Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==project control
Check title to add to marked list
Approaches and methods for monitoring and evaluation
Mierlo, B.C. van - \ 2011
Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 31 - 33.
systeeminnovatie - programma-evaluatie - evaluatie - programmaontwikkeling - projectcontrole - netwerken - multi-stakeholder processen - landbouwontwikkeling - system innovation - program evaluation - evaluation - program development - project control - networks - multi-stakeholder processes - agricultural development
The aim of many agricultural innovation networks is to realize a system innovation. With system innovation, whole production and consumption systems change, including social relationships, division of roles, formal rules and values, and the technical artefacts and infrastructure. This type of innovation takes place when stakeholders learn from each other in a process of thinking and acting together. In order to get to grips with these learning processes, it is increasingly common to use monitoring and evaluation methods. What are the methods that can be used, what are the most significant differences between them and to what degree are the methods from the different approaches of use in evaluating and managing innovation projects?
Networks learn from learning histories
Zaalmink, W. - \ 2011
Syscope Magazine 2011 (2011)summer. - p. 34 - 37.
netwerken - programmaontwikkeling - projectcontrole - programma-evaluatie - kennisoverdracht - veehouderij - networks - program development - project control - program evaluation - knowledge transfer - livestock farming
The research programme Networks in Animal Husbandry began in 2004 without any concrete final objectives. The programme did have to contribute in all sorts of ways: by making “knowledge from the shelf” applicable, to making animal farming more robust, stimulating new knowledge arrangements and even to system innovations. It did all that – and more – in its facilitating role in the networks of animal farmers and other stakeholders in the sector. The programme began in effect as a big experiment.
Maatschappelijke prestaties : meer publieke diensten en minder publieke lasten door de landbouw met behulp van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Westerink - Petersen, J. ; Breman, B.C. ; Smits, M.J. ; Alebeek, F.A.N. van; Migchels, G. ; Bakker, G. ; Amersfoort, M.C. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1961) - 205
plattelandsontwikkeling - gemeenschappelijk landbouwbeleid - overheidsbeleid - subsidies - relaties tussen stad en platteland - agrarische aanpassing - projectcontrole - nederland - duurzame landbouw - maatschappelijk draagvlak - agrarisch natuurbeheer - rural development - cap - government policy - rural urban relations - agricultural adjustment - project control - netherlands - sustainable agriculture - public support - agri-environment schemes
De landbouw levert niet vanzelf wat de maatschappij wenst. Verduurzaming en vermaatschappelijking van de landbouw betekent dat negatieve effecten van de landbouw worden verminderd en dat de landbouw meer 'publieke diensten' gaat leveren. In dit rapport wordt daarvoor de verzamelterm 'maatschappelijke prestaties' gebruikt. Sturing door de overheid is nodig om de levering van deze prestaties te waarborgen. Subsidie is daarvoor één van de mogelijkheden. Het onderzoek omvat een inventarisatie van ideeën voor mogelijke nieuwe maatschappelijke prestaties, voor een deel op thema's die nog niet of nauwelijks worden bediend vanuit het huidige landbouwmilieubeleid in Nederland. Een deel van de ideeën komt voor uit de bestaande regelingen elders in Europa. Het onderzoek vindt plaats in de context van de beleidsontwikkeling met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De waarde van monitoring en evaluatie
Vogelezang, J.V.M. ; Wijnands, F.G. - \ 2008
Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 3 - 8.
duurzaamheid (sustainability) - verandering - monitoring - projectcontrole - evaluatie - programma-evaluatie - systeeminnovatie - sustainability - change - project control - evaluation - program evaluation - system innovation
Alleen door ingrijpende vernieuwingen kan de landbouw echt verduurzamen. Innovatie-experimenten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Maar is de bijdrage aan het veranderingsproces wel te meten, en hoe en wat meet je dan? En is het mogelijk leerinstrumenten te ontwikkelen die het succes van projecten vergroten? In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van monitoring en evaluatie in innovatie-experimenten.
Reflexieve procesmonitoring: interactief en kritisch
Mierlo, B. van; Arkesteijn, M.C.M. ; Elzen, B. - \ 2008
Syscope Magazine 2008 (2008)17. - p. 18 - 22.
monitoring - projectcontrole - verandering - systeeminnovatie - duurzame ontwikkeling - project control - change - system innovation - sustainable development
Hoe kun je vanuit een innovatieproject tot institutionele veranderingen komen? Voor deze vraag staan projectteams die streven naar een duurzame ontwikkeling in een sector of gebied. Speciaal voor hen is reflexieve procesmonitoring in ontwikkeling, een nieuwe methode van monitoring en evaluatie voor trajecten gericht op systeeminnovatie. De methode is in beginsel interactief, hij wordt uitgevoerd door betrokkenen zelf. Toch kan een speciale monitor nuttig en nodig zijn, blijkt uit vier pilots
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.