Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 51

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==renewable energy
Check title to add to marked list
Dossier Circulaire & Biobased Economy
Wubben, E.F.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
biobased economy - bioenergy - biomass - renewable energy - biobased materials - biobased chemistry - clothing - bioplastics - fibres
The dossier Circular & Biobased Economy provides a great view on sustainable innovations that have WUR Inside. The chosen topics are as diverse as bioplastics for restoring ecosystems till promoting circular fashion. You can run these six knowledge clips in both English and Dutch, as so is the leading information. Finally, all related WUR-publications are only one click away.
Omgevingswet zet energietransistie op achterstand
Kistenkas, F.H. ; Heide, C.M. van der - \ 2018
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals (2018)7. - p. 14 - 15.
biobased economy - climate - renewable energy - sustainability - energy policy
‘We’ve still got a way to go’
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin - \ 2018
recycling - biobased economy - polymers - residual streams - organic wastes - biofuels - bioenergy - renewable energy
Biobased performance materials in a circular economy
Bolck, Christiaan - \ 2018
biobased economy - biobased materials - biomass - renewable energy
De toekomst van hout in de biobased economy
Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - lignin - fibres
De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal
Overbeek, M.M.M. ; Smeets, E.M.W. ; Verhoog, A.D. - \ 2017
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 109) - 37
biomassa - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - recycling - chemie op basis van biologische grondstoffen - biomass - biobased materials - renewable energy - sustainability - biofuels - biobased chemistry
This preliminary study investigates the amount of biomass that would be needed in the Netherlands to replace the fossil raw materials used in the manufacture of plastics and how this transition to biobased plastics can be achieved. It is based on desk research and calculations of the area of agricultural land that would be needed to produce sufficient biobased material to meet Dutch demand for biobased plastics. In addition, interviews were held with experts on the institutional obstacles to such a transition. Far too little agricultural land is available in the Netherlands to produce the required amount of biomass needed to replace fossil plastics. Research with the aim of increasing the contribution made by biobased materials to the circular economy should focus on assessing the options for producing sustainable raw materials and on a comprehensive assessment of the sustainable use of biomass in various applications.
Samenhang van beleid versterkt
Marinissen, R. ; Linderhof, V. ; Witmer, M. ; Munaretto, S. - \ 2017
Milieu 23 (2017)7. - ISSN 0920-2234 - p. 16 - 18.
vervangbare hulpbronnen - hernieuwbare energie - grondstoffenindustrie - kringlopen - economie - renewable resources - renewable energy - input industries - cycling - economics
De thema’s water, energie, klimaatverandering, landgebruik en voedsel kennen vele raakvlakken. Een goede ontwikkeling in het ene thema kan meerwaarde opleveren voor het andere, maar ook een negatief effect hebben. Samenhangend beleid kan minnen voorkomen en plussen juist stimuleren. Dit geldt zeker voor een alles omvattend onderwerp als het realiseren van een koolstofarme economie.
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University and Research - 7
duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biofuels - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
Biodigestion at the Neighbourhood Level : from community participation to waste separation
Hiemstra, J. ; Lie, R. ; Rietveld, M. - \ 2017
Urban Agriculture Magazine (2017)32. - ISSN 1571-6244 - p. 49 - 51.
