Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 34

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==problem solving
Check title to add to marked list
Strategische communicatie. Principes en toepassingen
Aarts, N. ; Steuten, C.D.M. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2014
Assen : Van Gorcum (3e geheel herziene druk ) - ISBN 9789023253013 - 320
communicatietheorie - communicatie - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verandering - innovaties - gedragsveranderingen - beleid - planning - conflict - probleemoplossing - besluitvorming - organisaties - kennis - bedrijfsvoering - communication theory - communication - diffusion of information - communication skills - change - innovations - behavioural changes - policy - problem solving - decision making - organizations - knowledge - management
De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag. Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het betreft een derde, sterk gewijzigde druk waaraan nieuwe, actuele thema's zijn toegevoegd zoals onbewuste beïnvloeding, social media en de rol van communicatie bij innovatieprocessen. Het uitgangspunt van het boek is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en een gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie, ook in professionele settings. De schrijvers richten zich op studenten die communicatie studeren aan de universiteit of het HBO. Tegelijkertijd is het boek van nut voor communicatiespecialisten bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die verantwoordelijk zijn voor een optimale positionering in een voortdurende veranderende omgeving. Ook voor beleidsmakers, artsen en andere professionals, voor wie strategische communicatie een belangrijk aspect vormt van het dagelijkse werk is dit boek van grote waarde. Een belangrijk deel van hun functioneren hangt af van hun inzicht in de principes van communicatie en de vaardigheid daarmee om te gaan.
Beslisboom snijmaïs op zandgrond : Duurzaam en praktisch oplossen van problemen in de teelt van snijmaïs
Livestock Research, - \ 2013
Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - zea mays - maïs - probleemoplossing - maïskuilvoer - voedergewassen - teelthandleidingen - akkerbouw - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - maize - problem solving - maize silage - fodder crops - cultivation manuals - arable farming - sustainability
Als onderdeel van een teelthandleiding voor snijmais is een beslisboom opgenomen met als doel de maisteelt duurzaam te maken en de veeteler behulpzaam te zijn bij het oplossen van praktische problemen.
Vooruit met de geit
Bremmer, B. ; Bos, A.P. ; Schuiling, H.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 557) - 34
geitenhouderij - dierenwelzijn - geiten - duurzame veehouderij - probleemanalyse - probleemoplossing - dierlijke productie - diergezondheid - goat keeping - animal welfare - goats - sustainable animal husbandry - problem analysis - problem solving - animal production - animal health
The report provides insight into the problems in and around Dutch goat husbandry.
Adviezen voor daglicht in varkensstallen
Winkel, A. ; Bokma, S. - \ 2011
V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
varkenshouderij - varkensstallen - daglicht - dierenwelzijn - energiebesparing - probleemanalyse - probleemoplossing - pig farming - pig housing - daylight - animal welfare - energy saving - problem analysis - problem solving
Er is een toenemende vraag vanuit markt en maatschappij naar daglicht in stallen. Ervaringen met daglichttoetreding in varkensstallen zijn niet altijd positief. In opdracht van het Productschap Vee en Vlees organiseerde Wageningen UR Livestock een rondetafelgesprek: wat zijn de knelpunten en waar liggen de oplossingen?
Waterparken helpen handje in het waterbeheer
Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Reinhard, A.J. - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)14-15. - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 8.
waterbeheer - helofytenfilters - wateropslag - parken - landgebruik - ruimtebehoeften - doelstellingen - probleemoplossing - phragmites - meervoudig landgebruik - water management - artificial wetlands - water storage - parks - land use - space requirements - objectives - problem solving - multiple land use
Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vrijwilligheid, private grond tegen betaling ingezet om wateropgaven op te lossen. Waterparken bieden daarmee mogelijkheden om (water)opgaven locatiespecifiek en multifunctioneel aan te pakken zonder grond aan te kopen of te onteigenen. Hiervoor is wel een goede samenwerking tussen de aanbieders en de vragers noodzakelijk.
