Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 95

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==reports
Check title to add to marked list
Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta
Tangelder, M. ; Groot, A.M.E. ; Sluis, C.J. van; Loon-Steensma, J.M. van; Meurs, G. van; Schelfhout, H. ; Ysebaert, T. ; Luttik, J. ; Ellen, G. ; Eernink, N.M.L. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C029/13) - 76
hoogwaterbeheersing - dijken - veiligheid - ontwerp - innovaties - rapporten - natuurontwikkeling - woningen - recreatie - aquacultuur - zoutwaterlandbouw - flood control - dykes - safety - design - innovations - reports - nature development - dwellings - recreation - aquaculture - saline agriculture
In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkconcepten’, en daarnaast de meerwaarde en kansen te bepalen voor toepassing van deze concepten in de Zuidwestelijke Delta. Innovatieve dijkconcepten worden door het DP ZWD gezien als mogelijke maatregelen voor het optimaliseren van de huidige veiligheidsstrategie.
Scald in Conference : bewaarseizoen 2011-2012
Geijn, F.G. van de; Schoorl, F.W. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 19
fruitteelt - peren - schilsterfte - gewasbescherming - pyrus communis - gewaskwaliteit - opslagruimte - tuinbouwbedrijven - rapporten - fruit growing - pears - scald - plant protection - crop quality - storage space - market gardens - reports
Het doel is een rapportage te leveren met de belangrijkste bevindingen uit een inventarisatie van de scald problematiek op Conference peer. Hiervoor worden de ervaringen van belangrijkste Conference bewaar- en teeltlocaties verzameld door bedrijfsbezoeken en telefonische interviews.
Overzicht van de LEI-publicaties 2006-2010
Tap, H. - \ 2011
Den Haag : LEI - 40
publicaties - rapporten - overzichten - agrarische economie - landbouwkundig onderzoek - bibliografieën - nederland - publications - reports - reviews - agricultural economics - agricultural research - bibliographies - netherlands
Overzicht van de LEI-publicaties van 2006-2010. De resultaten van het LEI- onderzoek zijn voor het overgrote deel vrij toegankelijk voor iedereen die daar belang in stelt. De publicaties waarin zij worden vastgelegd, zijn zowel in gedrukte vorm verkrijgbaar als digitaal via internet. (www.lei.wur.nl) Een beperkt aantal vertrouwelijke rapporten of nota’s wordt op verzoek alleen aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld en sommige achtergronddocumenten zijn niet opgenomen in de reeks openbare rapporten, maar wel op verzoek verkrijgbaar. De elektronische nieuwsbrief LEI Actueel biedt wekelijks recente informatie over het LEI-onderzoek. Deze publicatie is het vervolg van Overzichten van de LEI- publicaties 1940-2000 en 2000-2005
Strategisch monitoringsrapport POP2; 2007-2009
Oltmer, K. ; Dijkxhoorn, Y. ; Venema, G.S. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155019 - 70
ruimtelijke ordening - beleidsevaluatie - rapporten - samenvatten - overheidsbeleid - physical planning - policy evaluation - reports - abstracting - government policy
In het kader van de Plattelandsverordening (EG) 1698/2005 is dit het eerste strategisch monitoringsrapport over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 van Nederland (POP2). Deze rapportage geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van POP2 na drie jaar uitvoering
Sector boomkwekerij
PPO BBF Boomkwekerij, - \ 2009
Telen met toekomst
boomteelt - projecten - samenwerking - rapporten - arboriculture - projects - cooperation - reports
Rapportage van de sector boomkwekerij van het project Telen met Toekomst.
Sector fruit
PPO BBF Fruitgewassen, - \ 2009
Telen met toekomst
fruitteelt - projecten - samenwerking - rapporten - fruit growing - projects - cooperation - reports
Rapportage van de sector fruit van het project Telen met Toekomst.
