Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 193

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==proefbedrijven
Check title to add to marked list
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter
Vermeer, H.M. - \ 2017
Ekoland (2017)2. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkenshouderij - gelten - biggen - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - proefbedrijven - uitloop - spenen - varkens - pig farming - gilts - piglets - organic farming - animal health - animal welfare - pilot farms - outdoor run - weaning - pigs
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
Focus op pootgoed en bodem
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
Veel innovatiekracht in onze regio
Tramper, M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - clay soils - management - vegetable growing - innovations
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
5 jaar Wageningen Potato Centre (WPC)
Brouwer, T.A. ; Tramper, M. ; Visser, R.G.F. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR
akkerbouw - aardappelen - wetenschappelijk onderzoek - landbouwbedrijven - proefbedrijven - kennisoverdracht - verbetering - arable farming - potatoes - scientific research - farms - pilot farms - knowledge transfer - improvement
Het kennisplatform Wageningen Potato Centre (WPC) is een initiatief van Wageningen UR om een brug te slaan tussen wetenschap en bedrijfsleven. Strategisch en fundamenteel wordt toegankelijk én toepasbaar gemaakt voor de partners van WPC.
Hou vast die mineralen (interview met Koos Verloop en Jouke Oenema)
Boo, M. de; Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 24 - 27.
melkveehouderij - teeltsystemen - maïs - milieubeheer - bodemchemie - uitspoelen - proefbedrijven - achterhoek - dairy farming - cropping systems - maize - environmental management - soil chemistry - leaching - pilot farms
De melkveehouderij kan de overschotten aan stikstof en fosfaat in mest en milieu flink terugdringen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten op proefboerderij De Marke. Dat is goed voor het milieu èn voor de portemonnee van de boer. ‘De crux is dat je meer voer van je eigen land moet halen.’
Meten van nutriëntenemissies met Sorbicellen op de Rusthoeve
Harmsen, J. ; Kleef, J. van - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2402) - 34
dierlijke meststoffen - uitspoelen - proefbedrijven - monitoring - methodologie - zeeland - animal manures - leaching - pilot farms - methodology
Aansluitend aan een onderzoek naar de effecten van diepe drainage op de Rusthoeve is nagegaan welke mogelijkheden er zijn van het gebruik van Sorbicellen voor het monitoren van de emissie van nutriënten naar het oppervlaktewater. De gebruikte cellen waren geschikt voor het lokale water met hoge concentraties sulfaat en calcium. De cellen waren geïnstalleerd aan het einde van verzameldrains, met de intentie om zowel debiet- als tijd-proportioneel te bemonsteren. Het ijzer(III)oxide dat ontstaat in water afkomstig van diepe drains werkt storend op de bemonstering. De met de cellen te bemonsteren tijdsperiode in de gebruikte opstelling was te kort om met een beperkt aantal cellen de totale emissie te bemonsteren. De Sorbicell is een ontwerp van het Deense bedrijf SorbiSense. Met als doel om tijdgemiddelde concentraties te kunnen meten.
Organische stof essentieel, afzien van dierlijke mest leidt tot opbrengstdaling
Haan, J.J. de - \ 2012
Akker magazine 2012 (2012)10. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 27.
bouwland - organische stof - bodemvruchtbaarheid - drijfmest - opbrengsttabellen - gewassen - proefbedrijven - de peel - arable land - organic matter - soil fertility - slurries - yield tables - crops - pilot farms
Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
Varkens Innovatie Centrum Sterksel
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
varkenshouderij - innovaties - proefbedrijven - proefboerderijen - duurzame veehouderij - pig farming - innovations - pilot farms - experimental farms - sustainable animal husbandry
Varkens Innovatie Centrum Sterksel is een multifunctioneel onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij.
