Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==prunus laurocerasus
Check title to add to marked list
Beheersing bacterieziekte in Prunus
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. ; Schuurmans, M. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 57
bacterieziekten - prunus laurocerasus - gewasbescherming - boomkwekerijen - bladvlekkenziekte - bladval - bacterial diseases - plant protection - forest nurseries - leaf spotting - leaf fall
Bladvlekken (en bladval) in Prunus laurocerasus worden veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas arboricola pv Pruni. Deze bacterie heeft binnen de EU een Q-status. Een aantasting kan snel om zich heen grijpen. Veel kennis over de bacterie ontbreekt nog. In dit project wordt een beheersingsstrategie ontwikkeld.
Beheersing bacterieziekten in Prunus Schoon uitgangsmeteriaal en goede bedrijfshygiëne zijn een vereiste
Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 2013 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21.
prunus laurocerasus - houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - bacterieziekten - quarantaine organismen - xanthomonas arboricola pv. pruni - bedrijfshygiëne - ziektepreventie - ornamental woody plants - plant pests - bacterial diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - disease prevention
Bacterieziekten bedreigen sinds enkele jaren de teelt van Prunus laurocerasus: laurierkers. Dat een van de veroorzakers, Xanthomonas arboricola pv. pruni, een quarantaineorganisme is, maakt een goede beheersing nog belangrijker. PPO deed onderzoek naar de risico’s en aanwezigheid van deze bacteriën met financiering door Productschap Tuinbouw. De bacteriën blijken jaar rond en soms zonder symptomen (latent) aanwezig te zijn in de plant en onder ‘gunstige’ omstandigheden voor een uitbraak te zorgen. Er zijn nauwelijks chemische middelen om de ziekte te bestrijden. Schoon uitgangsmateriaal, preventie en een goede bedrijfshygiëne zijn daarom erg belangrijk.
Bacterieziekten in Prunus zijn jaarrond aanwezig
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. - \ 2013
De Boomkwekerij 2013 (2013)17. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
prunus laurocerasus - houtachtige planten - plantenplagen - bacterieziekten - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - fytosanitaire maatregelen - vermeerderingsmateriaal - woody plants - plant pests - bacterial diseases - industrial hygiene - agricultural research - phytosanitary measures - propagation materials
Om bacterieziekten in Prunus effectief te kunnen aanpakken heeft PPO uitgebreid onderzocht waar Xanthomonas en Pseudomonas aanwezig zijn in besmette Prunus laurocerasus. De bacteriën blijken jaarrond aanwezig, vaak zonder uiterlijke symptomen en in lage aantallen. Er is dus altijd kans op verspreiding via stekken, ook als er geen symptomen aanwezig zijn.
Slaat Xanthomonas dit jaar weer toe in Prunus laurocerasus
Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)5. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
boomkwekerijen - xanthomonas arboricola pv. pruni - prunus laurocerasus - aantasting - bacterieziekten - vermeerderingsmateriaal - testen - diagnostische technieken - bladdiagnose - forest nurseries - infestation - bacterial diseases - propagation materials - testing - diagnostic techniques - foliar diagnosis
Een diagnostische test moet duidelijk maken of er sprake is van Xanthomonas in Prunus laurocerasus. De bacterieziekte is namelijk makkelijk te verwarren met andere ziekten. Onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, richt zich op het toetsen van moerplanten voordat hier van gestekt gaat worden: de preventieve aanpak.
Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek
Kuik, A.J. van; Hollinger, T.C. - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 33
prunus laurocerasus - xanthomonas - waardplanten - plantenziekten - plantenziektebestrijding - sierplanten - host plants - plant diseases - plant disease control - ornamental plants
In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is geadviseerd om snel onderzoek te doen naar de verspreiding van Xap in Prunus. Deze concultancy is direct daarna gestart. Het doel was om een protocol te ontwikkelen om Prunussoorten snel en betrouwbaar te toetsen op kwetsbaarheid voor Xap. De concultancy heeft zich beperkt tot de bladhoudende Prunus laurocerasus. Het gehele Prunus sortiment inclusief de bladverliezende soorten, o.a P. avium wordt getest in het grote Prunusproject (PT nr. 13934) dat in 2010 van start is gegaan en loopt tot en met 2013. Uit dit consultancyonderzoek kunnen de volgende voorlopige conclusies worden getrokken: • Een Xap-isolaat dat afkomstig was van een bladverliezende Prunussoort gaf geen ziekteverschijnselen in P. laurocerasus. Een Xap-isolaat afkomstig van P. laurocerasus gaf wel ziekteverschijnselen in Prunus laurocerasus. Vervolgonderzoek moet aantonen of de virulentie van Xap soortspecifiek is. • Voordat proeven worden gedaan met een Xap-isolaat is het eerst nodig om de virulentie te testen. • Een protocol is ontwikkeld voor waardplantonderzoek voor P. laurocerasus. Het protocol kan worden gebruikt in vervolgonderzoek, waar het eventueel verder kan worden aangepast.
