Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==recording
Check title to add to marked list
Goed registreren, welk systeem?
Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
Zeldzaam huisdier 41 (2016)4. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
zeldzame rassen - dieridentificatiesystemen - informatiesystemen - gegevens verzamelen - registreren - stamboeken - rare breeds - animal identification systems - information systems - data collection - recording - herdbooks
In voorgaande edities van
Zeldzaam Huisdier is aandacht
gegeven aan verschillende systemen
voor het registreren van
(zeldzame) rassen, te weten:
Zoo Easy, Iris, GReIS en Elda,
Falcoo en Equis (Delta Horses).
In dit laatste artikel van deze
reeks geven we een overzicht
van deze systemen.
Sensor helpt gezondheidsproblemen op te sporen
Reenen, C.G. van - \ 2012
V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
melkveehouderij - diergezondheid - beweging - tellers - sensors - registreren - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - animal health - movement - counters - recording - animal welfare - animal production - dairy cattle
Twee jaar lang hebben de koeien op het proefbedrijf ‘Dairy Campus’ van Wageningen UR in Leeuwarden met een Icetag om hun achterpoten gelopen: een sensor die de activiteit van de koe meet. De onderzoekers wilden weten of ze met deze sensoren het gedrag en de gezondheid van de koeien automatisch konden monitoren. Dat blijkt heel redelijk te lukken.
NL in beeld wil veranderingen in het Nederlandse landschap laten zien
Dirkx, G.H.P. - \ 2011
Landwerk 3 (2011). - ISSN 1567-1844 - p. 23 - 25.
landschap - registratie - registreren - foto's - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - landscape elements
We zijn gewend geraakt aan degelijke statistieken over veranderingen in aantallen soorten en habitats. Voor veranderingen in het landschap bestaat zo'n informatiestroom echter niet. Met het project NL in beeld zou dar verandering in moeten komen.
Manual for habitat and vegetation surveillance and monitoring : temperate, mediterranean and desert biomes
Bunce, R.G.H. ; Bogers, M.M.B. ; Roche, P. ; Walczak, M. ; Geijzendorffer, I.R. ; Jongman, R.H.G. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2154) - 106
biodiversiteit - habitats - vegetatie - cartografie - karteren - registreren - monitoring - biodiversity - vegetation - mapping - surveying - recording
The primary objective of this Manual is to describe the methodology appropriate for coordinating information on habitats and vegetation in order to obtain statistically robust estimates of their extent and associated changes in biodiversity. Such detailed rules are necessary if surveillance, i.e., recording information at a point in time, is to be repeated subsequently as monitoring, otherwise real changes cannot be separated reliably from background noise. The Manual has been produced as part of the EBONE (European Biodiversity Observation Network). There have been some modifications and additional from the previous Manual published in 2005. The basis of the General Habitat Categories is the classification of plant Life Forms produced by the Danish botanist Raunkiaer early in the 20th century. These Life Forms e.g. annuals or trees, transcend species. They are based on the scientific hypothesis that habitat structure is related to the environment. The General Habitat Categories and the Life Form Qualifiers, which are for defining habitats outside Europe, have 160 GHCs derived from 16 Life Forms (LF’s), 18 Non Life Forms (NLFs) and 24 Life Form Qualifiers. They have been field tested not only in all the environmental zones in Europe, but also in Mediterranean and desert biomes in Israel, Tunisia, South Africa and Australia. Variation within a General Habitat Category is then expressed by environmental and global qualifiers, which are combinations of soil humidity, nutrient status, acidity and other habitat characteristics. Important additional information is given by adding codes from predefined lists of site and management qualifiers. Also full lists of GHCs are added together with information on species. A procedure is described for recording vegetation plots in the GHCs. Every effort has been made to make the Manual consistent and robust, but inevitably a few errors may still be present, so please consult the authors if problems are encountered.
