Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rivierengebied
Check title to add to marked list
Rivierenland leeft! Verbinden door samenwerking : Quickscan naar trends, kansen en opgaven met betrekking tot de leefbaarheid in Regio Rivierenland
Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2777) - ISBN 9789463430791 - 41
levensomstandigheden - perceptie - omgevingspsychologie - milieu - rivierengebied - living conditions - perception - environmental psychology - environment
Leefbaarheid gaat over prettig wonen, werken en leven en is daarom is een belangrijk thema voor Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van tien gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerrijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal. In deze quickscan brengen we de belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de leefbaarheid in beeld. We geven inzicht in de kansen en bedreigingen waarin naast de huidige situatie ook de verwachte ontwikkelingen en trends voor Regio Rivierenland geschetst worden. Daarmee concretiseren we de belangrijkste opgaven en uitdagingen voor de komende jaren in regio Rivierenland.
Case studies best practices onkruidbestrijding : Duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland
Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport 2016-10) - 23 p.
straatbomen - onkruidbestrijding - gevalsanalyse - best practices - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - mechanische bestrijding - rivierengebied - street trees - weed control - case studies - forest nurseries - sustainability - mechanical control
Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector in de regio naar duurzame oplossingen. Welke methoden zijn er en worden op dit moment al succesvol toegepast? Welke nieuwe methoden zijn in ontwikkeling? Wat past bij de bedrijfsvoering in de regio van het laanboompact. Welke mogelijkheden worden en kunnen effectief ingezet worden tegen onkruid. De doelstelling van het project is door middel van case studies de mogelijkheden van best practices onkruidbestrijding bij de boomkwekers onder de aandacht te brengen waardoor effectieve methoden meer opgepakt gaan worden.
Herstel en ontwikkeling van laagdynamische, aquatische systemen in het rivierengebied
Arts, Gertie ; Verdonschot, Ralf ; Maas, Gilbert ; Massop, Harry ; Ottburg, Fabrice ; Weeda, Eddy - \ 2016
Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE (Alterra-rapport 2729) - 128
aquatische ecosystemen - aquatisch milieu - ecologisch herstel - rivierengebied - nederland - aquatic ecosystems - aquatic environment - ecological restoration - netherlands
Na een inleiding (Hoofdstuk 1) beschrijft het rapport achtereenvolgens de macro-evertebraten (Hoofdstuk 2); de vissen, amfibieën en reptielen (Hoofdstuk 3); en de waterplanten van het rivierengebied (Hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgevoerde GIS analyse en presenteert de resultaten en de kansenkaarten. Alle gegenereerde kaarten zijn opgenomen in twee bijlagerapporten. Hoofdstuk 6 geeft een discussie van het uitgevoerde onderzoek ten aanzien van de methode, de beschikbare gegevens en de analyse en plaatst de resultaten in het licht van uitgevoerde herstelmaatregelen in het rivierengebied. Hoofdstuk 7 vat de voornaamste conclusies samen. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de gebruikte literatuur.
Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch
Sykora, K.V. ; Rotthier, S.L.F. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 134 - 139.
vegetatietypen - habitats - graslanden - geomorfologie - rivierengebied - begrazing - natuurbeheer - vegetation types - grasslands - geomorphology - grazing - nature management
Stroomdalgrasland was vóór 1960 algemeen, is sindsdien dramatisch achteruitgegaan en is vrijwel verdwenen. Na Plan Ooievaar en de invoering van het wildernisbeheer is langs de grote rivieren veel veranderd. De nadruk kwam in veel terreinen te liggen op 'vergroting van de dynamiek' en 'spontane begrazing'. Wat betekent dit voor stroomdalgrasland en wat is hiervoor het optimale beheer?
Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
Lange, H.J. de; Noordijk, J. ; Nijssen, M. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)3. - ISSN 0024-1520 - p. 116 - 121.
uiterwaarden - fauna - ecologisch herstel - habitatgeschiktheid - amphibia - rivierengebied - river forelands - ecological restoration - habitat suitability
In het Nederlandse rivierengebied zijn de afgelopen decennia veel natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd, geïnspireerd door Plan Ooievaar. Er zijn voor de fauna zeker successen te melden, maar sommige soorten hebben het nog steeds zeer moeilijk of zijn nog niet teruggekeerd. In dit artikel beschrijven we een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het opheffen van deze knelpunten.
