Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==prijsbeleid
Check title to add to marked list
Simplification of the CAP. Assessment of the European Comminssion's reform proposals
Roza, P. ; Selnes, T. - \ 2012
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155736 - 90
gemeenschappelijk landbouwbeleid - wetgeving - landbouwbeleid - betaling - plattelandsontwikkeling - kleine landbouwbedrijven - prijsbeleid - vergroening - Nederland - cap - legislation - agricultural policy - payment - rural development - small farms - price policy - greening - Netherlands
To simplify the Common Agricultural Policy after 2013, adjustments are needed to the current legislative proposals. In particular, the complexity of the direct payments proposal needs to be tackled.
Marktinformatie voor landbouwbeleid
Bont, C.J.A.M. de; Kamphuis, B.M. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155217 - 50
landbouwbeleid - agrarische economie - economisch beleid - marktanalyse - informatiesystemen - prijsbeleid - landbouwprijzen - voedselprijzen - agricultural policy - agricultural economics - economic policy - market analysis - information systems - price policy - agricultural prices - food prices
In de afgelopen decennia heeft Nederland een goed functionerend systeem van landbouwmarkt- en prijsinformatie opgebouwd. Het systeem bestaat uit een omvangrijk netwerk van informanten en gebruikers. De informatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: markinformatie voor bedrijven, overheidsbeleid, onderzoek en statistiek.
Stabilisation of the grain market by the flexible use of grain for bioethanol
Helming, J.F.M. ; Pronk, A. ; Woltjer, I. - \ 2010
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area International policy ) - ISBN 9789086154296 - 62
internationale handel - landbouwprijzen - basisproducten - voedselgranen - markten - prijsbeleid - landbouwbeleid - bioethanol - biobrandstoffen - graan - biobased economy - international trade - agricultural prices - commodities - food grains - markets - price policy - agricultural policy - biofuels - grain
This report reviews whether the grain market and grain price can be stabilised by the variation of the use of grain in the EU-27's production of bioethanol. The time horizon of this study is 2020, whereby account is taken of the minimum 10% obligation for biofuel use in the EU-27. An economic computational model was used to develop a baseline scenario and a number of alternative scenarios for 2020. The alternative scenarios assume the use of a larger or smaller quantity of grain than in the base scenario for the EU-27's production of bioethanol. This variation depends on the availability of grain as compared to the baseline scenario. The effect of this variation on the grain price is then examined.
Stabilisatie graanmarkten door flexibel gebruik van graan voor bio-ethanol
Helming, J.F.M. ; Pronk, A. ; Woltjer, G.B. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086154265 - 63
internationale handel - landbouwprijzen - basisproducten - voedselgranen - prijsbeleid - markten - landbouwbeleid - biobrandstoffen - bioethanol - graan - biobased economy - international trade - agricultural prices - commodities - food grains - price policy - markets - agricultural policy - biofuels - grain
Dit rapport gaat in op de vraag of het mogelijk is de graanmarkt en de graan-prijs te stabiliseren door middel van variatie in het gebruik van graan voor de productie van bio-ethanol in de EU-27. De tijdshorizon van dit onderzoek is 2020, waarbij rekening wordt gehouden met de bijmengverplichting van bio-brandstoffen van minimaal 10% in de EU-27. Met behulp van een economisch rekenmodel wordt een basisscenario en een aantal alternatieve scenario's voor 2020 ontwikkeld. In de alternatieve scenario's wordt ten opzichte van het basis-scenario meer of minder graan gebruikt voor de eigen productie van bio-ethanol in de EU-27. Deze variatie hangt af van de omvang van de graanproductie ten opzichte van het basisscenario. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van de extra eigen productie van bio-ethanol op de graanprijs.
Prijsbeleid in de multifunctionele landbouw
Dekking, A.J.G. ; Waal, B.H.C. van der - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 32
agrarische bedrijfsvoering - nevenactiviteiten - ondernemerschap - prijsbeleid - professionaliteit - multifunctionele landbouw - farm management - ancillary enterprises - entrepreneurship - price policy - professionalism - multifunctional agriculture
In dit rapport wordt een onderzoek gepresenteerd naar de manier waarop multifunctionele ondernemers ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van een prijsstrategie. Het blijkt dat bij navraag onder (groepen) multifinctionele boeren prijsverschillen tussen vergelijkbare producten en diensten enorm zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen: ondernemers voelen zich onzeker in de prijsstelling en laten hierdoor marge liggen; financiële instellingen krijgen niet goed onderbouwde businessplannen van startende ondernemers; zorginstellingen kunnen scherp onderhandelen over de prijs. Een instrument dat helpt bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen kan in belangrijke mate bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector.