Bladval in prunus - consultancy
Pijpers, H. ; PPO Bloembollenteelt, - \ 2009
Cultus Agro Advies
bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - prunus laurocerasus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - nederland - leaf spotting - plant disorders - ornamental woody plants - plant disease control - agricultural research - netherlands
In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe aantasting voor. Op bladeren verschijnen bladvlekken, die snel kunnen samensmelten en uitgroeien tot grote vlekken. Tevens kan bladval optreden. Deze aantasting moet niet verward worden met hagelschot. Bij hagelschot hebben aangetaste bladeren relatief kleine gaatjes. Daar blijft het vaak bij. Bij deze nieuwe ziekte begint het vaak wel met bladvlekken, maar in tegenstelling tot hagelschot groeien de bladvlekken door. In mei 2009 heeft Cultus Agro Advies een consultancyproject opgestart in opdracht van Productschap Tuinbouw. Doel was om te achterhalen met welke ziekte we te maken hebben en of de schimmel Phyllosticta mogelijk een rol speelde. Door Cultus Agro Advies zijn daarom verschillende aangetaste bladeren van Prunus verzameld die bij DiagnostiekService van PPO zijn onderzocht. Per monster is het blad visueel beoordeeld en zijn de symptomen omschreven. Uit de bladvlekken zijn aansluitend isolaties gemaakt op voornamelijk schimmelvoedingsbodem. Bij bacteriële aantasting zijn vervolgens monsters op bacterievoedingsbodem geplaatst. Bij alle monsters werd een reeks aan schimmels gevonden, waaronder zeer regelmatig de schimmels Phoma, Alternaria en Cladosporium maar nooit Phyllosticta. Uit enkele monsters is bacteriegroei geconstateerd die verder door PPO zijn gekarakteriseerd met behulp van een moleculaire PCR-techniek. Bij dit onderzoek werd uitgroei van twee bacteriesoorten geconstateerd namelijk Pseudomonas syringae pv. morsprunorum en Xanthomonas arboricola pv pruni. Pseudomonas wordt vaker aangetroffen bij hagelschot maar Xanthomonas arboricola pv pruni is gekenmerkt als quarantaine organisme. De Plantenziektenkundige Dienst en Naktuinbouw zijn over deze resultaten ingelicht en daarmee is deze Consultancy opdracht beëindigd, omdat deze diensten bezig waren met een survey van alle bladhoudende Prunussen in Nederland. Vervolgens is in overleg met de NBvB een voorlichtingsplan opgezet en is een projectvoorstel m.b.t. achtergronden bij de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv pruni gestart. Uit deze consultancy blijkt dat diverse schimmels in Prunus aanwezig kunnen zijn, maar dat twee bacteriesoorten namelijk Pseudomonas en Xanthomonas arboricola pv pruni verantwoordelijk zijn voor de nieuwe bladvlekkenziekte in Prunus. Phyllosticta is niet aangetroffen en is dus niet de veroorzaker van de nieuwe ziekte in Prunus. Vooralsnog wordt geadviseerd om preventiemaatregelen te nemen om infectie van Xanthomonas te voorkomen. NBvB heeft in samenwerking met diverse organisaties en adviseurs een factsheet uigegeven. Deze is te downloaden op http://www.nbvb.nl/downloads/news/D2XUbXidavGKVAJv.pdf Gezien de diversiteit van schimmels en het voorkomen van bacteriën is het verstandig om veel aandacht te schenken aan bedrijfshygiënische maatregelen en in overleg met bedrijfsadviseurs eventueel gewasbeschermingsmiddelen in te zetten.
Nieuwe ziekte treft Prunus laurocerasus
Kuik, A.J. van; Vink, P. ; Horst, M. ter - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)37. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
boomkwekerijen - prunus laurocerasus - houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - phyllosticta - forest nurseries - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi
Een onbekende ziekte duikt op in Prunus. Lees over de eerste onderzoeksresultaten en voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.