Onderzoek in 1 minuut: het varkenstoilet (NL)
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
varkenshouderij - varkensstallen - varkens - dierenwelzijn - mestplekken - emissie - innovaties - proefbedrijven - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergedrag - pig farming - pig housing - pigs - animal welfare - dung patches - emission - innovations - pilot farms - animal production - animal housing - animal behaviour
Varkens Innovatie Centrum Sterksel, onderdeel van Wageningen UR Livestock Research, heeft een varkenstoilet ontwikkeld om het welzijn van varkens te verbeteren en uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu tegen te gaan.
Tussen de oren : wroeten in de psyche van het varken.
Vermeer, H.M. ; Greef, K.H. de - \ 2012
Varkens 75 (2012)10. - ISSN 0166-5952 - p. 36 - 39.
varkenshouderij - varkensvoeding - landbouwkundig onderzoek - genetica - proefbedrijven - varkensstallen - pig farming - pig feeding - agricultural research - genetics - pilot farms - pig housing
De combinatie van voerkennis van Schothorst Feed Research (SFR) en de genetische kennis van TOPIGS zorgt voor 1 + 1 = 3. Daar zijn het Kennisinstituut Diervoeding en de Fokkerijorganisatie van overtuigd. Zij openen eind oktober 2012 een gezamenlijk onderzoeksbedrijf in Lelystad. Varkens ging vast een kijkje nemen.
Unieke Starplus stal op VIC Sterksel
Livestock Research, - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - varkens - varkensstallen - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - duurzame veehouderij - proefbedrijven - huisvesting, dieren - dierlijke productie - pig farming - pigs - pig housing - animal welfare - sustainability - sustainable animal husbandry - pilot farms - animal housing - animal production
Eerste varkens ontdekken Starplus stal op VIC Sterksel. De Starplus stal is een interaal duurzame varkenstal die tegemoet komt aan de eisen van People, Planet, Profit en Pigs.
KTC De Marke: twee decennia innovaties voor duurzame melkveehouderij
Vegte, D.Z. van der - \ 2012
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2012 (2012)36. - p. 1 - 1.
melkveehouderij - proefbedrijven - melken - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - bemesting - dairy farming - pilot farms - milking - sustainable animal husbandry - sustainability - fertilizer application
De Marke, Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu bestaat dit jaar 20 jaar. Met militaire precisie is destijds de strategie, opzet en ontwikkeling van dit melkveeproefbedrijf door Frans Aarts, Edo Biewinga en Richard Donker vastgelegd in De Marke-rapport nr. 1: 'Melkveehouderij bij stringente milieunormen'. Nu, 20 jaar later, is er mede door hun aanzet meer bereikt dan we voor mogelijk hielden. Koeien melken met minimale belasting van de omgeving: de melkveehouderij is en blijft een gewaardeerde voedselproducent die schoon werkt in een fraai landschap. Alle reden om hier in 2012 uitgebreid bij stil te staan.
Biologische zuivering met de Fytobac
Werd, H.A.E. de; Bruine, J.A. de; Meijel, J.M.J. van; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 23
spuitapparatuur - schoonmaken - waterverontreiniging - sludge farming - biologische filtratie - boerderij uitrusting - proefbedrijven - de peel - sierplanten - zuid-limburg - spraying equipment - cleaning - water pollution - biological filtration - farm equipment - pilot farms - ornamental plants
Ervaringen met de Fytobac systemen in Vredepeel en Wijnandsrade weer over het jaar 2011. Beide systemen zijn gebruikt voor de reiniging van water dat vrijkomt bij het reinigen van spuitapparatuur. In Vredepeel is in dezelfde opvangput ook verontreiniging die ontstaan is bij het vullen van de spuit en restvloef opgevangen. Dit rapport geeft meetresultaten en praktische ervaringen uit 2011 weer en wordt beëindigd met conclusies waarin aangegeven wordt wat de resultaten van deze activiteiten betekenen voor de toepassing vul- en wasplaatsen en biologische zuivering.
