Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==regressie
Check title to add to marked list
Van Homo Ludens naar Homo Turisticus: regressie of stap in de menselijke evolutie?
Lengkeek, J. - \ 2009
Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 7 - 19.
toerisme - recreatie - spel - ontwikkeling van toerisme - toeristen - evolutie - regressie - toeristisch onderzoek - sociaal darwinisme - openbare redes - tourism - recreation - play - tourism development - tourists - evolution - regression - tourism research - social darwinism - public speeches
In zijn afscheidsrede wilde hoogleraar Jaap Lengkeek (Wageningen Universiteit) terugblikken op een idee, een begrip, dat op zijn eigen werk de afgelopen jaren invloed heeft gehad. Het begrip dat hij hiervoor koos is 'Homo Ludens', de spelende mens, dat door de bekende historicus Johan Huizinga in 1938 werd uitgewerkt in zijn wereldberoemd geworden boek met gelijkluidende titel. Lengkeek begint zijn rede met hetgeen Huizinga hem leerde voor zijn toeristisch onderzoek. Daarna plaatst hij zijn spelbegrip in de context van Darwin en de evolutietheorie. Tot slot vraagt Lengkeek zich af of het spel zich in het toerisme ontwikkelt, evolutie dus, of in tegendeel, dat we te maken hebben met toerisme als een vorm van regressie, terugval naar een eerder, primitiever stadium. Huizinga meende al dat het hedendaagse spel ontaardde. En inmiddels zijn er meer cultuursceptici opgestaan, die aan verschillende vormen van spelgedrag, en juist het toerisme, graag een terugval van de cultuur verbinden. Lengkeek wil deze zwartkijkers van repliek dienen
Opfriscursus statistiek
Cotteleer, G. ; Gardebroek, C. ; Vrolijk, H.C.J. ; Dol, W. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 8, Modellen en data ) - ISBN 9052428301 - 149
statistiek - gegevens verzamelen - testen - bemonsteren - regressie - modellen - multivariate analyse - bijscholingscursussen - statistics - data collection - testing - sampling - regression - models - multivariate analysis - refresher courses
Global optimization problems in optimal design of experiments in regression models
Boer, E.P.J. ; Hendrix, E.M.T. - \ 1999
Wageningen : Wageningen University - 15
wiskunde - experimenten - ontwerp - regressie - mathematics - experiments - design - regression
Vegetation succession and herbivory in a salt marsh: changes induced by sea level rise and silt deposition along an elevational gradient.
Olff, H. ; Leeuw, J. de; Bakker, J.P. ; Platerink, R.J. ; Wijnen, H.J. van; Munck, W. de - \ 1997
Journal of Ecology 85 (1997). - ISSN 0022-0477 - p. 799 - 814.
synecologie - zoutmoerassen - vegetatie - regressie - transgressie - zeespiegelschommelingen - friesland - synecology - salt marshes - vegetation - regression - transgression - sea level fluctuations
The impact of sea level rise on the Dutch coastal ecosystems
Brouns, J.J.W.M. - \ 1988
Texel : NIOZ [etc.] (NIOZ-rapport 1988-8) - 102
stranden - biocenose - kusten - ecosystemen - opwarming van de aarde - broeikaseffect - hydrobiologie - nederland - regressie - transgressie - aquatische ecosystemen - zeeniveau - zeespiegelschommelingen - oevers - beaches - biocoenosis - coasts - ecosystems - global warming - greenhouse effect - hydrobiology - netherlands - regression - transgression - aquatic ecosystems - sea level - sea level fluctuations - shores
Verzilting en land - en tuinbouw in Nederland
Couwenhoven, T. - \ 1969
Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 92) - 11
water - zoutgehalte - grondwater - hydrologie - bodem - natrium - verbetering - verzilting - nederland - regressie - transgressie - geohydrologie - hydrogeologie - zeespiegelschommelingen - salinity - groundwater - hydrology - soil - sodium - improvement - salinization - netherlands - regression - transgression - geohydrology - hydrogeology - sea level fluctuations
Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse kustgebied
Bennema, J. - \ 1954
University. Promotor(en): C.H. Edelman. - Wageningen : Veenman - 86
bodemvorming - stratigrafische geologie - geschiedenis - geologie - regressie - transgressie - mariene gebieden - zout water - nederland - tijdschalen - zeespiegelschommelingen - soil formation - stratigraphy - history - geology - regression - transgression - marine areas - saline water - netherlands - time scales - sea level fluctuations
Since 1945, detailed soil surveys were made in the maritime districts of the Netherlands. They increased knowledge of marine deposits, not only for pedologists, but also for geomorphologists. The author combined these data with new palynological and archaeological studies to construct a new time-depth diagram for the relative rise in sea-level during the last 7500 years. The curve was constructed from a number of selected points. At each point the mean sealevel during sedimentation was carefully reconstructed from sedimentation facies and by comparison with recent conditions of sedimentation. With archaeological and palynological data the ages were determined precisely. With the new 14C method of estimating age only slight correction was necessary.
The author considered the curve to be the result of at least two movements: the absolute rise in sea-level believed to be a logarithmic curve and the tectonic subsidence being a continuous movement of about 2.5 cm per century. The selected points were As free as possible from subsidence through soil compaction of peat and soft clay layers; otherwise this factor was calculated.

The curve was constructed as a flowing line without undulations indicating a consistent slowly dwindling transgression without minor eustatic fluctuations. The regressive and transgressive phases of marine activity on the Dutch coast were believed to have a periodicity of 525 years and were climatically conditioned, for example by increase in storminess and not by minor eustatic changes in sea-level.

It was concluded that up to about 2050 the transgressive phase with severe storminess and a slight rise in sea-level will persist.
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: Overzicht van inundatie-onderzoek in Nederland tot 1944
Rowaan, P.A. - \ 1951
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 57.3) - 36
alkaligronden - landverbetering - nederland - regressie - overstroomde gronden - zeewater - flooded land - sea water - alkaline soils - land improvement - netherlands - regression
Inventarisatie van overstromingen beginnend bij de periode 1800-1916. Uitgebreidere aandacht voor de periode in 1939 en 1940. Daanraanst aandacht voor geïnundeerd grasland.
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft: De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden tijdens en na de inundatie
Bakker, D. - \ 1950
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 56.17) - 36
oogstschade - nederland - regressie - bodemverontreiniging - bodemzoutgehalte - bodemgiftigheid - overstroomde gronden - vegetatie - zeeuwse eilanden - flooded land - vegetation - crop damage - netherlands - regression - soil pollution - soil salinity - soil toxicity
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.