Herfotografie van landschappen : landschapsfoto's van de 'Collectie de Boer' als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ontwikkelingen in het landschap in de periode 1976-2008
Kruit, J. ; Veer, P.M. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 129) - 93
landschap - registratie - registreren - foto's - verandering - historische verslagen - nederland - historische geografie - landschapselementen - landscape - registration - recording - photographs - change - historical records - netherlands - historical geography - landscape elements
De fotocollectie die Dirk Sijmons bij zijn vertrek van de Academie van Bouwkunst in beheer heeft gekregen blijkt in de periode 1975-76 door Hubert de Boer te zijn gemaakt in opdracht van de directie van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. De directie vroeg Hubert de Boer destijds bij zijn afscheid als docent (1974/1975) wat hij miste. Het antwoord was een beeldbank van beelden van het Nederlandse landschap voor onderwijsdoeleinden. Dit vormde de aanleiding voor een betaalde opdracht aan een nu niet meer aan de Academie gebonden Hubert de Boer om een dergelijke collectie aan te leggen. Om de locaties van de beelden te bepalen, heeft Hubert de Boer zich in grote lijnen laten leiden door de geomorfologische landschapsindeling volgens Bijhouwer in 'Het Nederlandse Landschap' (Bijhouwer,1977). Het merendeel van de foto's is vanaf de openbare weg genomen. De verzameling beslaat zo’n 1000 (grootbeeld) diaframes van 5,8 bij 5,8 cm. Daar zitten naast landschapsfoto’s en luchtfoto’s ook foto’s van kaartbeelden bij. Herfotografie kan veranderingen in het landschap inzichtelijk maken voor een groot publiek en daarmee leiden tot een beter begrip van de impact van ontwikkelingen op de omgeving. Een gerichte samenwerking met de makers van de ‘Canon Nederlandse Landschappen’, het VROM herfotografieproject en andere (regionale) initiatieven bieden kansen voor een grote publieksmanifestatie, zoals in Gent in 2005 het geval is geweest of bijvoorbeeld mogelijk is bij een volgende Triënnale Tuin en Landschap in Apeldoorn.
Energieverbruik in de bloembollensector : Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006
Wildschut, J. - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 15
bloembollen - energie - elektrische energie - energiegebruik - registreren - gegevensanalyse - ornamental bulbs - energy - electrical energy - energy consumption - recording - data analysis
Gedurende de 1ste ronde van de MJA-e zijn van 1995 t/m 2006 jaarlijks bij de 300 tot 450 deelnemende bedrijven o.a. energieverbruikscijfers, en per gewas areaals- en broeiproductiecijfers verzameld. In dit onderzoek zijn deze data dmv. multiple regressie analyse integraal geanalyseerd. Dmv. deze statische techniek zijn op sectorniveau en per gewas de energiecijfers per eenheid (hectare in de teelt en per 1000 stuks in de broei) bepaald. Voor sommige gewassen kon dit op jaarbasis betrouwbaar bepaald worden, voor andere gewassen (minder vaak geteeld of gebroeid) moesten jaren samengevoegd worden om statistisch betrouwbare gegevens op te kunnen leveren. Doel van deze analyse is om voor een aantal bolgewassen gas- en elektraverbruikscijfers per hectare en/of per 1000 stuks afgebroeide bollen af te leiden, die als referentie kunnen dienen als startpunt van de 2de ronde van de MJA-e
REACH en de Bio-based economy : achtergrond en consequenties
Klerk-Engels, B. de; Es, D.S. van - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 898) - 20
milieubeleid - schadelijke stoffen - milieuwetgeving - eu regelingen - registreren - ruwe grondstoffen - biobased economy - environmental policy - noxious substances - environmental legislation - eu regulations - recording - raw materials
Op 1 juni 2007 is de REACH verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen) van kracht geworden. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de veilige productie en het gebruik van stoffen in de Europese Unie verschoven naar het bedrijfsleven. De REACH verordening geldt voor zowel petrochemische als natuurlijke grondstoffen en hun derivaten, zodra deze in meer dan 1 ton/jaar worden geproduceerd of geïmporteerd door 1 producent. De REACH verordening geeft op geen enkele wijze voorrang aan (derivaten van) hernieuwbare grondstoffen, behalve dat 60 natuurlijke grondstoffen zijn vrijgesteld van registratie vanwege hun intrinsieke veilige eigenschappen. De komende jaren zullen, volgens de huidige verwachtingen, meer dan 30.000 stoffen geregistreerd moeten worden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van REACH en het opstellen van bijbehorende wetgeving ligt bij de lidstaten zelf. Het Europees Agentschap (ECHA) zal administreren, voorstellen doen en besluitvorming voorbereiden op Europees niveau over beperkingen en verbod van stoffen. Het is niet direct duidelijk welke kansen REACH biedt voor commerciële activiteiten. Bedrijven zullen dit zelf moeten inventariseren, afhankelijk van hun huidige producten en markt. Wel kan het volgende gezegd worden over mogelijke kansen: Vanaf 1-12 2008 wordt duidelijk welke stoffen geregistreerd gaan worden: voor momenteel gebruikte stoffen die niet geregistreerd gaan worden zoekt de markt wellicht een alternatief. Vanaf 2011 zal de markt vervanging zoeken voor ¿zorgwekkende stoffen¿; De REACH verordening stelt beperkingen aan de toepassing van diverse stoffen in verband met toxiciteit. In de loop van 1009-2010 worden richtlijnen verwacht m.b.t. de beperking van de toepassing van toxische en verdachte stoffen. Dit wordt geprioriteerd op basis van volume, toepassingsgebied (blootstelling) en risico. Toxische stoffen dienen zelfs verboden te worden indien aangetoond kan worden dat er (zowel technisch als economisch) haalbare alternatieven zijn. Investeringen in product-innovatie kunnen hier dus een versnellend effect hebben. Op dit moment kunnen geen concrete verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. kansen voor bepaald type bedrijvigheid in Nederland in verband met het van kracht worden van de REACH verordening. Interviews met Nederlandse bedrijven uitgevoerd binnen dit project geven aan dat die bedrijven die momenteel actief bezig zijn met REACH zich voornamelijk beperken tot hun huidige producten pakket en huidige grondstoffen en leveranciers.
