Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 92

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==quotas
Check title to add to marked list
Do we need to categorize it? Reflections on constituencies and quotas as tools for negotiating difference in the global food sovereignty convergence space
Claeys, Priscilla ; Duncan, Jessica - \ 2018
The Journal of Peasant Studies (2018). - ISSN 0306-6150 - 23 p.
Alliance building - constituencies - convergence space - food sovereignty - global governance - quotas - representation

Convergence–as an objective and as a process–designates the coming together of different social actors across strategic, political, ideological, sectoral and geographic divides. In this paper, we analyze the global food sovereignty movement (GFSM) as a convergence space, with a focus on constituencies and quotas as tools to maintain diversity while facilitating convergence. We show how the use of constituencies and quotas has supported two objectives of the GFSM: alliances building and effective direct representation in global policy-making spaces. We conclude by pointing to some convergence challenges the GFSM faces as it expands beyond its agrarian origins.

Vangstsamenstelling per tuigcategorie : herziening contingentenstelsel visserij in Nederland in het kader van de aanlandplicht
Helmond, A.T.M. ; Steins, N.A. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C107/16) - 62
vangstsamenstelling - visvangsten - visserij - quota - vistuig - nederland - catch composition - fish catches - fisheries - quotas - fishing gear - netherlands
In het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid is vastgelegd dat vissers uiterlijk eind 2019 verplicht zijn de volledige vangst van alle soorten waarvoor vangstquota gelden, mee te nemen naar de wal (aanlandplicht). Tot nu moesten vissers soorten waarvoor ze geen vangstrechten hadden of niet marktwaardig waren, juist terug zetten (discarden). Dit betekent dat het huidige Nederlandse co-management systeem voor quotabeheer moet worden afgestemd op de aanlandplicht. In Nederland wordt het Europese quotabeleid sinds eind jaren ’70 ingevuld via een stelsel van individuele contingenten. Een contingent is een (overdraagbaar) aandeel dat een visserijbedrijf heeft in het nationale quotum voor die soort. Op dit moment zijn er contingenten voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en grote zilversmelt. Vissers die geen of onvoldoende contingenten voor een soort hebben, mogen deze niet aan boord houden of aanlanden. De nieuwe aanlandplicht verplicht deze groep vissers echter wel tot aanlanden. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bereidt daarom een herziening van het contingentenstelsel voor. Een van de maatregelen die wordt verkend is een uitvaarverbod. Dit houdt in een visser niet met een specifiek vistuig mag uitvaren als hij geen of onvoldoende contingent heeft voor de soorten die naar verwachting een substantieel onderdeel uitmaken van de vangsten met dat betreffende vistuig.
Indicatieve impact maatregelen zeebaars : eerste indicatie van de mogelijke impact van zeebaarsbeschermende maatregelen op de Nederlandse zeevisserij
Strietman, W.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-007) - 23 p.
zeebaars - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - bescherming - quota's - milieueffect - nederland - sea bass - marine fisheries - fishery management - fishery resources - protection - quotas - environmental impact - netherlands
Decentraal aalbeheer in Friesland : een economische analyse
Prins, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-157) - 81 p.
binnenvisserij - palingen - european eels - anguilla - visserij - visvangsten - quota - visserijbeheer - economische ontwikkeling - friesland - nederland - binnenwateren - freshwater fisheries - eels - fisheries - fish catches - quotas - fishery management - economic development - netherlands - inland waters
Within the framework of the eel recovery plan, restrictive measures have been in force in Dutch eel fisheries since 2009. Since 2011, Frisian inland fishers, associated through the Frisian association of inland fishers (Friese Bond van Binnenvissers), have been experimenting with fishing quotas for eel. This approach is also known as 'decentralised eel management' (decentraal aalbeheer). This quota is in lieu of the statutory eel fisheries system, which includes a three-month period in which no eel may be fished. This report will explore the economic development of Frisian inland fisheries since 2007, as well as the question whether fishing quotas are economically viable.
VIP Rapportage "Steekproef schattingen demersale discards aan boord" : Rapportage Validering en opwerking uitkomsten project "demersale discardverwerking"
Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C166/15) - 23 p.
discards - quota's - visserij - demersale visserij - demersale vissen - quotas - fisheries - demersal fisheries - demersal fishes
Onder de aanlandplicht zullen de discards met het quotum verrekend worden. Daarom is het nodig om het totale gewicht en de samenstelling van de discards te bepalen. In dit rapport worden drie scenario’s voorgesteld waarbij het totale gewicht en de samenstelling van vijf soorten in de discards (schol, tong, roggen, wijting en schar) geschat moet worden voor het boomkorsegment.
Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse
Blokland, P.W. ; Luesink, H.H. ; Jongeneel, R.A. ; Daatselaar, C.H.G. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-151) - 27 p.
melkveehouderij - fosformeststoffen - bemesting - duurzaamheid (sustainability) - melkproductie - quota - melkkoeien - nederland - dairy farming - phosphorus fertilizers - fertilizer application - sustainability - milk production - quotas - dairy cows - netherlands
Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn verkend. Daarnaast worden verschillende melkveefosfaatproductieniveaus vergeleken met het sectorale melkveefosfaatplafond
van 84,9 mln. kg fosfaat. De productieniveaus onderscheiden zich van elkaar door het gebruik van verschillende referentiemomenten van dieraantallen en door verschillende excretienormen. Aanvullend is een analyse uitgevoerd naar de fosfaatexcretie per kg melkquotum voor melkkoeien
Update of "Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study"
Poos, J.J. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C139/15) - 19
demersal fisheries - fish catches - quotas - netherlands - demersale visserij - visvangsten - quota - nederland
A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable. In 2014, upon request by the ministry, more clarity was sought on how catch quotas could be calculated and what they would look like for the most relevant fish species of the Dutch demersal fishery . The report of that study (Miller et al. 2014) provided an overview of total allowable catch allocations (TAC), national quota, landings and discards statistics for some of the most-relevant quota-regulated species caught by the Dutch demersal fleet. A number of scenarios of how the new catch quotas could be calculated were presented. The theoretical implications of these alternative scenarios for the Dutch fleet were described under the assumption of no change in relative stability. In 2015, the Ministry of Economic Affairs requested an update of Miller et al. (2014), and this report is the result of that update.
Economic analysis of Dutch agricultural land use in a changing policy environment
Boere, E.J.M. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): Jack Peerlings; Stijn Reinhard. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573352 - 207
regionale economie - landgebruik - economische analyse - landbouwgrond - landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - grondprijzen - besluitvorming - landbouwprijzen - landbouwverzekering - regional economics - land use - economic analysis - agricultural land - agricultural policy - agricultural financial policy - cap - quotas - land prices - decision making - agricultural prices - agricultural insurance

Abstract

This study empirically investigates farmers’ decision-making on agricultural land use change in the Netherlands. Five driving factors influencing decision making on both on-farm land adjustments and changes to the size of the farm are selected: increased price volatility, milk quota, land prices, direct payments and insurance possibilities. By analysing the influence of increased output price volatility and risk on land use change, it is first shown that opposite effects between complementing and substituting land uses are present, leading to competition within the dairy sector and within crop production. Second, by employing a duration model over the period before, during and towards milk quota abolition, it is empirically shown that quota hamper the pace of change in land used for milk production on dairy farms. Third, the price of agricultural land is analysed by taking into account four categories that all influence the price of land: the direct influence via the returns from land, institutional regulations, the spatial environment and local market conditions. It is shown that the financial crisis leads to a decline in the effects of local market conditions, but the announcement of milk quota abolition in 2008 has led to an increase in the effects of the spatial environment. The last two driving factors analyse policy measures using a mathematical programming model. Fourth, it is found that the 2013 Common Agricultural Policy reforms will cause farmers to shift away from crops previously eligible for payments, with the initial shift of the direct payment reform enhanced by the move towards direct payments combined with a green payment. Fifth, small changes in land allocation towards more volatile crops are observed when the possibility of whole farm and crop-specific insurance is offered. In general it is found that when production risk is decreased, this opens the possibility to increase risk in other areas, such as farm expansion. When the total amount of farmland is treated as variable, changes to land cannot be explained by changes in revenues and risk alone. Land use change is now also influenced by long-term decision making based on expectations on future costs and revenues, and other factors such as farm characteristics, institutional and transaction characteristics and the influence of location and economic conjecture.

