Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==private organizations
Check title to add to marked list
Natuurorganisaties en hun achterban: doelgroep of partner?
Overbeek, G. ; Donders, J.L.M. ; Vader, J. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)104. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
natuurbeheer - particuliere organisaties - landschapsbeheer - burgers - samenwerking - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - nature management - private organizations - landscape management - citizens - cooperation - community involvement - inventories
Veel Nederlanders dragen bij aan natuur en landschap. Natuurorganisaties zoeken meer particuliere bijdragen. Het Planbureau voor de Leefomgeving liet onderzoek doen naar de relatie natuurorganisaties en burgers. Uit het rapport ‘Energiek aan de slag: natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban’ blijkt dat de achterban op veel manieren bijdraagt, maar dat natuurorganisaties deze vaker als doelgroep ziet die bijdraagt aan hun beoogde activiteiten dan als partner die zelf wensen en oplossingen voorstelt.
Energiek aan de slag : natuur- en landschapsorganisaties en hun achterban
Overbeek, M.M.M. ; Donders, J.L.M. ; Vader, J. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 27) - 6
natuurbeheer - particuliere organisaties - landschapsbeheer - burgers - samenwerking - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - nature management - private organizations - landscape management - citizens - cooperation - community involvement - inventories
Natuurorganisaties zijn op zoek naar meer particuliere bijdragen. Zij maken daarbij soms gebruik van de mogelijkheden die de ‘energieke samenleving’ (Hajer, 2011) hen biedt om samen met burgers, bedrijven en overheden het beheer van natuur en landschap vorm te gaan geven. Veel Nederlanders zijn lid of vrijwilliger van een natuurorganisatie (inclusief landschaps- en cultuurhistorische organisaties) om bij te dragen aan natuur en landschap. In deze WOt-paper bespreken wij het onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de bijdragen van de achterban en hoe natuurorganisaties met hen samenwerken. Hiervoor is een enquête door 55 natuurorganisaties beantwoord en zijn 15 interviews gehouden (Overbeek et al., 2013). Het blijkt dat de diversiteit aan particuliere bijdragen stijgt, maar dat de organisaties hun achterban eerder zien als doelgroep om draagvlak en betrokkenheid te realiseren dan als belanghebbende met eigen wensen en oplossingen.
Duuzame landbouw: met of zonder gentech?
Lotz, L.A.P. ; Bekkem, H. van - \ 2013
GMP / Greenpeace 12 (2013). - ISSN 2213-4964 - p. 10 - 11.
genetische modificatie - landbouw - resistentieveredeling - innovaties - interviews - duurzame landbouw - plantenveredelingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - universitair onderzoek - particuliere organisaties - kennisoverdracht - genetic engineering - agriculture - resistance breeding - innovations - sustainable agriculture - plant breeding methods - agricultural research - university research - private organizations - knowledge transfer
Genetische modificatie blijft onderwerp van debat. Greenpeacecampagneleider Herman van Bekkem en onderzoeker Bert Lotz van Wageningen UR beantwoorden elkaars vragen over gentech.
Draagvlak in een veranderende samenleving
Buijs, A.E. ; Koppen, C.S.A. van - \ 2013
De Levende Natuur 114 (2013)2. - ISSN 0024-1520 - p. 36 - 40.
natuurbescherming - ecologische hoofdstructuur - natuur - particuliere organisaties - participatie - natuurbeleid - natuur- en milieueducatie - nature conservation - ecological network - nature - private organizations - participation - nature conservation policy - nature and environmental education
Eind 2010 werden forse bezuinigingen op het natuurbeleid in Nederland in gang gezet. Door tientallen jaren van goede samenwerking tussen overheid en natuurorganisaties ging een dikke streep. Er kwamen acties, maar een fel protest uit de samenleving ontbrak. Nu, aan het begin van 2013, lijkt de situatie iets gunstiger: een nieuw, lichtgroen kabinet. Maar de signalen zijn duidelijk geweest: zonder draagvlak is de positie van natuurbescherming kwetsbaar en dat draagvlak is er niet vanzelf. Daarom in deze bijdrage een analyse van het draagvlak voor natuurbescherming. Hoe staat het met dat draagvlak? Welke opgaven brengt dat mee voor de natuurbescherming?
