Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pythium
Check title to add to marked list
White root tips supply plants with oxygen, water and nutrients : healthy roots are fundamental for a healthy plant
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)3. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
tuinbouw - glastuinbouw - worteloppervlak - wortelharen - wortels - wateropname (planten) - voedselopname - opname (uptake) - calcium - tomaten - pythium - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - rhizoplane - root hairs - roots - water uptake - food intake - uptake - tomatoes - plant development
The main, most important function of roots belonging to horticultural crops is the uptake of water and nutrients. Healthy roots are essential for a healthy plant. After all, if the uptake of water and nutrients is not functioning properly, then other aspects also leave a lot to be desired
Duurzaam Bodemleven GoeddoorGrond
Oele, C. ; Os, G.J. van - \ 2015
gewasbescherming - bollenstreek - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - pythium - pratylenchus penetrans - agrarische bedrijfsvoering - bodem - plant protection - plant pathogenic fungi - farm management - soil
Een gebiedsgerichte aanpak van drie bodemgerelateerde ziekten, namelijk Rhizoctonia solani, Pythium en Pratylenchus penetrans.
Bodem en weerbaarheid tegen Pythium en Meloidogyne
Wurff, Andre van der - \ 2015
greenhouse horticulture - plant protection - plant health - field tests - pythium - plant pathogenic fungi - fungus control - biological control - soil properties - soil ecology - cut flowers - chrysanthemum
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond
Os, Gera van - \ 2014
ornamental bulbs - plant protection - sandy soils - dune soils - pratylenchus penetrans - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - rotation - ley farming - fallow systems - chemical control - biological soil sterilization - avena nuda - cultural control - pythium - tulips - narcissus - hyacinthus
Chrysantenteelt krijgt meer grip op weerbaarheid en lagere ziektedruk : indicatoren en gericht ingrijpen verlagen inzet chemie
Staalduinen, J. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - snijbloemen - chrysanten - gewasbescherming - alternatieve methoden - pythium - bodemweerbaarheid - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tests - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cut flowers - chrysanthemums - plant protection - alternative methods - soil suppressiveness - cultural control - sustainability
In een meerjarig, door het PT, TKI en telers gefinancierd project onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw hoe de chrysantenteelt minder afhankelijk kan worden van chemische middelen in de strijd tegen grondgebonden ziekten en plagen, zoals Pythium. Vorig jaar beoordeelde de instelling een reeks van alternatieve middelen. Dat traject is nu aangevuld met een model en een snelle, indicatieve testmethode voor de bodemweerbaarheid tegen deze ziekte. Het plaatje is nog niet compleet, maar de voorlopige uitkomsten geven hoop, erkennen telers en DLV.
Pythiumbestrijding hyacint: plannen en rekenen
Vreeburg, P.J.M. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
BloembollenVisie (2013)286. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - hyacinthus - schimmelziekten - pythium - bestrijdingsmethoden - maatregelen - toepassing - aantasting - modellen - schade - ornamental bulbs - fungal diseases - control methods - measures - application - infestation - models - damage
Pythium veroorzaakt veel schade in hyacint en is niet goed te bestrijden. In een meerjarig onderzoek bij PPO is een aantal veelbelovende maatregelen (Ridomil Gold, Pseudomonas SS101 en groenbemesters) getest. Er is gekeken naar de effectiviteit van combinaties van maatregelen en van herhaalde toepassing. Een afdoende bestrijding bleek echter niet mogelijk. Een rekenmodel is ontwikkeld om de economische schade bij hyacint door een aantasting en het effect van een bestrijding inzichtelijk te maken.
Pythium in hyacint : wat zijn de kosten en wat leveren maatregelen op?
Roelofs, P.F.M.M. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
bloembollen - hyacinthus - pythium - modellen - kosten - maatregelen - plantenziekteverwekkende schimmels - economische aspecten - economische evaluatie - agrarische economie - ornamental bulbs - models - costs - measures - plant pathogenic fungi - economic aspects - economic evaluation - agricultural economics
Rekenmodel voor het berekenen van economische schade door Pythium en van het economisch effect van bestrijding.
Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen
Boer, M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 32
pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - bloembollen - wortelrot - bestrijdingsmethoden - fungiciden - pseudomonas - groenbemesters - veldproeven - modules - plant pathogenic fungi - plant protection - ornamental bulbs - root rots - control methods - fungicides - green manures - field tests
Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide (Ridomil Gold) toegelaten om Pythium te bestrijden. Echter, de toepassing van dit fungicide resulteert niet altijd in een Pythium vrij gewas. Uit eerder onderzoek is bekend dat wortelrot in hyacint ook bestreden wordt door toepassing van een bacterie, Pseudomonas SS101, en door het onderwerken van een groenbemester zoals bladrammenas. Maar, net als bij Ridomil Gold, geldt ook voor deze maatregelen dat wanneer deze maatregel alleen wordt toegepast dit vaak niet resulteert in een betrouwbare en voldoende bestrijding. Daarom is in een meerdere jaren durend project onderzocht of het toepassen van (combinaties van) deze maatregelen gedurende een aantal jaren achter elkaar in verschillende samenstellingen wel effectief Pythium wortelrot kan bestrijden. De verwachting is dat op deze manier Pythium gedurende een aantal jaren met behulp van verschillende mechanismen wordt bestreden zodat de bestrijding veel effectiever is en langdurig.
GoeddoorGrond : Introductie bodemkwaliteit en biodiversiteit in de landbouwpraktijk van Noord-Holland : eindverslag 1 januari 2009 – 30 juni 2012
Oele, C. ; Braam, G. ; Os, G.J. van - \ 2012
St Maartensvlotbrug : DLV/PPO - 53
bloembollen - bodembiodiversiteit - compost - groenbemesters - rhizoctonia solani virus 717 - pythium - pratylenchus penetrans - noord-holland - gewasbescherming - ornamental bulbs - soil biodiversity - composts - green manures - plant protection
In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perceel wordt toegepast. Centrale vraagstelling is: Leidt een dubbele dosering compost en de teelt van groenbemesters tot verhoging van de biodiversiteit en bodemweerbaarheid? De nadruk ligt hierbij op drie bodemgerelateerde ziekten: Rhizoctonia solani, Pythium en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).
Rododendron spoort Phytophthora op
Evenhuis, A. - \ 2012
phytophthora - aardbeien - fruitteelt - kleinfruit - biotesten - gewasbescherming - water - pythium - strawberries - fruit growing - small fruits - bioassays - plant protection
Poster met onderzoeksinformatie. In dit onderzoek worden blaadjes van Rododendron gebruikt om Phytophthora aan te tonen in water dat gebruikt wordt voor de aardbeienteelt.
Wortelproblemen Miltonia
Kromwijk, Arca - \ 2012
orchidaceae - miltonia - cultural methods - substrates - roots - sphagnum - growing media - fungal diseases - pythium - irrigation
Stappenplan voor duurzamer telen van chrysant : kaliumfosfaat en calciumcarbonaat werken preventief tegen Pythium
Arkesteijn, M. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)6. - p. 40 - 41.
glastuinbouw - chrysanthemum - ziektepreventie - pythium - gewasbescherming - alternatieve methoden - landbouwkundig onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - snijbloemen - greenhouse horticulture - disease prevention - plant protection - alternative methods - agricultural research - sustainability - cut flowers
Chrysantentelers willen schoner telen en zijn op zoek naar vervangers voor het middel AAterra (etridazool) tegen Pythium. Uit onderzoek naar duurzame alternatieven komen twee middelen naar voren met een preventieve werking: kaliumfosfaat en calciumcarbonaat. De vervolgstappen zijn verder uittesten alvorens de praktijk ermee aan de slag kan en er een praktisch werkende methode van maken.
DNA barcoding of oomycetes with cytochrome c oxidase subunit I and internal transcribed spacer
Robideau, G.P. ; Cock, A.W.A.M. de; Coffey, M.D. ; Voglmayr, H. ; Brouwer, H. ; Bala, K. ; Chitty, D.W. ; Désaulniers, N. ; Eggertson, Q.A. ; Gachon, C.M.M. ; Hu, C.H. ; Küpper, F.C. ; Rintoul, T.L. ; Sarhan, E. ; Verstappen, E.C.P. ; Zhang, Y. ; Bonants, P.J.M. ; Ristaino, J.B. ; Lévesque, C.A. - \ 2011
Molecular Ecology Resources 11 (2011)6. - ISSN 1755-098X - p. 1002 - 1011.
