Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 83

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==quotas
Check title to add to marked list
Indicatieve impact maatregelen zeebaars : eerste indicatie van de mogelijke impact van zeebaarsbeschermende maatregelen op de Nederlandse zeevisserij
Strietman, W.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-007) - 23 p.
zeebaars - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - bescherming - quota's - milieueffect - nederland - sea bass - marine fisheries - fishery management - fishery resources - protection - quotas - environmental impact - netherlands
VIP Rapportage "Steekproef schattingen demersale discards aan boord" : Rapportage Validering en opwerking uitkomsten project "demersale discardverwerking"
Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C166/15) - 23 p.
discards - quota's - visserij - demersale visserij - demersale vissen - quotas - fisheries - demersal fisheries - demersal fishes
Onder de aanlandplicht zullen de discards met het quotum verrekend worden. Daarom is het nodig om het totale gewicht en de samenstelling van de discards te bepalen. In dit rapport worden drie scenario’s voorgesteld waarbij het totale gewicht en de samenstelling van vijf soorten in de discards (schol, tong, roggen, wijting en schar) geschat moet worden voor het boomkorsegment.
Economic analysis of Dutch agricultural land use in a changing policy environment
Boere, E.J.M. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): Jack Peerlings; Stijn Reinhard. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573352 - 207
regionale economie - landgebruik - economische analyse - landbouwgrond - landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - grondprijzen - besluitvorming - landbouwprijzen - landbouwverzekering - regional economics - land use - economic analysis - agricultural land - agricultural policy - agricultural financial policy - cap - quotas - land prices - decision making - agricultural prices - agricultural insurance

Abstract

This study empirically investigates farmers’ decision-making on agricultural land use change in the Netherlands. Five driving factors influencing decision making on both on-farm land adjustments and changes to the size of the farm are selected: increased price volatility, milk quota, land prices, direct payments and insurance possibilities. By analysing the influence of increased output price volatility and risk on land use change, it is first shown that opposite effects between complementing and substituting land uses are present, leading to competition within the dairy sector and within crop production. Second, by employing a duration model over the period before, during and towards milk quota abolition, it is empirically shown that quota hamper the pace of change in land used for milk production on dairy farms. Third, the price of agricultural land is analysed by taking into account four categories that all influence the price of land: the direct influence via the returns from land, institutional regulations, the spatial environment and local market conditions. It is shown that the financial crisis leads to a decline in the effects of local market conditions, but the announcement of milk quota abolition in 2008 has led to an increase in the effects of the spatial environment. The last two driving factors analyse policy measures using a mathematical programming model. Fourth, it is found that the 2013 Common Agricultural Policy reforms will cause farmers to shift away from crops previously eligible for payments, with the initial shift of the direct payment reform enhanced by the move towards direct payments combined with a green payment. Fifth, small changes in land allocation towards more volatile crops are observed when the possibility of whole farm and crop-specific insurance is offered. In general it is found that when production risk is decreased, this opens the possibility to increase risk in other areas, such as farm expansion. When the total amount of farmland is treated as variable, changes to land cannot be explained by changes in revenues and risk alone. Land use change is now also influenced by long-term decision making based on expectations on future costs and revenues, and other factors such as farm characteristics, institutional and transaction characteristics and the influence of location and economic conjecture.

What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? : an assessment of the Dutch dairy sector
Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-041) - 31
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - melkveehouderij - melkproductie - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - quota's - nederland - europa - cap - agricultural policy - dairy farming - milk production - economic situation - farm management - quotas - netherlands - europe
Dit rapport bevat een verkenning van de impact die de afschaffing van de melk quotering per 1 april 2015 zal hebben op de Nederlandse melkproductie. Er wordt een middellange termijn projectie gepresenteerd (tijdshorizon 10 jaar). Voor wat betreft de ontwikkelingen op de wereldmarkt en de EU zijn de outlook-studies van de OECD-FAO (Agricultural Outlook, 2014-2023) en van de Europese Commissie (2024 Prospects for EU Agricultural Markets) als uitgangspunt genomen. Naar verwachting zal de Nederlandse melkproductie de komende 10 jaar een stijging laten zien met circa 17%. De geprognosticeerde toename hangt af van de verwachte marktomstandigheden (in het bijzonder de melkprijsontwikkeling), maar ook van andere factoren die bepalend zijn voor de structuur van de Nederlandse zuivel. Nu de melkquotering is weggevallen wordt het de uitdaging voor de melkveehouderijsector om haar strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu (mest).
Hoe werkt een bestandsschatting?