East African governments' responses to high cereal prices
Meijerink, G.W. ; Roza, P. ; Berkum, S. van - \ 2009
The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area, Development issues ) - ISBN 9789086153831 - 114
graanproducten - landbouwprijzen - prijsvorming - overheidsbeleid - prijsbeleid - landbouwproductie - oost-afrika - cereal products - agricultural prices - price formation - government policy - price policy - agricultural production - east africa
This study analyses the responses of governments in four East African countries (Kenya, Tanzania, Uganda and Ethiopia) with respect to price formation and price transmission in the cereal sector. All four countries were confronted with high cereal prices in 2008. Government policies applied largely pursued consumer price reduction, but such short-term price policies did not encourage farmers to respond with increasing production, the more so because farmers were facing very high fertiliser prices. The report concludes by discussing policy options to help improve market functioning which supports agricultural productivity growth
'De prijs is onredelijk' : over de verwaarding van duurzaamheid in de biologische zuivelsector
Vogelzang, T.A. ; Winter, M.A. de; Ingenbleek, P.T.M. ; Immink, V.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152230 - 108
biologische landbouw - melkprijzen - biologische voedingsmiddelen - melkveehouderij - milieu - duurzaamheid (sustainability) - consumentenprijzen - houding van consumenten - prijsbeleid - nederland - dierhouderij - rundvee - milieumarketing - organic farming - milk prices - organic foods - dairy farming - environment - sustainability - consumer prices - consumer attitudes - price policy - netherlands - animal husbandry - cattle - environmental marketing
This report looks at the possibilities and pre-conditions involved in marketing sustainability within the organic dairy chain. For this purpose, the potential of various sustainability concepts in and around the organic sector are explored to see how they could be used in the organic dairy sector. Proposals and ideas for this purpose have been specifically elaborated for 'Demeter-zuivel' and the 'Boerenfairmelk' initiative.
Waarom zijn de huidige wereldvoedselprijzen zo hoog?
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152384 - 33
agrarische economie - voedselprijzen - wereldmarkten - markten - basisproducten - internationale handel - wereld - globalisering - landbouwprijzen - armoede - wereldbevolking - aanbod - vraag - prijsbeleid - biobrandstoffen - biobased economy - agricultural economics - food prices - world markets - markets - commodities - international trade - world - globalization - agricultural prices - poverty - world population - supply - demand - price policy - biofuels
De gestage stijging van de voedselprijzen in de afgelopen twee jaar treft de gehele wereldbevolking, met name de allerarmsten. Het duidelijk in kaart brengen van de diverse oorzaken die ten grondslag liggen aan deze prijsverhoging is cruciaal om beleidsmaatregelen te vermijden die mogelijk averechts zouden werken. Dit overzicht van de factoren die momenteel van invloed zijn op de voedselprijzen helpt om de passende beleidsmix te ontwikkelen en in de komende tijd ten uitvoer te leggen.
Welfare and distribution effects of water pricing policies
Ruijs, A.J.W. - \ 2007
Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei (Working Papers / Fondazione Eni Enrico Mattei paper 151) - 22
prijsbeleid - prijzen - drinkwater - water - waterbeschikbaarheid - watertarieven - inkomensverdeling - bevolkingsgroepen met een laag inkomen - welvaartseconomie - economische analyse - sao paulo - brazilië - prijsbepalende factoren - price policy - prices - drinking water - water availability - water costs - income distribution - low income groups - welfare economics - economic analysis - brazil - price determining factors
In this paper, distribution and welfare effects of changes in block price systems are evaluated. A method is discussed to determine, for a Marshallian demand function, equivalent variation in case of a block price system. The method is applied to analyze welfare and distribution effects of changing water prices in the Metropolitan Region of Sao Paulo. Results show that there is a trade off between average welfare and income distribution. A pro-poor price system may result in lower average welfare than a flat price system, but in higher individual welfare for the poor. Moreover, there is a trade off between revenues for the water company and income distribution. Even though pro-poor price systems may not be as good for average welfare as flat price systems, their direct effects on poverty are important. Introducing pro-poor price systems, however, may have financial consequences for the water companies.