Voor hoeveel natuur is er ruimte in de uiterwaarden?
Querner, E.P. ; Makaske, B. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)3. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 35.
uiterwaarden - rivierengebied - hoogwaterbeheersing - vegetatie - ruwheid - stroming - hydraulische weerstand - modellen - river forelands - flood control - vegetation - roughness - flow - hydraulic resistance - models
In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier worden grote delen van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas op een meer natuurlijke manier beheerd. Gemaaid grasland maakt plaats voor ruig terrein. Dat leidt echter ook tot minder capaciteit voor doorstroming bij hoogwater. Wordt dat laatste effect niet overschat?
Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren: resultaten tussen 2006 en 2012
Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Lee, M.K. van der; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2013
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2013.010) - 73
palingen - waterverontreiniging - ecotoxicologie - dioxinen - meren - binnenwateren - rivierengebied - ijsselmeer - friesland - eels - water pollution - ecotoxicology - dioxins - lakes - inland waters - lake ijssel
Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-gehalten in rode aal uit de grote rivieren en het benedenrivierengebied hebben in 2011 geleid tot sluiting van deze gebieden voor de aalvangst. In schonere wateren zoals het IJsselmeer en de Friese meren is aalvangst wel toegestaan.
Fauna in het rivierengebied. Knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna
Lange, H.J. de; Maas, G. ; Makaske, A. ; Nijssen, M. ; Noordijk, J. ; Rooij, S. van; Vos, C.C. - \ 2013
Driebergen : Bosschap (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN175-RI) - 130
fauna - amphibia - terrestrische ecosystemen - habitats - rivierengebied - natura 2000 - hoogwaterbeheersing - uiterwaarden - terrestrial ecosystems - flood control - river forelands
In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplanten” (H3260), “Slikkige rivieroevers” (H3270), “Stroomdalgraslanden” (H6120), “Alluviale bossen” (H91E0), en “Droge hardhoutooibossen” (H91F0). Deze habitattypen, waarin gradiënten in verstoringsdynamiek, bodemstructuur, nutriëntenrijkdom en (bodem)-vochtgehalte worden beschreven, vormen tezamen een rijk mozaïek van habitats op relatief korte afstand van elkaar. Door klimaatverandering worden de verwachte extremen in waterafvoer in het rivierengebied groter. De manier waarop rivierverruiming dan wel dijkverzwaring wordt uitgevoerd is sterk bepalend voor de natuurwaarde en ecologisch rendement in het rivierengebied. Vanuit het natuurbeheer is er dan ook een grote behoefte aan adviezen voor inrichting en beheer om binnen de huidige randvoorwaarden van het Nederlandse rivierengebied de aanwezigheid van habitats, karakteristieke soorten en een hoge biodiversiteit te herstellen en behouden
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's
Bijlsma, R.J. ; Bastmeijer, C.J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Butger, R.J.F. ; Fleurke, F.M. ; Huiskes, H.P.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2348) - 72
natura 2000 - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - risico - natuurcompensatie - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland - nature conservation - habitats directive - birds directive - risk - nature compensation
Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) voor habitattypen en leefgebieden in het samengevoegde gebied resp. het meest ambitieuze kwalitatieve doel en de som van populatiedoelen gelden. Het juridisch onderzoek concludeert dat samenvoegen juridisch mogelijk is. Samenvoegen moet wel ecologisch worden onderbouwd; er moet sprake zijn van ecologische meerwaarde en de deelgebieden moeten een ecologische eenheid vormen. Uit het bestuurlijk onderzoek blijkt dat samenvoegen van gebieden als groot voordeel heeft dat mitigerende maatregelen ook in andere deelgebieden dan waar ze nodig zijn, genomen mogen worden, onder de aanname dat saldering is toegestaan. Door samenvoeging van Natura 2000-gebieden ontstaan ook meer mogelijkheden voor compensatie. De vergunningprocedures worden ingewikkelder, omdat het vaststellen van cumulatieve effecten en de mogelijke significantie ingewikkelder zal worden
De ecologie van stroomdalgrasland; in het bijzonder de invloed van zandafzetting. Resultaten eerste onderzoeksfase
Rotthier, S.L.F. ; Sykora, K.V. - \ 2012
Den Haag : Bosschap, Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
plantengemeenschappen - bodem-plant relaties - graslanden - habitats - stroomdalen - geomorfologie - rivierengebied - plant communities - soil plant relationships - grasslands - stream valleys - geomorphology
Droog stroomdalgrasland (oeverwal of rivierduingrasland) is zeer kenmerkend voor het rivierengebied. Oppervlak en kwaliteit zijn echter sterk achteruitgegaan. Droge stroomdalgraslanden kwamen vóór 1960 vrijwel overal langs de grote rivieren voor en zijn daarna uit 83-84% van de kilometerhokken verdwenen. Voor instandhouding van deze waardevolle graslanden is een goed begrip nodig van de standplaatsomstandigheden. Daarom is de ecologische amplitude van de verschillende stroomdal grasland gemeenschappen onderzocht.
