Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rioolwaterzuivering
Check title to add to marked list
Agrarisch Waterbeheer in de praktijk : Op zoek naar de gemene deler
Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2016
Het Waterschap 2016 (2016)6. - p. 7 - 9.
waterbeheer - waterschappen - duurzame energie - terugwinning - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - landbouw - innovaties - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - water management - polder boards - sustainable energy - recovery - sewage treatment - purification plants - agriculture - innovations - climate adaptation - urban areas
In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: marktvisie waterschappen. 5) De politicus Liesbeth van Tongeren: Niet langer in discussie met klimaatsceptici. 6) Er valt iets te kiezen: waterschappen integreren duurzame energieproductie succesvol in hun kerntaken. 7) Slimmer investeren: Strategisch asset management. 8) Creativiteit op het snijvlak van orde en chaos: Waterschap De Dommel flirt met paradoxen. 9) Open overheid, ook voor waterschappen. 10) Werken aan morgen is gisteren al begonnen: hoe ziet werken voor een waterschap er in 2026 uit?
Anaerobic degradation of anionic surfactants by denitrifying bacteria
Paulo, A. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Fons Stams, co-promotor(en): P.A. García-Encina; Caroline Plugge. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571242 - 166
oppervlaktespanningsverlagende stoffen - degradatie - anaërobe microbiologie - anaërobe behandeling - denitrificerende bacteriën - afvalwaterbehandeling - rioolwaterzuivering - pseudomonas syringae pv. pisi - surfactants - degradation - anaerobic microbiology - anaerobic treatment - denitrifying bacteria - waste water treatment - sewage treatment
De verwijdering van organische stof alsook van stikstof en fosfor wordt in RWZI vaak bewerkstelligd middels een anaëroob-anoxisch-aëroob (A2/O) proces. Met behulp van het A2/O proces kunnen oppervlakte-actieve stoffen al in het anaërobe dan wel anoxische compartiment afgebroken worden. In dit proefschrift wordt de isolatie van Pseudomonas stutzeri stam SN1 en Pseudomonas nitroreducens stam SN2 uit actief slib van een RWZI met een A2/O proces beschreven.
Water quality monitoring Bonaire: Identifications of indicators, methods and locations
Slijkerman, D.M.E. ; Smith, S.R. ; Koelemij, E.I. ; Rippen, A.D. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C027/12) - 52
waterkwaliteit - eutrofiëring - septische tanks - mariene gebieden - rioolwaterzuivering - waterbeleid - bonaire - caribisch gebied - water quality - eutrophication - septic tanks - marine areas - sewage treatment - water policy - caribbean
On the island Bonaire, eutrophication is a point of serious concern, affecting the coral reefs in the marine park. Eutrophication can cause altered balance of the reef ecosystem because algae shall outcompete corals, eventually leading to a disturbed composition of the reef. The reef of Bonaire faces nutrient input by various sources, of which enriched groundwater outflow from land to the reef is considered to be a substantial source. Groundwater is enriched with nutrients due to the e.g. leaking septic tanks. In order to reduce the input of nutrients on the reef via sewage water, a water treatment plant is being built on Bonaire.
Explorative research on innovative nitrogen recovery
Eekert, M.H.A. van; Weijma, J. ; Verdoes, N. ; Buisonje, F.E. de; Reitsma, B.A.H. ; Bulk, J. van den - \ 2012
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2012-51) - ISBN 9789057735851 - 56
afvalwaterbehandeling - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - stikstof - terugwinning - stikstofmeststoffen - stikstofkringloop - waste water treatment - sewage treatment - purification plants - nitrogen - recovery - nitrogen fertilizers - nitrogen cycle
This report comprises the results of an explorative study on innovative nitrogen recovery from side streams of wastewater treatment plants (WWTPs) in the Netherlands. The main objective of the study was to identify promising new technologies for recovery of nitrogen which can be subsequently used as an artificial fertilizer. This shortcircuits the global nitrogen cycle and thereby reduces the environmental impact of the nitrogen cycle that has been distorted by human influence (eutrophication, greenhouse gases).
Zwavel in de rwzi: Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s - een haalbaarheidsstudie
Dekker, A. ; Menkveld, H.W.H. ; Hermans, P.G.B. ; Panjer, M.A.C. ; Lam, G.P. 't - \ 2011
Stowa (Rapport / STOWA 2011-21) - ISBN 9789057735301 - 80
rioolwaterzuivering - denitrificatie - zwavel - slib - sewage treatment - denitrification - sulfur - sludges
Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvullende heterotrofe denitrificatie is het gangbaar om een externe C-bron zoals methanol te doseren. De nadelen hiervan zijn veiligheidsrisico’s en kosten. Voor zwavel gelden deze nadelen minder. Ook is zwavel, zeker wanneer een interne stroom kan worden gebruikt, duurzamer. Dit onderzoek is uitgevoerd om de zwavelstromen op een rwzi in kaart te brengen en de haalbaarheid van autotrofe denitrificatie in de rwzi te verkennen. Daarnaast is onderzocht of het zwavelgehalte in slib en daarmee de aan zwavel gerelateerde slibverwerkingskosten kunnen worden verlaagd.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.