Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==resistentie tegen pesticiden
Check title to add to marked list
The origin, versatility and distribution of azole fungicide resistance in the banana black Sigatoka pathogen Pseudocercospora fijiensis
Chong Aguirre, Pablo A. - \ 2016
University. Promotor(en): Gert Kema; Pedro Crous. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578791 - 289
pseudocercospora - plant pathogenic fungi - fungicides - pesticide resistance - defence mechanisms - genetic diversity - genetic mapping - sensitivity - musa - bananas - fungal diseases - disease control - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - verdedigingsmechanismen - genetische diversiteit - genetische kartering - gevoeligheid - bananen - schimmelziekten - ziektebestrijding

Pseudocercospora fijiensis causes black Sigatoka disease of banana. It is one of the most damaging threats of the crop requiring excessive fungicide applications for disease control as the major export “Cavendish” clones are highly susceptible. The consequence of this practice is the reduced efficacy of disease management strategies due to increasing levels of fungicide resistance. In this thesis the history and current practices of black Sigatoka disease management as well as the underlying mechanisms of fungicide resistance to a major group of fungicides are described. We discovered that both target site mutations and promotor insertions are crucial for modulating sensitivity. The more insertions, the higher the expression of the gene and the more resistant the strain. Using this information, we advocate modern monitoring techniques and improved disease control strategies as well as the urgent need for innovative banana breeding to develop resistant varieties for a sustainable global banana production.

Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming; Deelrapport Economie
Schoorlemmer, H.B. ; Spruijt, J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 442) - 72
geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - pesticiden - overheidsbeleid - bedrijfseconomie - economische aspecten - kosten - toelating van bestrijdingsmiddelen - resistentie tegen pesticiden - nederland - integrated pest management - plant protection - pesticides - government policy - business economics - economic aspects - costs - authorisation of pesticides - pesticide resistance - netherlands
projectnummer 3250152700
Nieuwe strategieën tegen schurft
Vlas, M.J. de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)6. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
fruitteelt - resistentie tegen pesticiden - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - pesticiden - fruit growing - pesticide resistance - plant pathogenic fungi - plant protection - pesticides
Uit het buitenland is bekend dat de curatieve middelen die telers nu gebruiken minder effectief worden door resistentie. Dit kan mogelijk ook voor Nederland gelden. Daarom ontwikkelde PPO Fruit nieuwe strategiën tegen schurft. In deze strategie kunnen ook middelen worden ingezet die geen problemen met resistentie geven.
Verschillende resistentieniveau’s in leliecultivars
Stijger, C.C.M.M. ; Derks, A.F.L.M. ; Kok, B.J. ; Buitenwerf, H.A. - \ 2010
gewasbescherming - mineraaloliën - pyrethroïden - lelies - virussen - aphidoidea - resistentie tegen pesticiden - plant protection - mineral oils - pyrethroids - lilies - viruses - pesticide resistance
Bij de teelt van lelie wordt veel minerale olie gebruikt om, in combinatie met pyrethroïden, de besmetting met virus door luizen te voorkomen. De vraag is of het gebruik van minerale olie teruggebracht kan worden door handelspartijen alleen met pyrethroïden te bespuiten. In dit project wordt uitgezocht hoe de virustoename in dergelijke partijen is bij gebruik van alleen pyrethroïden.
Geïntegreerde bestrijding van trips in Freesia
Staaij, M. van der; Messelink, G.J. ; Groot, E.B. de; Slooten, M.A. van - \ 2010
natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - freesia - resistentie tegen pesticiden - thrips - natural enemies - predators of insect pests - pesticide resistance
Poster over bestrijding van de moeilijk te bestrijden trips in Freesia. Het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds smaller. Door intensief gebruik van het beperkte aantal middelen is het risico van resistentieontwikkeling groot. De doelstelling van het onderzoek is bepalen in hoeverre het mogelijk is trips in freesia geïntegreerd te bestrijden met de huidige beschikbare middelen; natuurlijke vijanden en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijk oorsprong. Gezocht zal moeten worden naar van nature op een freesiagewas voorkomende natuurlijke vijanden: roofmijten, roofwantsen, rooftripsen, roofvliegen enz. die constant aanwezig zijn op het gewas en daarin een populatie opbouwen. Dit probleem, de vestiging van de huidige beschikbare biologische bestrijders, speelt in meerdere gewassen.
Bestrijding Black Mold in geoculeerde rozenteelt 2008-2009
Duyvesteijn, R.G.E. ; Smits, A.P. ; Werd, H.A.E. de; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Meijer, H. ; Kohrman, E. ; Wijk, D. van; Boer, M. de - \ 2010
Lisse : PPO sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 58
chalara - schimmelziekten - rosa - rozen - houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - onderstammen - fungal diseases - roses - ornamental woody plants - plant protection - fungicides - pesticide resistance - rootstocks
Black Mold (Chalaropsis thielavioides) is een schimmel die in 2007 veel schade heeft veroorzaakt in de struikrozen. De schimmel infecteert de oculatiewond met als gevolg dat het oculatieoog niet aanslaat. Op sommige percelen ging tot wel 70% van de enten verloren. In een tweejarig PT project is onderzocht wateen goede beheersingsstrategie voor Black Mold is. Er is gekeken naar de volgende punten: Bestrijding van Black Mold met chemische middelen. In het kader van het ontwikkelen van een bestrijdingsstrategie van Black Mold zijn verschillende middelen getest. Het druppelen van middel T in de T-snede bleek goed te werken tegen Black Mold. Het was echter niet mogelijk Black Mold te bestrijden via de traditionele manier zoals het bespuiten van de stam of de plant in zijn geheel. Ook het bespuiten van de T-snede werkte niet. Het bleek dat Black Mold alleen bestreden kon worden wanneer het bestrijdingsmiddel in de T-snede werd gedruppeld. Resistente onderstammen. In de literatuur waren aanwijzingen gevonden dat er rozenonderstam varianten zouden bestaan die resistent zijn tegen Black Mold. Smid’s Ideal en Multiflora zijn beide in een kas- en veldproef getest en bleken vatbaar voor Black Mold te zijn. Epidemiologie van Black Mold. Verschillende facetten van de epidemiologie van Black Mold zijn onderzocht. het was niet mogelijk een relatie tussen de weersomstandigheden in 2007 en de grootschalige uitbraak van Black Mold vast te stellen. Onder laboratorium condities is uitgezocht