Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==regional specialty products
Check title to add to marked list
Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen
Meeusen-van Onna, Marieke ; Bouwman, Emily ; Immink, Victor ; Sijtsema, Siet - \ 2016
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-089) - ISBN 9789462577688 - 53
voedselconsumptie - fruit - groenten - gezondheidszorginstellingen - eetpatronen - streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - food consumption - vegetables - health maintenance organizations - eating patterns - regional specialty products - organic foods - nutrition and health
Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te
verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst
meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie van groenten en fruit te vergroten, vooral
wanneer er meerdere eetmomenten ontwikkeld worden. Producten uit de streek bieden meerwaarde
vanwege de (verse) smaak en leiden ertoe dat de zorginstellingen goed ingebed raken in de regionale
economie.
Naar 100% regionaal eiwit : kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen
Zanders, R. ; Cormont, A. ; Krimpen, M.M. van; Prins, Udo ; Ridder, A. de; Kessel, Hans van; Hartog, H. den; Krajenbrink, Wim ; Pluimers, Jacomijn ; Haren, Rob ; Gankema, P. - \ 2016
Raad voor Regionaal Veevoer - 18 p.
veevoeder - eiwit - veevoederindustrie - veevoeding - eiwitwaarde - streekgebonden producten - duurzame veehouderij - fodder - protein - feed industry - livestock feeding - protein value - regional specialty products - sustainable animal husbandry
Ongeveer de helft van het eiwitrijke veevoer in Nederland wordt geïmporteerd van buiten Europa. Het overgrote deel van deze grondstoffen bestaat uit soja- en palmproducten. Op Europees niveau zijn we voor 96% van onze sojabehoefte en voor 70% van onze totale eiwitbehoefte afhankelijk van import van buiten Europa. In de teeltgebieden, met name in Zuid-Amerika, leidt de grootschalige teelt van deze gewassen tot grote ecologische en sociale schade; door ontbossing van natuurgebieden en daarmee gepaard gaande CO2- uitstoot en biodiversiteitsverlies, door uitputting van de bodem, vervuiling van drinkwater, bedreiging van de lokale voedselvoorziening en gedwongen landonteigening. Regionale eiwitteelt biedt een enorme kans voor de Nederlandse landbouw door het sluiten van kringlopen en het verminderen van milieuschade en sociaal onrechtvaardige omstandigheden. Om knelpunten en kennisvragen te identificeren die een (snelle) transitie naar het gebruik van meer regionaal eiwitrijk veevoer in de weg staan, richtte Milieudefensie in 2015 de Raad voor Regionaal Veevoer op. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de Raad voor Regionaal Veevoer, inclusief haar aanbevelingen richting overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Een verkenning van het effect van stadslandbouw: de case Almere
Dekking, A.J.G. ; Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) (PPO/PRI 673)
landbouw - stadslandbouw - effecten - omgevingsverrijking - stedelijke gebieden - streekgebonden producten - voedsel - lokale netwerken - hobbyboeren - agriculture - urban agriculture - effects - environmental enrichment - urban areas - regional specialty products - food - local area networks - hobby farmers
Onderzoek in het kader van de PPS ‘Multifunctionele Landbouw’ Wat is de omvang en dynamiek rond stadslandbouw in Nederland, is de betekenis van stadslandbouw nader te duiden? De casus is in Almere uitgevoerd.
Het percentage regionaal eiwit in het Nederlands veevoerrantsoen : update voor 2014
Cormont, A. ; Krimpen, M.M. van - \ 2015
Milieudefensie - 14
voedergewassen - diervoedering - streekgebonden producten - europese unie - eiwitten - nederland - duurzame veehouderij - fodder crops - animal feeding - regional specialty products - european union - proteins - netherlands - sustainable animal husbandry
Milieudefensie heeft Alterra en Livestock Research, beide onderdeel van Wageningen University and Research centre, eerder gevraagd in meer detail het aandeel regionaal eiwit in het totale veevoergebruik in de Nederlandse veehouderij in beeld te brengen voor de jaren 2011 en 2013. Wij hebben destijds daarbij twee aspecten onderscheiden: het percentage regionaal geproduceerd eiwit in (1) het totale Nederlandse veevoer en (2) in het eiwitrijke veevoer met een ruw eiwitgehalte van meer dan 157 g/kg per grondstof. Voor 2014 hebben we het tweede aspect, het aandeel van regionaal geteeld eiwitrijk veevoer in het Nederlandse veevoerrantsoen, opnieuw onderzocht. Hierbij definiëren we ‘regionaal eiwit’ als die ingrediënten die het veevoerrantsoen van eiwit voorzien en die afkomstig zijn van gewassen die geteeld zijn in geografisch Europa.
