Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==raw materials
Check title to add to marked list
In vitro studie naar de invloed van intrinsiek en microbieel fytase op de afbraak van fytinezuur in biologische geteelde grondstoffen voor de dierhouderij : Een verkennende studie
Jonge, L.H. ; Wikselaar, P.G. van; Bikker, P. ; Krimpen, M.M. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1006) - 25
fytase - fytinezuur - biologische landbouw - veevoeder - voer - varkenshouderij - pluimveehouderij - ruwe grondstoffen - fosfaat - phytase - phytic acid - organic farming - fodder - feeds - pig farming - poultry farming - raw materials - phosphate
In this study, the usefulness of intrinsic phytase of plant ingredients for degrading phytate was investigated. The enzymatic conversion from phytate to soluble inorganic phosphate was determined in vitro with and without addition of microbial phytase. Phytate degradation was measured in mixtures in which ingredients with a high intrinsic phytase activity and ingredients with a high phytate content were combined.
Inauguratie Atze Jan van der Goot
Goot, A.J. van der - \ 2016
Wageningen UR
sustainability - food process engineering - foods - food sciences - food technology - raw materials - meat alternates - duurzaamheid (sustainability) - levensmiddelenproceskunde - voedingsmiddelen - voedselwetenschappen - voedseltechnologie - ruwe grondstoffen - vleesvervangers
Verduurzaming van de productie van onze dagelijkse levensmiddelen vergt een omslag in de industrieel-technologische manier van grondstofgebruik. Granen, aardappels en soja worden nu gescheiden in zo zuiver mogelijke fracties als eiwitten en oliën. Gebruik van de minder zuivere fracties leidt zowel tot minder energie- en grondstoffenverlies als tot gezondere producten. Die gedachten deelt prof.dr. Atze Jan van der Goot donderdag 10 maart in zijn inaugurele rede als persoonlijk hoogleraarschap Duurzame eiwitstructurering aan Wageningen University.
De ecologische achtergrond van de crisis
Lyklema, J. - \ 2013
Civis Mundi (2013). - ISSN 0030-3283 - 9
natuurlijke hulpbronnen - economische analyse - ruwe grondstoffen - duurzaamheid (sustainability) - ecologische verstoring - natural resources - economic analysis - raw materials - sustainability - ecological disturbance
Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem worden door de politiek vaak als het probleem gezien, en dus gaat de politiek daar wat aan doen. Symptoombestrijding heet dat. Echter, op zijn hoogst kunnen deze manipulaties een deel van de problemen tijdelijk vooruit schuiven ten koste van een vergroting van de problemen op langere termijn. Feitelijk leiden ze tot een vergroting van de huidige crisis doordat telkens een extra hypotheek wordt genomen op de eindige ecologische gebruiksruimte.
The Emerging Geopolitics of Food: A Strategic Response to Supply Risks of Critical Imports for the Dutch Agro-Food Sector
Ridder, M. de; Jong, S. de; Selleslaghs, J. ; Achterbosch, T.J. ; Jongeneel, R.A. ; Berkhout, P. ; Heide, M. van der - \ 2013
The Hague : The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) & LEI, WUR (Rapport 19 | 02 | 13) - ISBN 9789491040764 - 70
voedsel - landbouwproducten - ruwe grondstoffen - vraag - overheidsbeleid - voedselzekerheid - handelspolitiek - internationale economie - politieke conflicten - risicobeheersing - strategisch management - food - agricultural products - raw materials - demand - government policy - food security - trade policy - international economy - political conflicts - risk management - strategic management
Interdependencies in the field of food, agriculture, and raw materials are growing. Global population growth, rising prosperity, and changing consumption patterns in emerging economies have increased the demand for all three. Geopolitical trends shape global markets for food, agriculture, and raw materials and carry consequences for the Dutch agro-food sector. Critical sectors of the Dutch agricultural complex are dependent on imported raw materials from the rest of the world and are therefore vulnerable to supply disruptions resulting from geopolitical developments. This report explores how the Dutch government could strengthen the resilience of the Dutch agro-food system and mitigate risks to the supply of critical raw material imports.