dat Black Mold verschillende optimum temperaturen heeft. Zo is de optimum temperatuur voor myceliumgroei 24°C, voor kieming 15°C en voor sporulatie 30°C. Het is echter nog niet duidelijk wat de optimale infectie temperatuur van Black Mold is. Verder is er gekeken of Black Mold in de grond een infectiebron kan zijn. Stukjes peen zijn gebruikt in een lokaastoets omdat Black Mold ook peen infecteert. Met behulp van deze toets kon echter niet worden vastgesteld dat percelen met grootschalige Black Mold uitbraken ook meer stukjes peen aantastten. . Klaarblijkelijk is de hoeveelheid van Black Mold in de grond niet van belang. Verder is gekeken of besmette grond Black Mold infecties kon veroorzaken door de grond op te laten spatten of aan te aarden. Dit bleek niet het geval. Plant materiaal en het oculatiemes zijn waarschijnlijk geen grote infectiebronnen van Black Mold. Het is echter wel gebleken dat Black Mold via het mes verspreid kan worden. Daarom is het effect van mesontsmetting ook onderzocht. Het is aan te raden het mes regelmatig te ontsmetten met spiritus of alcohol.
Wapenkennis vernieuwt ziektebestrijding (interview met G. Kema en F. Govers)
Hilster, Y. de; Kema, G.H.J. ; Govers, F. - \ 2009
Plant life nieuwsbrief (2009). - p. 1 - 2.
plantenziekteverwekkende schimmels - resistentie tegen pesticiden - dna - genen - pesticiden - gewasbescherming - tarwe - aardappelen - musa - mycosphaerella graminicola - phytophthora infestans - genetisch bepaalde resistentie - plant pathogenic fungi - pesticide resistance - genes - pesticides - plant protection - wheat - potatoes - genetic resistance
Wageningse onderzoekers kijken naar het DNA van plantenpathogenen om ze in het hart te kunnen treffen, en zo het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Bij de belangrijkste ziektes in tarwe, banaan en aardappel zoeken ze in het DNA naar cruciale genen voor overleving of voortplanting. Mogelijk kun je een ziekteverwekker ook zijn wapens afnemen
Beerling : 'GNO vergt een langduriger toepassing voor een goed effect' : interview
Arkesteijn, M. ; Beerling, E.A.M. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)3. - p. 27 - 29.
kassen - pesticiden - resistentie tegen pesticiden - biopesticiden - metarhizium anisopliae - schimmelinsecticiden - gewasbescherming - bloementeelt - chrysanten - glastuinbouw - snijbloemen - greenhouses - pesticides - pesticide resistance - microbial pesticides - fungal insecticides - plant protection - floriculture - chrysanthemums - greenhouse horticulture - cut flowers
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO's) wint terrein door het optreden van resistentie tegen chemische middelen en doordat de markt erom vraagt. Er zijn diverse goed werkende GNO's op de markt, maar een teler moet er anders mee omgaan dan met chemische middelen. Bovendien is nog onvoldoende bekend hoe je deze middelen optimaal moet toepassen. Lees daarom het etiket goed, volg de adviezen op en zit er met de neus bovenop door goed te scouten
On the evolution of pesticide resistance in Phytophthora infestans : an experimental evolution approach
Bosmans, S. - \ 2009
University. Promotor(en): Rolf Hoekstra, co-promotor(en): Fons Debets; Arjan de Visser. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853091 - 141
phytophthora infestans - metaxalyl - resistentie tegen pesticiden - fungicidentolerantie - moleculaire genetica - mutaties - evolutie - metalaxyl - pesticide resistance - fungicide tolerance - molecular genetics - mutations - evolution
Resistance to antimicrobial agents is a serious problem for both medicine and agriculture. The initial success of such toxins is due to absence of resistant genotypes in pathogen populations before treatment. The initial low frequency of resistance may be explained by negative pleiotropic effects of the resistance mutations on fitness in the absence of the toxin. However, when resistant and sensitive natural isolates are compared, no cost of resistance may often be seen. This high fitness of resistant genotypes is explained by the existence of compensatory mutations, i.e. mutations that ameliorate the negative effect of the initial resistance mutation. The accumulation of these compensatory mutations can only occur at a sufficient rate if the population of resistant genotypes is large, which in part depends on the pesticide use. As a result, resistance may be stably maintained in a population after pesticide treatment, whereas it was absent before pesticide treatment.
Resistance to the phenylamide pesticide metalaxyl is common in populations of Phytophthora infestans, the oomycete that causes the late blight disease in potato. This resistance evolved within a few years after metalaxyl became commercially available in 1977. Such fast evolution of pesticide resistance may present a serious threat for potato production. However, fast evolution of resistance to other pesticides has not been described in P. infestans, whereas resistance to metalaxyl and other pesticides are common in other oomycetes.
