Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 281

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==public green areas
Check title to add to marked list
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Green and Healthcare : A summary of the positive effects of greenery on well-being in recovery environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and clinics is beneficial for the climate inside and outside the organisation, and has a positive effect on the patients’ state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery in relation to recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Greenery and residential : a summary of the positive effects of greenery on well-being in residential
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
Greenery and residential : a summary of the positive effects of greenery on well-being in residential
Groen en wonen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - culturele waarden - hoveniers - groene daken - groene gevels - temperatuur - plaatsbepaling van bomen - klimaat - warmtestress - welzijn - residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen
Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden
Hendriks, Kees ; Hommes, Saskia - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2767) - 49
groene daken - groene gevels - beplantingen - warmtestress - stedelijke gebieden - welzijn - luchtkwaliteit - temperatuur - regenwateropvang - milieufactoren - openbaar groen - green roofs - green walls - plantations - heat stress - urban areas - well-being - air quality - temperature - water harvesting - environmental factors - public green areas
Green roofs can contribute to climate adaptation and a sustainable urban environment. Whether
municipalities for these or other reasons should encourage green roofs, depends on the goals that are
aimed at. For the municipality of Tilburg opportunities were investigated for usage of green roofs as
measure for climate adaptation and for scaling up green roof in Tilburg and other municipalities. In
three projects in Tilburg the opportunities for the application of green roofs and the attitude of actors
involved were investigated. Also, the experiences of six other municipalities, which are promoting
green roofs, were examined. The type of project, purpose, and insight in costs and benefits affect the
attitude of actors and hence the opportunities for application and scaling. In the examined
municipalities green roofs in general are stimulated with subsidy, communication and pilot projects.
The experience with green roofs in other municipalities are predominantly positive.
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Van Groen Naar Gezond: mechanismen achter de relatie groen-welbevinden : stand van zaken en kennisagenda
Vries, S. de - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2714) - 41 p.
natuur - gezondheid - welzijn - openbaar groen - stadsomgeving - geestelijke gezondheid - nature - health - well-being - public green areas - urban environment - mental health
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur
betreffende de relatie tussen groen en contact met groen enerzijds, en gezondheid en welzijn
anderzijds. Daarbij is in belangrijke mate ingezoomd op stadsbewoners en hun mentale gezondheid.
Als (kansrijk) werkingsmechanisme is daarbij stressreductie uitgelicht. Het overzicht van de stand van
zaken beperkt zich niet tot wat al bekend is, maar geeft ook kennislacunes aan. Met een praktische
toepassing van goed onderbouwde positieve effecten van (contact met) groen op gezondheid en
welzijn voor ogen, is vervolgens een kennisagenda opgesteld.
Groen strooizout kan inboet door beheerders laten kelderen
Claassen, Pieternel - \ 2016
public green areas - pavements - roads - salt - salt injury - brine - salinization - biomass - biobased economy - agricultural research - biobased chemicals - environmental impact - pollution control

Strooizout is een goed dooimiddel, maar het veroorzaakt verzilting van de bodem, het afsterven van planten en het roesten van metalen in bruggen, viaducten en voertuigen. Onderzoeker Pieternel Claassen van Food & Biobased Research werkt aan ‘groen’ strooizout, gemaakt uit biomassa. Zouden we in de nabije toekomst afscheid kunnen nemen van de jaarlijkse hoge inboet van openbaar groen ten gevolge van schade door strooizout?

