Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 197

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==roads
Check title to add to marked list
Groen strooizout kan inboet door beheerders laten kelderen
Claassen, Pieternel - \ 2016
public green areas - pavements - roads - salt - salt injury - brine - salinization - biomass - biobased economy - agricultural research - biobased chemicals - environmental impact - pollution control

Strooizout is een goed dooimiddel, maar het veroorzaakt verzilting van de bodem, het afsterven van planten en het roesten van metalen in bruggen, viaducten en voertuigen. Onderzoeker Pieternel Claassen van Food & Biobased Research werkt aan ‘groen’ strooizout, gemaakt uit biomassa. Zouden we in de nabije toekomst afscheid kunnen nemen van de jaarlijkse hoge inboet van openbaar groen ten gevolge van schade door strooizout?

Dutch hedgehogs Erinaceus europaeus are nowadays mainly found in urban areas, possibly due to the negative Effects of badgers Meles meles
Poel, J. van de; Dekker, J.J.A. ; Langevelde, F. van - \ 2015
Wildlife Biology 21 (2015)1. - ISSN 0909-6396 - p. 51 - 55.
abundance - populations - roads - odor
In several west European countries, the distribution of hedgehogs Erinaceus europaeus is declining. In the UK, predation by the European badger Meles meles is considered to be the main death cause of hedgehogs. In the Netherlands, badger density is rising, which suggests the same cause for the decline. As landscape and land use largely diff er between the UK and the Netherlands, we investigated the relationship between the distribution of badgers and hedgehogs in the Netherlands. Th erefore, we used the presence of badgers and hedgehogs recorded in the period 2007 – 2010 in grid cells of 1 km 2 , together with environmental variables, i.e. land-use types and soil types, to describe the habitat of both species. Although the distribution of badgers in the Netherlands is still limited, we found indeed a negative eff ect of badger presence on hedgehog presence. We also found a positive eff ect of urban area, recreational land use and roads on hedgehog presence, whereas these types had a negative eff ect on badger presence. Our study suggests that hedgehogs in the Netherlands are nowadays found close to human occupation, possibly due to the negative eff ect of badgers. Th ese results contribute to understanding of the declining distribution of hedgehogs in western Europe.
Verkeersonderzoek Haarlem-Noord : een onderzoek naar verkeersdoorstroming en leefbaarheid
Beunen, R. ; Hoofwijk, H. ; Ridder, S. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 312) - ISBN 9789461738837 - 106
infrastructuur - wegen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - milieueffect - infrastructure - roads - urban areas - urban planning - environmental impact
Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak voor het verdubbelen van de Vondelweg in Haarlem Noord. Op basis van een analyse van de intensiteiten van het autoverkeer en de capaciteiten van kruispunten wordt geconcludeerd dat de doorstroming en de (economische) bereikbaarheid van het gebied goed zijn. Ook voor de toekomst worden geen problemen verwacht. Wel heeft het huidige autoverkeer een negatieve invloed op de leefbaarheid van de aanliggende wijken en is er dus een aanleiding om te werken aan de reductie van verkeersonveiligheid en de uitstoot van schadelijke stoffen.
Infrastructurele knelpunten voor de otter : overzicht van verkeersknelpunten met mate van urgentie voor het nemen van mitigerende maatregelen
Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2513) - 69
lutra lutra - migratie - zoogdieren - habitatfragmentatie - wegen - verkeersongevallen - habitats - inventarisaties - migration - mammals - habitat fragmentation - roads - traffic accidents - inventories
De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen mitigerende maatregelen genomen om leefgebieden veiliger te maken voor de otter en de kans op verkeersslachtoffers te beperken. Echter, het aantal verkeersslachtoffers neemt ieder jaar toe, deels omdat bestaande voorzieningen in leefgebieden tekort schieten, deels omdat de otter zich aan het verspreiden is naar nieuwe leefgebieden. Om het aantal slachtoffers terug te dringen is het dringend noodzakelijk om op korte termijn verdere maatregelen te nemen. Op verzoek van het ministerie van EZ is een inventarisatie gemaakt van alle verkeersknelpunten binnen en tussen de huidige otterleefgebieden (situatie voorjaar 2013), zijn deze geprioriteerd en zijn oplossingsrichtingen beschreven.
Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987 - 2012 : een analyse, met de nadruk op nieuwe ontwikkelingen in recente jaren
Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 114) - ISBN 9789461739957
verkeersveiligheid - trekkers - landbouwwerktuigen - wegen - verkeersongevallen - nederland - traffic safety - tractors - farm machinery - roads - traffic accidents - netherlands
Landbouwvoertuigen zijn op de openbare weg een potentiële bron van gevaar door hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken. In verband met de verkeersveiligheid is er een voortdurende discussie over de plek van het landbouwvoertuig op de openbare weg en over de voorwaarden die aan dat weggebruik gesteld (zouden kunnen/moeten) worden. Tegen die achtergrond wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers (doden, ziekenhuis gewonden of licht gewonden) in de periode 1987-2012 waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Gemiddeld gebeuren er jaarlijks 15 dodelijke ongevallen, 87 ongevallen met ziekenhuis gewonden en 127 met licht gewonden. Bij de licht gewonden is sprake van een sterk dalende trend, maar vermoed wordt dat dit samenhangt met een minder volledige registratie door de politie. Door deze ontwikkeling is de ernst van het ongeval in de laatste jaren sterk toegenomen. Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is tussen 1987 en 2005 sprake van een verdubbeling van het aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.
Carabid Beetle research in Dutch Road Verges
Euwe, R. ; Merien, D. ; Pruijn, N. ; Teheux, C. ; Boer, W.F. de - \ 2013
YouTube
coleoptera - steden - wegen - vegetatie - veldwerk - vergelijkend onderzoek - laboratoria - carabidae - ecologische entomologie - towns - roads - vegetation - field work - comparative research - laboratories - ecological entomology
YouTube filmpje over veldonderzoek en laboratoriumonderzoek naar verschillende soorten carabidae die in het Nederlandse straatbeeld voorkomen.
Nederlandse Wegen Groen
Smits, A.P. ; Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
wegbeplantingen - vegetatietypen - beplantingen - heggenplanten - soortendiversiteit - inventarisaties - wegen - roadside plantations - vegetation types - plantations - hedgerow plants - species diversity - inventories - roads
In 2012 had Nederland 5120 km rijkswegen, en ook nog eens 7802 km provinciale wegen. Deze wegen hebben bermen, waartoe men meestal het oppervlak tussen verharding en bermsloot rekent. Bermen langs de Nederlandse rijkswegen beslaan gezamenlijk ruwweg 20.000 ha. Zo’n 80 % is begroeid met kruidachtige vegetaties, de rest met houtachtige vegetaties (circa 4600 ha). Langs de bermen liggen vaak bermsloten, in totaal zo’n 4500 km en er zijn talloze faunavoorzieningen aangebracht. Voor al deze objecten gelden beheermaatregelen. Dit project is de eerste fase van het traject ‘De Groene Weg’ dat een brede toepassing van groene snelwegafscheidingen in heel Nederland beoogt.
Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen : een analyse voor de periode 1987-2010
Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2012
Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 114) - 80
verkeersveiligheid - trekkers - landbouwwerktuigen - wegen - verkeersongevallen - nederland - traffic safety - tractors - farm machinery - roads - traffic accidents - netherlands
Landbouwvoertuigen zijn op de openbare weg een potentiële bron van gevaar door hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken. In verband met de verkeersveiligheid is er een voortdurende discussie over de plek van het landbouwvoertuig op de openbare weg en over de voorwaarden die aan dat weggebruik gesteld (zouden kunnen/moeten) worden. Tegen die achtergrond wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers (doden, ziekenhuisgewonden of licht gewonden) in de periode 1987-2010 waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Gemiddeld gebeuren er jaarlijks 15 dodelijke ongevallen, 93 ongevallen met ziekenhuisgewonden en 137 met lichtgewonden. Bij de lichtgewonden is sprake van een sterk dalende trend, maar dat geldt niet voor de andere slachtofferongevallen. Dat betekent dat de ernst van het ongeval in de loop der jaren is toegenomen. Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is sprake van een toenemend aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.