In the absence of metalaxyl, resistant isolates of P. infestans have a higher fitness during epidemics compared to sensitive isolates. This observation has led to the assumption that metalaxyl resistance has a direct positive effect on epidemic fitness. A reduction of the survival during the winter has been put forward as an explanation for the absence of resistance before the commercial release of metalaxyl. However, given a high mutation rate towards metalaxyl resistance, a direct positive effect of metalaxyl resistance would always lead to a high frequency of resistance, even in the absence of metalaxyl.
In this thesis, we report on an experimental evolution approach to investigate the fast evolution and apparent stability of metalaxyl resistance in P. infestans. We used an experimental evolution procedure because it has several advantages. First, it enables a detailed inspection of the trajectory of evolutionary changes (e.g. in resistance phenotype). Second, it enables comparisons of fitness components between near-isogenic genotypes that only differ in their sensitivity to metalaxyl, whereas conclusions based on comparisons of field isolates and offspring from sexual crosses are hampered by differences in the genetic background.
Two experiments were performed to investigate the rate of evolution of resistance to a number of pesticides. First, we used a fluctuation test to estimate the mutation rate towards resistance against metalaxyl, fluazinam and cyazofamid. This fluctuation test, however, was not suitable to estimate the mutation rate in P. infestans, due to background growth of sensitive genotypes for metalaxyl and due to the low amount of zoospores that can be obtained from a single colony for the other two pesticides. Second, we analyzed the response of selection on low pesticide concentrations. Serial transfer of zoospores on a constant low concentration of metalaxyl resulted in full resistance. The same procedure on a low concentration of cyazofamid with a similar effect on growth rate, however, did not result in full resistance.
The genotypes that emerged after the selection procedure were compared with the sensitive ancestor with respect to a number of fitness components in the absence of metalaxyl. This approach did not reveal a cost of resistance. On the contrary, resistant genotypes showed a higher in vitro fitness compared to their sensitive ancestor. However, the results from a population survey during a nation-wide ban of metalaxyl containing pesticides in the Netherlands were suggestive of a negative effect of resistance on winter survival and on epidemic fitness. These results suggest that the relative high frequency of metalaxyl resistant isolates on untreated fields can only be explained by assuming that metalaxyl resistance has an initial cost that is followed by compensatory mutations that only restores epidemic fitness. A new selection procedure that included serial transfer of zoospores, revealed a small initial cost on in vitro performance by increasing the lag phase before the start of growth. Subsequent compensatory evolution under the selection conditions could then explain the absence of a cost of resistance in previous experiments. However, no such compensatory evolution was directly observed in this latter selection procedure.
The results presented in this thesis suggest that metalaxyl resistance is selected on a wide range of concentrations, whereas this is not the case for (some) other pesticides. This may explain the relative fast evolution of resistance to metalaxyl relative to that for other pesticides. Additionally, the absence of resistance before the commercial release of metalaxyl can be explained by a negative effect due to delaying growth. Finally, the methodology of experimental evolution may be a valuable addition to the multitude of methods used to study the population dynamics of this important pathogen.
Resistentie van schimmels tegen fungiciden
Schepers, H.T.A.M. - \ 2007
Kennisakker.nl 2007 (2007)15 sept.
gewasbescherming - pesticiden - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - schimmelbestrijding - richtlijnen (directives) - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - plant protection - pesticides - fungicides - pesticide resistance - fungus control - directives - cultural control - arable farming
Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen (zie www.frac.info). In een aantal landen waaronder nu ook Nederland zijn regionale groepen opgezet die zich met fungicidenresistentie bezighouden.
Het effect van metalaxylresistentie op fitness
Bosmans, S. ; Debets, A.J.M. ; Visser, J.A.G.M. de; Hoekstra, R.F. - \ 2007
phytophthora infestans - metaxalyl - resistentie tegen pesticiden - metalaxyl - pesticide resistance
Poster met resultaten uit onderzoek naarde fitnesskosten van metalaxylresistentie bij phytophthora
Evolutie van pesticide-resistentie in Phytophthora infestans
Bosmans, S. ; Debets, A.J.M. ; Visser, J.A.G.M. de; Hoekstra, R.F. - \ 2007
aardappelen - phytophthora infestans - ziekteresistentie - rassen (planten) - resistentie tegen pesticiden - landbouwkundig onderzoek - potatoes - disease resistance - varieties - pesticide resistance - agricultural research