Natuurmonumenten als maatschappelijke speler : evaluatie van proefprojecten Liemers en Bergherbos
Stobbelaar, D.J. ; Koedoot, M. ; Santegoets, J. - \ 2013
Leeuwarden [etc.] : Hogeschool VHL - ISBN 9789081742696 - 50
natuurgebieden - publieke participatie - natuurbeheer - economische haalbaarheid - ondernemerschap - particuliere organisaties - liemers - gelderland - natural areas - public participation - nature management - economic viability - entrepreneurship - private organizations
Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een beweging zijn, spreekbuis zijn, meer ondernemerschap en deskundig beheer. Twee proefprojecten zijn uitgewerkt in deze publicatie. In het project ‘De Liemers’ is gewerkt aan ‘een beweging zijn’ voor Natuurmonumenten. In dit gebied heeft Natuurmonumenten weinig grond in eigendom. Natuurmonumenten koos in dit project expliciet voor de rol van maatschappelijke organisatie die de betrokkenheid voor natuur wil vergroten onder lokale bewoners en partijen. In het project ‘Bergherbos’ is gewerkt aan ‘meer ondernemerschap’ voor Natuurmonumenten. De beheereenheid Montferland zocht samenwerking met ondernemers uit de omgeving met als doel gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.
Maatschappelijke baten van agrarisch natuurbeheer, van agrarische ecosysteemdiensten naar collectieven van boeren en burgers
Schrijver, R.A.M. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - boeren - burgers - particuliere organisaties - wateropslag - biomassa - voedselvoorziening - maatschappelijk verantwoord ondernemen - opbrengsten - economische analyse - agri-environment schemes - ecosystem services - farmers - citizens - private organizations - water storage - biomass - food supply - corporate social responsibility - yields - economic analysis
Deze brochure vat samen welke baten de maatschappij krijgt vanuit agrarisch natuurbeheer en welke mechanismen het niveau van de geleverde baten bepalen. Dat zullen we vooral doen aan de hand van het concept ecosysteemdiensten. Een belangrijke vraag voor agrarische natuurverenigingen is hoe en in hoeverre zij verschillende maatschappelijke diensten via een markt kunnen verhandelen.
WoesteLand : vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren
Langers, F. ; Berg, A.E. van den; Luttik, J. ; Cate, B. ten - \ 2012
Wageningen UR, Wetenschapswinkel
natuur- en milieueducatie - jeugdprogramma's - omgevingspsychologie - particuliere organisaties - perceptie - kennisoverdracht - nature and environmental education - youth programmes - environmental psychology - private organizations - perception - knowledge transfer
WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Het enthousiasme van de deelnemers weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor natuur.
WoesteLand : effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren
Langers, F. ; Berg, A.E. van den; Luttik, J. ; Cate, B. ten - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 286) - 78
natuurbescherming - jeugdprogramma's - vrijwilligerssector - attitudes - natuur - particuliere organisaties - jeugd - kennisoverdracht - natuur- en milieueducatie - perceptie - omgevingspsychologie - nature conservation - youth programmes - voluntary sector - nature - private organizations - youth - knowledge transfer - nature and environmental education - perception - environmental psychology
WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De werkgroep organiseert al vijftig jaar activiteiten in de natuur voor en door jongeren van 12 tot 30 jaar. Tijdens de kampen wordt vrijwilligerswerk in de natuur gedaan. Het enthousiasme van de deelnemers weerlegt de stelling dat jongeren van 12 tot 30 jaar in het algemeen geen belangstelling hebben voor natuur. WoesteLand biedt naast de natuurervaring ook een sociale ervaring, en die combinatie werkt goed bij deze doelgroep. WoesteLanders hebben en houden hart voor de natuur. Dit uit zich in opleidings- en beroepskeuze, in levensstijl en in de opvoeding die zij hun kinderen geven. Daarmee werkt het door naar de volgende generaties. Een relatief groot deel van hen wordt lid van een natuurorganisatie.