Fauna in het rivierengebied : uitkomsten fase 1: knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna
Lange, H.J. de; Maas, G.J. ; Makaske, B. ; Nijssen, M. ; Noordijk, J. ; Rooij, S.A.M. van - \ 2012
Driebergen [etc.] : Bosschap [etc.] (Rapport / [DKI] nr. 2012/OBN160-RI) - 103
fauna - ecologisch herstel - habitats - monitoring - gegevens verzamelen - inventarisaties - rivierengebied - ecological restoration - data collection - inventories
De studie richt zich op het maken van een analyse van de belangrijkste knelpunten voor karakteristieke terrestrische en amfibische fauna in het rivierengebied en de mogelijkheden te verkennen voor het opheffen van deze knelpunten binnen de huidige randvoorwaarden van het Nederlandse rivieren-gebied. Deze kennis vormt de basis voor de beheersadviezen die OBN geeft voor optimalisatie van herstel en behoud van de biodiversiteit in het rivieren-gebied. De studie kijkt met een bredere blik naar bestaande gegevens en kennis, om een (wetenschappelijke) onderbouwing te geven van bekende verklaringen van knelpunten, of sommige verklaringen te ontkrachten. De meerwaarde van deze aanpak ten opzichte van eerdere studies ligt vooral in de algemene toepassing van de resultaten en de analyse op een hoger schaalniveau.
Perspectief natuurlijke keringen: een eerste verkenning ten behoeve van het Deltaprogramma
Fiselier, J. ; Jaarsma, N. ; Wijngaart, T. van der; Vries, M. de; Wal, M. ; Stapel, J. ; Baptist, M.J. - \ 2011
Ecoshape - 60
hoogwaterbeheersing - natuurontwikkeling - ijsselmeer - wadden - rivierengebied - flood control - nature development - lake ijssel - tidal flats
In het Deltaprogramma staan de waterveiligheid en de watervoorziening van Nederland nu en voor de lange termijn centraal. In de aanpak wordt actief gezocht naar de koppeling met andere ambities van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, maar ook van maatschappelijke organisaties en bedrijven op andere beleidsterreinen, zoals economie, natuur en ruimte. De Deltacommissaris heeft de Stichting Ecoshape gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor het toepassen van natuurlijke keringen in het IJsselmeergebied, de Wadden en estuaria en het rivierengebied
Toepassing van de R8-maatlat sedimentverontreiniging op de andere watertypen : een eerste verkenning
Lange, H.J. de - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2223) - 32
sedimentmaterialen - sedimentkwaliteit - verontreinigde sedimenten - macrofauna - ecologische beoordeling - waterkwaliteit - rivierengebied - sedimentary materials - sediment quality - contaminated sediments - ecological assessment - water quality
Sedimentverontreiniging is op veel plekken aanwezig in Nederland. Recent is voor het Benedenrivierengebied (R8) een maatlat macrofauna ontwikkeld, waarin sedimentverontreiniging als aparte stressor beoordeeld wordt. Onderzocht is of de R8-maatlat toegepast kan worden op andere watertypen met sedimentverontreiniging. Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen: • Betrek ecologische kennis in de onderbouwing van de R8-maatlat en de indicatorwaarden. • Herken sedimentverontreiniging als een verborgen stoplicht in het bereiken van een goede waterkwaliteit. • Gebruik beschikbare kennis (zowel uit de praktijk als uit de wetenschap) van ‘stoplichten’ om te oordelen in welke volgorde en samenhang maatregelen nut hebben. • Gebruik deze kennis om tot een kosten-effectievere set maatregelen te komen om te voldoen aan de eisen van KRW en Natura2000.
