Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==resistentie tegen herbiciden
Check title to add to marked list
Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014: Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)2. - ISSN 0166-6495 - p. 46 - 46.
jaarverslagen - werkgroepen - gewasbescherming - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - fusarium - oömyceten - onkruidkunde - nematoda - pathogenen - resistentie tegen insecticiden - resistentie tegen herbiciden - weerstand - bacteriologie - graansoorten - annual reports - working groups - plant protection - soilborne pathogens - soil microbiology - oomycetes - weed science - pathogens - insecticide resistance - herbicide resistance - resistance - bacteriology - cereals
Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren; Fytobacteriologie; Graanziekten.
Melganzevoet de baas : resistentie tegen metamitron en metribuzin
Hoek, H. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
Akker magazine 2013 (2013)3. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
onkruidbestrijding - herbiciden - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - chenopodium album - fabrieksaardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - weed control - herbicides - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - starch potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
De onkruidbestrijding in aardappelen en bieten kan tegenvallen, vooral van melganzevoet. Dit kan komen door resistentie tegen metamitron of metribuzin. Uit PPO-onderzoek blijkt dat resistente melganzevoet in consumptie- en zetmeelaardappelen zijn te bestrijden door Challenge plus een linuron bevattend middel. In bieten zijn goede resultaten behaald met Betanal Expert plus Goltix.
Chemische bestrijding resistente melganzevoet
Hoek, H. - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)3 juli.
chenopodium album - chemische bestrijding - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - veldproeven - fabrieksaardappelen - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - akkerbouw - chemical control - herbicides - herbicide resistance - weed control - field tests - starch potatoes - potatoes - sugarbeet - plant protection - arable farming
In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.
Resistentie aanpakken met teeltmaatregelen
Zeeland, M.G. van; Hoek, H. - \ 2010
Akker magazine 2010 (2010)8. - ISSN 1875-9688 - p. 45 - 47.
herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - akkerbouw - herbicides - herbicide resistance - weed control - arable farming
Een bespuiting met een herbicide kan tegenvallen en niet het verwachte effect geven. Dan kan er sprake zijn van resistentie. Ons land kent drie belangrijke typen. De kans op resistentie is met teeltmaatregelen of chemische methoden te voorkomen of te beperken.
Middelen afstemmen voorkomt schade
Wijnholds, K.H. ; Spits, H.G. ; Weide, R.Y. van der - \ 2009
Akker magazine 2009 (2009)4. - ISSN 1875-9688 - p. 42 - 43.
aardappelen - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - rasverschillen - oogstschade - veldproeven - potatoes - herbicides - herbicide resistance - breed differences - crop damage - field tests
Van de oude aardappelrassen is vaak bekend welke gevoelig zijn voor schade door herbiciden en welke niet. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) heeft onderzocht hoe dat zit met nieuwere rassen. Goedkoop kan duurkoop zijn. Wie de dosering van Titus verlaagt en MCPA toevoegt om kosten te besparen loopt het risico op minder opbrengst.
Droogrot in gladiolen: Toets op resistentieontwikkeling tegen Sumisclex
Kok, B.J. - \ 2006
Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330932) - 21
stromatinia gladioli - gladiolus - teelt - resistentie tegen herbiciden - plantenziektebestrijding - bloembollen - nederland - cultivation - herbicide resistance - plant disease control - ornamental bulbs - netherlands
Aantasting van gladiolen door droogrot (Stromatinia gladioli) neemt in Nederland toe. Resistentie van Stromatinia gladioli tegen Sumisclex is een van de mogelijke oorzaken van de uitbreiding van de aantasting. Dit middel wordt gebruikt in de grond als voorbehandeling en bij kralen, pitten en knollen als knoldompeling gebruikt. Geschikte, gezonde en beschikbare grond wordt steeds schaarser. Sclerotiën van de droogrotschimmel kunnen meer dan 25 jaar in de grond actief blijven waardoor een eenmal met droogrot besmet perceel niet meer gebruikt kan worden voor de teelt van gladiolen. In dit onderzoek wordt getracht om inzicht te krijgen in de omvang van de resistentie van droogrot tegen Sumisclex.
