Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==recreatieactiviteiten
Check title to add to marked list
Colourful green : immigrants’ and non-immigrants’ recreational use of greenspace and their perceptions of nature
Kloek, M.E. - \ 2015
University. Promotor(en): Matthijs Schouten; J.J. Boersema. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462574113 - 194
natuur - recreatieactiviteiten - recreatie - omgevingspsychologie - perceptie - immigranten - nature - recreational activities - recreation - environmental psychology - perception - immigrants
Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Ook bij natuurorganisaties in andere westerse landen, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, leeft het idee dat allochtonen weinig in de natuur komen. Omdat recreatie in de natuur mogelijk het draagvlak voor natuurbeheer vergroot en een positief effect heeft op gezondheid, welzijn en sociale integratie, wordt ‘onder-participatie’ in recreatie in de natuur als zorgelijk gezien. Er zijn echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Ook is weinig bekend over verschillen in recreatief gedrag tussen groepen allochtonen van diverse komaf. In dit proefschrift is onderzocht hoe allochtonen en autochtonen in Nederland recreëren in de groene ruimte en hoe ze denken over natuur
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
Verver, S.W. - \ 2014
IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
Bedrijven InvesteringsZone - Kansen voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied
Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 14-001) - 32
regionale economie - plattelandsomgeving - verblijfsrecreatie - recreatieactiviteiten - ondernemerschap - gemeenten - investering - toegevoegde waarde - regional economics - rural environment - short stay tourism - recreational activities - entrepreneurship - municipalities - investment - value added
Voor de gastvrijheidssector in het buitengebied is de kwaliteit van de toeristisch-recreatieve infrastructuur en bijbehorende marketing belangrijk. Deze vaak gemeenschappelijk gebruikte voorzieningen zijn cruciaal om de beleving van natuur en landschap mogelijk te maken; nu en in de toekomst. Het onderzoek speelt in op de toenemende verantwoordelijkheid die ondernemers voelen voor de kwaliteit van het buitengebied. Die verantwoordelijkheid komt ook tot uitdrukking in investeringen door de ondernemers die op verschillende manieren kunnen worden georganiseerd zoals via gebiedsfondsen, revolverende fondsen enzovoort. Dit onderzoek is gericht op een relatief nieuwe mogelijkheid voor het buitengebied: de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ).
Baseline survey of anthropogenic pressures for the Lac Bay ecosystem, Bonaire
Debrot, A.O. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C092/12) - 71
natuurbescherming - ecosysteembeheer - menselijke invloed - verontreiniging - recreatieactiviteiten - zeereservaten - bonaire - nature conservation - ecosystem management - human impact - pollution - recreational activities - marine protected areas
Lac Bay of Bonaire is a shallow non-estuarine lagoon of about 700 hectares, separated from the open sea by a shallow coral barrier-reef. It possesses the only major concentration of seagrass beds and mangroves of the island. It is a designated Ramsar wetland of international significance, an Birdlife International IBA (Important Bird Area) and also fulfills a critical fish nursery function for the reefs of the island. The bay has consequently been designated as a protected area and is managed by Stinapa-Bonaire. The bay has been losing effective seagrass nursery habitat surface and quality as a consequence of mangrove-driven land acclamation. This in-turn is potentially being exacerbated by human-mediated eutrophication and erosion caused by agricultural and animal husbandry in the wider watershed, as well as other factors. The number of visitors to Bonaire and to Lac has been increasing dramatically over the last decades particularly from cruise ships. Yet little has been done to document and map the various types of human use that occur on and in the vicinity of the bay which might affect the ecological carrying capacity of the bay and the critical roles it plays. In this survey we do preliminary mapping and analysis of the level and distribution of human activity in and around Lac and discuss what possible threats these may entail for the environment of the bay.
