Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 129

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==preien
Check title to add to marked list
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
Economische evaluatie 2011-2012, Bodemkwaliteit op Zandgrond
Spruijt, J. ; Haan, J.J. de - \ 2014
PPO AGV
akkerbouw - bemesting - bodemkwaliteit - opbrengsten - kosten - maïs - preien - aardappelen - grondbewerking - onkruidbestrijding - teeltsystemen - arable farming - fertilizer application - soil quality - yields - costs - maize - leeks - potatoes - tillage - weed control - cropping systems
Voor het project Bodemkwaliteit op zandgrond worden de opbrengst en de kosten vergeleken van handmatig wieden tegenover grondbewerking tegen onkruid. Bemesten met drijfmest tegenover meststoffen en NKG (niet kerende grondbewerking) tegenover ploegen.
Investeren in aanvoer van organische stof loont : Velddag bodem en bemesting PPO Vredepeel
Haan, J.J. de - \ 2014
Boerderij 99 (2014)42. - ISSN 0006-5617 - p. 52 - 52.
akkerbouw - bemesting - organische stof - gewasopbrengst - proeven op proefstations - veldgewassen - veldproeven - snijmaïs - aardappelen - preien - suikerbieten - excursies - bodemvruchtbaarheid - zandgronden - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - arable farming - fertilizer application - organic matter - crop yield - station tests - field crops - field tests - maize - potatoes - leeks - sugarbeet - field trips - soil fertility - sandy soils - animal manures - fertilizers
Jaarlijkse aanvoer van organische stof aan bouwland zorgt op langere termijn voor hogere gewasopbrengsten. Janjo de Haan vertelt over de meerwaarde op lange termijn van het toedienen van dierlijke mest op kunstmest in het project Bodemkwaliteit op zandgrond tijdens de velddag bodem en bemesting op het PPO-proefbedrijf Vredepeel.
Broeikasgasmetingen 2013 bodemkwaliteit op zandgrond
Wijk, C.A.P. van; Haan, J.J. de - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
groenteteelt - broeikasgassen - milieueffect - preien - veldgewassen - teeltsystemen - emissie - organische meststoffen - vegetable growing - greenhouse gases - environmental impact - leeks - field crops - cropping systems - emission - organic fertilizers
Lachgas en methaanemissies zijn gemeten in prei in de drie teeltsystemen van het project Bodemkwaliteit op zandgrond met verschil in organische stof aanvoer. De broeikasgasemissies in het systeem met de laagste organische stofaanvoer en hoge stikstofaanvoer blijken het laagste te zijn en in het systeem met de hoogste organische stofaanvoer en laagste stikstofaanvoer het hoogste. De verschillen stemmen niet overeen met modelberekeningen die vooral op stikstofaanvoer zijn
Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek
Hooijboer, A.E.J. ; Meer, R.W. van der; Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2014
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 47
vollegrondsteelt - groenteteelt - bladgroenten - asparagus - aardbeien - preien - nitraatuitspoeling - zandgronden - noord-brabant - limburg - nederland - bedrijfsvergelijking in de landbouw - emissie - grondwater - outdoor cropping - vegetable growing - leafy vegetables - strawberries - leeks - nitrate leaching - sandy soils - netherlands - farm comparisons - emission - groundwater
Het onderzoek omvat twaalf bedrijven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) verbouwen, voornamelijk gelegen in de zandgebieden van Limburg en Noord-Brabant (Zand Zuid). Alle bedrijven blijken een hoge nitraatconcentratie in het grondwater te hebben (meer dan 80 milligram per liter). De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren door de droge zandgrond waarop de bedrijven liggen. In dit type grond wordt weinig nitraat afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.
Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van twee insecticiden, in verschillende doseringen en toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 18
preien - stengelgroenten - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - veldproeven - vollegrondsgroenten - insectenplagen - leeks - stem vegetables - plant protection - insecticides - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides - field tests - field vegetables - insect pests
Door innovatieve tripsbestrijding kan een effectievere beheersing van de schade en/of een aanzienlijke reductie van de insecticide-inzet. Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) is kan zich snel vermeerderen en prei onverkoopbaar maken bij zware aantasting. Er wordt steeds gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere en/of andere werking om resistentie-ontwikkeling voor te zijn. In twee veldproeven werden twee nieuwe middelen onderzocht. De aantasting werd beoordeeld en tripslarven geteld. De proef werd uitgevoerd met kleine planten om een hoge tripsdruk te krijgen. Toch was de uiteindelijke tripsdruk laag; alleen in de tweede planting klom de populatiedruk naar een acceptabele waarde. De referentie-behandeling met Tracer resulteert in het beste resultaat in de proef, maar gaf niet bij elke waarneming een betrouwbaar verschil ten opzichte van onbehandeld. Behandelingen met N2012TP gaven geen gewasbeschermingseffect. Toepassingen van PAI05001 resulteerden in een gering bestrijdingseffect. Toevoeging van 4 kg/ha lokfructose aan 0,23 kg/ha PAI05001 evenals 0,5 kg/ha PAI05001 gaven verschillen met onbehandeld, maar de effecten waren echter niet consequent statistisch betrouwbaar.
Teelt de grond uit prei; Projectrapportage 2009-2013
Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Os, E. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO pub. nr: 584 ) - 36
teeltsystemen - hydrocultuur - preien - cultuur zonder grond - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - proeven op proefstations - gewasbescherming - energiegebruik - waterkwaliteit - kosten-batenanalyse - cropping systems - hydroponics - leeks - soilless culture - sustainability criteria - sustainable agriculture - station tests - plant protection - energy consumption - water quality - cost benefit analysis
De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoet aan de richtlijnen van de (Europese) wet-en regelgeving wat betreft emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm’s). Daarom staat de prei sector voor de uitdaging of er voor prei “meerwaarde” is te creëren met een andere “schonere” productiewijze zoals prei geteeld uit de grond, waar de handel en consument ook een betere prijs voor betalen, of een andere “schonere” productiewijze die productiever en efficiënter is, waardoor tegen lagere kosten geteeld kan worden. Omdat de problematiek rond nutriënt en-en gbm’s emissie in meerdere buitenteelt sectoren speelt werd in 2009 een breed project Teelt de grond uit (Tdgu) gestart onder andere met het gewas prei. Dit programma had een looptijd van 4 jaar (2013). In dit rapport worden de resultaten van 4 jaar prei-onderzoek samengevat.
Prei: teeltsystemen uit de grond: Onderzoek 2012
Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Wilms, J.A.M. ; Verhoeven, J.T.W. ; Weel, P.A. van - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1247) - 48
teeltsystemen - hydrocultuur - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - plantmateriaal - rassenproeven - smaak - proeven op proefstations - landbouwkundig onderzoek - cropping systems - hydroponics - leeks - leafy vegetables - field vegetables - planting stock - variety trials - taste - station tests - agricultural research
Het 2012 onderzoek van prei op water, binnen het programma Teelt de Grond Uit, richtte zich op virusverspreiding, sorteren van plantmateriaal, plantleeftijden en rassenvergelijking, de smaak van de geoogste prei en wat te doen met het jaarlijks neerslagoverschot. Water en meststofverbruik per teelt over de afgelopen jaren is geanalyseerd om de besparing te berekenen (50% minder NO3 nodig). Plantdichtheid, buislengte en buisdiameter waren een voortzetting van eerder onderzoek en gaven geen andere uitkomsten. Binnen de rassen zijn grote verschillen, terwijl een oudere plant een hogere opbrengst geeft. Sorteren is een noodzaak voor een uniforme oogst. Het jaarlijks neerslagoverschot moet in eerste instantie via een aangepast systeemontwerp worden afgevoerd, andere opties kosten meer geld.
Groene Veredeling ; Veredelingsonderzoek tripsresistentie in prei
Scholten, O.E. ; Henken, B. ; Burger, K. ; Vosman, B. - \ 2013
resistentieveredeling - thrips - plaagresistentie - preien - vollegrondsgroenten - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - genetisch bepaalde resistentie - resistance breeding - pest resistance - leeks - field vegetables - plant breeding - organic plant breeding - genetic resistance
Brochure met onderzoeksinformatie. Het Groene Veredelings-onderzoek naar tripsresistentie in prei levert een bijdrage aan de ontwikkeling van prei met een hoger niveau van tripsresistentie; voor zowel de biologische als de gangbare sector.
Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage
Hees, E. ; Vlaar, L. ; Leendertse, P. ; Zande, J.C. van de; Hora, K. ; Hoekstra, M. ; Lagerwerf, M. ; Aasman, B. ; Pijnenburg, H. - \ 2013
Culemborg : CLM Onderzoek en Advies (CLM 810 - 2013) - 91
tuinbouw - preien - peren - aardbeien - bemesting - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - innovaties - teeltsystemen - emissie - vollegrondsgroenten - fruitteelt - horticulture - leeks - pears - strawberries - fertilizer application - plant protection - water framework directive - groundwater quality - surface water quality - innovations - cropping systems - emission - field vegetables - fruit growing
De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei.
Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van drie insecticiden, in twee toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
Huiting, H.F. ; Rozen, K. van; Kruistum, G. van - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 24
preien - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - leeks - plant protection - insecticides - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides
De schade door tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) in prei treedt vooral op in warme zomers: hoe droger en warmer het weer, hoe groter de kans dat tabakstrips schade veroorzaakt. De tabakstrips is een polyfaag en zeer mobiel insect, dat zich snel kan vermeerderen en kan door haar aantasting prei vrijwel onverkoopbaar maken. Er wordt dan ook gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere werking en/of een ander werkingsmechanisme om het risico op resistentie-ontwikkeling zoveel mogelijk te ondervangen. De werking van drie nieuwe middelen is onderzocht in twee veldproeven, met twee spuitintervallen, om zo het risico van sterk beïnvloedende weersomstandigheden te ondervangen. Als onderdeel van een Duits-Nederlandse samenwerking is zowel een Duitse als een Nederlandse referentie opgenomen.
Groene veredeling: Veredelingsonderzoek tripsresistentie prei
Scholten, O.E. ; Burger, K. ; Henken, G. ; Vosman, B. - \ 2012
resistentieveredeling - preien - plantenveredeling - thrips - plaagresistentie - vollegrondsgroenten - resistance breeding - leeks - plant breeding - pest resistance - field vegetables
Poster met onderzoeksinformatie.
Pro Gemüse: aaltjes in prei en koolgewassen
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2012
plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - preien - koolsoorten - vollegrondsgroenten - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - leeks - cabbages - field vegetables
Informatiefolder over herkenning en beheersing van aaltjes in prei en koolgewassen.
Afvoer en verwerking van N-rijke gewasresten : vergisting en compostering
Ruijter, F.J. de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 433)
plantenresten - nitraatuitspoeling - akkerbouw - compost - groenbemesters - fermentatie - digestaat - compostering - preien - suikerbietenloof - suikerbieten - plant residues - nitrate leaching - arable farming - composts - green manures - fermentation - digestate - composting - leeks - sugarbeet tops - sugarbeet
Afvoeren van stikstofrijke gewasresten in het najaar verlaagt de nitraatuitspoeling. Na afvoer moeten de gewasresten op een goede manier worden verwerkt, zodat de verliezen niet op een andere plaats of in een andere vorm plaatsvinden. Deze studie richt zich op de meest geschikte methoden voor verwerking van afgevoerde gewasresten en kijkt naar aspecten uit de gehele keten van afvoer t/m hergebruik. Drie praktijkproeven zijn uitgevoerd om ontbrekende kennis in te vulllen, en gebruikt ter aanvulling van verkenningen uit eerdere studies: 1. stikstofwerking van digestaat na vergisting van puur plantaardig materiaal samen met de suikerindustrie, die werkt aan grootschalige vergisting van bietenresten, waaronder bietenloof; 2. maaien en afvoer van niet-winterharde groenbemester (bladrammenas) en het effect hiervan op het volggewas; 3. compostering van prei met jonge natuurcompost op boerderijschaal in de verhouding 2:1 en 1:1 samen met preiteler en compostleverancier.