Bestrijding van duist in wintertarwe
Timmer, R.D. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
herbiciden - resistentie tegen herbiciden - onkruidbestrijding - alopecurus myosuroides - chemische bestrijding - informatiebehoeften - wintertarwe - groningen - akkerbouw - herbicides - herbicide resistance - weed control - chemical control - information needs - winter wheat - arable farming
Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe aangezien resistentie tegen veelgebruikte en relatief goedkope middelen (zoals isoproturon) zich verder uitbreidt. Gelijktijdig neemt het bestrijdingsresultaat af. Belangrijk voor de telers is dat er voldoende, recente informatie is over de aanwezigheid van resistentie en het te verwachten bestrijdingseffect van bestaande en ook nieuwe (nog niet toegelaten) middelen. In 2003 is daarom opnieuw onderzoek gestart om vast te stellen met welke middelen(combinaties) resistente duist nog kan worden bestreden. Het onderzoek beperkt zich tot de chemische bestrijding van duist. Niet chemische benaderingen (zoals vals zaaibed, ploegen, vruchtwisseling) maken geen deel uit van het onderzoek.
Resistentie tegen grassenbestrijders
Timmer, R.D. - \ 2006
Kennisakker.nl 2006 (2006)15 aug.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - tegen herbiciden resistente onkruiden - resistentie tegen herbiciden - apera - echinochloa - isoproturon - alopecurus myosuroides - akkerbouw - plant protection - weed control - herbicide resistant weeds - herbicide resistance - arable farming
Sinds 1996 vindt er bij PPO onderzoek plaats naar resistentieontwikkeling bij grassen als gevolg van het veelvuldig gebruik van bepaalde herbiciden. Tot 2001 heeft dit onderzoek zich gericht op de ontwikkeling en bestrijding van immune duist. Hierbij is komen vast te staan dat er op grote schaal resistentie aanwezig is (vooral in Oost-Groningen) tegen diverse middelen. Kennis over aanwezige resistentie, in welke mate tegen welke middelen, is nodig om de strategie bij de bestrijding hierop aan te passen. In opdracht van het HPA heeft PPO in 2002 het aandachtsveld verbreed. Ook bij andere grassoorten bestaat namelijk het vermoeden van resistentieontwikkeling.
Ontwikkelingen rond resistente onkruiden: gevaren en beheersmogelijkheden: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak
Weide, R.Y. van der; Zeeland, M.G. van; Timmer, R.D. ; Koster, A.T.J. ; Mol, E.S.N. ; Rotteveel, A.J.W. ; Bulcke, R. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 98 - 101.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - chemische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - controle - onkruiden - tegen herbiciden resistente onkruiden - bedrijfsvoering - karakterisering - plant protection - weed control - chemical control - integrated control - herbicides - herbicide resistance - control - weeds - herbicide resistant weeds - management - characterization
Het optreden van resistentie voor herbiciden bij onkruiden is een gevaarlijke ontwikkeling bnnen de onkruidbestrijding. Door onder andere fusies binnen de gewasbeschermingsindustrie en de kosten voor toelating van middelen, zijn minder middelen met een verschillend werkingsspectrum en een nieuwe werkingswijze beschikbaar. Als de beschikbare herbiciden eenzijdig en grootschalig worden ingezet, ook bij herbicideresistente GM gewassen, kan het verschijnen van resistentie bij onkruiden worden versneld
Kleine gewassen: grote onkruidproblemen: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak
Hoek, J. ; Koster, A.T.J. ; Borm, G.E.L. - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 102 - 104.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - spuiten - herbiciden - chemische bestrijding - wieden - resistentie tegen herbiciden - wetgeving - milieubeleid - beleid - mechanische bestrijding - Nederland - plant protection - weed control - spraying - herbicides - chemical control - weeding - herbicide resistance - legislation - environmental policy - policy - mechanical control - Netherlands
In de meeste gewassen met een klein areaal is maar een beperkt aantal onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten, en dit aantal vertooont de laatste jaren een dalende tendens.In dit artikel wordt de problematiek rondom de toelatingen in kleine gewassen geschetst en wordt ingegaan op onderzoek voor het toelaten van nieuwe middelen en enkele andere ontwikkelingen op dit terrein
Weinig middelen over tegen onkruid in asperge
Hoek, J. ; Plentinger, M.C. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen (2005)10. - ISSN 0925-9694 - p. 43 - 43.
asparagus - onkruidbestrijding - herbiciden - resistentie tegen herbiciden - gewasbescherming - weed control - herbicides - herbicide resistance - plant protection
Onkruidbestrijding in asperge: door herhaaldelijk gebruik van dezelfde (bodem)herbiciden kunnen adaptieproblemen ontstaan. PPO in Lelystad doet onderzoek naar het effect van het gebruik van nieuwe herbiciden bij de onkruidbestrijding in asperge
Resistente duist in het Oldambt een toenemend probleem
Timmer, R.D. ; Floot, H.W.G. - \ 2000
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000). - ISSN 1385-5298 - p. 35 - 36.