Druktebeleving in groengebieden : bepaling, gevolgen en mogelijke mitigrerende maatregelen
Vries, S. de; Boer, T.A. de; Goossen, C.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2312) - 51
openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - bossen - parken - crowding - perceptie - omgevingspsychologie - outdoor recreation - recreational activities - natural areas - forests - parks - perception - environmental psychology
Er is experimenteel onderzoek uitgevoerd hoe de druktebeleving afhankelijk is van de feitelijke bezoekdruk en welke andere factoren daarbij een rol spelen. Naast de feitelijke bezoekdruk zijn het recreatiemotief en het type gebied systematisch gevarieerd. Situaties werden voorgelegd via filmpjes, die door leden van een internetpanel zijn beoordeeld. Naast op de druktebeleving, zijn de filmpjes beoordeeld op de aantrekkelijkheid van de setting voor een wandeling in het groen. Verder zijn vragen gesteld over de druktebeleving in het groen in de eigen omgeving. Tot slot zijn mogelijke beheersmaatregelen om de overlast te beperken geïnventariseerd.
Hoe fietsers de vraag naar natuur meten
Goossen, C.M. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 10 - 10.
recreatie - toerisme - recreatieactiviteiten - vrijetijdsgedrag - openluchtrecreatie - recreation - tourism - recreational activities - leisure behaviour - outdoor recreation
Recreanten en toeristen trekken naar verschillende soorten gebieden. Onderzoekers van Alterra bestuderen het wat, waar en waarom. Zo kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.
Het recreatief gebruik van de Sysselt en de Ginkelse Heide
Beunen, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 31
heidegebieden - natuurgebieden - recreatie - recreatieactiviteiten - veluwe - heathlands - natural areas - recreation - recreational activities
Dit rapport schets het recreatief gebruik van de Sysselt en de Ginkelse Heide. Het onderzoek laat zien dat de Sysselt vooral bezocht wordt door mensen uit de directe omgeving. Veel van hen komen zeer regelmatig in het gebied. De Ginkelse Heide wordt ook bezocht door mensen uit de omgeving, maar ook door bezoekers die van verder weg komen. Het gebied wordt gebruikt voor een hele reeks van recreatie activiteiten.
Het recreatief gebruik van P-Veluwe Poolseweg
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 32
openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - natuurgebieden - veluwe - outdoor recreation - recreational activities - road transport - natural areas
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Poolseweg, gelegen in het Leuvenumse Bos, tussen Elspeet en Harderwijk
Het recreatief gebruik van P-Veluwe Drieseberg
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 34
openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Drieseberg, gelegen in het Speulderbos
Het recreatief gebruik van P-Veluwe Van 't Hoffweg
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 32
openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Van ’t Hoffweg en bij het Kootwijkerzand, gelegen tussen Stroe en Harskamp
Het recreatief gebruik van P-Veluwe Lappendeken
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 29
natuurgebieden - openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - veluwe - natural areas - outdoor recreation - recreational activities - road transport
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. P‐Veluwe Lappendeken is gelegen op een glooiing in het Nationaal Park Veluwezoom. Het bevindt zich tussen Dieren en Rheden. De Posbank met zijn uitzichten en het bezoekerscentrum zijn eenvoudig te bereiken. Op korte afstand bevinden zich diverse kastelen en landgoederen.
Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Nunspeet
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 36
openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op het Veluwetransferium Nunspeet, gelegen naast station Nunspeet
Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Posbank
Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 38
openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - natuurgebieden - veluwe - outdoor recreation - recreational activities - road transport - natural areas
Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op het Veluwetransferium de Posbank.
Recreatiemotieven in het Nationaal Landschap Het Groene Woud
Goossen, C.M. ; Donders, J.L.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2114) - 47
recreatie op het platteland - openluchtrecreatie - recreatiegebieden - recreatieonderzoek - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - nationale landschappen - noord-brabant - nederland - rural recreation - outdoor recreation - amenity and recreation areas - leisure research - recreational activities - natural areas - national landscapes - netherlands
Dit onderzoek is opgezet om een vergelijking te maken met de resultaten van hetzelfde onderzoek dat in Midden-Delfland is gehouden. De resultaten uit het onderzoek in Midden-Delfland worden met deze resultaten in Het Nationaal Landschap Het Groene Woud bevestigd. Daarmee lijken de ontwikkelde smaakmakers ook voor andere gebieden in Nederland toepasbaar te zijn. Het belangrijkste motief in het Groene Woud is Gezelligheid, maar de vraag hiernaar is groter dan het aanbod er van. Er is een verschil in populariteit tussen de afzonderlijke gebieden in Het Groene Woud met betrekking tot de motieven. De methode heeft aangetoond dat het mogelijk is om richting te geven aan een meer vraaggestuurde recreatieplanning.