Gegevens delen via Linked Open Data ; case study over het delen van grondwatergegevens bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht
Verhelst, E.C.H. ; Houtkamp, J.M. ; Randen, Y. van - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2306) - 32
infrastructuur - wegen - tunnels - grondwaterstand - datacommunicatie - gegevensverwerking - zuid-limburg - infrastructure - roads - groundwater level - data communication - data processing
In dit rapport is een case study beschreven waarin wordt gekeken naar het delen van gegevens bij de bouw van een groot infrastructuur project (Maastricht A2). De manier van gegevensdelen die is uitgewerkt wordt Linked Open Data genoemd. Bij Linked Open Data zijn de brongegevens toegankelijk en aan elkaar verbonden met web links. Omdat de gegevens toegankelijk zijn via de bron kan elke partij zijn eigen overzichten maken en applicaties en visualisaties bouwen. De gekoppelde data vormen een wereldwijde netwerkstructuur waaraan makkelijk nieuwe gegevens kunnen worden toegevoegd. Zo wordt de samenhang tussen gegevens beter zichtbaar.
Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011
Spijker, J.H. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 34
onkruidbestrijding - wegen - bestrating - milieubeheer - gemeenten - gelderse vallei - weed control - roads - pavements - environmental management - municipalities
De gemeente Wageningen beheert al vele jaren de verhardingen zonder gebruik van chemische middelen. In dit adviesrapport wordt een overzicht gegeven verschillende aspecten die van belang zijn voor de keuze van de gemeente Wageningen voor de wijze van beheer van de verhardingen in de komende jaren. Belangrijke aspecten zijn wet- en regelgeving, beleid, kosten en effectiviteit van de diverse maatregelen, milieu-effecten, klimaatneutraliteit en gevolgen voor de drinkwaterwinning.
Changing environmental characteristics of European cropland
Bakker, M.M. ; Hatna, E. ; Kuhlman, T. ; Mücher, C.A. - \ 2011
Agricultural Systems 104 (2011)7. - ISSN 0308-521X - p. 522 - 532.
agricultural land-use - cover change - future - areas - roads
The spatial configuration of agricultural systems is continuously changing in response to changes in demand for agricultural goods, changes in the level of competition between different land use activities, and progress in agricultural technology. This may lead to a change in the location of agricultural systems and consequently to a change in their average environmental characteristics. This paper explores the change in environmental characteristics of cropland (horticulture and field crops) over the years 1950, 1990 and 2000, for Western and Eastern Europe, using basic descriptive statistics. Underlying mechanisms are explored with logistic (interaction) regression analysis. We find that in both Eastern and Western Europe, crop cultivation shifted away from cities. In Western Europe cropland became situated on shallower soils, steeper slopes, and drier and less accessible areas. Probable reasons are that technical progress reduced the importance of traditional constraints such as drought, poor soils, and distance from markets, so that crop farmers were allowed to move to warm and sunny areas where potential productivity is highest. In addition, cropland probably lost some of its competitive power to grassland and nature. In Eastern Europe cropland concentrated on deeper soils and flatter terrain from 1990 onward. Here, the abandonment of the central planning system and a more flexible land market must have allowed a shift of cropland towards more suitable locations.