Flexibiliteit èn zekerheid in waterbeheer, het kan: interactieve uitvoering
Buuren, R. van; Wessel, M.G.J. van; Koppel, Z. van de - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)3. - ISSN 0166-8439 - p. 15 - 17.
waterbeheer - projecten - planning - probleemoplossing - projectimplementatie - waterschappen - water management - projects - problem solving - project implementation - polder boards
In complexe, gebiedsgerichte projecten staat een projectleider vaak voor een dilemma: moeten we keuzes snel vastleggen of juist mogelijkheden openhouden? Met openhouden creëer je flexibiliteit. Het geeft ruimte om in te blijven spelen op onverwachte ontwikkelingen in het planproces. Met snel vastleggen creëer je zekerheid. Het geeft je planproces richting en duidelijkheid. Ondergetekenden betogen dat de oplossing van dit dilemma ligt in het combineren van flexibiliteit met zekerheid. Aan de hand van een concreet waterschapsproject laten we zien dat dit combineren mogelijk is. We bieden bovendien ideeën die andere projectleiders kunnen helpen om ook in hun projecten flexibiliteit en zekerheid te combineren.
Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008
Steeg, P.A.H. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Vliegen-Verschure, A. - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (@Praktijkonderzoek Plant Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit ; nr. 2010-02 nr. 2010-02) - 77
fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - hagel - nadelige gevolgen - probleemoplossing - inventarisaties - kwekers - tuinbouw - maatregelen - fruit growing - fruit crops - hail damage - hail - adverse effects - problem solving - inventories - growers - horticulture - measures
Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het doel de kennis en ervaring vast te leggen, zodat deze bij toekomstige soortelijke situaties direct beschikbaar is.
Multi-regime problems in cross-sector system innovations
Caron-Flinterman, J.F. ; Janssen, A.P.H.M. ; Roep, D. ; Jong, D. de - \ 2009
agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - nevenactiviteiten - innovaties - probleemoplossing - multifunctionele landbouw - farm management - farming systems - ancillary enterprises - innovations - problem solving - multifunctional agriculture
Multifunctional agriculture is a new paradigm in agriculture that combines agricultural production with one or more societal functions, such as nature management, recreation, care, education, product processing and sale, etc. The scientific relevance of this study entails the generation of knowledge on system innovation related problems in cross sector entrepreneurship. Research on this topic is rather new. In addition the study offers some practical clues for addressing and tackling these problems. The market will consist of multifunctional entrepreneurs, policy makers, other relevant stakeholders and end-users
Geen panklare oplossing voor haantjes
Leenstra, F.R. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)april. - p. 3 - 3.
pluimveehouderij - hanen - vergassing - dierenwelzijn - ethiek - probleemoplossing - duurzame veehouderij - poultry farming - cocks - gasification - animal welfare - ethics - problem solving - sustainable animal husbandry
Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 30 miljoen haantjes, die net uit het ei zijn gekropen, vergast, en daar moet een einde aan komen, vindt minister Verburg samen met de Tweede Kamer. Na onderzoek naar wat Nederlanders vinden van mogelijke technische oplossingen, wordt er aan de optie van selectie op eieren die al in de broedmachine zitten, voorlopig geen onderzoek meer gedaan
Kennisbasisdag, Den Haag, 12 May 2009
Bakema, Frank - \ 2009
knowledge - government policy - animal welfare - change - globalization - food safety - problem solving - achievement - research projects - knowledge transfer - sustainable agriculture - supply chain management - biobased economy
Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging
Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2008
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)5. - ISSN 0166-8439 - p. 51 - 56.
hydrologie - grondwater - grondwaterstand - hydrologische gegevens - meting - technieken - nadelige gevolgen - sociale gevolgen - waterbeheer - monitoring - probleemoplossing - verdroging (milieu) - numerieke methoden - hydrology - groundwater - groundwater level - hydrological data - measurement - techniques - adverse effects - social impact - water management - problem solving - groundwater depletion - numerical methods
Nederland was grotendeels landbouwkundig ingericht voor de komst van de computer en het hierop volgende digitale tijdperk. De inrichting vond plaats op basis van ervaring en later systeemkennis en analytische beschrijvingen van delen van het systeem. Het inrichten van Nederland is ongetwijfeld gepaard gegaan met vallen en opstaan. De komst van de computer heeft ertoe geleid dat hydrologische systeemen in toenemende mate zijn geformaliseerd in hydrologische rekenmodellen. Deze modellen zijn in de loop der tijd aangepast en verbeterd teneinde het hydrologische systeem beter te kunnen beschrijven. Het digitale tijdperk heeft echter ook tot gevolg gehad dat de technieken en methoden om de grondwaterstanden te meten, zijn aangepast. De eisen vanuit de automatisering leidden ertoe dat een relatief eenvoudige meting van de grondwaterstand in sommige gevallen zodanig is aangepast dat de interpretatie van de metingen in een aantal situaties niet meer correct is. Hierdoor is de vraag ontstaan in hoeverre we weten wat we meten. Wellicht is het raadzaam de uitdrukking 'meten is weten' op de volgende wijze aan te scherpen: 'Meten is weten mits we weten wat we meten'
Perspectieven van biologische grondontsmetting
Runia, W.T. - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)22 april.