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - reststromen - projecten - co-vergisting - digestaat - hernieuwbare energie - energiebronnen - organisch afval - recycling - bioenergy - biofuels - residual streams - projects - co-fermentation - digestate - renewable energy - energy sources - organic wastes
Urban Agriculture magazine • number 32 • September 2017 49 www.ruaf.org High energy bills and litter on the streets caused a group of residents of the Wildeman neighbourhood in the district of Osdorp in Amsterdam to act. Expecting no solution from the municipality, they decided to take care of it themselves and tackled these two problems with one solution: using the technology of biodigestion to produce energy from municipal food waste - a perfect example of the urban food-waste-energy nexus.
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld?
Giezen, M. ; Brouwer, Stijn ; Roest, Kees ; Vliet, B.J.M. van - \ 2017
H2O online (2017). - 6 p.
energie - water - hernieuwbare energie - systemen - economie - energy - renewable energy - systems - economics
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de energiesector als voorbeeld wanneer het gaat om de introductie van nieuwe decentrale technieken. Vanuit zowel een technologisch, economisch, sociaal-cultureel als een institutioneel perspectief brengen de auteurs de contextuele systeemveranderingen die van invloed kunnen zijn op toepassing van decentrale technieken in kaart. Hiermee worden de overeenkomsten en verschillen tussen energie- en watersectoren helder en ontstaat ruimte voor relativering en nuance.
Klimaat-responsief Spijkerkwartier
Lenzholzer, Sanda - \ 2017
urban climate - climate adaptation - renewable energy
More food, lower footprint : How circular food production contributes to efficiency in the food system
Scholten, M.C.T. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
biobased economy - biobased chemistry - cycling - environment - sustainability - nutrition - biomass - renewable energy - residual streams - agricultural wastes - organic wastes - crop residues - food production - chemie op basis van biologische grondstoffen - kringlopen - milieu - duurzaamheid (sustainability) - voeding - biomassa - hernieuwbare energie - reststromen - agrarische afvalstoffen - organisch afval - oogstresten - voedselproductie
Martin Scholten on circular food production. Ideas about how circular food production can contribute to the sustainable food security.
Methodology for the case studies
Smits, M.J.W. ; Woltjer, G.B. - \ 2017
EU (Circular impacts ) - 19 p.
economics - cycling - projects - renewable energy - recycling - sustainability - durability - politics - policy - environment - economie - kringlopen - projecten - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheid (durability) - politiek - beleid - milieu
This document is about the methodology and selection of the case studies. It is meant as a guideline for the case studies, and together with the other reports in this work package can be a source of inform ation for policy officers, interest groups and researchers evaluating or performing impact assessments of circular economy policies or specific circular economy projects. The methodology was developed to ensure that the case studies focus on the overall im pacts of the circular economy. The frame of the methodology is a s tep - by - step approach, which will be described in section s 3 and 4 of this document. In section 2 we describe the selection of the case studies.
Philosophical explorations on energy transition
Geerts, Robert-Jan - \ 2017
University. Promotor(en): Bart Gremmen; Guido Ruivenkamp, co-promotor(en): Josette Jacobs. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430487 - 172
philosophy - technology - sustainable energy - renewable energy - social change - energy consumption - quality - society - energy - filosofie - technologie - duurzame energie - hernieuwbare energie - sociale verandering - energiegebruik - kwaliteit - samenleving - energie