Recreatieve visserij onder de loep
Graaf, M. de - \ 2010
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 4 (2010)18. - ISSN 1569-7533 - p. 22 - 26.
recreatie - recreatieactiviteiten - vis vangen - visserijbeheer - vangstsamenstelling - visserijbiologie - recreation - recreational activities - fishing - fishery management - catch composition - fishery biology
Hoeveel recreatieve vissers zijn er in Nederland en hoeveel vis vangen deze vissers? Deze op het eerste gezicht simpele vraag is volgens IMARES onderzoeker Martin de Graaf in de praktijk niet eenvoudig te beantwoorden. Vooral het nauwkeurig schatten van het aantal sportvissers en hun vangsten is vaak een lastige opgave.
Het Leesten; een analyse van het recreatief gebruik
Beunen, R. ; Jaarsma, R. - \ 2007
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 9) - ISBN 9789085851660 - 27
natuurtoerisme - recreatieactiviteiten - verkeersgeleiding - natuurgebieden - veluwe - nature tourism - recreational activities - controlled traffic - natural areas
Het Veluwetransferium is gepland in het gebied Caesarea - Het Leesten bij de afrit Hoenderloo van de A1. De planning is om minstens 250 parkeerplaatsen, een bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer, horecavoorzieningen en fietsverhuur te realiseren. Om de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen in kaart te brengen is het noodzakelijk meer inzicht te hebben in het huidige recreatieve gebruik van het gebied. De omvang van recreatief bezoek aan natuurgebieden vertoont grote schommelingen in de tijd; het aantal bezoeken is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het weer
Veterinaire risico's en mogelijkheden voor recreatief medegebruik van een robuuste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Snoep, J.J. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1554) - 100
natuurbescherming - beschermingsgebieden - zoögeografie - groene zones - planning - dierziekten - epidemiologie - recreatieactiviteiten - nederland - natuur - ecologische hoofdstructuur - zuidelijk flevoland - nature conservation - conservation areas - zoogeography - green belts - animal diseases - epidemiology - recreational activities - netherlands - nature - ecological network
Tussen Oostvaardersplassen en het Horsterwold komt een groen-blauwe zone. Deze zone, ook wel OostvaardersWold genoenmd, krijgt zowel een woonfunctie, wordt recreatiegebied en heeft een natuurfunctie. Voor dat laatste is een robuuste verbinding gepland voor o.a. hoefdieren uit de Oostvaardersplassen. Op voorhand moet duidelijkheid bestaan over veterinaire risico's, wanneer heckrunderen, konikpaarden en edelherten gebruik maken van de passage
GPS'en en andere nieuwe vormen van recreatie in de natuur
Boer, T.A. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 87 - 89.
natuurbescherming - recreatie - recreatieactiviteiten - actieve recreatie - lopen - schade - openluchtrecreatie - globale plaatsbepalingssystemen - natuur - ecosysteemdiensten - outdoor recreation - nature conservation - recreation - recreational activities - active recreation - walking - damage - global positioning systems - nature - ecosystem services
Alterra verrichtte een verkennend onderzoek naar een aantal nieuwere recreatievormen: GPS-wandelen, struinen, mountainbiken, paalkamperen, laarzenpaden en speelbossen. Welke voorzieningen zijn nodig, kosten en baten, effecten op de natuur en het draagvlak voor de natuur, etc. De consequenties van GPS-routes en geocaching (schatzoeken m.b.v. GPS) op een rij, en de voornaamste conclusies voor de andere recreatie-activiteiten. Alterra-rapport 745: T.A. de Boer & J.K. van Raffe (2003) Nieuwe recreatievormen in bos, natuur en landschap
Wandelen tijdens de lunch
Hendriksen, I.J.M. ; Middelkoop, M. van; Bervaes, J.C.A.M. - \ 2003
Hoofddorp : TNO (TNO-rapport R0314106/018-44263) - 72
werkuren - lunch - recreatieactiviteiten - openluchtrecreatie - lopen - arbeidsomstandigheden - working hours - recreational activities - outdoor recreation - walking - working conditions
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.