Doel van het onderzoek was het vergaren van kennis over het ontstaan van resistentie en het in kaart brengen van eventuele fitnesskosten van resistentie tijdens afwezigheid van het pesticide
Aspects of sexual reproduction in Mycosphaerella species on wheat and barley : genetic studies on specificity, mapping, and fungicide resistance
Ware, S.B. - \ 2006
University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): Gert Kema; M.A. de Waard. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085045274 - 190
triticum aestivum - tarwe - hordeum vulgare - gerst - mycosphaerella graminicola - geslachtelijke voortplanting - plantenziekteverwekkende schimmels - septoria - gastheerspecificiteit - genetische kartering - resistentie tegen pesticiden - virulentie - pathogeniteit - ziekteresistentie - overleving - wheat - barley - sexual reproduction - survival - plant pathogenic fungi - host specificity - virulence - pathogenicity - genetic mapping - pesticide resistance - disease resistance
Droogrot gladiool ongevoelig voor Sumisclex
Vink, P. ; Kok, H. ; Pennock-Vos, M.G. ; Koster, A.T.J. - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)57. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
chemische bestrijding - procymidon - gladiolus - knollen - vermeerderingsmateriaal - rottingsschimmels - stromatinia gladioli - stromatinia - ontsmettingsmiddelen - resistentie tegen pesticiden - chemical control - procymidone - tubers - propagation materials - decay fungi - disinfectants - pesticide resistance
De laatste jaren neemt het areaal gladiolen dat wordt afgekeurd in verband met een aantasting door droogrot toe. Het enige middel dat gebruikt mag worden bij ontsmetting van plantgoed is Sumisclex (procymidon). Uit monitoring onderzoek is gebleken dat in bijna alle ernstig aangetaste partijen gladiolen er sprake was van ongevoeligheid van de droogrotschimmel voor Sumisclex
Ook ras speelt rol in dosering Shirlan
Schepers, H.T.A.M. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)5. - ISSN 0169-0116 - p. 10 - 11.
gewassen - rassen (planten) - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - phytophthora - resistentie tegen pesticiden - toedieningshoeveelheden - veldproeven - crops - varieties - plant protection - plant disease control - pesticide resistance - application rates - field tests
Telers passen de dosering van fytoftoramiddelen aan op basis van weer, groeisnelheid en de ziektedruk. Ook de resistentie van het ras kan een rol spelen in de dosering
Nieuwe inzichten phytophthorabestrijding
Schepers, H.T.A.M. - \ 2005
Aardappelwereld 59 (2005)5. - ISSN 0169-653X - p. 27 - 29.
pesticiden - phytophthora infestans - aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie tegen pesticiden - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - landbouwkundig onderzoek - pesticides - potatoes - varieties - pesticide resistance - plant pathogenic fungi - fungicides - agricultural research
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Lelystad en Plant Research International (PRI) in Wageningen hebben het afgelopen jaar een aantal knelpunten in de phytophthorabestrijding geregistreerd en onderzocht. Uitleg van resultaten
ABC and MFS transporters from Botrytis cinerea involved in sensitivity to fungicides and natural toxic compounds
Hayashi, K. - \ 2003
University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): M.A. de Waard. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088979 - 143
botrytis cinerea - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkers - fungiciden - fungicidentolerantie - meervoudige resistentie tegen geneesmiddelen - resistentie tegen pesticiden - atp - plant pathogenic fungi - plant pathogens - fungicides - fungicide tolerance - multiple drug resistance - pesticide resistance
Pompen of verzuipen
Stergiopoulos, I. ; Zwiers, L.H. ; Waard, M.A. de - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)5. - ISSN 0166-6495 - p. 165 - 167.
triticum aestivum - tarwe - mycosphaerella graminicola - pathogenesis-gerelateerde eiwitten - atp - virulentie - resistentie tegen pesticiden - pathogenese - plantenziekteverwekkende schimmels - wheat - pathogenesis-related proteins - virulence - pesticide resistance - pathogenesis - plant pathogenic fungi
Uitgebreide beschrijving van het proefschrift van Luteharm Zwiers getiteld: ABC transporter of the wheat patgogen Mycosphaerella graminicola en van Ionnis Stergiopoulos getiteld: The role of the ATP-Binding casette (ABC) transporters in pathogenesis and multidrug resistance of the wheat pathogen Mycospaerella graminicola
The role of ATP-binding cassette (ABC) transporters in pathogenesis and multidrug resistance of the wheat pathogen Mycosphaerella graminicola
Stergiopoulos, I. - \ 2003
University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): M.A. de Waard. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9058087875 - 198
triticum aestivum - tarwe - mycosphaerella graminicola - pathogenesis-gerelateerde eiwitten - atp - virulentie - resistentie tegen pesticiden - pathogenese - plantenziekteverwekkende schimmels - wheat - plant pathogenic fungi - pathogenesis-related proteins - pathogenesis - virulence - pesticide resistance