Poos, J.J. - \ 2014
Stichting ProSea [etc.] - 19 p.
visbestand - visserij - vissen - visserijbeheer - quota's - kennis - fishery resources - fisheries - fishes - fishery management - quotas - knowledge
Deze brochure heeft als doel om vissers en andere belanghebbenden in de visserijsector te informeren over hoe de bestandsschatting werkt, oftewel hoe er berekend wordt hoeveel tonnen vis er in zee zitten. Kennis hierover is nodig bij het bediscussiëren en begrijpen van verschillende kanten van het visserijbeheer, zoals quota en een bedrijfssurvey. Daarnaast kan algemeen begrip over de bestandsschatting de communicatie tussen verschillende partijen, zoals vissers, wetenschappers, milieuorganisaties en beleidsmakers, vergemakkelijken.
Afvoerkosten van mest voor de intensieve veehouderij
Wisman, J.H. - \ 2014
Agri-monitor 14-127a (2014). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 4.
mest - dierlijke meststoffen - melkproductie - quota's - intensieve veehouderij - productiekosten - marktprijzen - manures - animal manures - milk production - quotas - intensive livestock farming - production costs - market prices
De afschaffing van de melkquotering in 2015 leidt tot een grotere concurrentie op de Nederlandse mestmarkt. Hoewel de precieze invulling van de melkveewet nog niet bekend is, kan worden aangenomen dat de mestafzetkosten van de veehouderij erdoor zullen stijgen.1 De varkenshouderij is hiervoor veel gevoeliger dan de pluimveehouderij. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de mestafzetkosten in deze sectoren. Op pluimveebedrijven zijn de betaalde mestkosten sinds de top in 2007 gedaald naar gemiddeld circa 9.000 euro per bedrijf in 2013. Op varkensbedrijven zijn de kosten echter opgelopen tot gemiddeld 31.000 euro per bedrijf in 2013.
Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij
Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-019) - 34
landbouwbeleid - landbouwsector - melkveehouderij - melkveebedrijven - mestbeleid - melkkoeien - quota's - dierlijke meststoffen - grondprijzen - milieueffect - agricultural policy - agricultural sector - dairy farming - dairy farms - manure policy - dairy cows - quotas - animal manures - land prices - environmental impact
Dit onderzoek is een ex ante analyse van de effecten voor de periode 2015 - 2020 van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven geen ongebreidelde groei van de melkveehouderij te willen als in 2015 het melkquotum verdwijnt en heeft daarom het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij ingediend. Met dit wetsvoorstel stelt de staatsecretaris aanvullende voorwaarden aan de groei van de melkveehouderij. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2015 van kracht worden. De Tweede Kamer wil weten wat de effecten zijn van het verdwijnen van het melkquotum en het effect van de aanvullende voorwaarden. De effecten gelden voor de melkveehouderij evenals voor de varkenshouderij in verband met de mogelijke beïnvloeding van de mestmarkt. De voorwaarde die verbonden wordt aan groei van de melkveehouderij is dat bedrijven met melkvee de extra mest die zij ten opzichte van het referentiejaar 2013 gaan produceren op het eigen bedrijf moeten kunnen afzetten of moeten laten verwerken.
Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study
Miller, D.C.M. ; Pastoors, M.A. ; Coers, A. ; Uhlmann, S.S. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/14) - 21
visserijbeleid - demersale visserij - quota's - bijvangst - discards - scenario-analyse - fishery policy - demersal fisheries - quotas - bycatch - scenario analysis
A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable.
Evaluatie Nederlands ITQ-systeem naar aanleiding van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Hoefnagel, E.W.J. ; Buisman, F.C. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 357) - 69
visserij - pelagische visserij - visserijbeleid - quota's - bijvangst - discards - visbestand - visstand - fisheries - pelagic fishery - fishery policy - quotas - bycatch - fishery resources - fish stocks
Dit onderzoek heeft betrekking op de aanname in het voorstel om het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te herzien dat een systeem van overdraagbare visserijconcessies positieve uitwerking kan hebben op de vangstcapaciteit en rentabiliteit van de Europese vissector. In Nederland bestaat al ruim 30 jaar een ITQ-systeem (Individual Transferrable Quota), een systeem van overdraagbare visserijconcessies. Het Nederlandse ITQ-systeem is geëvalueerd op de effecten van ITQ’s op de vlootcapaciteit en vlootrentabiliteit. Deze evaluatie maakt ook inzichtelijk welke andere sociale, economische en biologische effecten een systeem van overdraagbare visserijconcessies kan hebben. De evaluatie wijst onder andere uit dat er een afname is van de capaciteit in de kottersector, terwijl binnen de pelagische vloot de capaciteit niet is afgenomen. Voorts is er geen toename van de rentabiliteit in beide sectoren opgetreden. De economische, sociale en beleidsgevolgen van de instelling van een EU-breed systeem van overdraagbare visserijconcessies voor de Nederlandse visserijsector is onderzocht middels een aantal toekomstscenario’s/ beleidsopties
Hoe werkt een bestandsschatting?