multiple sequence alignment - phylogenetic-relationships - molecular phylogeny - ribosomal dna - genus phytophthora - filamentous fungi - lsu rdna - pythium - mitochondrial - identification
Oomycete species occupymany different environments andmany ecological niches. The genera Phytophthora and Pythium for example, contain many plant pathogens which cause enormous damage to a wide range of plant species. Proper identification to the species level is a critical first step in any investigation of oomycetes, whether it is research driven or compelled by the need for rapid and accurate diagnostics during a pathogen outbreak. The use of DNA for oomycete species identification is well established, but DNA barcoding with cytochrome c oxidase subunit I (COI) is a relatively new approach that has yet to be assessed over a significant sample of oomycete genera. In this study we have sequenced COI, from 1205 isolates representing 23 genera. A comparison to internal transcribed spacer (ITS) sequences from the same isolates showed that COI identification is a practical option; complementary because it uses the mitochondrial genome instead of nuclear DNA. In some cases COI was more discriminative than ITS at the species level. This is in contrast to the large ribosomal subunit, which showed poor species resolution when sequenced from a subset of the isolates used in this study. The results described in this paper indicate that COI sequencing and the dataset generated are a valuable addition to the currently available oomycete taxonomy resources, and that both COI, the default DNA barcode supported by GenBank, and ITS, the de facto barcode accepted by the oomycete and mycology community, are acceptable and complementary DNA barcodes to be used for identification of oomycetes
Natuurlijke ziekteonderdrukking in grondteelten : model, weerbaar telen en nieuwe substraten
Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 164 - 168.
glastuinbouw - bodemweerbaarheid - pythium - bodempathogenen - verticillium - plantenparasitaire nematoden - bodemonderzoek - substraten - meloidogyne - greenhouse horticulture - soil suppressiveness - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - soil testing - substrates
Wageningen UR Glasuinbouw toont aan dat bodemweerbaarheid in de glastuinbouw bestaat. In een onderzoek onder veertien glastuinbouwbedrijven en een proefveld werden, met behulp van biotoetsen, verschillen zichtbaar gemaakt in de mate van bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en de bodemschimmels Pythium en Verticillium. De resultaten van een vervolgproef laten zien dat er gestuurd kan worden op weerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje. Analyse van de databank van Wageningen UR Glastuinbouw van meer dan zestig metingen aan diverse kastuinbouwgronden leidde tot een model dat de bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en Pythium voorspelt. De waarde van het model moet in vervolgonderzoek beproefd worden.
Onderzoek met nieuwe middelen en ontwikkeling van resistentiestrategieën
Bulle, A.A.E. ; Hollinger, T.C. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 72
fungiciden - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - bloembollen - rhizoctonia - pythium - stromatinia - tulipa - gladiolus - hyacinthus - landbouwkundig onderzoek - nederland - fungicides - fungus control - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Voor bedrijven in de bloembollensector is het van belang dat er voldoende effectieve middelen beschikbaar zijn om ziekten te beheersen. Het aantal (breedwerkende) gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren door een steeds strenger Europees toelatingsbeleid behoorlijk afgenomen. In de nieuwe middelen die worden ontwikkeld zijn de actieve stoffen meestal vrij specifiek werkzaam. Deze zeer specifieke werking brengt risico’s met zich mee als het gaat om de ontwikkeling van resistentie van schimmels. Bovendien hebben deze nieuwe middelen vaak een dossier waarvan de blootstellings- en milieugegevens slechts een relatief lage dosering dekken. Deze lage dosering is vaak te laag voor een effectieve bestrijding. Het is daarom interessant om nieuwe middelen met een specifieke werking te combineren om enerzijds een voldoende effectieve bestrijding van verschillende schimmels te krijgen en anderzijds daarmee het risico op resistentie verkleinen. In dit onderzoek zijn een aantal nieuwe middelen tegen de bodemschimmels Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli getest in resp. tulp, hyacint en gladiool. De middelen zijn alleen en in combinaties getest. Doel van dit project was de effectiviteit van nieuwe middelen en combinaties van middelen te onderzoeken tegen Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli in genoemde gewassen, waarbij het risico op de ontwikkeling van resistentie optimaal wordt voorkomen. De keuze voor de middelen is gemaakt in overleg met de gewasbeschermingsfirma’s en met het Gewasbeschermingsalarm van de KAVB. Per gewas-ziekte combinatie zijn bij PPO in Lisse veldproeven uitgevoerd in twee opeenvolgende jaren. De proeven zijn aangelegd op besmette grond (Pythium en droogrot) of er is een kunstmatige besmetting aangebracht (Rhizoctonia solani). Voor of tijdens het planten van de bollen zijn de middelen toegepast als boldompeling of als grondbehandeling.
