Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 272

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==projects
Check title to add to marked list
Best practices and recommendations for effective and cost ‐ efficient call management in bioeconomy related ERA ‐ NETs : Deliverable 3.1 Recommendations call management
Listabarth, C. ; Sonne Bertelsen, U. ; Bunthof, C.J. - \ 2018
H2020 Platform of bioeconomy ERA-NET Actions (PLATFORM) - 6 p.
biobased economy - projects - research - innovations
Concluding report of PLATFORM2 Networking of the bioeconomy relevant ERA-NETs
Kuzniar-van der Zee, Brenda ; Bunthof, C.J. ; Turk, Kim ; Trkulja, I. ; Gøtke, Niels ; Mogensen, P. ; Greimel, Martin ; Marzetti, Annamaria ; Zulim de Swarte, Casper ; Lemke, Carina ; Lampel, Stefan ; Lemke, Carina ; Bunthof, C.J. ; Kuzniar-van der Zee, Brenda ; Kwant, Kees ; Kremser, Annette ; Bothmer, Philip von; Vashev, Boris ; Ostendorf, Ino - \ 2018
H2020 Platform of bioeconomy ERA-NET Actions (PLATFORM) - 32 p.
PLATFORM - ERA-NET - ERA-NET instrument - P2P - p2p partnerships
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
Snep, Robbert - \ 2017
urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
Methodology for the case studies
Smits, M.J.W. ; Woltjer, G.B. - \ 2017
EU (Circular impacts ) - 19 p.
economics - cycling - projects - renewable energy - recycling - sustainability - durability - politics - policy - environment - economie - kringlopen - projecten - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheid (durability) - politiek - beleid - milieu
This document is about the methodology and selection of the case studies. It is meant as a guideline for the case studies, and together with the other reports in this work package can be a source of inform ation for policy officers, interest groups and researchers evaluating or performing impact assessments of circular economy policies or specific circular economy projects. The methodology was developed to ensure that the case studies focus on the overall im pacts of the circular economy. The frame of the methodology is a s tep - by - step approach, which will be described in section s 3 and 4 of this document. In section 2 we describe the selection of the case studies.
Fosfaat vangen
Schoumans, Oscar - \ 2017
animal manures - phosphate - recovery - waste water treatment - projects - separation technology

Terwijl aan de ene kant fosfaatmijnen langzaam leegraken, lekt er aan de andere te veel fosfaat uit mest weg in de bodem en het water. Wetenschappers werken hard aan technieken om het mineraal terug te winnen en opnieuw te gebruiken.

PLATFORM policy brief No. 3. The role of the ERA-NET instrument in fostering inclusiveness
Turk, K. ; Greimel, M. ; Bunthof, C.J. ; Kuzniar-van der Zee, B. - \ 2017
H2020 Platform of bioeconomy ERA-NET Actions (PLATFORM) - 4 p.
platform - policy brief - policy - ERA-NET instrument - ERA-NET - inclusiveness - PLATFORM - Policy
Publishable version of Compendium on research results on agro and forest-biomass side-streams : Deliverable 1.1. EU-Horizon2020 project AGRIFORFALOR, Project ID: 696394
Hendriks, C.M.A. ; Lambrecht, E. ; Nabuurs, G.J. ; Gellynck, X. ; Welck, H. - \ 2016
European Commission - 25 p.
biomass - bioenergy - sustainability - biobased economy - residual streams - wood - agricultural wastes - organic wastes - chemical industry - projects - biomassa - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - reststromen - hout - agrarische afvalstoffen - organisch afval - chemische industrie - projecten
AGRIFORVALOR aims to close the research and innovation divide by connecting practitioners from agriculture and forestry to research and academia as well as with associations and clusters, bio-industry, policy makers; business support organisations, innovation agencies and technology transfer intermediaries in multi-actor innovation partnership networks. The focus of the project is on the transfer of know-how and information to enable and support farmers and foresters to exploit existing research results and facilitate the capture of grass root ideas for bio-industry development.
In the project, practitioners in the field of biomass side-streams are united in three Biomass Innovation Design Hubs, piloted in Spain (Andalucía), Hungary and Ireland. In each of these hubs, existing research results and good practices on valorisation of biomass side-streams from agro and forest will be shared and matched with the specific needs and potentials; new grass-roots ideas collected and developed; and dedicated innovation support applied to further deploy selected topics which are dealt with by multi-actor innovation partnership groups.
Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? : een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie
Pleijte, M. ; Beunen, R. ; During, R. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 82) - 116
infrastructuur - natuurbeleid - milieubeleid - overheidsbeleid - projecten - landbouw - nederland - infrastructure - nature conservation policy - environmental policy - government policy - projects - agriculture - netherlands
In de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ zijn de concepten natuurcombinaties en natuurinclusiefgeïntroduceerd. In deze studie is nagegaan of rijksoverheden in rijksprojecten zelf met natuurcombinaties ennatuurinclusief werken en welke mogelijkheden er zijn om deze manier van werken te versterken. Om hetonderzoek uit te voeren, is gebruik gemaakt van inzichten uit Evolutionary Governance Theory. Dit is eentheoretisch kader om de co-evolutie van discoursen, actoren en institutionele kaders te analyseren. Voor vierbeleidsvelden, te weten windenergie, landbouw, water en infrastructuur is nagegaan hoe rijksoverhedenwerken. Het onderzoek laat zien dat de begrippen natuurinclusief werken en natuurcombinaties steeds meeraandacht krijgen in het beleid en de programma’s en projecten van de Rijksoverheid. Vooralsnog lijktnatuurinclusief werken nog meer uitzondering dan regel.---The government vision ‘The Natural Way Forward’ (2014) introduced the policy concepts of naturecombinations and the nature-inclusive approach. This study investigates whether national governmentagencies implement these strategies in national projects and what possibilities exist to strengthen this wayof working. The researchers made use of ideas from Evolutionary Governance Theory, a theoreticalframework for analysing the coevolution of discourses, actors and institutional frameworks. The workingmethods employed by national government agencies were investigated in four policy areas: wind energy,agriculture, water management and infrastructure. The study shows that nature-inclusive working andnature combinations are gradually being adopted in national government policies, programmes and projects,but that so far nature-inclusive working has been more the exception than the rule.
Potential for greenhouses to make sustainable leap in the tropics : businesses learn from low-tech greenhouses in Rwanda
Elings, Anne - \ 2016
greenhouse horticulture - projects - agricultural education - rwanda - greenhouses - development projects
North-Sea-Weed-Chain: sustainable seaweed from the North Sea; an exploration of the value chain
Groenendijk, F.C. ; Bikker, P. ; Blaauw, R. ; Brandenburg, W.A. ; Burg, S.W.K. van den; Harmsen, P.F.H. ; Jak, R.G. ; Kamermans, P. ; Krimpen, M.M. van; Prins, H. ; Stuiver, M. ; Werf, A.K. van der; Scholl, M.M. ; Wald, J. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C055/16) - 94 p.
seaweeds - seaweed culture - seaweed products - feasibility studies - economic viability - public-private cooperation - economic cooperation - projects - biobased economy - zeewieren - zeewierenteelt - zeewierproducten - haalbaarheidsstudies - economische haalbaarheid - publiek-private samenwerking - economische samenwerking - projecten
Zeewier is een potentieel belangrijke voedselbron en grote duurzame koolstofbron voor de biobased economy. Met de groeiende wereldbevolking is het noodzakelijk om voor ons voedsel meer te kijken naar de zee als ‘landbouwgebied’. Boeren op zee is een grote uitdaging. Het vereist grote investeringen in infrastructuur. Voordat ondernemers hierin kunnen investeren moeten realistische vooruitzichten zijn op kweekmogelijkheden en winstgevende eindproducten. Dit project had tot doel de verschillende schakels in de keten van zeewierproductie tot vermarkting tegen het licht te houden. Duurzaamheid van de productie is hierbij leidend geweest.
Creating impact with your BBI-JU call : economic, societal and environmental assessment
Meeusen, M.J.G. ; Meijl, J.C.M. van - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet LEI Wageningen UR ) - 2 p.
projects - research projects - assessment - biobased economy - sustainability - projecten - onderzoeksprojecten - beoordeling - duurzaamheid (sustainability)
Within the calls of BBI-Joint Undertaking significant im-portance is given to socio-economic impacts. As a lead-ing social economic research institute, LEI Wageningen UR can support your proposal with insights into market demand, customer acceptance, economic feasibility, di-rect and indirect economic impact, environmental ef-fects, institutional barriers of legislation and cross-sectorial integration along and across value chains.
Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen
Geertsema, W. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Pulleman, M.M. ; Rijn, P.C.J. van; Rossing, W.A.H. ; Schaminee, J.H.J. ; Werf, W. van der - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 63 - 65.
zuidhollandse eilanden - ecosystem services - fields - sustainable agriculture - landscape - farmers - public authorities - projects - workshops (programs) - ecosysteemdiensten - velden - duurzame landbouw - landschap - boeren - overheid - projecten - workshops (programma's)
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen op landschapsschaal is samenwerking tussen boeren en andere belanghebbenden onmisbaar. Dit artikel beschrijft hoe onderzoekers via samenwerking met verschillende belanghebbenden kennis ontwikkelen voor versterking van ecosysteemdiensten voor een duurzamere landbouw.
Perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten : tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten in het kader van het MIRT en de Natuurambitie Grote Wateren
Kwakernaak, C. ; Lange, H.J. de; Hartgers, E.M. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2676) - 111 p.
waterbeheer - natuur - recreatie - ecosysteemdiensten - planning - water - projecten - water management - nature - recreation - ecosystem services - projects
Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zullen de komende jaren veel uitvoeringsprojecten voor de grote wateren worden voorbereid om de waterveiligheid te vergroten en de beschikbaarheid van voldoende zoetwater te garanderen. Bij de realisatie van deze wateropgaven kunnen ook kansen ontstaan voor natuur- en recreatiewaarden. Hiervoor is het wenselijk om in de planvorming voor uitvoeringsprojecten gebruik te kunnen maken van tools om de potenties voor natuur en ecosysteemdiensten, zoals recreatie, te bepalen en waarderen. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande methoden en modellen hiervoor.
Stikstofbinding voor kleine boeren in Afrika
Giller, K.E. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 16 - 21.
tuinbouw - kleine landbouwbedrijven - afrika - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bodemvruchtbaarheid - inkomen van landbouwers - agrarische bedrijfsvoering - peulgewassen - sojabonen - voedselproductie - projecten - teeltsystemen - horticulture - small farms - africa - nitrogen fixing bacteria - soil fertility - farmers' income - farm management - legumes - soyabeans - food production - projects - cropping systems
Het project N2Africa is onlangs de tweede fase ingegaan met als doel dat in 2020 een half miljoen kleine boeren in Afrika, ten zuiden van de Sahara, stikstofbinding hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering. Op een manier die hen past, zegt Ken Giller. Stikstofbinding verbetert de bodemvruchtbaarheid, terwijl de teelt van bonen, die samen met bacteriën de stikstof vastleggen, een belangrijke aanvulling vormt op het menu en op het inkomen van de boer.
Notenteelt in Nederland. Ook iets voor U?
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2015
noten als gewas - noten - fruitteelt - projecten - biobased economy - nut crops - nuts - fruit growing - projects
Poster met korte uitleg over het project.
Extracten van siergewassen krijgen mogelijk rol in gewasbescherming : initiatief Flora Holland tot verkenning biobased toepassingen
Staalduinen, J. van; Staaij, M. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)9. - p. 36 - 37.
tuinbouw - glastuinbouw - siergewassen - projecten - bedrijfseconomie - overschotten - plantenresten - landbouwkundig onderzoek - groenten - plantextracten - gewasbescherming - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - projects - business economics - surpluses - plant residues - agricultural research - vegetables - plant extracts - plant protection
Sinds enige jaren vindt er op kleine schaal onderzoek plaats naar manieren om gewasresten, doordraai en/of tuinbouwproducten van mindere kwaliteit toch tot waarde te kunnen brengen. Planten bevatten immers tal van hoogwaardige grondstoffen die nog nauwelijks worden ontgonnen en interessant kunnen zijn voor de industrie, de farmacie of de land- en tuinbouw zelf. Op initiatief van bloemenveiling Flora Holland neemt een consortium van onderzoeks- en kenniscentra nu op een breed spectrum siergewassen onder de loep.
FP7 project BERST: building regional strategies for biobased economies
Leeuwen, M.G.A. van; Terluin, I.J. - \ 2015
biobased economy - regionale ontwikkeling - strategisch management - europa - economische ontwikkeling - projecten - regional development - strategic management - europe - economic development - projects
The implementation of the European bioeconomy occurs under the encouragement of entrepreneurs and political authorities, assisted by knowledge workers (R&D). The drivers are: (1) the search for alternative resources for fossil fuels; (2) the response to climate warming by becoming as CO2 neutral as possible; and (3) the industrial demand for new functionalities offered by biobased materials and chemicals. The bioeconomy could serve as an engine of economic growth in EU regions.
Biobrandstof met het gemak van benzine
Klein Lankhorst, R.M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)6. - ISSN 1875-9688 - p. 34 - 34.
brandstoffen - biobrandstoffen - waterstof - zonne-energie - fotosynthese - energiebronnen - projecten - biobased economy - fuels - biofuels - hydrogen - solar energy - photosynthesis - energy sources - projects
Onderzoekers in Wageningen werken aan brandstoffen voor voertuigen die hernieuwbaar zijn en tegelijk hetzelfde gemak kennen als benzine en diesel. In het BioSolar Cellsconsortium werken ze met technieken die geïnspireerd zijn op fotosynthese in planten. Van water wordt met zonlicht waterstof gemaakt. Met koolzuurgas en enzymen wordt dit gas omgezet in een vloeibare brandstof. Dat is makkelijker te transporteren dan waterstofgas. In plaats van benzine kan de automobilist dan straks klimaatneutrale zonnebrandstof tanken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.