Mest, een waardevolle energiebron
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
YouTube
melkveehouderij - mestverwerking - drijfmest - proefbedrijven - dairy farming - manure treatment - slurries - pilot farms
Video over de verwerking van dunne mest. De film is gemaakt op KTC De Marke, het proefbedrijf van Koeien & Kansen, in het kader van het Europese project
Masterclass voor tuinbouwers in spe : 'Het ken echt wel' (over het onderwijsproject van Gera van Os)
Born, T. van den; Os, G.J. van - \ 2012
Vakblad Groen Onderwijs 2012 (2012)2. - ISSN 1568-8704 - p. 18 - 20.
tuinbouw - proefbedrijven - praktijkonderwijs - duurzame energie - kennisoverdracht - horticulture - pilot farms - practical education - sustainable energy - knowledge transfer
In een zaal in het proefbedrijf van Wageningen UR in Lelystad zitten op een woensdag twintig tuinbouwers in opleiding, een paar docenten en een coördinator. Een jonge ondernemer staat bij de powerpoint en vertelt hoe hij het doet. Vandaag gaat het over energie.
Opbrengstvergelijking percelen Nutriënten Waterproof en praktijkpercelen
Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Haan, J.J. de - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO Projectrapport 428) - 36
akkerbouw - bemesting - emissie - oppervlaktewater - grondwater - mineralisatie - bodemchemie - zandgronden - midden-limburg - proefbedrijven - arable farming - fertilizer application - emission - surface water - groundwater - mineralization - soil chemistry - sandy soils - pilot farms
Van 2005 t/m 2008 is op de BSO-percelen het project Nutriënten Waterproof (NWP) uitgevoerd. Dit project richtte zich op het ontwikkelen van bedrijfssystemen met een minimale emissie van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. In NWP zijn, naast een biologisch systeem, twee geïntegreerde bedrijfssystemen vergeleken: 1. GI-Hoog: voldoende aanvoer van organische stof naar de bodem, op peil houden van de bodemmineralisatie en fosfaatevenwichtsbemesting (fosfaataanvoer gelijk aan fosfaatafvoer); 2. GI-Laag: verlagen bodemmineralisatie door minimale aanvoer van organische stof en versnelde afname van de fosfaatvoorraad in de bodem door minder fosfaat aan te voeren dan er wordt afgevoerd.
Zeeuwse tong steeds dichter bij het bord
Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2011
Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 14 - 14.
visteelt - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - solea - tong (vis) - proefbedrijven - zeeland - fish culture - aquaculture - shellfish culture - dover soles - pilot farms
De Nederlandse overheid heeft samen met het bedrijfsleven vijftien miljoen euro geïnvesteerd in het project Zeeuwse tong. De proefboerderij die dit jaar zijn eerste tong moet gaan afleveren, moet de start zijn van een hele nieuwe bedrijfstak: zilte gemengde teelt van vis en groenten.
Dairy Campus in Leeuwarden krijgt vorm
Koning, C.J.A.M. de; Rotgers, G. - \ 2011
V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
melkveehouderij - proefbedrijven - opleiding melkveehouderij - zuivelonderzoek - managementonderwijs - friesland - dairy farming - pilot farms - dairy education - dairy research - management education
Dairy Campus begint vorm te krijgen. Nog niet in gemetselde bouwstenen, maar in projecten en op papier. Sinds maart 2011 heeft dit nieuwe melkvee-innovatiecentrum van Wageningen Universiteit en Research Center een manager: Kees de Koning.
Proefbedrijf faciliteiten
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Lelystad : PPO AGV
proefbedrijven - landbouwkundig onderzoek - bodemtypen - faciliteiten en installaties - professionele dienstverlening - uitrusting - pilot farms - agricultural research - soil types - facilities and structures - professional services - equipment
De business unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO AGV) is dé partner als het gaat om praktijkgericht onderzoek en innovaties. Resultaten uit strategisch en fundamenteel onderzoek worden door ons praktijk- en toepassingsrijp gemaakt. Daarmee positioneren wij ons als brug tussen wetenschap en praktijk. Wij ontwikkelen en leveren nieuwe, direct toepasbare kennis en passen deze toe in samenwerking met onze partners. Dit zijn ondernemers of instituten die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het werkveld is de akkerbouw, vollegrondsgroenten en multifunctionele landbouw.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.