ATP-binding cassette (ABC) transporters are membrane proteins that utilise the energy derived from the hydrolysis of ATP to drive the transport of compounds over biological membranes. They are members of one of the largest protein families to date, present in both pro- and eukaryotic organisms. ABC transporters play an essential role in multidrug resistance (MDR) of cancer cells to chemically unrelated compounds. ABC transporters involved in drug resistance have also been described in filamentous fungi. In plant pathogenic fungi ABC transporters may act as virulence factors if they mediate secretion of host-specific toxins efence compounds during pathogenesis. Such a role in pathogenesis has been demonstrated for the ABC transporters ABC1 from Magnaporthe grisea , BcatrB from Botrytis cinerea , and GpABC1 from Gibberella pulicaris .

In our laboratory ABC transporters from Mycosphaerella graminicola (Fückel) Schröter (anamorph state: Septoria tritici Rob.ex.Desm.), the causal agent of septoria tritici blotch of wheat, are studied. This disease can cause a significant reduction in yield. Typical disease symptoms are necrotic spots filled with the asexual pycnidia and sexual pseudothecia of the fungus. Formation of the necrotic lesions may be associated with secretion of phytotoxic compounds by the pathogen. On the other hand, wheat is known to produce plant defence compounds, such as 2,4-dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one (DIMBOA) and fluorescent compounds produced around infected stomata. Therefore, the fungus may have evolved specific ABC transporters that secrete toxins, or reduce the intracellular accumulation of plant defence compounds. Disease management of M. graminicola has widely involved the use of azole fungicides such as cyproconazole, propiconazole, and tebuconazole. The mode of action of these fungicides is based on inhibition of cytochrome P450 sterol 14α-demethylase (P45014DM ) activity, a key enzyme in the sterol biosynthetic pathway. In plant pathogenic fungi four major mechanisms of resistance to azoles have been reported. One of these is reduced accumulation of the fungicides in mycelium, attributed to an energy-dependent efflux mechanism mediated by ABC transporters. Other possible resistance mechanisms include mutations in the CYP51 gene encoding P450 14DM as well as overexpression of this gene.