Toetsing van afspraken over coëxistentie van genetisch gemodificeerde (GG) en niet-GG maïsproductie in Nederland : resultaten van metingen aan de mate van vermenging door uitkruising onder praktijkomstandigheden in 2006 en 2007
Wiel, C.C.M. van de; Dolstra, O. ; Groeneveld, R.M.W. ; Kok, E.J. ; Scholtens-Toma, I.M.J. ; Thissen, J.T.N.M. ; Lotz, L.A.P. ; Smulders, M.J.M. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 184) - 24
zea mays - maïs - rassen (planten) - kruisingen - monitoring - registreren - genetische modificatie - transgene planten - proeven - onderzoek - maize - varieties - crosses - recording - genetic engineering - transgenic plants - trials - research
Resultaten van metingen aan de mate van vermenging door uitkruising in een praktijktoets in de jaren 2006 en 2007 tussen transgene en conventionele maïsteelten op isolatieafstand van 25 m
Informatietechnologie in de vollegrondssierteelt
Reuler, Henk van - \ 2007
arable farming - vegetable growing - cropping systems - information systems - recording - information processing - field vegetables
Het gebruik van MLHD in de aardappelteelt
Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Uenk, D. - \ 2007
aardappelen - herbiciden - onkruidbestrijding - herbicidenmengsels - dosering - geïntegreerde bestrijding - meting - registreren - akkerbouw - potatoes - herbicides - weed control - herbicide mixtures - dosage - integrated control - measurement - recording - arable farming
MLHD (Minimale Letale Herbicide Dosering) is ontwikkeld voor rationeel gebruik van herbiciden om goede landbouwpraktijk (GAP) in geïntegreerde landbouw te ondersteunen. Waar mogelijk gebruikt MLHD een meettechniek om de onzekerheid over de herbidenwerking weg te nemen
'Zuivel met zorg' ontwikkelt eigen meetlat welzijn : rijp voor de praktijk
Lesscher, I. - \ 2006
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)22. - ISSN 1871-0948 - p. 14 - 15.
melkveehouderij - melkvee - melk - melkproducten - gegevens verzamelen - registreren - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - milk - milk products - data collection - recording - animal welfare - farm management
De elf Drentse en Friese bedrijven die melk leveren aan de ijsfabriek Ben & Jerry's in Hellendoorn zitten met elkaar in het Zuivel met Zorg-programma (Caring Dairy). Binnen dat programma is een meetlat ontwikkeld waarmee de melkveehouders elkaar coachen in dierenwelzijn
Multifunctionele mini-pc in borstzak
Kingmans, R. - \ 2005
Boerderij/Veehouderij 90 (2005)9. - p. 22 - 23.
rundveehouderij - melkvee - automatisering - prestatieregistratie - registreren - informatiesystemen - computers - informatieopslag - agrarische bedrijfsvoering - cattle husbandry - dairy cattle - automation - performance recording - recording - information systems - information storage - farm management
Melkveehouder heeft een palmtop waarmee alle ingetypte waarnemingen in een keer in de computer worden opgeslagen. Dat spaart tijd en levert betrouwbare data
Optimaal inseminatiemoment: hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
Roelofs, J.B. ; Soede, N.M. - \ 2005
Veeteelt 22 (2005)20. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - oestrus - leeftijd bij eerste inseminatie - kunstmatige inseminatie - afkalfpercentage - seksueel gedrag - meting - registreren - onderzoek - dairy farming - dairy cows - age at first insemination - artificial insemination - calving rate - sexual behaviour - measurement - recording - research
Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden. In de praktijk is het tijdstip van de eisprong niet bekend en daarom gaat men af op de staande tocht om het inseminatietijdstip te bepalen. Maar uit een promotieonderzoek aan Wageningen UR, naar de relatie tussen een aantal tochtkenmerken en het moment van de eisprong, blijkt dat slechts 58 procent van de tochtige koeien staande tocht toont. Naast het tochtgedrag is ook de activiteit van koeien bestudeerd m.b.v. een stappenteller
Ketenkwaliteit in de hand
Luitjes, H. ; Wien, J.E. ; Vollebregt, H.M. ; Uiterwijk, M. - \ 2004
Agro Informatica 17 (2004)4. - ISSN 0925-4455 - p. 21 - 22.