This dissertation explores energy transition from a philosophical perspective. It puts forward the thesis that energy production and consumption are so intimately intertwined with society that the transition towards a sustainable alternative will involve more than simply implementing novel technologies. Fossil energy sources and a growth-based economy have resulted in very specific energy practices, which will change in the future. Broader reflection is needed to understand how and in which direction such change is acceptable and desirable.

This reflection is initiated by articulating two pertinent problems with current energy practices that have thus far failed to receive appropriate attention in debates on energy transition: 1) the difficulty of dealing with intermittent sources in relation to the idea of cumulative accounting of energy consumption, and 2) the mismatch between expectations of ethical consumer behaviour in energy systems that discourage engagement.

To move forward, instead of assuming that all consumption is equivalent and that more is better, we must develop a better informed and more nuanced idea of 'good' energy practices that actually contribute to our quality of life. One often overlooked aspect of this may be 'embodied engagement', which would suggest that automation of tasks through energy-consuming technologies may be convenient, but also tends to lead to a loss of appreciation for both the task and its result. Some things, like creating a cozy environment around a fireplace, or climbing a mountain, are better partly because they take effort. In such cases, the 'efficiency' of the technology (e.g. the heat-pump, or the automobile) is besides the point - the question is whether it gives us anything of value at all.

Safely combining wind turbines and seaweed farms: research project on multipurpose sea
Castel, Fanny ; Stuiver, Marian - \ 2016
biobased economy - bioenergy - seaweeds - renewable energy - biofuels
Simulating plants: Research on photosynthesis will bear fruit
Klein Lankhorst, Rene ; Aarts, Mark - \ 2016
biobased economy - biofuels - photosynthesis - renewable energy - biomass - bioenergy - plants
Duurzame energie 2050 : verkenning rol van (agrarische) ondernemers in de energietransitie naar 2050
Wijnands, Frank ; Holster, Henri - \ 2016
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR - 33
boeren - plattelandsomgeving - duurzame energie - energie - energievoorraden - hernieuwbare energie - farmers - rural environment - sustainable energy - energy - energy resources - renewable energy
Rural entrepreneurs (farmers) are going to play a major role in the energy transitions towards 2050. In professional dialogues between farmers and pertinent stakeholders it was shown that farmers are already involved in all aspects and are in the right position. The transition needs to be facilitated in local initiatives.
Biogas production and digestate utilisation from agricultural residues : deliverable nº: 6.2.1
Corre, W.J. ; Conijn, J.G. - \ 2016
HYSOL project - 39 p.
renewable energy - anaerobic digestion - biogas - crop residues - agricultural wastes - sustainable energy - electricity supplies - innovations - biobased economy - fermentation - digestate - hernieuwbare energie - anaërobe afbraak - oogstresten - agrarische afvalstoffen - duurzame energie - elektriciteitsvoorzieningen - innovaties - fermentatie - digestaat
The HYSOL project aims at hybridisation of concentrated solar power with a gas turbine in order to guarantee a stable and reliable electricity supply, based on renewable energy. The production of fully renewable electricity in a Hybrid Concentrated Solar Power (HCSP) plant includes the use of renewable gas. In task 6.2 of the HYSOL project research into the possibilities of sustainable biogas production from agricultural residues by anaerobic digestion has been performed. In this report results are described of part of this research focussing on potential biogas production and digestate production and utilisation from animal manure and crop residues.
Planten nabootsen : onderzoek naar fotosynthese gaat vruchten afwerpen
Klein Lankhorst, Rene ; Aarts, Mark ; Amerongen, Herbert van - \ 2016
biobased economy - biobased chemistry - biofuels - photosynthesis - biotechnology - biobased chemicals - energy sources - solar energy - renewable energy - techniques

Planten zijn meesters in het gebruik van zonlicht. Daarmee zetten ze water en kooldioxide om in suikers en zuurstof. Wageningse onderzoekers kunnen dit proces nabootsen en verbeteren. Zo willen ze biobrandstoffen maken en beter groeiende gewassen

Anaerobic digestion of cellulose and hemicellulose in the presence of humic acids
Azman, Samet - \ 2016
University. Promotor(en): Fons Stams; Grietje Zeeman, co-promotor(en): Caroline Plugge. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579613 - 189
humic acids - hydrolysis - anaerobic digestion - cellulose - hemicelluloses - biomass - renewable energy - energy recovery - biogas - fermentation - bioprocess engineering - humuszuren - hydrolyse - anaërobe afbraak - hemicellulosen - biomassa - hernieuwbare energie - energieterugwinning - fermentatie - bioproceskunde

Research on the hydrolysis step of the AD became more important with the increased use of recalcitrant waste products such as manure, sewage sludge and agricultural biomass for biogas production. Hydrolysis is often the rate limiting step of the overall AD. Hydrolysis enhancement is one of the required steps to optimise biogas production. Despite the progress to overcome the limitations of hydrolysis, inhibition of hydrolysis is still poorly researched. Humic acid-like molecules (HA) are one of the inhibitors of the anaerobic hydrolysis and their effect on the overall AD process is generally overlooked.

