Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 114

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==relaties tussen stad en platteland
Check title to add to marked list
Green vegetable supply in Dar es Salaam
Wegerif, M.C.A. - \ 2015
Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 65 - 67.
farmers - farmers' income - livelihoods - urban agriculture - food supply - vegetables - rural urban relations - tanzania - peasant farming - boeren - inkomen van landbouwers - middelen van bestaan - stadslandbouw - voedselvoorziening - groenten - relaties tussen stad en platteland - landbouw bedrijven in het klein
This article constructs a picture of green vegetable growing and supply in Dar es Salaam by looking at the lives and work of a small trader and an urban farmer. It reveals the importance of a range of distribution and trade networks and the integration of a wider city region, alongside urban and periurban production, for the large-scale supply of these vegetables to urban eaters. The livelihood benefit for the many actors involved is clear as are some of the threats emerging as the city changes.
Feeding the city
Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR
stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
De psychologie van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer
Dijk, W.F.A. van - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 31.
agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - psychologie - stimulansen - houding van boeren - burgers - relaties tussen stad en platteland - agri-environment schemes - landscape management - farmers - psychology - incentives - farmers' attitudes - citizens - rural urban relations
Om boeren te motiveren voor agrarisch natuurbeheer of vrijwillige (ongesubsidieerde) maatregelen zijn er naast een financiële vergoeding alternatieve sturingsmogelijkheden. Uit mijn onderzoek aan Wageningen Universiteit blijkt dat sturing op maat nodig is voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Meer zicht op de psychologie van boeren voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - multifunctional agriculture
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
Kistenkas, F.H. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
Visie op de Multifunctionele Landbouw 2025 - Platform Multifunctionele Landbouw
Jong, D. de - \ 2014
Platform Multifunctionele Landboouw
multifunctionele landbouw - ondernemerschap - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - toekomst - samenwerking - boerderijeducatie - zorgboerderijen - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - future - cooperation - farm education - social care farms - farm tourism
In deze video een visie op de multifunctionele landbouw in 2025. Hoe ziet de sector er dan uit? Hoe groot is de sector? Wat voor type ondernemers zijn er actief in de sector? En hoe is hij verbonden met de maatschappij?
Betekenis van de Multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw
Vrolijk, M. ; Stormink, H. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 756) - 43
multifunctionele landbouw - landbouw bedrijven - landbouwontwikkeling - public relations - relaties tussen stad en platteland - waarden - multifunctional agriculture - farming - agricultural development - rural urban relations - values
Via interviews met multifunctionele en gangbare ondernemers, met bestuurders van LTO of betrokken bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw, met enkele adviseurs en via een twitterchat, is verkend welke betekenis de multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw heeft. Deze betekenis zit volgens de geïnterviewden in het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties, in directe contacten met klanten/eindgebruikers en daarmee met de markt, in het versterken van het imago van de landbouw en het platteland en in de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw in samenspraak met de omgeving. Om deze betekenis vol te kunnen houden en te versterken is het gewenst dat de multifunctionele bedrijven een volwaardige agrarische tak behouden en dat de ondernemers voor wat betreft hun multifunctionele activiteiten nog meer met kengetallen en benchmarks gaan werken.
Reuring rond stadslandbouw. routekaart naar stadslandbouw in Netwerkstad Twente
Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2013
Eelerwoude - 33
stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - landschap - landgebruik - regionale ontwikkeling - twente - urban agriculture - rural urban relations - landscape - land use - regional development
Stadslandbouw heeft netwerkstad Twente in potentie veel te bieden, zoals een flexibel gebruik van bouwgrond, behoud van een aantrekkelijk landschap in en om de stad, nieuwe markten voor ondernemers in en om de stad, lokale werkgelegenheid, vers en gezond eten om de hoek en noaberschap in de stad. In deze brochure laten we zien waar de kansen voor stadslandbouw liggen. Het blijft niet alleen bij een schets van de kansen. Kansen zijn er om benut te worden. Samen met netwerkstad Twente willen we deze kansen benutten. Kortom dit document is een routekaart naar stadslandbouw in netwerkstad Twente!
Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. ; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Jansma, J.E. - \ 2013
multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
MKBA stadslandbouw: de maatschappelijke baten van (particuliere) initiatieven in stad en ommeland
Vijn, M.P. - \ 2013
PPO AGV
stadslandbouw - duurzame ontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - kosten-batenanalyse - gebiedsontwikkeling - urban agriculture - sustainable development - rural urban relations - cost benefit analysis - area development
Stadslandbouw staat in toenemende mate in de belangstelling als een veelbelovende bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Om na te gaan hoeveel stadslandbouw kan bijdragen aan deze duurzame ontwikkeling zijn de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van stadslandbouw becijferd in de cases gebiedsontwikkeling De Nieuwe Warande bij Tilburg en de Voedseltuin in Rotterdam.
Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe
Nilsson, K. ; Pauleit, S. ; Bell, S. ; Aalbers, C.B.E.M. ; Sick Nielsen, T.A. - \ 2013
Berlin Heidelberg : Springer Verlag - ISBN 9783642305290 - 453
duurzaam bodemgebruik - landgebruiksplanning - dynamiek van het ruimtegebruik - relaties tussen stad en platteland - stadsrandgebieden - urbanisatie - regionale planning - gebiedsgericht beleid - landschapsbescherming - europa - sustainable land use - land use planning - land use dynamics - rural urban relations - urban hinterland - urbanization - regional planning - integrated spatial planning policy - landscape conservation - europe
Presently, peri-urbanisation is one of the most pervasive processes of land use change in Europe with strong impacts on both the environment and quality of life. It is a matter of great urgency to determine strategies and tools in support of sustainable development. The book synthesizes the results of PLUREL, a large European Commission funded research project (2007-2010). Tools and strategies of PLUREL address main challenges of managing land use in peri-urban areas. These results are presented and illustrated by means of 7 case studies which are at the core of the book. This volume presents a novel, future oriented approach to the planning and management of peri-urban areas with a main focus on scenarios and sustainability impact analysis. The research is unique in that it focuses on the future by linking quantitative scenario modeling and sustainability impact analysis with qualitative and in-depth analysis of regional strategies, as well as including a study at European level with case study work also involving a Chinese case study.
Twee werelden verbonden in Almere: stad en landbouw
Jansma, J.E. ; Veen, E.J. - \ 2013
Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 15 - 18.
stadslandbouw - stadsontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - relaties tussen stad en platteland - zuidelijk flevoland - stakeholders - regionale ontwikkeling - urban agriculture - urban development - sustainability - rural urban relations - regional development
Geïnspireerd door het project Agromere nemen de stad Almere en zijn regionale partners stadslandbouw als uitgangspunt voor het toekomstige Almere Oosterwold. Stadslandbouw sluit aan bij de verloren identiteit van de stad: The Garden City van Ebenezer Howard. Een analyse van hoe Agromere tot dit succes heeft geleid.
Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad
Veen, E.J. ; Breman, B.C. ; Jansma, J.E. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR (Stadslandbouw ) - 43
stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - groene gevels - cradle to cradle - innovaties - gemeenten - urban agriculture - rural urban relations - regional food chains - green walls - innovations - municipalities
Stadslandbouw en groen in de stad staan onder grote maatschappelijke belangstelling. Stadslandbouw en groen worden niet meer gezien als exclusief voor het platteland. De stad wil om verschillende redenen ook een rol krijgen. Het borrelt aan ideeën en initiatieven. Zoals vaak gebruikelijk bij een nieuwe ontwikkeling, is er nog weinig coherentie, de beweging is nog fragiel. Dit brengt overheden, lokaal en landelijk in beweging. Hoe moeten we omgaan met stadslandbouw? Waar kunnen we het verder faciliteren? Wat moeten wij regelen? Is datgene wat we al doen voldoende?
The contribution of town functions to the development of rural areas: empirical analyses for Ethiopia
Tadesse Woeldesenbet, T. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731883 - 211
relaties tussen stad en platteland - steden - nutfunctie - invloeden - gezinsinkomen - inkomen - werkgelegenheid - huishoudens - landbouwhuishoudens - gewassen - bemesting - agrarische handel - overheidsdiensten - wegtransport - telefoons - elektriciteit - drinkwater - ontwikkeling - economische ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - platteland - ethiopië - rural urban relations - towns - utility functions - influences - household income - income - employment - households - agricultural households - crops - fertilizer application - agricultural trade - public services - road transport - telephones - electricity - drinking water - development - economic development - rural development - rural areas - ethiopia
Rural areas in many developing countries often lack infrastructure and institutions. However, rural towns and towns possess some of the major services that rural and town households can use to advance their economic activities. The study of the contribution that towns and their functions make to different economic activities is still in development. The thesis sought to add to the literature by conceptually discussing the role of town functions and empirically examining the influence on income, employment opportunities, rural household crop marketing and fertilizer application. For these purposes, data from households in four major regional states of Ethiopia are used. Results show that shorter distances to roads, transport services and telephone centers, and connection to electricity and tap water are likely to increase income and non-farm wage employment. We find also that proximity to roads and markets and strong network connections are associated with improved input-output exchange among rural households
Stedennetwerk zet stadslandbouw op de kaart
Jansma, J.E. - \ 2012
Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 24 - 25.
stadslandbouw - regionaal beleid - gemeenten - relaties tussen stad en platteland - stadsontwikkeling - urban agriculture - regional policy - municipalities - rural urban relations - urban development
Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, maar kent nog weinig politieke en bestuurlijke steun. Hoe kan dat anders?, vragen vijftien gemeenteambtenaren, verenigd in het Stedennetwerk Stadslandbouw, zich af. Een reportage bij een van de bijeenkomsten van het netwerk in Groningen.
