Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==replanting
Check title to add to marked list
Ieperdepiep, hoera!
Hiemstra, J.A. - \ 2013
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2013)22. - p. 4 - 11.
ulmus - rassen (planten) - plantenziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - nieuwe soorten - heraanplanten - ornamentele waarde - landbouwkundig onderzoek - nederland - varieties - plant diseases - resistance breeding - varietal resistance - new species - replanting - ornamental value - agricultural research - netherlands
De iep, en dan met name de ‘Belgica’, was aan het begin van de 20ste eeuw in grote delen van Nederland de beeldbepalende boom. De opkomst van de iepziekte leidde tot het verdwijnen van zeer veel van deze Hollandse iepen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep in de tweede helft van de 20ste eeuw bovendien een slechte naam en nam het relatieve belang van deze boom sterk af. De iep is echter een ideale boom, zowel in de moderne stad als in het buitengebied, en kan slecht gemist worden. Onderzoek laat zien dat de iep nu echter weer volop toekomst heeft. De nieuwe iepen die inmiddels op de markt zijn hebben een zeer hoge mate van resistentie en zijn algemeen bruikbaar, ook in de huidige situatie met de nog alom aanwezige iepziekte.
Alternatieve onderstammen voor M.9 bij appel
Maas, F.M. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
fruitteelt - tussenstammen - gebruikswaarde - heraanplanten - cultivars - phytophthora - cultuurmethoden - proeven - appels - malus - onderstammen - nederland - fruit growing - interstocks - use value - replanting - cultural methods - trials - apples - rootstocks - netherlands
In een orienterende proef werd gedurende vier jaar in Randwijk de groei, productie en vruchtkwaliteit van ‘Elstar’ op de onderstammen G.11, G.41, P 59, P 60, P 66 en P67 vergeleken met die op de standaardonderstam M.9 T337. Na 4 jaar was de cumulatieve productie en het gemiddeld vruchtgewicht van ‘Elstar’ met uitzondering van P 67 op deze onderstammen vergelijkbaar tot iets hoger dan op M.9 T337. De bladstand en productiviteit van de bomen op P 67 verslechterde sterk gedurende de duur van de proef, waarschijnlijk ten gevolgde van een of andere ziekte. G.11 en G.41 hadden ten opzichte van de overige onderstammen en M.9 T337 het pluspunt dat zij een zeer gladde vergroeiing vertoonden met ‘Elstar’ en geen wortelvelden vertoonden. Daarnaast gaf G.41 bij een gemiddeld iets hogere productie een hoger aandeel goed gekleurde vruchten (>33% blos) bij een vergelijkbare goede vruchtmaat als bij M.9 T337.
Terugkeer van de iep
Wageningen UR, ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
YouTube
ulmus - rassen (planten) - cultivars - ziekteresistentie - nieuwe soorten - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - kwekers - boomkwekerijen - varieties - disease resistance - new species - agricultural research - replanting - growers - forest nurseries
Film: over de terugkeer van de iep in Nederland na scuucesvolle bestrijding van de iepziekte. Wageningen UR heeft samen met kwekers en ondernemers onderzocht welke soorten hiervoor geschikt zijn.
Zijn er alternatieven voor de chemsiche grondontsmetting?
Poldervaart, G. ; Wenneker, M. - \ 2010
EFM : European Fruit Magazine (2010)11. - ISSN 1689-8575 - p. 14 - 17.
grondbewerking - grondsterilisatie - plantenziektebestrijding - alternatieve methoden - fruitteelt - boomkwekerijen - landbouwkundig onderzoek - heraanplanten - tillage - soil sterilization - plant disease control - alternative methods - fruit growing - forest nurseries - agricultural research - replanting
De chemische grondontsmetting staat in Europa ter discussie. Op diverse plaatsen wordt onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten en naar andere manieren om te zorgen voor een betere groei van bomen op herinplant.
Verjonging oude lanen bezien vanuit een duurzaamheidsperspectief
Kopinga, J. - \ 2010
Wageningen : Alterra - 6
stadsomgeving - bomen - straatbomen - velling - heraanplanten - vervanging - soorten - klimaatverandering - opwarming van de aarde - standplaatsfactoren - nederland - urban environment - trees - street trees - felling - replanting - replacement - species - climatic change - global warming - site factors - netherlands
Visie van de auteur over welke boomsoorten uit het oogpunt van de klimaatverandering en duurzaamheid teruggeplant kunnen woren in historische lanen, die ook blijvend passen in de cultuurhistorische sfeer van die lanen.
