application System : vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie
Anonymous, - \ 2014
[Wageningen] : Plant Research International - 2
precisielandbouw - geografische informatiesystemen - spuitvloeistoffen - milieueffect - bufferzones - fruitgewassen - nederland - spuitapparaten - beeldanalyse - boomgaardspuiten - precision agriculture - geographical information systems - sprays - environmental impact - buffer zones - fruit crops - netherlands - sprayers - image analysis - orchard sprayers
Vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie, gewasafhankelijk spuiten, vaststellen gewasgezondheid met spctrale reflectie en vaststellen boomgeometrie met ultrasone sensoren; overzicht in het kader van IsaFruit
Milieuwinst en mogelijkheid tot beter rendement met de MLHD-technologie
Anonymous, - \ 2014
- 1
precisielandbouw - akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - dosering - chemische bestrijding - sensors - precision agriculture - arable farming - plant protection - weed control - dosage - chemical control
De MLHD-technologie (Minimum Lethale Herbicide Dosering) is door Plant Research International ontwikkeld om op basis van een klein aantal belangrijke omgevingsfactoren, de minimum effectieve doseringen te bepalen.
Instructie en werkbladen veldpracticum perceelvariatie Bodem
Schans, D.A. van der - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapporten 634) - 18
onderwijsmaterialen - perceelsvorm (landbouwkundig) - perceelsgrootte (landbouwkundig) - akkergronden - precisielandbouw - bodemvariabiliteit - agrarisch onderwijs - resource materials - field shape - field size - arable soils - precision agriculture - soil variability - agricultural education
Leren waarnemen en weergeven van bodemeigenschappen Bodemvariatie binnen een perceel in kaart brengen Inzicht krijgen in beperkingen/tekortkomingen van de grond voor optimaal gebruik. Opsporen van mogelijkheden om beperkingen van de grond op te heffen.
LUMINEX®: fast fluorescent detection : multiplex detection for the agricultural and food industries
Bergervoet, J.H.W. ; Currie, H.T. - \ 2014
precisielandbouw - teeltsystemen - gewasbescherming - voedselgewassen - detectie - enzymimmunoassay - elisa - immunoassay - voedselveiligheid - fluorescentie - precision agriculture - cropping systems - plant protection - food crops - detection - enzyme immunoassay - food safety - fluorescence
Luminex®: Detection of mycotoxins, pathogenic fungi, proteins, DNA/RNA
Samenvatting KNPV-najaarssymposium Plantenziektekunde in de Topsector
Wurff, A.W.G. van der; Simons, T. ; Postma, J. ; Westerdijk, C.E. ; Kempenaar, C. ; Ebskamp, M. ; Bonants, P.J.M. ; Schoenmakers, M. ; Goud, J.C. - \ 2014
Gewasbescherming 45 (2014)6. - ISSN 0166-6495 - p. 186 - 191.
plantenziekten - conferenties - economische sectoren - pathogenen - bruto nationaal product - publiek-private samenwerking - precisielandbouw - bodembeheer - tuinbouw - plantenveredeling - duurzaamheid (sustainability) - gewasbescherming - plant diseases - conferences - economic sectors - pathogens - gross national product - public-private cooperation - precision agriculture - soil management - horticulture - plant breeding - sustainability - plant protection
De topsectoren zijn van groot belang omdat hierbij actief wordt ingezet op de negen sectoren die voor Nederland BV erg belangrijk zijn. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) neemt hierin een sleutelpositie in en kan binnen de topsectoren een rol vervullen die cruciaal is voor onze economie. De sector van de Tuinbouw en Uitgangsmaterialen bedraagt wel 10% van het bruto nationaal product (BNP). Ook andere Topsectoren, met name Agri&Food, zijn belangrijk voor specifiek de plantenziektekunde en voor de plantaardige productie als geheel. In dit artikel wordt ingegaan op het KNPV najaarssymposium ‘Plantenziektekunde in de Topsector op 19 november 2014.
Fast and nondestructive method for leaf level chlorophyll estimation using hyperspectral LiDAR
Nevalainen, O. ; Hakala, T. ; Suomalainen, J.M. ; Mäkipää, R. ; Peltoniemi, M. ; Krooks, A. ; Kaasalainen, S. - \ 2014
Agricultural and Forest Meteorology 198-199 (2014). - ISSN 0168-1923 - p. 250 - 258.
supercontinuum laser source - vegetation indexes - reflectance spectra - precision agriculture - canopy reflectance - red edge - airborne - model - spectroscopy - validation
We propose an empirical method for nondestructive estimation of chlorophyll in tree canopies. The first prototype of a full waveform hyperspectral LiDAR instrument has been developed by the Finnish Geodetic Institute (FGI). The instrument efficiently combines the benefits of passive and active remote sensing sensors. It is able to produce 3D point clouds with spectral information included for every point, which offers great potential in the field of environmental remote sensing. The investigation was conducted by using chlorophyll sensitive vegetation indices applied to hyperspectral LiDAR data and testing their performance in chlorophyll estimation. The amount of chlorophyll in vegetation is an important indicator of photosynthetic capacity and stress, and thus important for monitoring of forest condition and carbon sequestration on Earth. Performance of chlorophyll estimation was evaluated for 27 published vegetation indices applied to waveform LiDAR collected from ten Scots pine shoots. Reference data were collected by laboratory chlorophyll concentration analysis. The performance of the indices in chlorophyll estimation was determined by linear regression and leave-one-out cross-validation. The chlorophyll estimates derived from hyperspectral LiDAR linearly correlate with the laboratory analyzed chlorophyll concentrations, and they are able to represent a range of chlorophyll concentrations in Scots pine shoots (R2 = 0.88, RMSE = 0.10 mg/g). Furthermore, they are insensitive to measurement scale as nearly the same values of vegetation indices were measured in natural setting while scanning the whole canopy and from clipped shoots re-measured with hyperspectral LiDAR in laboratory. The results indicate that the hyperspectral LiDAR instrument has the potential to estimate vegetation biochemical parameters such as the chlorophyll concentration. The instrument holds much potential in various environmental applications and provides a significant improvement over single wavelength LiDAR or passive optical systems for environmental remote sensing.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.