Verontreiniging Nederlandse schieraal : onderzoek naar dioxines, PCB's en gebromeerde vlamvertragers (PBD's) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied
Lee, M.K. van der; Nieuwenhuizen-Hoek, M. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2011
Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] (Rapport / RIKILT 2011.005)
palingen - european eels - waterkwaliteit - ecotoxicologie - polychloorbifenylen - meren - friesland - rivierengebied - eels - water quality - ecotoxicology - polychlorinated biphenyls - lakes
Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel schoner en voldoet wel aan de norm
Kennisdelen met FLIP in de Betuwse Bloem : www.betuweflipt.nl
Bruijn, J. de; Vierboom, A. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2010
[S.l.] : TransForum [etc.] - 22
tuinbouwbedrijven - tuinbouw - kennisoverdracht - netwerken - netwerken (activiteit) - samenwerking - regionale ontwikkeling - films - rivierengebied - betuwe - market gardens - horticulture - knowledge transfer - networks - networking - cooperation - regional development
De Betuwse Bloem staat voor de vijf tuinbouwclusters in het Gelderse Rivierengebied. Het gaat om de paddenstoelensector in de regio Maasdriel, het laanboomcentrum in Opheusden, het fruitcluster in de regio Buren/Geldermalsen en de glastuinbouw (bloemen & planten, groenten) in de Bommelerwaard en de regio Arnhem-Nijmegen. In totaal werken er zo'n 30.000 mensen in de Betuwse tuinbouw. De Betuwse Bloem is een initiatief van ondernemers uit die vijf sectoren, dat ondersteund wordt door de provincie Gelderland en de gemeenten in het gebied, maar ook door diverse intermediaire organisaties en kennisinstellingen, zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum en Radboud Universiteit Nijmegen. Door meer samenwerking willen de clusters hun gezamenlijk economische positie versterken. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol! Om die reden is een project gestart met Transforum, dat gericht is op het toepassen van kennis in een aantal praktische businesscases. Om ervaringen uit te wisselen ontvangen betrokkenen een kleine videocamera (zogenaamde Flip) waarmee ze zelf korte filmpjes kunnen maken en op YouTube plaatsen.
Business Plan, Kenniscentrum Randwijk, een knooppunt voor innovatie, Wageningen ; Wageningen UR, Transforumproject
Kranendonk, R.P. ; Krikke, A.T. ; Fontein, R.J. ; Poot, E.H. ; Scheer, F.P. ; Jong, L.W. de; Baltissen, A.H.M.C. ; Ravesloot, M.B.M. ; Reuler, H. van; Kruit, J. - \ 2010
Wageningen : Greenport Betuwse Bloem - 34
tuinbouw - agro-industriële ketens - regionale ontwikkeling - samenwerking - synergie - economische ontwikkeling - rivierengebied - horticulture - agro-industrial chains - regional development - cooperation - synergism - economic development
In het Rivierengebied in Gelderland werken ca. 14.000 mensen in de tuinbouw. De Provincie Gelderland, het tuinbouwbedrijfsleven, brancheorganisaties, Wageningen UR en de regionale overheden in het Rivierengebied werken samen om de tuinbouw in het Rivierengebied een krachtige impuls te geven om zo hun vooraanstaande positie te behouden en verder te verstevigen onder de naam ‘Betuwse Bloem’. De grootste winst is te halen door samenwerking en synergie te bevorderen tussen de vijf Gelderse tuinbouwclusters die op korte afstand van elkaar liggen. Dicht bij gerenommeerde kennisinstellingen en goed bereikbaar via weg, water en spoor. Door de krachten te bundelen en van elkaar te leren neemt de concurrentiekracht toe.