akkerbouw - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - kosten-batenanalyse - probleemoplossing - haalbaarheidsstudies - vollegrondsteelt - biologische grondontsmetting - arable farming - nematode control - plant parasitic nematodes - cost benefit analysis - problem solving - feasibility studies - outdoor cropping - biological soil sterilization
In deze haalbaarheidsstudie, die door PPO-AGV in opdracht van het Produktschap Akkerbouw is uitgevoerd, worden technische en economische knelpunten van biologische grondontsmetting in kaart gebracht en mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen.
Better modelling practice : an ontological perpsective on multidisciplinary, model-based problem solving
Scholten, H. - \ 2008
University. Promotor(en): Adrie Beulens, co-promotor(en): M.S. Elzas. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085853046 - 314
wiskundige modellen - probleemoplossing - kennis - simulatie - simulatiemodellen - kwaliteit - besluitvorming - ontologieën - modelleren - kwaliteitszorg - mathematical models - problem solving - knowledge - simulation - simulation models - quality - decision making - ontologies - modeling - quality management
Mathematical models are more and more used to support to solve multidisciplinary, real world problems of increasing complexity. They are often plagued by obstacles such as miscommunication between modellers with different disciplinary backgrounds leading to a non-transparent modelling process. Other difficulties include bad modelling practices, i.e. improper data handling, insufficient calibration, validation and uncertainty analysis, overselling model capabilities and incorrect use of model results in the decision process.

To tackle these difficulties, a body of knowledge on modelling, on the problem at hand and on the models itself to solve the problem, has been made explicit and organised in ontological knowledge bases with concepts and relations connecting the concepts. These ontological knowledge bases are furthermore structured in layers ranging from generic to detailed and specific. This facilitates communication between team members from different disciplines and also makes parts of the knowledge reusable. Tools to fill the knowledge bases and to support modelling projects (guidance from the knowledge base, logbook and project management) complete this better modelling practice framework.
Strategische communicatie, principes en toepassingen
Aarts, M.N.C. ; Woerkum, C.M.J. van - \ 2008
Assen : Koninklijke Van Gorcum - ISBN 9789023244509 - 259
communicatietheorie - communicatie - informatieverspreiding - communicatievaardigheden - verandering - innovaties - gedragsveranderingen - beleid - planning - conflict - probleemoplossing - besluitvorming - organisaties - kennis - bedrijfsvoering - overtuiging - discoursanalyse - wetenschap - communication theory - communication - diffusion of information - communication skills - change - innovations - behavioural changes - policy - problem solving - decision making - organizations - knowledge - management - persuasion - discourse analysis - science
De hele dag door worden we bestookt met informatie en suggesties, bedoeld om ons ergens toe aan te zetten of juist van af te brengen, in het belang van onszelf of van de wereld om ons heen. Ook bij het bedenken van oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen roepen we al gauw om meer of betere communicatie. Kortom, strategische communicatie is aan de orde van de dag. Dit boek gaat over principes en toepassingen van strategische communicatie. Het uitgangspunt is dat een goed begrip van de wijze waarop mensen met elkaar communiceren in verschillende contexten en gedegen inzicht in de mechanismen die daarbij een rol spelen, noodzakelijk zijn voor een effectieve toepassing van communicatie. Toepassingen vinden plaats in de context van probleemoplossing en innovatie, waarbij innovatie ruim wordt opgevat. Het gaat niet alleen om technische innovaties maar ook om sociale innovaties, zoals andere manieren om met elkaar te communiceren
Ruimere koe... lichter kalf
Napel, J. ten - \ 2008
V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