Toekomstbestendig trips beheersen in prei blijft pittig
Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van; Wiegers, G.L. - \ 2012
Groenten en Fruit Actueel 2012 (2012)20/21. - ISSN 0925-9694 - p. 15 - 15.
preien - thrips - plantenplagen - plagenbestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - insecticiden - geïntegreerde bestrijding - landbouwkundig onderzoek - vollegrondsgroenten - bladgroenten - leeks - plant pests - pest control - integrated pest management - insecticides - integrated control - agricultural research - field vegetables - leafy vegetables
Bij trips in prei zijn flinke inspanningen nodig om met het huidige middelenpakket schade te voorkomen. De zoektocht naar een goede kwaliteit bestrijding met minder insecticiden loopt volop. PPO ziet wegen om met minder middel dezelfde kwaliteit te behalen.
Van prototype vijver naar marketing prei op water
Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
Groenten en Fruit Actueel 2012 (2012)19. - ISSN 0925-9694 - p. 10 - 10.
teeltsystemen - preien - hydrocultuur - cultuur zonder grond - cultuurmethoden - economische haalbaarheid - bladgroenten - cropping systems - leeks - hydroponics - soilless culture - cultural methods - economic viability - leafy vegetables
De teelt van prei op water krijgt vorm. Teelttechnisch is het inmiddels aardig bijgeslepen en er worden goede producties van goede kwaliteit gehaald. De achilleshiel is het financiele plaatje.
Prei: Teeltsystemen uit de grond, onderzoek 2011
Os, E.A. van; Bruins, M.A. ; Verhoeven, J.T.W. ; Weel, P.A. van; Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M. - \ 2012
Lelystad : WUR Glastuinbouw (PPO rapport 478) - 66
teeltsystemen - cultuur zonder grond - hydrocultuur - preien - bladgroenten - groenteteelt - economische haalbaarheid - cropping systems - soilless culture - hydroponics - leeks - leafy vegetables - vegetable growing - economic viability
Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) die voldoen aan de Europeseregelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperkingook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals een grotere arbeidsefficiëntie, betere kwaliteit of nieuwemarktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij. Onderzoekers van Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen UR Glastuinbouw en LEI) en Proeftuin Zwaagdijk werkenin het programma nauw samen met telers, brancheorganisaties en adviseurs uit de sectoren. De financiersvan het programma zijn het Ministerie van EL&I, het Productschap Tuinbouw en diverse andere partijen.
Optimaliseren bemestingsstrategie en toepassing mineralenconcentraat in herfstprei
Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 460)
bemesting - veldproeven - mest - preien - bladgroenten - vollegrondsgroenten - nutriëntengebruiksefficiëntie - stikstofmeststoffen - concentraten - fertilizer application - field tests - manures - leeks - leafy vegetables - field vegetables - nutrient use efficiency - nitrogen fertilizers - concentrates
Door aanscherping van de stikstofgebruiksnorm voor prei is het noodzakelijk om een zo hoog mogelijke stikstofbenutting te realiseren uit meststoffen (en zo weinig mogelijk verlies) om opbrengstderving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. In dat kader zijn in 2011 op PPO-onderzoekslocatie Vredepeel (zuidoostelijk zandgrond) verschillende bemestingsstrategieën vergeleken in een late herfstteelt prei. Daarbij is tevens gekeken naar de geschiktheid van Fertraat (een mineralenconcentraat) als kunstmestvervanger voor basis- en/of bijbemesting in prei.
Groene veredeling
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2012
Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 16
plantenveredeling - duurzame landbouw - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - vollegrondsgroenten - aardappelen - preien - spinazie - tomaten - onderzoeksprojecten - plant breeding - sustainable agriculture - agricultural research - arable farming - field vegetables - potatoes - leeks - spinach - tomatoes - research projects
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stimuleert de veredeling van nieuwe, robuuste rassen. Daarom heeft EL&I opdracht gegeven tot het onderzoeksprogramma Groene Veredeling. De robuuste rassen die met de verkregen kennis worden ontwikkeld, dragen bij aan het overheidsbeleid voor verdere verduurzaming van zowel gangbare als biologische landbouw. Deze brochure informeert direct betrokkenen van het onderzoeksprogramma Groene Veredeling – beleidsmakers, veredelaars, telers en onderzoekers – over de doelstellingen en de te verwachten resultaten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.