Europees suikerbeleid in beweging; Beoordeling van de hervormingsvoorstellen van juni 2005
Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9086150268 - 38
agrarische economie - landbouwbeleid - suiker - prijsbeleid - marktregulaties - inkomen van landbouwers - bietsuiker - internationale verdragen - europese unie - nederland - agricultural economics - agricultural policy - sugar - price policy - market regulations - farmers' income - beet sugar - international agreements - european union - netherlands
Dit rapport beoordeelt de voorstellen van de Europese Commissie aangaande de suikermarktordening op een aantal punten. Allereerst zijn de gevolgen van de voorstellen voor het inkomen van de landbouwers geanalyseerd en is ingegaan op de vraag of de bietenteelt in Nederland gehandhaafd blijft. Hierbij is voor de daling van de opbrengstprijs uitgegaan van twee varianten. Vervolgens zijn de effecten van de voorstellen voor de Europese suikermarkt in het kader van de internationale afspraken nagegaan. This report assesses a number of points in the proposals of the European Commission regarding the sugar market regulation. First of all, the consequences of the proposals for the incomes of farmers are analysed, and the question is addressed of whether sugar beet cultivation will continue in the Netherlands. In this, two variants are taken as the basis for the reduction in the yield price. Next, the effects of the proposals for the European sugar market within the framework of the international agreements are ascertained.
Landbouwbeleid, waarom ook alweer?
Bruchem, C. van - \ 2004
Spil 203-204 (2004)3. - ISSN 0165-6252 - p. 11 - 15.
landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - marketing - prijsbeleid - nederland - toekomst - agricultural policy - cap - price policy - netherlands - future
Er vanuitgaande dat de land- en tuinbouw in Nederland een bijzondere sector is wordt hier het belang van landbouwbeleid uitgelegd
Nieuwe mogelijkheden compenseren niet het effect van drastische prijsverlagingen
Bruchem, C. van - \ 2004
Spil 203-204 (2004)3. - ISSN 0165-6252 - p. 23 - 27.
landbouwbeleid - prijsbeleid - overheidsbeleid - agrarische economie - nederland - agricultural policy - price policy - government policy - agricultural economics - netherlands
Een reactie op de artikelen van Gerrit Meester en van Dirk Strijker van het themakatern in hetzelfde nummer (3) van Spil over het markt- en prijsbeleid van de Europese Unie en de mogelijke beleidsinstrumenten hiervoor
Landbouwbeleid: waarom eigenlijk?
Silvis, H.J. - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid 6.04.07) - ISBN 9052429057 - 36
landbouwbeleid - overheidsbeleid - landbouwsector - agrarische economie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - prijsbeleid - marktregulaties - nederland - agricultural policy - government policy - agricultural sector - agricultural economics - cap - agricultural financial policy - price policy - market regulations - netherlands
Over het landbouwbeleid is er veel onbegrip. Zelfs de grondslagen van het beleid worden in twijfel getrokken. Waarom hebben we eigenlijk een speciaal beleid voor de landbouw? Zijn de redenen nog wel geldig? Werkt het beleid niet averechts? Deze publicatie bundelt enkele landbouweconomische bijdragen aan de discussie. Ze zijn voortgekomen uit het minisymposium `Landbouwbeleid, waarom eigenlijk?¿, dat eind 2003 door het LEI werd georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Cees van Bruchem als redacteur van het Landbouw-Economisch Bericht.
In de markt geprijsd; Een analyse van beleidsmaatregelen gericht op prijsvorming van biologische producten
Bunte, F.H.J. - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9052429480 - 52
biologische landbouw - prijsvorming - prijsbeleid - nederland - biologische voedingsmiddelen - milieueffect - subsidies - overheidsbeleid - landbouwprijzen - maatregelen - organic foods - organic farming - government policy - price formation - price policy - agricultural prices - netherlands - environmental impact - measures
Het rapport verslaat een tweetal onderzoeken naar de prijsvorming van biologische producten. Het eerste onderzoek betreft een essay naar de rechtvaardiging van overheidsbeleid ten aanzien van de prijsvorming van biologische producten alsmede de invulling van dit beleid. Het tweede onderzoek brengt de economische en milieueffecten in kaart van een reeks voorbeeldmaatregelen gericht op prijsverlaging van biologische producten.
Gevolgen van invoering van de Mid Term Review voor de akkerbouw in Noordoost-Nederland
Smit, A.B. ; Prins, H. - \ 2003
Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9052427968 - 44
agrarische economie - economisch beleid - economische impact - akkerbouw - melkveebedrijven - aardappelen - aardappelzetmeel - prijsbeleid - landbouwprijzen - agrarische structuur - nederland - inkomensbeleid - agricultural economics - economic policy - economic impact - arable farming - dairy farms - potatoes - potato starch - price policy - agricultural prices - agricultural structure - netherlands - income policy
In dit rapport worden de gevolgen geschetst van de Mid Term Review voor Noordoost- Nederland in het algemeen en de zetmeelaardappelteelt in het bijzonder. Volledige loskoppeling van de EU-ondersteuning en de daadwerkelijke productie kan leiden tot een halvering van de productie van zetmeelaardappelen in Nederland. Bij gedeeltelijke ontkoppeling zijn de gevolgen minder groot.