Kwalificeren landgoederen: ontwikkeling van de Landgoedmeter en het Landgoedvenster
Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 532) - 40
landgoederen - cultureel erfgoed - natuurwaarde - landschap - economische evaluatie - monitoring - particuliere organisaties - estates - cultural heritage - natural value - landscape - economic evaluation - private organizations
Eind 2011 is een eerste versie van Landgoedvenster ontwikkeld. Een instrument dat landgoedeigenaren uitdaagt om de eigen waarden (historisch, multifunctioneel, economisch duurzaam, effectief en solide, maatschappelijk geïntegreerd) te herontdekken en te vertalen naar concrete prestaties en een verifieerbare maatstaf. Dit kwalificeringsinstrument dient enerzijds als hulpmiddel voor landgoedeigenaren om zich te bezinnen op hun maatschappelijke rol en positie. Anderzijds kunnen de getoonde prestaties benut worden in het gesprek met lokale, regionale en landelijke overheden om de benodigde ontwikkelruimte voor vernieuwingen op landgoederen te behouden. Een Landgoedmeter is ontwikkeld als instrument voor externe communicatie
The Use of Indicators in Agri-environmental Managemanent in the Netherlands
Lijster, E.B. de; Prager, K. - \ 2012
Aberdeen, UK : LandscapePartners
agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - cultuurlandschap - particuliere organisaties - agri-environment schemes - landscape management - cultural landscape - private organizations
This report represents part of the research carried out in the Landscape Partners Project which aims to identify, analyse and assess the contribution of multi-stakeholder partnerships to the sustainable management of rural landscapes and to the well-being of communities. For the Dutch case study, the investigation focussed on Agrarische Natuurverenigingen (ANVs). They are agri-environmental collaborative groups which were selected because they represent a mix of stakeholders, including farmers, citizens, municipalities and nature conservation interests
Over mensen en natuur; Agrarisch en Particulier Natuurbeheer in de Baviaanskloof, Zuid-Afrika
Vries, J.R. de; Oude Munnink, J. - \ 2012
Landwerk 2012 (2012)1. - ISSN 1567-1844 - p. 37 - 42.
natuurbeleid - natuurgebieden - particuliere organisaties - grondeigendom - zuid-afrika - nature conservation policy - natural areas - private organizations - land ownership - south africa
Natuurbeheer moet weer in en door de streek gebeuren, vindt het kabinet. De nieuwe aandacht voor gebiedsgewijze aanpak in natuurbeheer nodigt uit om dit onder de loep te nemen. Ook in Zuid-Afrika is een verschuiving gaande van natuurbeheer door de overheid naar natuurbeheer door particuliere grondeigenaren. Aan de hand van een Zuid-Afrikaanse casus analyseren de auteurs wat belangrijke factoren zijn bij het realiseren van natuurbeheer en natuurherstel door particuliere grondeigenaren.
Compensating biodiversity loss : Dutch companies’ experience with biodiversity compensation, including their supply chain : the ‘BioCom’ project
Bie, S. de; Schaick, J. van - \ 2011
Klarenbeek : De Gemeynt - 129
natuurontwikkeling - biodiversiteit - natuurcompensatie - particuliere organisaties - nature development - biodiversity - nature compensation - private organizations
Compensation for damage to biodiversity is a relatively new topic in the business environment. Most private sector companies dealing with compensation do so because of a legal obligation. Companies are increasingly becoming aware, though, that our welfare and well-being depend on healthy ecosystems and biodiversity. Also, from a Corporate Social Responsibility (CSR) point of view, companies start to realize that securing continued access to natural resources is a key factor to their profitability. This inspires more and more companies to take up the challenge to start a project aiming to voluntarily compensate for biodiversity loss or damage
Compensation for biodiversity loss – Advice to the Netherlands' Taskforce on Biodiversity and Natural Resources
Bie, S. de; Dessel, B. van - \ 2011
Klarenbeek : De Gemeynt - 69
natuurontwikkeling - biodiversiteit - natuurcompensatie - particuliere organisaties - nature development - biodiversity - nature compensation - private organizations
Compensation of damage to biodiversity is one of the mechanisms to settle environmental costs. It concerns creating new opportunities for biodiversity, which as a minimum equals the residual impact after a company or organization has attempted to avoid, prevent and mitigate that impact. In the Netherlands, voluntary compensation of biodiversity loss is very new and under development. No legal frameworks, regulations nor formal guidelines apply. Lessons are learned from voluntary biodiversity compensation pilots. „Barriers‟ to a broad support among companies for the compensation of biodiversity loss due to their activities have to be removed. Communication, clarity on the interface with other government-driven initiatives, and financial incentives are among the required measures.
Vermaatschappelijking van het GLB; Kunnen Agrarische Natuurverenigingen inspiratie opleveren?