rundveehouderij - vleesvee - geboorte - keizersnede - bevallingscomplicaties - dierenwelzijn - probleemoplossing - werkgroepen - cattle husbandry - beef cattle - birth - caesarean section - parturition complications - animal welfare - problem solving - working groups
Hoe buig je de cultuur van systematisch toepassen van een keizersnede om naar meer natuurlijke geboorten? Wageningen UR begeleidt dit proces door vleesveehouders in werkgroepen zelf te laten zoeken naar oplossingen
Emissiereductie: terugdringen puntbelastingen
Werd, H.A.E. de; Beltman, W.H.J. ; Lans, A.M. van der; Maas, A.A. van der; Zeeland, M.G. van; Wenneker, M. - \ 2008
oppervlaktewater - waterverontreiniging - pesticiden - emissie - reductie - probleemoplossing - onderzoek - kaderrichtlijn water - oppervlaktewaterkwaliteit - surface water - water pollution - pesticides - emission - reduction - problem solving - research - water framework directive - surface water quality
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bedreigd door bestrijdingsmiddelen. De Kaderrichtlijn Water vergroot de druk om emissies terug te dringen. Een deel van de bestrijdingsmiddelen komt door puntbelastingen in het water. Daarbij komen middelen geconcentreerd op één plek in het water; vooral rondom bedrijfsgebouwen. Overheden en bedrijfsleven hebben behoefte aan inzicht in het belang van puntbelastingen en aan oplossingsrichtingen om deze aan te pakken
Oplossingen voor de knelpunten [Koe & Wij]
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2007
dairy farming - dairy farms - dairy cows - farm management - problem solving
Terugdringing puntbelastingen gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw
Maas, B. van der - \ 2007
gewasbescherming - pesticiden - water - emissie - reductie - kassen - probleemoplossing - glastuinbouw - plant protection - pesticides - emission - reduction - greenhouses - problem solving - greenhouse horticulture
In het gewasbeschermingsconvenant en EU-verband wordt ingezet op een aanzienlijke emissiereductie, met een ambitieuze doelstelling van 95% voor 2010. Een deel van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw komt door puntbelastingen in het water. Overheden en bedrijfsleven hebben behoefte aan inzicht in de omvang van puntbelastingen en aan oplossingsrichtingen om deze aan te pakken
Puntbelastingen in de open teelten - kwantificeren van restwaterstromen en oplossingsrichtingen
Wenneker, M. ; Beltman, W.H.J. ; Clevering, O.A. ; Zeeland, M.G. van; Weide, R.Y. van der; Werd, H.A.E. de - \ 2007
gewasbescherming - pesticiden - emissie - reductie - oppervlaktewater - waterverontreiniging - fruitteelt - akkerbouw - probleemoplossing - vollegrondsteelt - plant protection - pesticides - emission - reduction - surface water - water pollution - fruit growing - arable farming - problem solving - outdoor cropping
Er is onvoldoende inzicht over routes of handelingen die tot puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden. Daarnaast is onvoldoende bekend welke bijdrage puntemissies leveren aan de overschrijding van normen voor oppervlaktewater in Nederland. Doel van dit onderzoek is daarom ook, in kaart brengen van bijdragen van puntemissies aan overschrijding van oppervlaktewaternormen en oplossingsrichtingen die op draagvlak kunnen rekenen
Ondersteuning project `Schone Bronnen' Oplossingen voor waterkwaliteitsproblemen
Werd, H.A.E. de; Beltman, W.H.J. ; Wenneker, M. ; Zeeland, M.G. van; Lans, A.M. van der; Maas, A.A. van der - \ 2007
gewasbescherming - pesticiden - biociden - waterkwaliteit - waterverontreiniging - emissie - reductie - spuiten - probleemoplossing - plant protection - pesticides - biocides - water quality - water pollution - emission - reduction - spraying - problem solving
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden veroorzaken waterkwaliteitsproblemen. De partners uit het ‘Convenant Duurzame gewasbescherming’ zoeken binnen ‘Schone Bronnen’ naar oplossingen. Voor een aantal stoffen weten zij nog onvoldoende om tot oplossingen te komen. Wageningen UR brengt daarom ontbrekende kennis in of doet onderzoek om ontbrekende kennis boven tafel te krijgen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.