Quirijns, F.J. - \ 2013
Stichting ProSea [etc.] - 19
visbestand - visserij - vissen - visserijbeheer - quota's - kennis - fishery resources - fisheries - fishes - fishery management - quotas - knowledge
Deze brochure heeft als doel om vissers en andere belanghebbenden in de visserijsector te informeren over hoe de bestandsschatting werkt, oftewel hoe er berekend wordt hoeveel tonnen vis er in zee zitten. Kennis hierover is nodig bij het bediscussiëren en begrijpen van verschillende kanten van het visserijbeheer, zoals quota en een bedrijfssurvey. Daarnaast kan algemeen begrip over de bestandsschatting de communicatie tussen verschillende partijen, zoals vissers, wetenschappers, milieuorganisaties en beleidsmakers, vergemakkelijken.
Multiannual adjustment of fish quota: growth uncertainty and management costs
Dijk, D. ; Haijema, R. ; Hendrix, E.M.T. ; Groeneveld, R. ; Ierland, E.C. van - \ 2012
Wageningen School of Social Sciences
visserijbeheer - visserijbeleid - quota's - dynamisch programmeren - fishery management - fishery policy - quotas - dynamic programming
North Sea fisheries are management by the European Union (EU) through a system of annual quota. Due to uncertainty about future fish stocks, yearly revisions of these policies lead to fluctuation in quota, which in turn affects harvest and investment decisions of fishermen.
Catch-Quota Pilot Study on the Dutch commercial fishery on cod (Gadus morhua)(first period: 2010-2012
Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. ; Warmerdam, M.J.M. ; Tuinen, D.W. van - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C132/12a) - 27
quota's - visvangsten - kabeljauw - monitoring - elektronica - visserijbeheer - nederland - quotas - fish catches - cod - electronics - fishery management - netherlands
The possibility to operate a catch-quota scheme on Dutch commercial fishing vessels was investigated in a pilot study on the commercial fishery on cod (Gadus Morhua). The project started at the end of 2010 and was fully operational, with five Dutch registered vessels, in 2011. To be able to implement a catch quota management system, monitoring and reporting of the total catches is an essential element. This might be done by using electronic monitoring (EM). The participating vessels received up to 30% additional cod quota under the condition that all cod caught was recorded (including discards) and being deducted from this quota. To verify catches, each vessel was equipped with an electronic monitoring system, involving closed circuit television (cctv) and monitoring sensors. The basic principle of monitoring the catch-quota scheme was to check, using EM video recordings, whether the entire total catches of cod (i.e. landings and discards) was taken onboard and whether it was fully accounted for by the fishers in their logbooks. EM was used to randomly cross-check the logbooks catch entries with EM footage. The two main objectives of this study are: 1) Evaluate the ability of EM to verify reported cod catches and 2) To explore a possible discard reduction of cod or other changes of fishing behavior under a catch quota regime. Provided that all electronic monitoring equipment is up and running and footage is recorded from the right positions onboard the vessels, then, according to the results of this pilot study, EM is able to verify reported cod catches. However, the results do not demonstrate a reduction of discards nor a behavioral change among participants as a response to the catch-quota regime. Note that this result is based on a very low sample size only. Results of this study demonstrate the potential of EM as a valuable monitoring and possible enforcement tool that might be used to successfully implement innovative management schemes like a catch-quota regime.
Sugar quotas: yes or no? : economic consequences for sector, chain, international market situation and third world
Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2011-065) - ISBN 9789086155408 - 44
suiker - suikerbieten - landbouwbeleid - agrarische economie - quota's - akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - sugar - sugarbeet - agricultural policy - agricultural economics - quotas - arable farming - farm results
Het ministerie van EL&I heeft het LEI gevraagd inzicht te verschaffen in de argumenten voor en tegen voortzetting van het centrale element van de huidige suikermarktordening, de quotering, na september 2015. De centrale vraag daarbij is: Wat zijn de gevolgen voor telers, verwerkende industrie, de andere schakels in de suikerketen en andere belanghebbenden in met name Nederland van voortzetting respectievelijk een fundamentele verandering van het Europese suikerbeleid? De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, waarmee de factoren die een rol spelen in de suikermarkt zijn geïnventariseerd, en op de toepassing van een aantal modellen. Met de modellen zijn aan de hand van een aantal uitgangspunten de effecten van beleidsveranderingen voor onder meer de productie van suiker, de oppervlakte suikerbieten en de inkomens van suikerbietentelers en de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in het akkerbouwcomplex in Nederland ingeschat.