Prins, H. ; Smit, A.B. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086154913 - 66
agrarisch natuurbeheer - particuliere organisaties - gemeenschappelijk landbouwbeleid - dierlijke productie - dierenwelzijn - agri-environment schemes - private organizations - cap - animal production - animal welfare
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is aan verandering onderhevig. In plaats van prijsondersteuning ter bevordering van landbouwproductie wordt de aandacht verlegd naar maatschappelijke waarden als natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Voor een deel wordt gedacht aan het in stand houden van maatschappelijk waardevolle gebieden of het leveren van groenblauwe diensten in ruil voor behoud of ophoging van toeslagrechten. In dit rapport staat centraal hoe hieraan invulling gegeven kan worden
Natuurorganisatie geeft bedrijf groen gezicht
Overbeek, M.M.M. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 10 - 10.
natuurbeheer - particuliere organisaties - openbare mening - particuliere sector - marktverkenningen - nature management - private organizations - public opinion - private sector - market surveys
Bedrijven liëren zich graag aan natuurorganisaties voor een duurzaam imago. Hema en Europcar doen het bijvoorbeeld met Natuurmonumenten, en Eneco, KLM en Albert Heijn met het Wereld Natuur Fonds. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt kansen voor meer natuurorganisaties, volgens onderzoekers van het LEI.
Zicht op natuur- en landschapsorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Vader, J. ; Donders, J.L.M. ; Bredenoord, H.W.B. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 205) - 104
landschap - overheidsbeleid - participatie - particuliere organisaties - nederland - natuurbeleid - landscape - government policy - participation - private organizations - netherlands - nature conservation policy
Er is in de maatschappij veel draagvlak voor particuliere organisaties die zich bezighouden met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Het grote aantal organisaties op dit gebied en hun omvangrijke achterban illustreren dit. Het draagvlak voor het overheidsbeleid ten aanzien van natuur- en landschapsbeleid lijkt echter af te kalven. Vraag is wat het beleid voor draagvlak kan leren van de aanpak van de natuur- en landschapsorganisaties. Dit werkdocument geeft de resultaten weer van een onderzoek onder natuur- en landschapsorgansaties, hun (interactie met de) achterban en de ontwikkelingen waarmee zij zich geconfronteerd zien (worden).
New Markets in Heuvelland: coalition building and agenda setting
Stoep, H. van der; Aarts, M.N.C. - \ 2010
In: Vital coalitions, vital regions. Partnerships for sustainable, regional development / Horlings, I, Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861415 - p. 125 - 157.
regionale planning - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - samenwerking - particuliere organisaties - zuid-limburg - regional planning - regional development - economic development - cooperation - private organizations
In this chapter we reflect on the new markets initiatives in the rural-urban region of Heuvelland in the Netherlands. More specifically, we analyse whether and how these mainly private initiatives developed an agenda setting capacity for sustainable regional development. Towards regiobranding Zuid-Limburg
Regionalisatie van terreinbeheer
Pleijte, M. ; Apeldoorn, R.C. van; Wijk, M.N. van - \ 2009
Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)8. - ISSN 1572-7610 - p. 10 - 12.
particuliere organisaties - regio's - natuurbeheer - ecologische hoofdstructuur - natuurgebieden - private organizations - regions - nature management - ecological network - natural areas
De maatschappelijke context waarbinnen de terreinbeheerders hun rol dienen te realiseren is sterk veranderd. Zo decentraliseerde en regionaliseerde het natuurbeleid, zoals de Ecologische Hoofdstructuur nu onder de provinciale bevoegdheid valt. Daarnaast kijken terreinbeheerders zelf steeds meer over de grenzen van hun eigen terreinen heen en verbreden ze hun doelen. Daarbij zijn er bij regionalisatie twee ontwikkelrichtingen: nadruk op de eigen organisatie, ook wel ‘organisatiebranding’, of focus op de regio onder het motto ‘regiobranding’.
De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur
Corporaal, A. ; Schrijver, R.A.M. ; Maas, G.J. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1931) - 46
landbouw - ecologie - particuliere organisaties - ecosystemen - landgebruik - recreatie - natuur - beekdalen - overijssel - agriculture - ecology - private organizations - ecosystems - land use - recreation - nature - brook valleys
In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid private partijen kan stimuleren en faciliteren om economisch en ecologisch verantwoorde beheerssystemen uit te werken (natuurderij, natuurmelkerij), moet zijzelf haar aandacht richten op het buitenlandse, bovenstroomse gebied en op ‘zijdelings’ gebied om andere ruimtelijke doelen te realiseren. De nieuwe inhoudelijke synthese vereist ook een andere aanpak.
Natuur-querulantisme
Kistenkas, F.H. - \ 2009
Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)1. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
milieuwetgeving - particuliere organisaties - recht - Nederland - environmental legislation - private organizations - law - Netherlands
http://edepot.wur.nl/46
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.