What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? : an assessment of the Dutch dairy sector
Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-041) - 31
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - melkveehouderij - melkproductie - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - quota's - nederland - europa - cap - agricultural policy - dairy farming - milk production - economic situation - farm management - quotas - netherlands - europe
Dit rapport bevat een verkenning van de impact die de afschaffing van de melk quotering per 1 april 2015 zal hebben op de Nederlandse melkproductie. Er wordt een middellange termijn projectie gepresenteerd (tijdshorizon 10 jaar). Voor wat betreft de ontwikkelingen op de wereldmarkt en de EU zijn de outlook-studies van de OECD-FAO (Agricultural Outlook, 2014-2023) en van de Europese Commissie (2024 Prospects for EU Agricultural Markets) als uitgangspunt genomen. Naar verwachting zal de Nederlandse melkproductie de komende 10 jaar een stijging laten zien met circa 17%. De geprognosticeerde toename hangt af van de verwachte marktomstandigheden (in het bijzonder de melkprijsontwikkeling), maar ook van andere factoren die bepalend zijn voor de structuur van de Nederlandse zuivel. Nu de melkquotering is weggevallen wordt het de uitdaging voor de melkveehouderijsector om haar strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu (mest).
Hoe werkt een bestandsschatting?
Poos, J.J. - \ 2014
Stichting ProSea [etc.] - 19 p.
visbestand - visserij - vissen - visserijbeheer - quota's - kennis - fishery resources - fisheries - fishes - fishery management - quotas - knowledge
Deze brochure heeft als doel om vissers en andere belanghebbenden in de visserijsector te informeren over hoe de bestandsschatting werkt, oftewel hoe er berekend wordt hoeveel tonnen vis er in zee zitten. Kennis hierover is nodig bij het bediscussiëren en begrijpen van verschillende kanten van het visserijbeheer, zoals quota en een bedrijfssurvey. Daarnaast kan algemeen begrip over de bestandsschatting de communicatie tussen verschillende partijen, zoals vissers, wetenschappers, milieuorganisaties en beleidsmakers, vergemakkelijken.
Afvoerkosten van mest voor de intensieve veehouderij
Wisman, J.H. - \ 2014
Agri-monitor 14-127a (2014). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 4.
mest - dierlijke meststoffen - melkproductie - quota's - intensieve veehouderij - productiekosten - marktprijzen - manures - animal manures - milk production - quotas - intensive livestock farming - production costs - market prices
De afschaffing van de melkquotering in 2015 leidt tot een grotere concurrentie op de Nederlandse mestmarkt. Hoewel de precieze invulling van de melkveewet nog niet bekend is, kan worden aangenomen dat de mestafzetkosten van de veehouderij erdoor zullen stijgen.1 De varkenshouderij is hiervoor veel gevoeliger dan de pluimveehouderij. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de mestafzetkosten in deze sectoren. Op pluimveebedrijven zijn de betaalde mestkosten sinds de top in 2007 gedaald naar gemiddeld circa 9.000 euro per bedrijf in 2013. Op varkensbedrijven zijn de kosten echter opgelopen tot gemiddeld 31.000 euro per bedrijf in 2013.
Ex ante evaluatie wetsvoorstel; Verantwoorde groei melkveehouderij
Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2014-019) - 34
landbouwbeleid - landbouwsector - melkveehouderij - melkveebedrijven - mestbeleid - melkkoeien - quota's - dierlijke meststoffen - grondprijzen - milieueffect - agricultural policy - agricultural sector - dairy farming - dairy farms - manure policy - dairy cows - quotas - animal manures - land prices - environmental impact
Dit onderzoek is een ex ante analyse van de effecten voor de periode 2015 - 2020 van het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven geen ongebreidelde groei van de melkveehouderij te willen als in 2015 het melkquotum verdwijnt en heeft daarom het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij ingediend. Met dit wetsvoorstel stelt de staatsecretaris aanvullende voorwaarden aan de groei van de melkveehouderij. Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2015 van kracht worden. De Tweede Kamer wil weten wat de effecten zijn van het verdwijnen van het melkquotum en het effect van de aanvullende voorwaarden. De effecten gelden voor de melkveehouderij evenals voor de varkenshouderij in verband met de mogelijke beïnvloeding van de mestmarkt. De voorwaarde die verbonden wordt aan groei van de melkveehouderij is dat bedrijven met melkvee de extra mest die zij ten opzichte van het referentiejaar 2013 gaan produceren op het eigen bedrijf moeten kunnen afzetten of moeten laten verwerken.