Nieuwe kansen voor traditionele groenten : Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation (TraFooN)
Kik, Chris - \ 2015
horticulture - vegetables - regional specialty products - old varieties - knowledge transfer - workshops (programs) - eu regulations - marketing - networks
Op zoek naar klanten dichtbij
Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - organic foods - customer relations
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
Beter benutten van eigen gewas maakt import soja overbodig
Sanders, Johan - \ 2014
protein plants - protein foods - protein sources - soyabean oilmeal - soya protein - regional specialty products - grasses - biorefinery - sustainability - imports - european union countries - netherlands - usa - latin america

In de jaren vijftig gold de boer nog als een ‘achterlijke lomperik’, die via speciale streekverbeteringsprogramma’s de twintigste eeuw ingeloodst moest worden. Nu boeren agrarische ondernemers zijn geworden, overheerst de nostalgie naar het landleven in de jaren vijftig.

Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014
Nuijten, H.A.C.P. ; Prins, U. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 25
akkerbouw - graanproducten - streekgebonden producten - biologische landbouw - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - rassenkeuze (gewassen) - teeltsystemen - opbrengst - bakkwaliteit - arable farming - cereal products - regional specialty products - organic farming - extensive farming - farming systems - choice of varieties - cropping systems - outturn - baking quality
Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te verhogen. Die gronden zijn van belang om graangewassen te kunnen telen, o.a. voor stro en veevoer. Op deze natuurakkers kan graan geteeld worden voor de verkoop als regionaal product, o.a. in de vorm van brood en meel.
Seed governance. From seed aid to seed system security in fragile areas
Rietberg, P.I. ; Gevers, H. ; Hospes, O. - \ 2014
The Hague : Cordaid - 45
zaaizaadindustrie - zaadproductie - ontwikkelingssamenwerking - streekgebonden producten - voedselveiligheid - kleine landbouwbedrijven - regelingen - richtlijnen (guidelines) - seed industry - seed production - development cooperation - regional specialty products - food safety - small farms - regulations - guidelines
Intergovernmental agencies and development organizations, including Cordaid, consider interventions directed at seed security of utmost importance to support smallholders recovering from conflict situations and disasters, and to contribute to revitalisation of local agricultural production and food security. There is, however, considerable debate about the most appropriate type and strategic level of intervention to enhance smallholders’ seed security in conflict and post-conflict areas. Given the co-existence of different types of interventions and agencies directed at providing seed security, the governance of seed security has become very relevant, questioning what collaborative arrangements between government, business and civil society can help to effectively address seed insecurity. Donors and development practitioners often prefer certified or improved seed to seed from the informal sector. However, farmers’ evaluation criteria can differ from criteria developed by breeders or those setting seed certification standards, and the agro-ecological conditions under which varieties are selected may differ from those on-farm, thus affecting crop performance.
Meer winst uit vleesverkoop : nieuwe rekentool voor verkoop van vlees van eigen dieren
Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2014
Ekoland 2014 (2014)juni. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
vleeswaren - streekgebonden producten - boerderijwinkels - verse producten - rendement - multifunctionele landbouw - rundveehouderij - rundvlees - nevenactiviteiten - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - meat products - regional specialty products - on-farm sales - fresh products - returns - multifunctional agriculture - cattle husbandry - beef - ancillary enterprises - entrepreneurship - farm management
Streekproducten en boerderijwinkels hebben een grote marktpotentie. Uit eerder onderzoek blijkt dat in boerderijwinkels vooral groenten, fruit, eieren en kaas wordt verkocht. Vlees wordt minder verkocht, laat staan vers vlees. Boeren, tuinders en onderzoekers waren benieuwd hoe de verkoop van die versproducten, zoals dat vlees van eigen dieren zich heeft ontwikkeld. Wat is het rendement, wat gaat goed en wat kan beter?