Recently, Zwiers and De Waard (2000) cloned and characterised the ABC transporter genes MgAtr1 and MgAtr2 from M. graminicola . Research in the current study was primarily focused on cloning additional ABC transporter genes from the plant pathogenic fungus M.graminicola and examining their physiological role during pathogenesis and in providing protection of the fungus against natural and synthetic toxic compounds. In addition, we have also studied the resistance mechanisms to azole fungicides in M. graminicola that might be operating in laboratory-generated azole-resistant mutants and field isolates of this fungus with different sensitivity levels to these compounds. ABC transporters could have an important role in MDR resistance development. Ways to overcome such problems by inhibiting the function of these proteins with compounds able to modulate their function were also investigated. Such knowledge could be of great importance in disease control management of this fungus and lead to new and innovative disease control methods.

Chapter 1 describes M. graminicola and its importance in agriculture. In addition, mechanisms of resistance to azole fungicides are presented.

Chapter 2 comprises a review, describing the function of ABC transporters from filamentous fungi in pathogenesis and protection against natural and synthetic toxic compounds. Members of the major facilitator superfamily (MFS) of membrane transporters from filamentous fungi are also described, since these proteins can mediate similar functions in cells as ABC transporters.

Chapter 3 describes the cloning and characterisation of the ABC transporter genes MgAtr3, MgAtr4, and MgAtr5 using a PCR-based approach. Sequence analysis showed that the encoded proteins exhibit a topology similar to that of MgAtr1 and MgAtr2 from M. graminicola . Northern analysis demonstrated that the genes display distinct but overlapping expression profiles when treated with a number of natural or synthetic toxic compounds known to be either inducers or substrates of ABC transporters.

In Chapter 4 the role in MDR of MgAtr1-MgAtr5 is studied. This was done by complementation of Saccharomyces cerevisiae mutants with the M. graminicola ABC transporter genes and by analysis of ABC transporter disruption or replacement mutants of M. graminicola with respect to sensitivity to natural and synthetic toxic compounds as well as antagonistic bacteria. Results indicate that ABC transporters from M. graminicola can play a role in protection of the fungus against natural and synthetic toxic compounds.

In Chapter 5 the role of MgAtr1-MgAtr5 as virulence factors during pathogenesis on wheat seedlings is studied. Disruption or replacement strains of MgAtr1, MgAtr2, MgAtr3, and MgAtr5 displayed an unaltered phenotype in comparison to the wild-type control but virulence of MgAtr4 disruption mutants was significantly reduced on seedlings of all wheat cultivars tested. Therefore, MgAtr4 is a virulence factor of M. graminicola during pathogenesis on wheat. This is the first virulence factor identified so far from this important plant pathogen.

Chapter 6 describes studies on mechanisms of resistance to azole fungicides in azole-resistant laboratory-generated mutants of M. graminicola . These include efflux mechanisms mediated by ABC transporters, overexpression of CYP51, and mutations in the coding sequence of this gene. The results indicate that multiple mechanisms may be responsible for reduced sensitivity of the mutants to azoles.

Chapter 7 describes molecular mechanisms that account for variation in base-line sensitivity to azole fungicides in field isolates of M. graminicola and hence, complement results described in Chapter 6 for the field situation. Genetic analysis showed that azole sensitivity in M. graminicola is a polygenic trait. Overexpression of ABC transporter genes and CYP51 may explain the reduced azole sensitivity of some field isolates, indicating that multiple mechanisms could account for differences in base-line sensitivity to azoles.

In Chapter 8 the antimicrobial activity of the azole fungicides cyproconazole and propiconazole alone and in combination with ABC transporter modulators against M. graminicola is studied. Interactions in the mixtures are tested using the Colby and Wadley method with a wild-type M. graminicola isolate that showed moderate sensitivity to azole fungicides. Analysis with both methods showed that interactions between the compounds in most combinations tested are additive.

Chapter 9 presents a summarising discussion of the thesis.

In conclusion, data presented in this thesis show that ABC transporters from M. graminicola have a number of important functions. They can act as virulence factors of plant pathogens. In addition, they may provide protection against natural and synthetic, toxic compounds and account for base-line sensitivity and fungicide resistance of fungi to azole fungicides.

Mesofiele hitteresistente bodemschimmels
Bollen, G.J. ; Pol-Luiten, B. van der; Volker, D. - \ 2000
Gewasbescherming 31 (2000)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
bodemschimmels - gewasbescherming - microbiologie - plantenziekteverwekkende schimmels - verticillium dahliae - indicatorplanten - plantenplagen - plantenziekten - epidemiologie - distributie - potplanten - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - pythium - biologische bestrijding - resistentie tegen pesticiden - conferenties - bodemmicrobiologie - soil fungi - plant protection - microbiology - plant pathogenic fungi - indicator plants - plant pests - plant diseases - epidemiology - distribution - pot plants - hydroponics - nutrient film techniques - biological control - pesticide resistance - conferences - soil microbiology
Samenvattingen van lezingen over: een biotoets voor Verticillium dahliae; verspreiding van Phytophthora in eb-vloed systemen bij potplanten; effect van 2,4 diacetylphloroglucinol op de levenscyclus van Pythium; mesofiele hitteresistente bodemschimmels; detectie van agressiviteit in pathosystemen van Rhizoctonia solani
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.