Verslagen van de werkgroepen over 2010
Postma, J. ; Os, G.J. van - \ 2011
Gewasbescherming 42 (2011)3. - ISSN 0166-6495 - p. 139 - 143.
gewasbescherming - werkgroepen - bodempathogenen - phytophthora - pythium - onkruidkunde - botrytis - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende bacteriën - plant protection - working groups - soilborne pathogens - weed science - plant parasitic nematodes - plant pathogenic bacteria
Verslagen van de KNPV-werkgroepen: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie, Phytophthora en Pythium, Onkruidkunde, Botrytis, Nematoden, Graanziekten, en Fytobacteriologie.
Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond
Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2010
duurzaamheid (sustainability) - bodemfauna - organische stof - compost - pythium - rhizoctonia - pratylenchus - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - sustainability - soil fauna - organic matter - composts - sustainable land use - soil suppressiveness
Bacteriën en schimmels in de grond kunnen ziekten en plagen onderdrukken, de zogenaamde bodemweerbaarheid. Deze poster gaat over het effect van duurzaam telen op de bodemweerbaarheid.
Pythium kan voor ernstige problemen zorgen
Arkesteijn, M. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)9. - p. 20 - 21.
pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chrysanten - cucumis sativus - plantenziekten - cultuurmethoden - glastuinbouw - snijbloemen - plant pathogenic fungi - plant protection - chrysanthemums - plant diseases - cultural methods - greenhouse horticulture - cut flowers
De zwakteparasiet Pythium kan voor fikse problemen zorgen in tal van gewassen. Deze schimmel tast in eerste instantie de wortels aan. De kans op aantasting is het grootst na een periode van zware plantbelasting, bij extreem weer en bij het telen op een zeer nat substraat. Schoon starten met gezond uitgangsmateriaal is een eerste voorwaarde om problemen te voorkomen.
Virulence of soil-borne pathogens and invasion by Prunus serotina
Reinhart, K.O. ; Tytgat, T.O.G. ; Putten, W.H. van der; Clay, K. - \ 2010
New Phytologist 186 (2010)2. - ISSN 0028-646X - p. 484 - 495.
enemy release hypothesis - black-cherry - molecular phylogeny - ammophila-arenaria - species-diversity - plant invasions - temperate tree - native range - pythium - root
Globally, exotic invaders threaten biodiversity and ecosystem function. Studies often report that invading plants are less affected by enemies in their invaded vs home ranges, but few studies have investigated the underlying mechanisms. Here, we investigated the variation in prevalence, species composition and virulence of soil-borne Pythium pathogens associated with the tree Prunus serotina in its native US and non-native European ranges by culturing, DNA sequencing and controlled pathogenicity trials. Two controlled pathogenicity experiments showed that Pythium pathogens from the native range caused 38–462% more root rot and 80–583% more seedling mortality, and 19–45% less biomass production than Pythium from the non-native range. DNA sequencing indicated that the most virulent Pythium taxa were sampled only from the native range. The greater virulence of Pythium sampled from the native range therefore corresponded to shifts in species composition across ranges rather than variation within a common Pythium species. Prunus serotina still encounters Pythium in its non-native range but encounters less virulent taxa. Elucidating patterns of enemy virulence in native and nonnative ranges adds to our understanding of how invasive plants escape disease. Moreover, this strategy may identify resident enemies in the non-native range that could be used to manage invasive plants.
Effectieve gewasbescherming in substraatbedden
Wurff, A.W.G. van der; Messelink, G.J. ; Wensveen, W. van; Vermeulen, P.C.M. ; Slooten, M.A. van; Groot, E.B. de; Labrie, C.W. ; Raaphorst, M.G.M. ; Vermeulen, T. ; Blok, C. - \ 2010
cultuur zonder grond - chrysanten - chrysanthemum - gewasbescherming - pythium - verticillium - meloidogyne - pratylenchus - frankliniella occidentalis - glastuinbouw - soilless culture - chrysanthemums - plant protection - greenhouse horticulture
Poster met informatie over onderzoek naar een ziekteweerbaar substraatbedden systeem voor het modelgewas chrysant tegen de bodemgebonden ziekten en plagen Pythium, Verticillium, Meloidogyne (wortelknobbelaaltje), Pratylenchus (wortellesie aaltje) en Frankliniella occidentalis (trips).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.