Alternatieve grondontsmetting : Interview met Wenneker, Visser en Korthals
Hurkens, Y. ; Visser, A.J. ; Wenneker, M. ; Korthals, G.W. - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)15. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 8.
grondbewerking - grondsterilisatie - bodemmoeheid - heraanplanten - fruitteelt - gewasbescherming - nematodenbestrijding - landbouwkundig onderzoek - tillage - soil sterilization - soil sickness - replanting - fruit growing - plant protection - nematode control - agricultural research
Herinplantziekte of bodemmoeheid is op zandgronden één van de grootste problemen bij de herinplant van een appelperceel. Natte grondonstsmetting biest een oplossing, maar de vraag is of dit de beste methode is. PPO zoekt naar alternatieven.
Herinplantziekte in Delphinium en Pioenroos
Slootweg, G. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2010
plantenziekten - bodemmoeheid - heraanplanten - bloementeelt - landbouwkundig onderzoek - plant diseases - soil sickness - replanting - floriculture - agricultural research
Samenvatting van een onderzoek naar herinplantziekte of bodemmoeheid bij Pioenroos, Delphinium en Campanula.
Onderzoek naar alternatieve technieken voor de bestrijding van herinplantziekte bij fruitbomen
Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. ; Wenneker, M. - \ 2009
fruitteelt - vruchtbomen - heraanplanten - bodemmoeheid - grondsterilisatie - pratylenchus penetrans - tagetes - nematodenbestrijding - tuinbouw - biologische grondontsmetting - fruit growing - fruit trees - replanting - soil sickness - soil sterilization - nematode control - horticulture - biological soil sterilization
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen zijn alternatieve bestrijdingsmethoden gewenst
Alternatieve methoden voor chemische grondontsmetting
Wenneker, M. ; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2009
De Fruitteelt 99 (2009)19. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
vruchtbomen - fruitteelt - bodemmoeheid - heraanplanten - grondsterilisatie - pratylenchus penetrans - tagetes - nematodenbestrijding - biologische grondontsmetting - fruit trees - fruit growing - soil sickness - replanting - soil sterilization - nematode control - biological soil sterilization
Op zandgronden is herinplantziekte of bodemmoeheid een van de grootste problemen bij de herinplat van appelbomen. Een van de veroorzakers van deze ziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Om het gebruik en de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen is het beter alternatieve bestrijdingsmethoden te gebruiken
Bodemmoeheid : een praktijkinventarisatie
Helm, F.P.M. van der; Vink, P. - \ 2008
De Boomkwekerij 21 (2008)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 25 - 25.
paeonia - paeoniaceae - delphinium - campanula - bloementeelt - overblijvende planten - bodemmoeheid - bodemgiftigheid - heraanplanten - onderzoek - floriculture - perennials - soil sickness - soil toxicity - replanting - research
De teelt van pioenrozen op grond waar deze planten eerder hebben gestaan, kan na één of enkele jaren tot problemen lijden doordat de groei van de planten zichtbaar afneemt. In 2008 is een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze bodemmoeheid in de teelt van Paeonia, Delphinium en Campanula. PPO Boomkwekerij onderzoekt of bodemgebonden ziekten, plagen of schimmels de oorzaak zijn, of een door de plant achtergelaten giftige stof. PPO houdt er rekening mee dat het ook een combinatie van factoren kan zijn.
Informatiepakket verplanten van laanbomen : een verzameling wetenswaardigheden die van invloed zijn op de aanslag en hergroei van laanbomen
Spriensma, J.H. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 1999
Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 57) - 83
straatbomen - heraanplanten - street trees - replanting
Teelt in groeizakken
Ravesloot, M.B.M. ; Nouwens, F.H.C. - \ 1998
Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 55) - 27
plantenkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - heraanplanten - zakken - nurseries - ornamental woody plants - replanting - bags
Teeltvervroeging bij mais : het effect van bodembedekkend plastic folie en het uitplanten op de opbrengst van mais = The effect of plastic mulch and planting on yield of maize
Werf, H.G.M. van der; Hoek, H. - \ 1989
Lelystad : P.A.G.V. (Verslag \\\\ Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond 79) - 19
maïs - mulchen - papier - kunststoffilm - heraanplanten - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - zea mays - maize - mulching - paper - plastic film - replanting - yield increases - yield losses - yields
Perspectief van bijzaaien en overzaaien na een slechte opkomst van snijmais = Additional planting and replanting of silage maize after poor emergence
Werf, H.M.G. van der; Hoek, H. - \ 1988
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 78) - 25
maïs - beplanten - heraanplanten - zaaien - verplanten - zea mays - maize - planting - replanting - sowing - transplanting
Dit verslag geeft de resultaten weer van een reeks proeven die tot doel hadden vast te stellen of en hoe de opbrengstderving van snijmais bij een laag plantgetal beperkt kan worden
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.