Delineating catch quotas for Dutch demersal fisheries: a theoretical pilot study
Miller, D.C.M. ; Pastoors, M.A. ; Coers, A. ; Uhlmann, S.S. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/14) - 21
visserijbeleid - demersale visserij - quota's - bijvangst - discards - scenario-analyse - fishery policy - demersal fisheries - quotas - bycatch - scenario analysis
A reduction of unwanted catches is a key element of the Common Fisheries Policy reform proposal (EC, 2010). To achieve this, a landing obligation (or discard ban) will be introduced, prohibiting the at-sea disposal of quota-regulated species. Instead these catches shall be brought back to shore and counted against a quota, where applicable.
Repeated Experimentation to Learn About a Flow-Pollutant Threshold
Groeneveld, R.A. ; Springborn, M. ; Costello, C. - \ 2014
Environmental and Resource Economics 58 (2014)4. - ISSN 0924-6460 - p. 627 - 647.
resource-management - lakes - environment - safety - shifts - quotas - taxes
We examine in discrete time the management of a flow pollutant that causes damage when it crosses a fixed but unknown threshold. The manager sequentially chooses a pollution level that allows learning about the threshold, thereby improving future decisions. If crossed, damage can be reversed at some cost. We analyze the conditions under which experimentation is optimal, and explore how experimentation depends on restoration costs, information about the threshold, and the discount rate. Our results suggest that the level of experimentation, defined as the difference between the optimal activity with and without learning, is non-monotonic in costs and decreasing in the discount rate. We identify two stopping boundaries for the experiment, depending on cost levels compared to the lower bound of the threshold’s interval. We show that when costs are high the stopping boundary under an infinite number of decisions is the same as when there are only two decision moments. A computational extension to more than two decisions suggests that an optimal sequence of experiments can cross the same threshold several times before experimentation ceases. These results shed light on a large class of environmental decision problems that has not been examined in the literature.
Evaluatie Nederlands ITQ-systeem naar aanleiding van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Hoefnagel, E.W.J. ; Buisman, F.C. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 357) - 69
visserij - pelagische visserij - visserijbeleid - quota's - bijvangst - discards - visbestand - visstand - fisheries - pelagic fishery - fishery policy - quotas - bycatch - fishery resources - fish stocks
Dit onderzoek heeft betrekking op de aanname in het voorstel om het Gemeenschappelijk Visserijbeleid te herzien dat een systeem van overdraagbare visserijconcessies positieve uitwerking kan hebben op de vangstcapaciteit en rentabiliteit van de Europese vissector. In Nederland bestaat al ruim 30 jaar een ITQ-systeem (Individual Transferrable Quota), een systeem van overdraagbare visserijconcessies. Het Nederlandse ITQ-systeem is geëvalueerd op de effecten van ITQ’s op de vlootcapaciteit en vlootrentabiliteit. Deze evaluatie maakt ook inzichtelijk welke andere sociale, economische en biologische effecten een systeem van overdraagbare visserijconcessies kan hebben. De evaluatie wijst onder andere uit dat er een afname is van de capaciteit in de kottersector, terwijl binnen de pelagische vloot de capaciteit niet is afgenomen. Voorts is er geen toename van de rentabiliteit in beide sectoren opgetreden. De economische, sociale en beleidsgevolgen van de instelling van een EU-breed systeem van overdraagbare visserijconcessies voor de Nederlandse visserijsector is onderzocht middels een aantal toekomstscenario’s/ beleidsopties
Hoe werkt een bestandsschatting?
Quirijns, F.J. - \ 2013
Stichting ProSea [etc.] - 19
visbestand - visserij - vissen - visserijbeheer - quota's - kennis - fishery resources - fisheries - fishes - fishery management - quotas - knowledge
Deze brochure heeft als doel om vissers en andere belanghebbenden in de visserijsector te informeren over hoe de bestandsschatting werkt, oftewel hoe er berekend wordt hoeveel tonnen vis er in zee zitten. Kennis hierover is nodig bij het bediscussiëren en begrijpen van verschillende kanten van het visserijbeheer, zoals quota en een bedrijfssurvey. Daarnaast kan algemeen begrip over de bestandsschatting de communicatie tussen verschillende partijen, zoals vissers, wetenschappers, milieuorganisaties en beleidsmakers, vergemakkelijken.