De rapportageverplichtingen van de Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van wetten en verdragen : een analyse van informatievragen en informatieaanbod als basis voor het WOT programma Informatievoorziening Natuur (WOT IN)
Schmidt, A.M. ; Kistenkas, F.H. ; Vogel, R.L. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2007
Wageningen : Alterra (WOT IN serie nr. 1) - 90
landbouwministeries - natuurbescherming - rapporten - recht - wetgeving - nederland - overeenkomsten - ministries of agriculture - nature conservation - reports - law - legislation - netherlands - agreements
In het huidige rapport wordt verslag gedaan over een inventarisatie van alle rapportageverplichtingen voortvloeiend uit wetten en verdragen waar het Ministerie van LNV, Directie Natuur (mede-)verantwoordelijk voor is
Overzicht van de LEI-publicaties 2001-2005
Tap, H. - \ 2006
Den Haag : LEI - 37
bibliografieën - overzichten - rapporten - landbouwkundig onderzoek - agrarische economie - bibliographies - reviews - reports - agricultural research - agricultural economics
Overzicht van LEI-publicaties in de periode 2001-2005.
Nieuwe richtlijnen voor emissies broeikasgassen
Amstel, A.R. van; Pulles, T. - \ 2005
ArenA 11 (2005)2. - ISSN 1383-7974 - p. 14 - 15.
emissie - rapporten - richtlijnen (directives) - luchtverontreiniging - emission - reports - directives - air pollution
In de loop van 2005 hoopt het IPCC gereed te komen met een stevige aanvulling en herziening van haar richtlijnen voor uniforme en betrouwbare nationale emissierapportages. In 2006 moet de vernieuwde set richtlijnen worden vastgesteld. Een aantal belangrijke aanpassingen en hun betekenis op een rij
Quality manual part II: International data collection and raising procedures
Keeken, O.A. van; Bolle, L.J. ; Verver, S.W. - \ 2005
IJmuiden : RIVO (Report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. C042/05) - 16
kwaliteitscontroles - kwaliteit - schattingen - rapporten - internationale samenwerking - visstand - quality controls - quality - estimates - reports - international cooperation - fish stocks
Products A19 to A21 form the quality manual within working package F1 of the F project. The quality manual describes the collection of the data used in the assessments and the raising procedures in two separate reports. The first report describes the collection and raising of the national data by RIVO. This second report describes the international raising procedures and contains three sections: a general section, a section on international compilation of data and a section on the stock assessment procedure.
MVO in ketens; Een MVO-ketensamenwerkingsmodel en een voorstel voor ontwikkeling van een GRI-sector supplement voor de foodsector
Goddijn, S.T. ; Vlieger, J.J. de - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429502 - 91
landbouwindustrie - voedselindustrie - voedselketens - nederland - milieueffectrapportage - rapporten - ketenmanagement - maatschappelijk verantwoord ondernemen - jaarverslagen - agribusiness - food industry - food chains - netherlands - environmental impact reporting - reports - supply chain management - corporate social responsibility - annual reports
In dit rapport wordt ingegaan op de ketensamenwerking. Er wordt een conceptueel ketensamenwerkingsmodel ontwikkeld. Tevens is een eerste aanzet voor de operationalisering ervan beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsverslaggeving over MVO-activiteiten. Om de binnen GRI daarvoor ontwikkelde richtlijnen verder uit te werken en toe te spitsen op de voedingsmiddelensector is hiervoor een voorstel ontwikkeld.
Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002
Pannebakker, R. ; Boone, J.A. - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9052429375 - 70
duurzaamheid (sustainability) - rapporten - milieueffectrapportage - agro-industriële sector - landbouwindustrie - nederland - jaarverslagen - bedrijfseconomie - sustainability - reports - environmental impact reporting - agroindustrial sector - agribusiness - netherlands - annual reports - business management
In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in hoeverre de verslagen van de bedrijven voldoen aan de GRI-richtlijnen en specifieke wensen van stakeholders voor de agrosector. Tevens wordt onderzocht over welke duurzaamheidsonderwerpen de bedrijven publiceren.