microcomputers - minicomputers - computers - bedrijfsvoering - registratie - registreren - informatiesystemen - landbouwindustrie - marketing - technische informatie - ketenmanagement - agro-industriële ketens - management - registration - recording - information systems - agribusiness - technical information - supply chain management - agro-industrial chains
Binnen de voedseltechnologie is het van belang te weten hoe goed een keten in staat is de kwaliteit van het versproduct vast te houden. Om inzicht te krijgen in de prestatie van een keten is de 'vers-keten prestatie-index' ontwikkeld, waarvan in het kort wordt uitgelegd hoe deze te gebruiken
2000
Zadoks, J.C. - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)2. - ISSN 0166-6495 - p. 85 - 85.
gegevens verzamelen - inventarisaties - registreren - statistiek - graansoorten - groei - plantenontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - data collection - inventories - recording - statistics - cereals - growth - plant development - scientific research
Ontstaan van internationaal in gebruik zijnde decimale code voor het vastleggen van de groeistadia van granen, in het bijzonder tarwe. Gebaseerd op de schaal van Feekes en geschikt voor computergebruik
Schat uw gasverbruik tijdens winterweer
Ravensbergen, P. ; Benninga, J. ; Vernooy, C.J.M. - \ 2002
Vakblad voor de Bloemisterij 57 (2002)50. - ISSN 0042-2223 - p. 16 - 17.
energiekosten - kassen - aardgas - registreren - meting - stookkosten - contracten - energy expenditure - greenhouses - natural gas - recording - measurement - heating costs - contracts
Dit artikel helpt telers om het gasverbruik per uur van hun kas tijdens koude omstandigheden te schatten. Om de contractcapaciteit te kunnen vaststellen met de leverancier van aardgas heeft men deze gegevens nodig. In een tabel wordt een voorbeeldberekening gegeven
Boerenkaas gaat digitaal
Slaghuis, B. ; Kanis, J. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 8 - 9.
kaasbereiding - kazen - kaaskwaliteit - kwaliteitscontroles - registreren - registratie - verwerking op de boerderij - computer software - agrarische bedrijfsvoering - automatisering - cheesemaking - cheeses - cheese quality - quality controls - recording - registration - on-farm processing - farm management - automation
Het resultaat is nu voor iedereen beschikbaar: een gebruiksvriendelijk programma waarmee boerenkaasbereiders gegevens over de kaasbereiding vast kunnen leggen en overzichtelijk gepresenteerd krijgen.
Verbeter uw resultaten met nieuw computerprogramma SaldoRegistratie Schapen
Nijssen, K. ; Buijs, J. ; Heeres, J. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 13 - 14.
schapen - schapenhouderij - agrarische bedrijfsvoering - rentabiliteit - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - registreren - computer software - automatisering - sheep - sheep farming - farm management - profitability - farm accounting - farm accounts - recording - automation
Het programma is specifiek voor de schapenhouderij ontwikkeld en biedt schapenhouders de mogelijkheid een goed inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Het is hiermee een nuttig hulpmiddel bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten en daarmee het inkomen uit de schapenhouderij.
Praktijktest Leg-Monitor
Lokhorst, C. ; Houwers, H.W.J. ; Visscher, J.W. - \ 2000
Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2000-03) - 39
pluimveehouderij - eierproductie - legresultaten - diergezondheid - monitoring - gegevens verzamelen - registreren - computer software - beslissingsondersteunende systemen - poultry farming - egg production - laying performance - animal health - data collection - recording - decision support systems
Kleine zoogdieren inventariseren: aanpak in grote heterogene gebieden
Haye, M. La; Bergers, P.J.M. - \ 1999
Zoogdier 10 (1999)1. - ISSN 0925-1006 - p. 19 - 24.
kleine zoogdieren - soortendiversiteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - biologische technieken - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - inventarisaties - monitoring - biometrie - statistische analyse - dieren - territorium - habitats - milieu - vegetatie - vegetatietypen - vallen - vangmethoden - veldwerk - observatie - populatiebiologie - overijssel - noordwest-overijssel - small mammals - species diversity - population density - population ecology - biological techniques - measurement - estimation - recording - data collection - inventories - biometry - statistical analysis - animals - territory - environment - vegetation - vegetation types - traps - trapping - field work - observation - population biology
Hoe kan met een zo klein mogelijke vangstinspanning 95% zekerheid worden verkregen over de aan- of afwezigheid van een soort in een gebied. Uitleg over de toepassing van de IBN-methode bij het vaststellen van de soortensamenstelling d.m.v. vallenonderzoek in verschillende vegetatietypes van De Wieden en de Weerribben (VZZ-onderzoek 1997)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.