Effects of scale and efficiency of rural traffic calming on safety, accessibility and wildlife
Jaarsma, C.F. ; Langevelde, F. van - \ 2011
Transportation Research. Part D, Transport and Environment 16 (2011)7. - ISSN 1361-9209 - p. 486 - 491.
mortality - roads
This paper examines the effects of scale and efficiency of regional traffic calming on traffic safety, rural accessibility, and survival of wildlife. We distinguish by the scale of road networks affected and considered the efficiencies of various bundling of traffic flows on designated routes. Safety gains are smaller for larger scales systems of traffic bundling and, given a particular scale of traffic calming, considerably lower with less efficient bundling. Efficient traffic bundled on higher speed, major roads results in a small gains in travel time and safety, but the presence of wildlife increases more with larger scales of traffic calming.
50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
Jaarsma, C.F. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
Recreatieve ontmoetingen met de snelweg; een verhaal over verstrooiing, verbinding, verleiding en vermaak
Elands, B. - \ 2010
[S.l.] : S.n. - 8
wegen - landschap - landschapsbeleving - landschapsbeheer - landschapselementen - roads - landscape - landscape experience - landscape management - landscape elements
In dit essay tracht de auteur vanuit een recreatief perspectief naar snelwegen en de relatie tot het omliggende landschap te kijken. Hij schets een viertal recreatieve ontmoetingen met snelwegen en laat zien op welke wijze ontwerp een bijdrage kan leveren aan een verhoging van recreatief gebruik en beleving van snelweglandschappen
Der Seeuferweg in Zürich : eine Spazierlandschaft der Moderne von 1963
Sigel, B. ; Jong, E. de - \ 2010
Zurich : Scheidegger & Spies - ISBN 9783858812506 - 88
landschapsarchitectuur - wegen - ontwerp - zwitserland - landscape architecture - roads - design - switzerland
Meetproef groen : flora - vegetatie voor een betere luchtkwaliteit?
Zweers, E. ; Kuypers, V.H.M. ; Vries, E.A. de - \ 2010
[S.l.] : Eureka - 25
stedelijke gebieden - stadsomgeving - wegen - luchtkwaliteit - vegetatie - luchtverontreiniging - groene zones - fijn stof - betuwe - openbaar groen - urban areas - urban environment - roads - air quality - vegetation - air pollution - green belts - particulate matter - public green areas
Meetproef langs de A50 wil de om vast te stellen of er sprake is van een positief effect van groen op de luchtkwaliteit. Doel is een prettig leefklimaat in de stadsregio Arnhem Nijmegen te verkrijgen.
Verontreiniging door wegverkeer
Hofschreuder, Peter - \ 2010
traffic - roads - emission - public health - air pollution - plantations - green belts - eu regulations - standards - quality controls - netherlands - particulate matter
Kleine landschapselementen voor zuivere lucht en zuiver water
Tonneijck, A.E.G. - \ 2010
street trees - linear plantations - roadside plantations - roads - filters - air quality - emission - environmental impact - water quality - particulate matter - public green areas
Meetmethoden voor het bepalen van bronsterkten en toetsen van verspreidingsmodellen
Hofschreuder, Peter - \ 2010
traffic - roads - emission - air pollution - measurement - instruments - quality controls - sampling - netherlands - particulate matter
Ecologische corridor De Groene Schakel en HOV-verbinding op Anna's Hoeve : advies voorkeurstracé en ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur
Grift, E.A. van der - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1868)
wildpassages - ecologische hoofdstructuur - infrastructuur - wegen - spoorwegen - het gooi - utrechtse heuvelrug - wildlife passages - ecological network - infrastructure - roads - railways
In opdracht van Bureau Bosch Slabbers is het voorkeurstracé voor ecologische corridor De Groene Schakel over natuur- en recreatieterrein Anna’s Hoeve onderzocht, waarbij twee varianten voor de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen in dit gebied in aanmerking zijn genomen. Tevens zijn aanvullende maatregelen binnen het voorkeurstracé voor de ecologische corridor geïnventariseerd die het functioneren van de natuurverbinding kunnen optimaliseren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.