De re rustica urbana. Tandem fit surculus arbor, of hoe een hype perspectief kan krijgen
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2011
PPO AGV
stadslandbouw - regionaal beleid - gemeenten - relaties tussen stad en platteland - stadsontwikkeling - regionale voedselketens - urban agriculture - regional policy - municipalities - rural urban relations - urban development - regional food chains
Deze agenda stadslandbouw is het product van het stedennetwerk stadslandbouw. Doel van het netwerk is stadslandbouw in Nederland op de kaart te zetten. Om dit te bereiken worden kansen en potenties, vragen en belemmeringen van stedelijke voedselproductie in kaart gebracht en met anderen gedeeld. In 2010 heeft het netwerk van stedelijke professionals tijdens drie bijeenkomsten aan deze agenda gewerkt. De agenda bundelt de vragen rondom, de belemmeringen voor en de potenties van stadslandbouw. Doordat deze agenda over stadslandbouw gaat – zoals de titel duidelijk wil maken – en aangeeft wat er moet gebeuren om stadslandbouw van hype tot perspectief te maken, legt zij het fundament onder stadslandbouw in Nederland.
Welke verbinding past bij mijn bedrijf?
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)3. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
agrarische bedrijfsvoering - houding van boeren - houding van consumenten - relaties tussen stad en platteland - samenwerking - nevenactiviteiten - sociale interactie - multifunctionele landbouw - farm management - farmers' attitudes - consumer attitudes - rural urban relations - cooperation - ancillary enterprises - social interaction - multifunctional agriculture
Er zijn steeds meer biologische boeren die verbindingen aangaan met burgers. Waarom kiezen zij ervoor burgers te betrekken bij hun, vaak multifunctionele, bedrijf? En hoe doe je dat eigenlijk : verbinding leggen? Een verkennend onderzoek.
De Groene Trekker: wensen van burgers voor de multifunctionele landbouw.
Caron-Flinterman, J.F. ; Alebeek, F.A.N. van; Jong, D. de; Eijk, O.N.M. van; Ferwerda, R.T. ; Bremmer, B. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 415) - 34
relaties tussen stad en platteland - multifunctionele landbouw - doelgroepen - houding van consumenten - consumentenvoorkeuren - behoeftenbepaling - ondernemerschap - nevenactiviteiten - minderheden - etnische groepen - rural urban relations - multifunctional agriculture - target groups - consumer attitudes - consumer preferences - needs assessment - entrepreneurship - ancillary enterprises - minorities - ethnic groups
Dit rapport beschrijft de behoeften en wensen van burgers ten aanzien van de (multifunctionele) landbouw. Zowel een paar bestaande doelgroepen als twee potentieel kansrijke nieuwe doelgroepen voor de multifunctionele landbouw zijn benaderd.
Het voedsellandschap van de Zuidvleugel
Schans, J.W. van der; Heijer, I. den; Krieger, J. de - \ 2010
Provincie Zuid-Holland, WUR LEI, JK Ontwerp & Onderzoek (& Eetbaar Rotterdam) - 38
stadslandbouw - stedelijke gebieden - regionale voedselketens - voedselproductie - relaties tussen stad en platteland - rijnmondgebied - urban agriculture - urban areas - regional food chains - food production - rural urban relations
Dit boekje is een inventarisatie van bedrijven en initiatieven in en rond het stedelijke gebied die zich richten op voedselproductie voor voornamelijk de lokale markt.
De vraag van de stad; Analyse en Aanbevelingen
Bakker, T. - \ 2010
Den Haag :
relaties tussen stad en platteland - stedelijke samenleving - landbouw in voorsteden - stadslandbouw - voedselproductie - regionale voedselketens - innovaties - randstad - rural urban relations - urban society - suburban agriculture - urban agriculture - food production - regional food chains - innovations
Het onderzoek van het LEI Wageningen UR richt zich op de marktpotentie van producten en diensten uit het groengebied voor het metropolitane gebied: “de vraag van de stad”, met als casusgebied Hof van Delfland.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.