Geen slechtere resultaten Tempo-vleesvarkens bij wekelijks andere grondstoffen in voer
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 2012
V-focus 9 (2012)2. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
varkenshouderij - vleesproductie - varkensvoeding - voersamenstelling - ruwe grondstoffen - pig farming - meat production - pig feeding - feed formulation - raw materials
Het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling van startvoer, tussenvoer en eindvoer verbetert de technische resultaten van Tempo-vleesvarkens niet. Ook het verstrekken van 10 procent extra aminozuren in het voer geeft geen verbetering van de technische resultaten van de borgen en zeugjes. Bij de beren verbeteren de resultaten alleen tijdens de startvoerfase. Het wekelijks verstrekken van voer met een andere grondstoffensamenstelling verslechtert de technische resultaten van Tempo-vleesvarkens niet. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Productschap Vee en Vlees is uitgevoerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel.
Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes = Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Straathof, S.B. ; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 563) - 56
varkenshouderij - vleesproductie - varkensvoeding - voersamenstelling - ruwe grondstoffen - effecten - pig farming - meat production - pig feeding - feed formulation - raw materials - effects
At Pig Innovation Centre Sterksel two experiments were done to find out what the effects are on the performance of boars, barrows and gilts of: 1) fine-tuning the composition of raw materials in starter, grower, and finisher diets; 2) fine-tuning the composition of raw materials plus extra amino acids in the diet; 3) alternating the composition of raw materials each week. The results are described in this report.
Dubbele winst met biomassa
Sanders, J.P.M. - \ 2010
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 16 (2010)7. - p. 49 - 50.
bio-energie - voedselproductie - non-food producten - ruwe grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - efficiëntie - gewasopbrengst - biomassa - landgebruik - biobased economy - bioraffinage - bioenergy - food production - non-food products - raw materials - renewable resources - efficiency - crop yield - biomass - land use - biorefinery
De huidige toepassing van biomassa is ronduit inefficiënt. Enorme winst ligt echter binnen bereik indien we de afzonderlijke componenten op een slimme manier gaan inzetten. Dat maakt het mogelijk om stap voor stap toe te gaan naar een Biobased Economy, waarin een aanzienlijk deel van de energie en grondstoffen afkomstig uit biomassa. Hiervoor is een gecombineerde aanpak nodig, varierend van het ontwikkelen van kleinschalige bioraffinageprocessen tot optimalisering van het grondgebruik, opbrengstverhoging, areaaluitbreiding en vermindering van het bederf
On the increasing multifunctionality of agricultural raw materials: three dilemmas for innovation and adoption
Boehlje, M. ; Bröring, S. - \ 2010
In: Proceedings of the 9th Wageningen International Conference on Chain and Network Management (WICaNeM), Wageningen, The Netherlands, 26-28 May 2010. - - p. 18 - 18.
landbouwsector - multifunctionele landbouw - waardesystemen - agro-industriële ketens - ruwe grondstoffen - innovaties - agricultural sector - multifunctional agriculture - value systems - agro-industrial chains - raw materials - innovations
The agricultural sector is increasingly becoming multifunctional. It is the entry point of several value chains. Agricultural raw materials are increasingly being used for multiple industries or sectors beyond the traditional fiber and nutrition industries—energy in the form of ethanol and biodiesel, industrial products such as polymers and bio-based synthetic chemicals and fibers, and pharmaceutical/health products such as functional foods, growth hormones and organ transplants. The lynch-pin to the development of these new end-uses for agricultural raw materials is the improved scientific base for understanding plant and animal product growth and processing. Genetic manipulation, enzyme development and biotechnology combined with traditional biological, chemical and engineering advances have resulted in innovations that are disruptive. A combination of the new science of biotechnology, the new potential end uses of the products of that science and the broadened social/public goals that these products can respond to surfaces at least three fundamental challenges or dilemmas: (1) the competing goals dilemma, (2) the incumbent vs. new entrant competition dilemma and (3) the industry boundaries dilemma. The purpose of this paper is to review the innovation and adoption research related to renewables and the bioeconomy, and then frame the three dilemmas with the objective of identifying some of the important research questions in this area and the conceptual frameworks that might be useful to analyze these issues.