Bloeiende Clusters in de Betuwse Bloem, Integratienotitie, Thema’s, schaalniveaus en businesscases
Fontein, R.J. ; Kranendonk, R.P. ; Kruit, J. ; Scheer, F.P. ; Poot, E.H. - \ 2010
Greenport Betuwse Bloem - 33
tuinbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële complexen - agro-industriële sector - samenwerking - rivierengebied - betuwe - horticulture - crop enterprises - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial complexes - agroindustrial sector - cooperation
De Betuwe kent een sterke tuinbouwsector dat opgesplitst kan worden in vier tuinbouwsectoren: glastuinbouw (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen), paddenstoelenteelt (15 ha Maasdriel), fruitteelt (5.200 ha, regio Buren/Geldermalsen) en laanboomteelt (1.300 ha, regio Opheusden). Door meer samenwerking, onderling en binnen de tuinbouwketen, willen de clusters hun gezamenlijke economische positie verder versterken. De ambitie is om de tuinbouw in het Rivierengebied op de (inter)nationale kaart zetten. Doorvoor is in 2006 door de provincie Gelderland en de ondernemers uit de verschillende sectoren gezamenlijk het initiatief genomen om samen te werken onder de noemer Greenport Betuwse Bloem. Samen met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zien zij mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Deze samenwerking moet de winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het behoud van het typerende landschap. Deze notitie geeft handvatten om te komen tot duurzame agroclusters in de Betuwe.
Mid-Holocene water-level changes in the lower Rhine-Meuse delta (western Netherlands): implications for the reconstruction of relative mean sea-level rise, palaeoriver-gradients and coastal evolution
Plassche, O. van de; Makaske, B. ; Hoek, W.Z. ; Konert, M. ; Plicht, J. van der - \ 2010
Netherlands journal of geosciences 89 (2010)1. - ISSN 0016-7746 - p. 3 - 20.
eolische afzettingen - geologie - waterstand - holoceen - zuid-holland - rivierengebied - aeolian deposits - geology - water level - holocene - radiocarbon age calibration - southern north-sea - cal bp - movements - area - bc
We present a revised relative mean sea-level (MSL) curve for the Rhine-Meuse delta, western Netherlands, for the period 7900-5300 cal yr BP. The revision is based on a series of new and previously unpublished local groundwater-level index data from buried Late Glacial aeolian dunes in the lower Rhine-Meuse delta, and reinterpretation of existing data. The new index data consist of (AMS and conventional) radiocarbon dates of samples, collected from the base of peat formed on dune slopes, near Vlaardingen (21 index points), Hillegersberg (one index point), and Hardinxveld-Giessendam (10 index points). The Vlaardingen data represent the coast-nearest Rhine-Meuse delta local water-level record, which therefore is highly indicative for sea-level change. Pollen and macrofossil analysis, and dating of paired samples was carried out to assess the reliability of the groundwater-level index data. The revision of the MSL curve involves: (1) a significant (0 to >1 m) upward adjustment for the period 7900-7300 cal yr BP; (2) a downward adjustment of =0.25 m for the period 6650-5300 cal yr BP. The new data indirectly support the reliability of the part of the curve for the period 7300-6650 cal yr BP. A longitudinally fairly uniform river gradient of 2.5-3.0 cm/km in the lower Rhine-Meuse delta during the period 6650-5600 cal yr BP can be inferred from the data sets. A significant river gradient extended further towards the coastline than previously thought and it may be that also the revised MSL curve reflects river-gradient effects. An increased floodbasin effect (stronger intra-coastal tidal damping) seems to have developed in the lower Rhine-Meuse delta in de period 7500-6600 cal yr BP, and was probably a complex response to a major avulsion of the Rhine.
Klimaatdijk in de praktijk: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek
Moel, H. de; Beijersbergen, J. ; Berg, F. van den; Goei, J. de; Koch, R.C. de; Koelewijn, A.R. ; Loon-Steensma, J.M. van; Molenaar, I.M. ; Steenbergen-Kajabová, J. ; Schelfhout, H. ; Versluis, S. ; Zantinge, A.M. - \ 2010
Utrecht : Klimaat voor Ruimte (KvK rapport 019/2010) - ISBN 9789490070182 - 174
dijken - onderhoud - veiligheid - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - rivierengebied - dykes - maintenance - safety - flood control - climatic change
Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderende inzichten, randvoorwaarden en omstandigheden. Klimaatverandering heeft de potentie om ervoor te zorgen dat dijken in de toekomst opnieuw moeten worden versterkt vanwege veranderingen in hydraulische omstandigheden. Het waterschap Rivierenland wil zoveel mogelijk voorkomen dat tracés die nu versterkt worden in de nabije toekomst opnieuw moeten worden versterkt om zo dubbel werk en overlast voor de bewoners te voorkomen. Op plaatsen waar nu dijkversterkingen zijn gepland wil het waterschap deze graag zo robuust uitvoeren, dat versterking lange tijd kan worden uitgesteld, zelfs onder veranderende omstandigheden vanwege klimaatverandering.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.