Kennisscan wetenschappelijke onderzoeksrapporten m.b.t. risicobeoordelingen in de diervoedersector
Roest, J.G. van der; Bokma-Bakker, M.H. ; Bondt, N. ; Ipema, A.H. ; Houwers, H.W.J. ; Verdonk, J.M.A.J. - \ 2004
onbekend : RIKILT - Veiligheid & Gezondheid (Rapport / RIKILT 2004.002) - 53
veevoederindustrie - risicoschatting - kwaliteitscontroles - rapporten - wetenschappelijk onderzoek - feed industry - risk assessment - quality controls - reports - scientific research
In dit rapport is de nadruk gelegd op het ontstaan, de ontwikkeling en de implementatie van de (PDV, Productschap Diervoeder) risicobeoordelingen op generiek en bedrijfsniveau. Daarnaast is kort ingegaan op de beschikbare kennis in de andere geraadpleegde rapporten. Tevens is aandacht besteed aan het belang van traceerbaarheid van diervoedergrondstoffen
Demand-driven land evaluation; with case studies in Santa Catarina-Brazil
Bacic, I.L.Z. - \ 2003
University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): D.G. Rossiter. - Enschede : ITC - ISBN 9058089029 - 159
landevaluatie - vraag - gegevens verzamelen - besluitvorming - informatie - rapporten - kaarten - brazilië - land evaluation - demand - data collection - decision making - information - reports - maps - brazil
Bodemverontreiniging: een bodemloze put?
Bremmers, H.J. - \ 2002
Bodem 12 (2002)5. - ISSN 0925-1650 - p. 179 - 181.
bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - schade - ondernemingen - bedrijven - kosten - financiën - bedrijfsvoering - boekhouding - balansen - boekhouden - taxatie - overheidsbeleid - milieubeleid - rapporten - grondwaarde - financieren - soil pollution - pollution control - damage - enterprises - businesses - costs - finance - management - accounting - balance sheets - book-keeping - valuation - government policy - environmental policy - reports - land value - financing
De gevolgen van het gewijzigde bodemsaneringsbeleid van de overheid (van multifunctioneel naar functioneel saneren) voor de financiële positie en de financiële verslaggeving van ondernemingen. Vier casusposities worden beschreven, waarbij de bodemschade al dan niet bestaat (of alleen nog maar een risico vormt) en de betrokken onderneming al dan niet economische zeggenschap over de grond heeft. De financiële voorzieningen die getroffen moeten worden variëren, maar in alle situaties is de onderneming goedkoper uit door de beleidswijziging
Research reports 1998
Anonymous, - \ 1999
Rosmalen : Research Institute for Pig Husbandry (Report / Research Institute for Pig Husbandry P 5.10) - 44
dierhouderij - varkenshouderij - varkens - onderzoeksinstituten - toegepast onderzoek - rapporten - diergezondheid - dierenwelzijn - diervoedering - milieu - huisvesting, dieren - agrarische economie - animal husbandry - pig farming - pigs - research institutes - applied research - reports - animal health - animal welfare - animal feeding - environment - animal housing - agricultural economics
At the Research Institute for Pig Husbandry, an organization with 65 employees, applied research has been carried out in order to find practical solutions for actual and future problems and to stimulate desirable developments in pig husbandry. In total 1200 sows and 3000 growing-finishing pigs at three experimental farms at Raalte, Rosmalen and Sterksel are available. The experiments are often multidisciplinary in nature but also disciplinary practical aspects of pig farming are investigated. This means that different aspects of pig production are under study. The results are published in reports and articles. This report gives a review of the data published in 1998
Invloed temperatuurstrategie op koolhydraatgehaltes in roos : onderzoek naar voornachtverhoging
Vogelezang, J. ; Hoog, J. de; Jongh, M. de - \ 1998
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 130) - 18
kassen - klimaat - temperatuur - warmte - fotosynthese - sierplanten - rosaceae - rapporten - greenhouses - climate - temperature - heat - photosynthesis - ornamental plants - reports
Invloed voedingselementen op bladbeschadigingen bij Spathiphyllum
Verberkt, H. ; Berg, D. van den; Huener, L. - \ 1998
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 124) - 29
potplanten - araceae - plantenvoeding - voedingsstoffen - voedingsstoffentekorten - chlorose - rapporten - spathiphyllum - binnen kweken (van planten) - pot plants - plant nutrition - nutrients - nutrient deficiencies - chlorosis - reports - indoor culture
Groeiregulatie pelargonium
Verberkt, H. ; Schaefer, R. ; Logt, B. van der - \ 1998
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 125) - 31
groeistadia - gewassen, groeifasen - geraniaceae - sierplanten - bloei - groeivertraging - rapporten - pelargonium - growth stages - crop growth stage - ornamental plants - flowering - growth retardation - reports
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.