Biomass pre-treatment for hydrogen fermentation
Lips, S.J.J. ; Bakker, R.R. - \ 2010
waterstof - ruwe grondstoffen - voorbehandeling - hydrolyse - biobased economy - biobrandstoffen - reststromen - hydrogen - raw materials - pretreatment - hydrolysis - biofuels - residual streams
Poster met onderzoeksinformatie over het project HYVOLUTION. Als restproducten gebruikt worden voor de productie van biowaterstof, moeten ze voorbehandeld worden.
Ketens groene grondstoffen
Harmsen, P.F.H. ; Sperber, B.L.H.M. ; Bakker, R.R. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1135)
vervangbare hulpbronnen - ruwe grondstoffen - barnsteenzuur - melkzuur - cellulase - biobased economy - ketenmanagement - bioraffinage - agro-industriële ketens - renewable resources - raw materials - succinic acid - lactic acid - supply chain management - biorefinery - agro-industrial chains
De centrale kennisvraag van deze studie is hoe het Nederlandse overheidsbeleid beter kan bijdragen aan de totstandkoming van de biobased economy (BBE) in Nederland. Om deze vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om ontwikkelingen te schetsen die nodig zijn om de productieketens in de BBE tot volledige commerciële ontwikkeling te brengen, en hoe nieuw of bestaand beleid daarop in kan spelen. De uiteindelijke doelstelling van het project is om een onderbouwing en verdere uitwerking te ontwikkelen voor een strategie die tot doel heeft de productie van grondstoffen voor de BBE in Nederland te stimuleren. Dit project is geen nieuwe verkenning van welke biomassa stromen er in Nederland beschikbaar zijn of komen, of welke half- of eindproducten in de BBE geproduceerd kunnen worden; hiertoe zijn bestaande studies beschikbaar die het vertrekpunt vormen van dit project. Deze studie heeft als doelstelling om kansrijke grondstof-productketens voor de BBE in Nederland te definiëren, op basis van bestaande studies en een aantal van deze ketens verder in detail uit te werken.
Duurzaamheid en grondstoffen voor diervoeding = Sustainability and feed commodity production
Gosselink, J.M.J. ; Bindraban, P.S. ; Bos, J.F.F.P. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 322) - 24
duurzaamheid (sustainability) - diervoeding - agrarische economie - ecologie - ruwe grondstoffen - sustainability - animal nutrition - agricultural economics - ecology - raw materials
This study creates a preliminary framework to judge the sustainability of production of agricultural commodities for the purpose of animal nutrition. Criteria are selected according to the economic, societal and ecological dimensions of sustainability.
Veevoer of energie?; Sturingsvraagstukken bij het gebruik van biomassa
Bondt, N. ; Bakker, R.R.C. ; Dvortsin, L. ; Sterrenburg, P. ; Bindraban, P.S. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153428 - 49
biomassa - bio-energie - diervoedering - veevoeding - ruwe grondstoffen - overheidsbeleid - nederland - voedsel versus brandstof - biobased economy - biomass - bioenergy - animal feeding - livestock feeding - raw materials - government policy - netherlands - food vs fuel
De toenemende productie van groene energie uit biomassa kan ongewenste effectenhebben, onder meer op de diervoedersector. Er kan bijvoorbeeld verdringing optreden, waardoor er te weinig veevoergrondstoffen beschikbaar komen. Het is belangrijk dat de overheid binnen haar beperkte mogelijkheden tot sturing gericht te werk gaat om de ontwikkelingen te beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor institutionele sturing in de diervoeder- en energiesector, die door de toenemende productie van groene energie uit biomassa steeds meer met elkaar vervlochten raken.The increasing production of green energy from biomass can have undesired effects,for example on the animal feed sector. The result is displacement, whereby insufficient raw materials for feed are available. It is important that the government acts goal-oriented within its limited steering options to influence the developments. This study provides insight into the possibilities for institutional control in the animal feed and energy sector, which are becoming more and more intertwined due to the increasing production of green energy from biomass.