Wel of geen suikerquotering? Economische gevolgen voor sector, keten, internationale marktverhoudingen en derde wereld
Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. ; Leeuwen, M.G.A. van; Meer, R.W. van der; Berkhout, P. ; Dijk, M. van; Janssens, S.R.M. ; Jager, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155330 - 123
agrarische economie - quota's - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - invoerrechten - bedrijfseconomie - suiker - wereldmarkten - economische analyse - scenario-analyse - agricultural economics - quotas - agricultural policy - cap - import levies - business economics - sugar - world markets - economic analysis - scenario analysis
De toekomst van het Europese suikerbeleid houdt de betrokken partijen bezig. Afschaffing van de suikerquota zou een breuk met het tot dusver gevoerde beleid inhouden. Voor het ministerie van EL&I was dit aanleiding om het LEI opdracht te geven om hierover een studie te doen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van de onderzoekers. Het blijkt dat de economische gevolgen van de afschaffing van de quotering voor de Nederlandse akkerbouw divers zijn en sterk verschillen per individueel bedrijf.
Zo snel mogelijk weg met die quotering
Dijkhuizen, A.A. - \ 2010
Boerderij Melkvee 100Plus 2010 (2010)nov.
melk - melkveehouderij - quota's - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - milk - dairy farming - quotas - farm development
Column van Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum over de melkquotering.
Kennisvraag H-AKV-139: Fully documented fisheries Initial Advice
Miller, D.C.M. ; Helmond, A.T.M. van; Poos, J.J. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C178/10) - 21
pleuronectiformes - visserij - quota's - boomkorvisserij - noordzee - fisheries - quotas - beam trawling - north sea
This document outlines some initial thoughts on what would be involved in setting up a pilot study for the use of a fully documented fishery (FDF) to allow for a system of catch quota management (CQM) in the North Sea flatfish fishery. Regulatory requirements, practical considerations and some analyses to determine the likely participation within the Dutch beam trawl fleet are also presented.
Oost-Europa in ontwikkeling : in vier quotumjaren ruim een derde minder melkveebedrijven in het grootste Oost-Europese melkland Polen
Kuipers, A. - \ 2010
Veeteelt 27 (2010)15. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - melkproductie - quota's - marktconcurrentie - centraal-europa - landen van de europese unie - dairy farming - milk production - quotas - market competition - central europe - european union countries
Sinds 1 mei 2004 maken tien nieuwe, vooral Oost-Europese lidstaten deel uit van de Europese Unie. De vrees bestond dat de concurrentie op de zuivelmarkt zou stijgen door de intrede van zoveel tegen lage kosten producerende boeren. Hoe vergaat het de Oost-Europese collega-melkveehouders sinds de intrede in de EU?
Veehouder wil meer aandacht voor economie
Doornewaard, G.J. - \ 2010
V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - quota's - verbetering van de veestapel - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm results - quotas - herd improvement - farm management - farm development
Melkveehouders willen vooral aan de slag met het verbeteren van het economisch resultaat. Dit blijkt uit een analyse van intakes die de Melkvee Academie dit voorjaar heeft gehouden onder haar melkveehouders. Ook het thema bedrijfsontwikkeling scoort hoog. Boeren worstelen met de vraag welke strategische keuzes ze nu moeten maken in de wetenschap dat binnen 5 jaar het quotumloze tijdperk aanbreekt. Andere thema’s die leven bij melkveehouders zijn de levensduur van de veestapel en bodemvruchtbaarheid.
European dairy policy in the years to come; Quota abolition and competitiveness
Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086154197 - 56
landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomen van landbouwers - melkveehouderij - landen van de europese unie - nederland - agricultural policy - cap - quotas - production controls - market regulations - farmers' income - dairy farming - european union countries - netherlands
This study examines and discusses recent and future developments in the EU dairy sector. Expected future market projections are discussed. Market impacts are downscaled to farm level, illustrated by quantitative effects on the Dutch dairy sector. Structural change appears to be an important factor for the sector to adjust and to maintain its competitiveness. Policy instruments are discussed which might help to get an improved soft landing and contribute to coping with price volatility
Economic Analysis of the Effects of the Expiry of the EU Milk Quota System
Réquillart, V. ; Bouamra-Mechemache, Z. ; Jongeneel, R. - \ 2008
Toulouse, France : Institut d'Economie Industrielle (IDEI Report / Institut d'Economie Industrielle 5) - 100
melkproductie - quota's - gemeenschappelijk landbouwbeleid - economische analyse - milk production - quotas - cap - economic analysis
This report has been prepared to provide a quantitative assessment of the impact of the abolition of EU milk quotas on the EU dairy sector, including the different policy approaches of gradual phasing out and abrupt abolition of milk quotas
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.