herbiciden - resistentie tegen herbiciden - alopecurus myosuroides - zware kleigronden - graan - groningen - herbicides - herbicide resistance - clay soils - grain
De laatste jaren worden steeds meer graantelers in het noordoosten van ons land geconfronteerd met tegenvallende resultaten van herbiciden bij de bestrijding van duist.Vooral op de zware kleigronden in het Oldambt, waar het aandeel granen hoog is, nemen de problemen in snel tempo toe. Bij PAV-onderzoek is komen vast te staan dat resistentie-ontwikkeling hierbij een belangrijke rol speelt
Effecten van grootschalige toepassing van transgene herbicideresistente rassen : Ontwikkeling en verkenning van scenario's
Lotz, L.A.P. ; Brussaard, L. ; Gilissen, L.J.W.J. ; Gorissen, A. ; Kempenaar, C. ; Loon, J.J.A. van; Noordam, M.Y. ; Termorshuizen, A.J. ; Vliet, P.C.J. van - \ 2000
Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Plant Research International 2) - 110
resistentie tegen herbiciden - genetisch bepaalde resistentie - genetische modificatie - onkruiden - onkruidbestrijding - milieueffect - herbicide resistance - genetic resistance - genetic engineering - weeds - weed control - environmental impact
Environmental risks of transgenic multiple herbicide resistance
Kempenaar, C. ; Lotz, L.A.P. - \ 1999
Wageningen : AB - 30
genetische modificatie - recombinant dna - milieueffect - milieubescherming - agronomie - gewassen - plantenveredeling - transgene planten - geïnduceerde resistentie - resistentie tegen herbiciden - risicoschatting - gewasbescherming - genetic engineering - environmental impact - environmental protection - agronomy - crops - plant breeding - transgenic plants - induced resistance - herbicide resistance - risk assessment - plant protection
Fitness of triazine susceptible and resistant Solanum nigrum L. in maize
Kremer, E. - \ 1998
Agricultural University. Promotor(en): M.J. Kropff; Paul Struik; L.A.P. Lotz. - S.l. : Kremer - ISBN 9789054859727 - 125
solanum nigrum - biotypen - onkruidbestrijding - maïs - triazineherbiciden - resistentie tegen herbiciden - biotypes - weed control - maize - triazine herbicides - herbicide resistance
<p>The introduction of selective herbicides has led to a rapid adoption of chemical weed control by farmers. The success of these herbicides is based on high reliability and low costs but the sole reliance on herbicides for weed control in cropping systems has resulted in a fast increase in the incidence of herbicide resistant weeds worldwide. In the case of triazine resistance, the resistance trait is linked with a fitness penalty. Aim of this study is to assess perspectives to use this fitness penalty in the development of management strategies to control triazine resistant weed populations.</p><p>The determination of fitness requires knowledge on different life history processes. Therefore, experiments on the germination, emergence, growth, seed production, and seed longevity of triazine susceptible and resistant biotypes of <em>S. nigrum</em> in maize were performed. In germination experiments, a lower dormancy and a lower minimum germination temperature requirement of the resistant biotype was found compared to that of the susceptible biotype. The germinated seeds of the resistant biotype emerged better from different soil depths than seeds of the susceptible biotype. A growth analysis with both biotypes at low light levels under controlled conditions showed a lower final biomass production of the resistant biotype after 29 days while the relative growth rates of both biotypes in the young growth phase were similar. A lower biomass and seed production of the resistant biotype compared to the susceptible biotype was also observed in field experiments where both biotypes were grown in competition with a maize crop. Seed longevity appeared to be much greater for susceptible seeds than for resistant seeds during the summer, while in the winter, differences in seed longevity were minimal.</p><p>The integration of the different life history processes of both biotypes into a population dynamics model showed a strongly reduced fitness of the triazine resistant biotype compared to the susceptible biotype of <em>S. nigrum</em> in an agro-ecosystem with continuous maize cropping. The performance of the resistant biotype was in most of the life history processes inferior to that of the susceptible biotype which in combination resulted in a strong fitness reduction. The relative fitness of the resistant biotype compared to that of the susceptible biotype was 0.65. The most important determinant of the observed fitness difference between susceptible and resistant plants was the difference in seed characteristics.</p><p>The simulation model showed the importance of measures to reduce selection pressure for the development of a triazine resistance management strategy. Management strategies exploiting the observed fitness differences between triazine susceptible and resistant biotypes of <em>S. nigrum</em> in the continuous cropping of maize should be aimed at exhaustion of the seed reserve of the resistant population in the seed bank.</p>
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.