De verkoop van vlees van eigen dieren
Vijn, M.P. ; Alebeek, F.A.N. van; Voort, M.P.J. van der; Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 611) - 35
multifunctionele landbouw - boerderijwinkels - vleeswaren - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - streekgebonden producten - rundveehouderij - rundvlees - verse producten - nevenactiviteiten - kosten - multifunctional agriculture - on-farm sales - meat products - farm management - entrepreneurship - regional specialty products - cattle husbandry - beef - fresh products - ancillary enterprises - costs
De onderzoeksvraag is hoe bestaande bedrijven het concept ‘verkoop van vlees van eigen dieren’ toepassen, wat de financiële haalbaarheid ervan is, en wat de succes- en faalfactoren en randvoorwaarden zijn. Als afbakening is gekozen voor de verkoop van vlees van eigen runderen. Omdat dit onderzoek gaat over versproducten wordt ingezoomd op de verkoop van vers vlees.
Regionaal georiënteerd groentebedrijf heeft perspectief : Het telen van veel verschillende producten op één bedrijf maakt regionale logistiek eenvoudiger en bedrijfswinst hoger
Vijn, M.P. ; Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. - \ 2014
Ekoland 34 (2014)3. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
streekgebonden producten - regionale voedselketens - logistiek - agrarische bedrijfsvoering - groenteteelt - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - regional specialty products - regional food chains - logistics - farm management - vegetable growing - field vegetables - organic farming
Regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht van ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Maar de logistiek van regionale producten is ingewikkeld doordat producten bij een aantal bedrijven moeten worden opgehaald. Eén bedrijf dat veel verschillende producten teelt maakt de logistiek een stuk makkelijker. Maar kan dat uit voor zo’n bedrijf?
Regionaal voedsel in Arnhem : naar meer regionaal voedsel in Arnhem
Schans, J.W. van der; Klein Gebbink, S.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 303) - ISBN 9789461738745 - 62
voedselvoorziening - regionale voedselketens - beleid inzake voedsel - voedselproductie - gelderland - streekgebonden producten - stedelijke gebieden - food supply - regional food chains - food policy - food production - regional specialty products - urban areas
In dit rapport staat de vraag centraal hoe de voedselvoorziening van Arnhem en omgeving momenteel georganiseerd is en hoe het aandeel regionaal voedsel kan worden vergroot. Wat is het huidige gebruik van regionaal voedsel, hoe kunnen we dat veranderen en waarom eigenlijk?
Perspectief voor een regionaal georiënteerd groentebedrijf: Bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan
Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pub nummer 586 586) - 21
groenteteelt - vollegrondsteelt - rotaties - duurzame landbouw - streekgebonden producten - afzetorganisaties - vollegrondsgroenten - vegetable growing - outdoor cropping - rotations - sustainable agriculture - regional specialty products - marketing boards - field vegetables
Regionaal voedsel staat momenteel volop in de belangstelling. De regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht tegenover ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Veel gebruikte argumenten voor een meer regionaal georiënteerd voedselsysteem zijn herkenbaarheid (herkenbaar vs. anoniem product) en duurzaamheid (veel vs. weinig voedselkilometers). Het tweede argument, de duurzaamheid, richt zich vooral op de afstand van boer naar bord. Deze afstand –boer naar bord- zou bij regionale producten kleiner zijn en daarmee zou vanzelfsprekend de impact (bijv. in energie verbruik of Carbon Foot Print) ook wel kleiner zijn. Een aantal studies (o.a. Sukkel et al, 2010) laten zien dat een regionaal georiënteerd voedselsysteem niet per definitie leidt tot een betere duurzaamheid in termen van lager energieverbruik of Carbon Foot Print. De studies laten zien dat de sleutel tot verdere verduurzaming van regionale voedselsystemen ligt in de logistiek/distributie van boer naar bord en in het aantal ketenschakels
Rapport voedselveiligheid streekproducten
Asselt, E.D. van; Spiegel, M. van der - \ 2013
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 30
voedselveiligheid - streekgebonden producten - voedselhygiëne - voedselketens - richtlijnen (directives) - vleeshygiëne - food safety - regional specialty products - food hygiene - food chains - directives - meat hygiene
In dit project is een Hygiënecode voor Streekproducten ontwikkeld die specifiek is voor de betreffende producent en gebaseerd is op bestaande hygiënecodes in de groente- en fruitketen, de zuivelketen, en de vleesketen.
Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - organic foods - trends
De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
Factsheets. Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap
Vijn, M.P. ; Vrolijk, M. ; Zaalmink, W. ; Herten, C. van; Koulil, M. van; Meester, H. ; Raaij, C. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV
multifunctionele landbouw - kinderverzorging - plattelandstoerisme - agrarisch natuurbeheer - boerderijeducatie - boerderijwinkels - streekgebonden producten - zorgboerderijen - professionaliteit - ondernemerschap - projecten - multifunctional agriculture - child care - rural tourism - agri-environment schemes - farm education - on-farm sales - regional specialty products - social care farms - professionalism - entrepreneurship - projects
Zo’n 400 ondernemers werkten in 2012 en 2013 aan een krachtige koers voor hun eigen bedrijf en de sector binnen het project 'Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap'. Verdeeld over 20 netwerken zorgden deze ondernemers voor ontwikkeling en professionalisering op individueel en sectoraal niveau. Elk netwerk stelde hierbij eigen doelen waardoor een brede variatie aan onderwerpen aan de orde is gekomen binnen de sectoren zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang of boerderijwinkels/afzet streekproducten. De netwerkbegeleiders hebben de ontwikkeling met de deelnemers doorlopen vanuit eigen expertise en door externen in te zetten. De gedrevenheid van de deelnemers, begeleiders en het projectteam resulteren in aansprekende resultaten. Dit boekje presenteert per netwerk een factsheet met de leerpunten en resultaten. Iets waar we met elkaar als sector trots op mogen zijn.
Streekproducten: Kans of bedreiging voor de biologische sector?
Vijn, M.P. - \ 2013
Ekoland 33 (2013)10. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - biologische landbouw - voedselproductie - biologische productie - regionale voedselketens - consumentenvoorkeuren - regional specialty products - organic foods - organic farming - food production - biological production - regional food chains - consumer preferences
De belangstelling voor in de regio geproduceerd voedsel neemt toe. In Engeland heeft dit geleid tot een daling van het aandeel biologische producten, die overigens vaak uit het buitenland afkomstig zijn. Hoe zit dat in Nederland?
Regio producten, Usp of Utopie?
Scheer, F.P. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1359) - ISBN 9789461734839 - 28
logistiek - regionale voedselketens - streekgebonden producten - ketenmanagement - marketingkanalen - kostenbeheersing - agrodistributie - logistics - regional food chains - regional specialty products - supply chain management - marketing channels - cost control - agro distribution
Hoe kan de logistiek rondom de vele initiatieven om streekproducten bij de consument te krijgen slimmer worden georganiseerd? Lastig, blijkt uit de discussie tijdens de bijeenkomst over Agrologistiek georganiseerd door het platform Agrologistiek bij Connekt in Delft. Toch lijken de oplossingen dichterbij te zijn dan iedereen denkt.
Zijn streekproducten een kans of een bedreiging voor de biologische sector?
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Monteny, A. ; Visser, A.J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 559) - 32
voedselproductie - regionale voedselketens - streekgebonden producten - biologische landbouw - biologische productie - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - food production - regional food chains - regional specialty products - organic farming - biological production - consumer preferences - organic foods
Er is steeds meer belangstelling voor voedsel geproduceerd in de regio. De ontwikkeling naar en de belangstelling van consumenten voor streekproducten zou wel eens een bedreiging voor de markt van biologische producten kunnen zijn. In Engeland waar de belangstelling voor regionaal geproduceerd voedsel toeneemt zien we bijvoorbeeld een daling van het aandeel biologische producten die vaak uit het buitenland afkomstig zijn. Hier lijkt streek biologisch te verdringen. Er zijn echter ook kansen. De verkoop van zowel biologische- als streekproducten groeit nog steeds onverminderd door. Beiden productsoorten trekken andere consumenten aan. Een deel van de consumenten is gevoeliger voor biologisch dan voor streek. En een deel van de consumenten gaat er al vanuit dat streekproducten ook biologisch zijn. Zou het heldere concept van biologisch (voor een deel van de consumenten) een versterking van streekproducten kunnen betekenen? Om antwoord te vinden op deze vragen is er literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met stakeholders zowel uit de biologische- als streekproductensector. Vervolgens is in een bijeenkomst een SWOT-analyse gemaakt van de combinatie biologisch én streek/regio. Hier zijn tevens een aantal stellingen bediscussieerd.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.