Biomassa voor veevoer en energie; Scenarioanalyse van verschuiving in grondstoffengebruik
Bondt, N. ; Wagenberg, C.P.A. van; Bakker, R.R.C. ; Janssens, S.R.M. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086153640 - 52
biomassa - biomassa productie - bio-energie - veevoeding - veevoederindustrie - ruwe grondstoffen - voedselafval - afvalhergebruik - nederland - voedsel versus brandstof - biobased economy - biomass - biomass production - bioenergy - livestock feeding - feed industry - raw materials - food wastes - waste utilization - netherlands - food vs fuel
De ontwikkeling van de productie van bio-energie maakt het interessant om bepaalde primaire grondstoffen en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, die nu economisch het best in de diervoedersector toegepast kunnen worden, te gaan gebruiken voor de productie van bio-energie. Dit rapport geeft kwantitatief inzicht in de te verwachten verschuivingen in het gebruik van veevoergrondstoffen en de gevolgen daarvan voor de diervoedersector. The development of the production of bio-energy makes it interesting to use certain primary raw materials and residual flows from the Food and Beverage industry which are now economically best used in the animal feed sector, for the production of bio-energy. This report provides quantitative insight into the expected shifts in animal feed raw materials and the consequences for the animal feed sector.
Research news : Paper and Board Research
Yilmaz, G. - \ 2008
papier - karton - onderzoek - vezels - ruwe grondstoffen - kwaliteit - afvalhergebruik - biobased economy - energiebesparing - proceskunde - paper - paperboard - research - fibres - raw materials - quality - waste utilization - energy saving - process engineering
Wageningen UR Paper and Board conducts fundamental and applied research to develop new sustainable processes and products in the paper and board area. Our expertise enables us to contribute towards improved process efficiency by more effective use of fibre raw materials, introduction of new chemicals, control of stock preparation and product quality and by reduction of energy and waste formation.
REACH en de Bio-based economy : achtergrond en consequenties
Klerk-Engels, B. de; Es, D.S. van - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 898) - 20
milieubeleid - schadelijke stoffen - milieuwetgeving - eu regelingen - registreren - ruwe grondstoffen - biobased economy - environmental policy - noxious substances - environmental legislation - eu regulations - recording - raw materials
Op 1 juni 2007 is de REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de veilige productie en het gebruik van stoffen in de Europese Unie verschoven naar het bedrijfsleven. De REACH verordening geldt voor zowel petrochemische als natuurlijke grondstoffen en hun derivaten, zodra deze in meer dan 1 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd door 1 producent. De REACH verordening geeft op geen enkele wijze voorrang aan (derivaten van) hernieuwbare grondstoffen, behalve dat 60 natuurlijke grondstoffen zijn vrijgesteld van registratie vanwege hun intrinsieke veilige eigenschappen. De komende jaren zullen, volgens de huidige verwachtingen, meer dan 30.000 stoffen geregistreerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van REACH en het opstellen van bijbehorende wetgeving ligt bij de lidstaten zelf. Het Europees Agentschap (ECHA) zal administreren, voorstellen doen en besluitvorming voorbereiden op Europees niveau over beperkingen en verbod van stoffen. Het is niet direct duidelijk welke kansen REACH biedt voor commerciële activiteiten. Bedrijven zullen dit zelf moeten inventariseren, afhankelijk van hun huidige producten en markt. Wel kan het volgende gezegd worden over mogelijke kansen: Vanaf 1-12 2008 wordt duidelijk welke stoffen geregistreerd gaan worden: voor momenteel gebruikte stoffen die niet geregistreerd gaan worden zoekt de markt wellicht een alternatief. Vanaf 2011 zal de markt vervanging zoeken voor ¿zorgwekkende stoffen¿; De REACH verordening stelt beperkingen aan de toepassing van diverse stoffen in verband met toxiciteit. In de loop van 1009-2010 worden richtlijnen verwacht m.b.t. de beperking van de toepassing van toxische en verdachte stoffen. Dit wordt geprioriteerd op basis van volume, toepassingsgebied (blootstelling) en risico. Toxische stoffen dienen zelfs verboden te worden indien aangetoond kan worden dat er (zowel technisch als economisch) haalbare alternatieven zijn. Investeringen in product-innovatie kunnen hier dus een versnellend effect hebben. Op dit moment kunnen geen concrete verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. kansen voor bepaald type bedrijvigheid in Nederland in verband met het van kracht worden van de REACH verordening. Interviews met Nederlandse bedrijven uitgevoerd binnen dit project geven aan dat die bedrijven die momenteel actief bezig zijn met REACH zich voornamelijk beperken tot hun huidige producten pakket en huidige grondstoffen en leveranciers.
Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse biologisch geteelde energierijke veevoedergrondstoffen bij varkens = Digestibility and nutritive value of several biologically-grown energy-rich feed raw materials in pigs
Jongbloed, A.W. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2008
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 109) - 13
verteerbaarheid - voedingswaarde - varkens - ruwe grondstoffen - graanproducten - graan - biologische landbouw - varkenshouderij - dierhouderij - digestibility - nutritive value - pigs - raw materials - cereal products - grain - organic farming - pig farming - animal husbandry
De verteerbaarheid en voederwaarde van biologisch geteelde grondstoffen was grotendeels vergelijkbaar met die van gangbaar geteelde grondstoffen
Duurzaamheid in agrarische grondstofketens enkele observaties vanuit het onderzoek
Vellema, Sietze - \ 2007
sustainability - raw materials - industry - agriculture - agro-industrial chains
Crop Platforms for cell wall biorefining : lignocellulose feedstocks
Möller, R. ; Toonen, M.A.J. ; Beilen, J.B. ; Salentijn, E.M.J. ; Clayton, D. - \ 2007
Newbury, Berks, UK : CPL Press - ISBN 9781872691138 - 161 p.
celwanden - ruwe grondstoffen - lignocellulose - voer - biomassa - bio-energie - bioraffinage - cell walls - raw materials - feeds - biomass - bioenergy - biorefinery
Status report biorefinery 2007
Ree, R. van; Annevelink, E. - \ 2007
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 847) - ISBN 9789085851394 - 110
bio-energie - brandstoffen - ruwe grondstoffen - nederland - verwerking - sectorale analyse - bioraffinage - biobased economy - biobrandstoffen - productieprocessen - bioenergy - fuels - raw materials - netherlands - processing - sectoral analysis - biorefinery - biofuels - production processes
Within a future sustainable society, biomass is expected to become one of the major renewable resources for the production of both food, feed, materials, chemicals, fuels, power and/or heat. The development and implementation of biorefinery processes – i.e. the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable products and energy – is an absolute necessity to meet the vision, i.e. to use the available biomass as efficiently as possible, and with the lowest environmental impact. The goal of this Status Report Biorefinery 2007 is to present an overview of the current status and developments in the biorefinery area both from a national (Dutch), European and global point of view. The description of the current status includes: an overview of both existing biorefinery concepts and concepts that still have to be developed (a.o. Green, Whole Crop, Ligno Cellulosic Feedstock, Two Platform, Thermo Chemical, and Marine Biorefineries)
Verteerbaarheid (ileaal en faecaal) van biologisch geteelde eiwitrijke voedergrondstoffen bij varkens = Digestibility (ileal and faecal) of organically-grown protein-rich raw materials in pigs
Jongbloed, A.W. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 51) - 19
dierhouderij - varkenshouderij - varkens - voer - diervoedering - fecessamenstelling - chymus - pensvertering - verteerbaarheid - voedingswaarde - ruwe grondstoffen - biologische landbouw - voedersystemen - animal husbandry - pig farming - pigs - feeds - animal feeding - faeces composition - digesta - rumen digestion - digestibility - nutritive value - raw materials - organic farming - feeding systems
In this research the ileal digestibility of nitrogen and amino acids and the faecal digestibility of organic matter, nitrogen, fat, non-starch polysaccharides, energy and phosphorus of protein-rich organicallygrown feed raw materials were evaluated in pigs. The products were rapeseed meal expeller, soybean meal expeller, sunflower seed expeller, sesame seed expeller and lupins. In some feedstuffs, chemical composition and digestibilities deviated somewhat from tabulated values.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.