De melkprijs in beweging; Gevolgen van Europese zuivelhervorming voor de melkveehouderij
Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Sengers, H.H.W.J.M. ; Vlieger, J.J. de - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9052428611 - 67
landbouwbeleid - melkveehouderij - prijsvorming - melkprijzen - europese unie - prijsbeleid - zuivelindustrie - ondernemerschap - nederland - agricultural policy - dairy farming - price formation - milk prices - european union - price policy - dairy industry - entrepreneurship - netherlands
Dit rapport geeft zicht op de mogelijke gevolgen van de veranderingen in het Europese landbouwbeleid voor de melkveehouderij. Het betreft de in januari 2003 gepresenteerde Europese voorstellen en de in juni 2003 door de Europese landbouwministers genomen besluiten op het gebied van de zuivel voor de prijsvorming van melk en de inkomensontwikkeling van de melkveehouders in Nederland. Deze gevolgen worden vergeleken met de te verwachten ontwikkelingen in enkele andere EU-landen.
Geen cent te veel. Over opties voor het verlagen van de quotumkosten in de melkveehouderij
Vogelzang, T.A. ; Bont, C.J.A.M. de; Berentsen, P.B.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dellen, L.I. van; Huirne, R.B.M. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 905242845X - 78
agrarische economie - melkveehouderij - quota's - productiecontroles - landbouwbeleid - prijsbeleid - melk - ondernemerschap - nederland - agricultural economics - dairy farming - quotas - production controls - agricultural policy - price policy - milk - entrepreneurship - netherlands
Dit rapport analyseert verschillende mogelijkheden om de kosten van de verwerving van melkquotum voor de Nederlandse melkveehouders te verlagen. Aanleiding voor de studie in opdracht van het Ministerie van LNV en het bedrijfsleven vormen de in de loop van de jaren sterk toegenomen kosten verbonden aan het melkquotum bij een stagnerende inkomensontwikkeling in de melkveehouderij. Besproken worden de voorstellen die door de verschillende organisaties in dit kader zijn gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat een combinatie van deze opties de meeste mogelijkheden biedt om het nagestreefde doel van verlaging van de quotumkosten te realiseren
Money for Value: Pricing from a Resource-Advantage Perspective
Ingenbleek, P.T.M. - \ 2002
[Tilburg : CentER, Tilburg University] - ISBN 9789056681098 - 200
prijsbeleid - consumenten - klantrelaties - prijzen - nieuwe producten - marktconcurrentie - dienstensector - price policy - prices - consumers - customer relations - services - new products - market competition
Prijzenswaardig : prijzen en prijsopbouw in de agrokolom
Bont, C.J.A.M. de - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052425863 - 60
agrarische economie - landbouwprijzen - prijsbeleid - landbouwproducten - prijsvorming - nederland - agricultural economics - agricultural prices - price policy - agricultural products - price formation - netherlands
Prijzen van agrarische producten en van voedingsmiddelen. Ontwikkelingen in de jaren 1990-1999. De ontwikkelingen van deze prijzen worden beschouwd in samenhang met die van de kosten van de verschillende schakels (primaire productie, verwerking, handel) als geheel en in de afzonderlijke agrokolommen (zuivel, vlees, akkerbouw, sierteelt, groenten en fruit, genotmiddelen). Op de prijzen voor boer of tuinder, handel en consument van een aantal producten (onder meer aardappelen, melk, varkensvlees, champignons) wordt nader ingegaan. Tevens worden achtergronden voor de ontwikkelingen in de prijsopbouw geschetst. De gegevens betreffen met name Nederland en Duitsland
Verouderde prijsstaffel erwten moet op de helling
Everaarts, A.P. ; Sukkel, W. - \ 1999
Boerderij/Akkerbouw (1999). - ISSN 0169-0116 - p. 14 - 15.
pisum - rassenproeven - plantensamenstelling - opbrengsten - prijzen - prijsbeleid - variety trials - plant composition - yields - prices - price policy
Bij het moderne rassensortiment klopt de uitbetaling van kreukzadige doperwten niet meer. Dat blijkt uit een zojuist afgesloten analyse van cijfers uit rassenonderzoek door het PAV in Lelystad. De oude prijsstaffel uit 1982 is aan herziening toe
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.