Decision making under uncertainty in fisheries management: capital adjustment, fishermen behavior and stochasticity in fish stocks
Dijk, D. van - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Rolf Groeneveld; Rene Haijema; Eligius Hendrix. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461737304 - 103
visserijbeheer - visserij - visserijbeleid - bedrijfsinformatiesystemen - besluitvorming - investeringsbeslissingen - onzekerheid - economisch gedrag - vissers - visstand - quota - stochastische modellen - fishery management - fisheries - fishery policy - management information systems - decision making - investment decisions - uncertainty - economic behaviour - fishermen - fish stocks - quotas - stochastic models
The world’s marine fisheries are characterized by declining global catch, an increasing number of overexploited stocks and high natural variability in fish stocks. Policy makers are becoming more aware that effective management systems have to be implemented to rebuild overexploited fish stocks. The success of a management system is specified in terms of biological, economic, social and political objectives of policy makers and the fishing industry. However, the combination of these objectives makes the implementation of policies one of the main challenges in fisheries management. To prevent overfishing, different measures have been applied that limit catch and/or fleet capacity. Yet, the same management systems and economic behavior of fishermen may lead to an increase in investments in the fleet capacity, causing overcapacity. Decisions of policy makers and fishermen are made under uncertainty, such as uncertainty about fish stock dynamics and/or fish prices, and this can affect optimal management, investment decisions, healthy and productive fish stocks and resource rents. The objective of this thesis is to study the impact of different fisheries management systems on resource rents from the fishery, investment in the fleet capacity and fish stock under uncertainty about fish stock growth and the ex-vessel price of fish. Bi-level stochastic dynamic programming is used to model the interaction between the quota decision of a policy maker and fishermen behavior. The fisheries management systems of multiannual quota and a quota adjustment restriction are introduced and analyzed in terms of resource rents, overcapacity and fish stock. Real Options theory is used to determine for a fisheries management system of limited entry at what ex-vessel prices it is optimal for fishermen to make investment and disinvestment decisions.
Multiannual adjustment of fish quota: growth uncertainty and management costs
Dijk, D. ; Haijema, R. ; Hendrix, E.M.T. ; Groeneveld, R. ; Ierland, E.C. van - \ 2012
Wageningen School of Social Sciences
visserijbeheer - visserijbeleid - quota's - dynamisch programmeren - fishery management - fishery policy - quotas - dynamic programming
North Sea fisheries are management by the European Union (EU) through a system of annual quota. Due to uncertainty about future fish stocks, yearly revisions of these policies lead to fluctuation in quota, which in turn affects harvest and investment decisions of fishermen.
Catch-Quota Pilot Study on the Dutch commercial fishery on cod (Gadus morhua)(first period: 2010-2012
Helmond, A.T.M. van; Couperus, A.S. ; Warmerdam, M.J.M. ; Tuinen, D.W. van - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C132/12a) - 27
quota's - visvangsten - kabeljauw - monitoring - elektronica - visserijbeheer - nederland - quotas - fish catches - cod - electronics - fishery management - netherlands
The possibility to operate a catch-quota scheme on Dutch commercial fishing vessels was investigated in a pilot study on the commercial fishery on cod (Gadus Morhua). The project started at the end of 2010 and was fully operational, with five Dutch registered vessels, in 2011. To be able to implement a catch quota management system, monitoring and reporting of the total catches is an essential element. This might be done by using electronic monitoring (EM). The participating vessels received up to 30% additional cod quota under the condition that all cod caught was recorded (including discards) and being deducted from this quota. To verify catches, each vessel was equipped with an electronic monitoring system, involving closed circuit television (cctv) and monitoring sensors. The basic principle of monitoring the catch-quota scheme was to check, using EM video recordings, whether the entire total catches of cod (i.e. landings and discards) was taken onboard and whether it was fully accounted for by the fishers in their logbooks. EM was used to randomly cross-check the logbooks catch entries with EM footage. The two main objectives of this study are: 1) Evaluate the ability of EM to verify reported cod catches and 2) To explore a possible discard reduction of cod or other changes of fishing behavior under a catch quota regime. Provided that all electronic monitoring equipment is up and running and footage is recorded from the right positions onboard the vessels, then, according to the results of this pilot study, EM is able to verify reported cod catches. However, the results do not demonstrate a reduction of discards nor a behavioral change among participants as a response to the catch-quota regime. Note that this result is based on a very low sample size only. Results of this study demonstrate the potential of EM as a valuable monitoring and possible enforcement tool that might be used to successfully implement innovative management schemes like a catch-quota regime.
Is er toekomst zonder bietenquotum? : LEI onderzoekt concurrentiekracht bietensector
Galen, Michiel van - \ 2011
agricultural economics - quotas - sugarbeet - markets - sugar - agricultural policy - economic development
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.