Hoe safe zijn onze geënte eiken? : Robur op een onderstam van robur zou altijd veilig moeten zijn, maar klopt dat wel?
Sluis, Bart van der - \ 2016
ornamental woody plants - public green areas - municipalities - quercus rubra - quercus cerris - quercus frainetto - quercus robur - graft rejection - rootstocks - forest nurseries - incompatibility
Een (be)leefbare stad : openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard
Kruit, J. ; Broek, L. van den; Dobben, Emma van; Muntjewerf, Sam ; Nieuwland, Wessel ; Reitsema, Rosanna ; Mahbubi, Zohal ; Johannes, Dino ; Simons, A. - \ 2016
Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 327) - 38 p.
boten - openbaar groen - stedelijke gebieden - hellingen - stedelijke ecologie - amsterdam - boats - public green areas - urban areas - slopes - urban ecology
Blijven Bewegen na de BeweegKuur : De rol van groen in de woonomgeving
Vries, S. de; Langers, F. ; Meis, Jessie ; Berendsen, B. ; Kremers, Stef - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2701) - 25 p.
voeding en gezondheid - lichamelijke activiteit - levensstijl - openbaar groen - herstellen - gezondheid - voeding - beweging - welzijn - nutrition and health - physical activity - lifestyle - public green areas - reconditioning - health - nutrition - movement - well-being
De BeweegKuur is een leefstijlinterventie die beoogt blijvend gezonder voedings- en beweeggedrag te
realiseren. Qua beweging is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur
uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomgeving. In deze studie is gekeken of groen
in de woonomgeving een rol speelt bij het volhouden van het beweegniveau tot een jaar na afloop van
de BeweegKuur. Specifiek is gekeken naar a) de rol van groen bij de keuze voor uitstroomactiviteit en
b) die van uitstroomactiviteit op de kans op uitval. Daarnaast is, min of meer los van de activiteit,
gekeken naar c) het volhouden van de mate van lichamelijke activiteit in termen van beweegminuten,
zoals die op het eind van de BeweegKuur bestond.
Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte : hoe werkt het?
Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 12 p.
straatbomen - openbaar groen - aesculus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - bacterieziekten - pseudomonas syringae - street trees - public green areas - plant protection - cultural control - heat treatment - bacterial diseases
Kastanjebloedingsziekte is de meest bedreigende ziekte van paardenkastanjebomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en is dus besmettelijk. De meeste bomen bezwijken aan deze ziekte. Warmtebehandeling is op dit moment de enige methode die de ziekte kan stoppen. De boom wordt ingepakt met een ‘warmtedeken’. De warmtebehandeling maakt de boom zo goed mogelijk vrij van de ziekteverwekkende bacterie. Hierdoor krijgt de boom de gelegenheid om de aantasting te overgroeien en dus te herstellen.
Meer groen, minder ADHD maar alleen in arme buurten
Vries, S. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2672) - 2
aandachtstekort hyperactiviteitstoornis - kinderen - gezondheid van kinderen - milieu - openbaar groen - buurten - stadsomgeving - lagere klassen - sociaal-economische positie - attention deficit hyperactivity disorder - children - child health - environment - public green areas - neighbourhoods - urban environment - lower classes - socioeconomic status
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen van contact met groen lijkt daarbij van belang. Voorbeelden uit onderzoek zijn: sneller herstel van een stressvolle gebeurtenis, beter concentratievermogen en meer zelfbeheersing. Het meeste onderzoek kijkt echter alleen naar volwassenen; onderzoek onder kinderen is relatief schaars. Een nieuwe studie heeftving gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeen het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen.
Groen voor gezondheid: wat hebben gezondheidsprofessionals nodig? : Achtergronddocument
Hermans, C.M.L. ; Lemmens, L. ; Postma, A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2665) - 49
natuur - openbaar groen - gezondheid - volksgezondheid - omgevingspsychologie - perceptie - welzijn - stress - lichamelijke activiteit - beweging - nature - public green areas - health - public health - environmental psychology - perception - well-being - physical activity - movement
Natuur werkt positief op gezondheid en welbevinden van mensen. De werkingsmechanismen achter deze positieve relatie zijn bekend: stress vermindert, lichamelijke activiteit neemt toe, de sociale cohesie in de buurt verbetert. Toch wordt natuur nauwelijks ingezet door professionals uit de eerste lijn of publieke gezondheid. Wat belemmert hen en wat zijn de oplossingen?
Kleurrijk Groen
Kloek, M.E. ; Buijs, A.E. ; Boersema, J. ; Schouten, M.G.C. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)117. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
recreatie - openbaar groen - etnische groepen - immigranten - natuur - natuurbeheer - diversiteit - recreation - public green areas - ethnic groups - immigrants - nature - nature management - diversity
Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling in de natuur inderdaad een ‘witte’ aangelegenheid, en hoe kunnen natuurorganisaties ervoor zorgen dat hun vrijwilligersbestand meer kleur krijgt? In het onderzoek ‘Colourful green’ van Marjolein Kloek, waarop zij op 28 augustus promoveerde aan Wageningen Universiteit (vakgroep Natuurbeheer en Plantecologie), laat zij zien dat het belangrijk is om allochtonen niet over één kam te scheren.
Buurttuin zorgt voor sociale samenhang
Ramaker, R. ; Veen, E.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)20. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
tuinen - openbaar groen - buurtactie - gemeenschappelijk bezit - gardens - public green areas - community action - common property resources
Gemeenschappelijke moestuinen vergroten de sociale cohesie in steden. Zelfs wanneer het verbouwen van groente en fruit de drijfveer is, doen tuiniers toch contacten op en helpen elkaar. Dit concludeert promovendus Esther Veen in haar proefschrift dat ze 15 juni 2015 verdedigde.
Naar een groene ontmoetingsplek : reflectie op het initiëren van bewonersparticipatie door de vier Buurtstichtingen in Hoensbroek
Eppink, H.J. ; Pfeiffer, L.H. ; Cremers, C. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 306) - ISBN 9789461738776 - 42
openbaar groen - burgers - gemeenten - publieke participatie - bewonersparticipatie - zuid-limburg - public green areas - citizens - municipalities - public participation - community participation
Vier buurtstichtingen in Hoensbroek hebben interesse getoond om gedeeltelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de openbare groene ruimte. De buurtstichtingen ziet de gemeente als brug tussen overheid en burgers. De inhoud van dit rapport is interessant voor andere buurtstichtingen om eigen initiatieven vorm te geven.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.