In this thesis, the HA inhibition on anaerobic digestion of cellulosic material and mitigation strategies, using cation and enzyme addition, to overcome the inhibition were investigated. In addition, the microbial community dynamics during AD in the presence and absence of HA were examined. In this scope, in Chapter 2, we reviewed the literature and pinpointed the urgent need for comprehensive studies on the role of hydrolytic microorganisms and environmental factors that effects their abundance within biogas plants. Consequently, the hydrolysis mechanism and involved hydrolytic enzymes were discussed. The overall discussion showed that a holistic approach, including microbiological and engineering studies should be chosen to disclose the role of hydrolytic microbes within biogas reactors. In Chapter 3 and, Chapter 4 the effect of HA on anaerobic cellulose hydrolysis and methanogenesis, in batch wise incubations is reported, respectively. Our results showed that pulse addition of 5 g L-1 HA caused a 50 % decrease in hydrolysis rate of anaerobic cellulose degradation (Chapter 3). Moreover, VFA accumulation was observed in the presence of HA during the anaerobic cellulose degradation, which indicated the possible inhibition of HA on methanogenesis. Based on the results of Chapter 3, pure cultures of methanogens and a mixed culture were tested to study the vulnerability of methanogenesis to HA inhibition. Hydrogenotrophic methanogenesis in pure cultures was inhibited by more than 75% in the presence of 1 g L-1 HA whereas, acetoclastic methanogenesis by Methanosaeta concilii was only slightly affected by HA up to 3 g L-1. When methanogenic granular sludge was incubated with HA, the specific methanogenic activity tests showed less inhibition, when compared to the pure cultures of methanogens. HA inhibition was also observed during long-term CSTR operation at an HRT of 20 days, 35°C and a mixture of cellulose and xylan as a subtrate (Chapter 6). 8 g L-1 HA inhibited the hydrolysis efficiency of the cellulose and xylan digestion by 40 % and concomitantly reduced the methane yields.

Mitigation of the HA inhibition is required to increase the hydrolysis efficiency and methane yields of cellulosic biomass digestion. Therefore, two different strategies were tested for their potential use as mitigation agents, viz. addition of cations such as, calcium magnesium and iron (Chapter 3 and Chapter 6) and addition of hydrolytic enzymes (Chapter 6). Addition of magnesium, calcium and iron salts mitigated the HA inhibition and hydrolysis efficiencies reached up to 75, 65 and 72%, respectively, compared to the control groups in the batch wise incubations (Chapter 3). However, in long term CSTR operations, calcium addition did not show a positive effect on hydrolysis inhibition. On the other hand, enzyme addition helped to reverse the negative effect of HA.

The microbial communities involved in AD were also studied. Chapter 5 and Chapter 6 dealt with microbial community analyses with 16S rRNA next generation sequencing. In Chapter 5, five replicate reactors were monitored during the start-up period. Transient feeding strategy was used to acclimatise anaerobic sludge to efficient cellulose and xylan degradation. During the experiment, Bacteriodales, Clostridiales and Anaerolineales became dominant bacterial populations while, Methanobacteriaceae and Methanospirillaceae were the dominant archaeal populations within the reactors. In Chapter 6, the microbial population dynamics in the presence and absence of HA were monitored. Microbiological analyses showed that the abundance of hydrolytic/fermentative bacterial groups such as Clostridiales, Bacteroidales and Anaerolineales was significantly lowered by the presence of HA. HA also affected the archaeal populations. Mostly hydrogenotrophic methanogens were negatively affected by HA.

In conclusion, this thesis confirms that HA inhibit the hydrolysis and methanogenesis within both batch incubations and CSTR systems. Microbial populations were also affected by HA. Therefore, hydrolytic enzyme addition can be an option to mitigate HA inhibition and enhance hydrolysis and methanogenesis during conversion of biomass to biogas.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.