Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 48

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rooting
Check title to add to marked list
Adventitious root formation in Arabidopsis : underlying mechanisms and applications
Massoumi, Mehdi - \ 2016
University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Geert-Jan de Klerk; Frans Krens. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578524 - 191
arabidopsis thaliana - adventitious roots - formation - plant development - quantitative traits - etiolation - auxins - explants - molecular biology - gene expression - dna methylation - rooting - ontogeny - plant breeding - adventiefwortels - formatie - plantenontwikkeling - kwantitatieve kenmerken - etiolering - auxinen - explantaten - moleculaire biologie - genexpressie - dna-methylering - beworteling - ontogenie - plantenveredeling

Adventitious root (AR) formation is indispensable in vegetative propagation and is widely used. A better understanding of the underlying mechanisms is needed to improve rooting treatments. We first established a system to study rooting in Arabidopsis, the model organism in plant biology but only occasionally used to study adventitious rooting. Inhibition of polar auxin transport reduced AR formation. The role of auxin transporter proteins (several PIN-proteins) was found to be tissue-specific. Maturation (the transition from juvenile to adult) negatively influenced AR formation. Maturation was associated with increased DNA methylation and decreased miR156 level. 5-Azacytidine, a drug that reduces DNA methylation, increased rooting. We also examined the effect of two donor plant pre-treatments, etiolation and flooding, on rooting. Both increased AR formation.

Herkenningskaart Bodemstructuur
Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - beworteling - akkerbouw - soil structure - soil fertility - rooting - arable farming
Een goede bodemstructuur herkent men aan de verkruimeling, de bewerkbaarheid en vochthuishouding. Problemen met de bodemstructuur zijn te herkennen aan stagnerend water en plassen op het perceel, aan een achterblijvende gewasgroei. Een volgende stap is om op enkele plaatsen in het perceel die structuur zelf te beoordelen. De opbouw en kleur van de bodem, de aanwezigheid van verdichte lagen en de doorworteling zeggen al heel veel.
Kijk eens wat vaker onder de graszode
Faber, J.H. ; Dijk, M. van; Verbeek, I. ; Eekeren, N.J.M. van; Wosten, J.H.M. - \ 2013
Land en water 2013 (2013)11. - 2
bodembeheer - vochtigheid - beworteling - klimaatverandering - beschadigingen door droogte - waterbeheer - grondwaterstand - graszoden - observatie - soil management - humidity - rooting - climatic change - drought injury - water management - groundwater level - sods - observation
Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? Deze vragen van provincie Utrecht en Waterschap Vallei & Veluwe waren aanleiding voor het SKB-project 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'.
Blijvend grasland beste bodemverbeteraar : kleine bodemkringloop vliegwiel voor bedrijfskringloop
Eekeren, N.J.M. van - \ 2013
dairy farming - grassland management - soil management - cycling - soil compaction - rooting
Stekken onder LED-verlichting 2
Dalfsen, P. van; Slingerland, L. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Ongeving BBF - 29
houtachtige planten - vegetatieve vermeerdering - stekken - led lampen - belichting - proeven op proefstations - beworteling - gewaskwaliteit - woody plants - vegetative propagation - cuttings - led lamps - illumination - station tests - rooting - crop quality
De toepassing van LED-licht staat de laatste jaren volop in de belangstelling in de tuinbouw. Deze manier van belichten kent namelijk enkele grote voordelen, zoals een specifiek lichtspectrum en energiezuinige belichting. In 2010-2011 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem. Op deze wijze is het proces is beter te sturen omdat alle factoren (licht, temperatuur, vocht) naar behoefte geregeld kunnen worden. Ook kan efficiënt CO2 worden toegediend. Dit alles kan leiden tot een betere en snellere beworteling. In dit rapport wordt het vervolgonderzoek beschreven naar dit nieuwe steksysteem. Het doel van het project was om inzicht te krijgen in het effect van de lichtkleur op de bewortelingssnelheid van enkele belangrijke boomkwekerijgewassen.
Stekken onder LED zonder daglicht
Dalfsen, Pieter van - \ 2012
ornamental woody plants - protected cultivation - illumination - light emitting diodes - trials - propagation materials - far red light - rooting - led lamps
Stekken onder led zonder daglicht verbetert beworteling
Dalfsen, P. van - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)35. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
houtachtige planten als sierplanten - vegetatieve vermeerdering - stekken - belichting - kleur - led lampen - proeven op proefstations - gewaskwaliteit - beworteling - ornamental woody plants - vegetative propagation - cuttings - illumination - colour - led lamps - station tests - crop quality - rooting
Proeven van PPO Boomkwekerij hebben aangetoond dat het met led-verlichting goed mogelijk is om te stekken in een cel zonder daglicht. Bij alle vier geteste houtige gewassen werden positieve resultaten behaald. Vooral in de winterperiode bleek een enorme versnelling van het stekproces mogelijk. Ook bewortelen stekken gelijkmatiger. De optimale lichtkleuren variëren wel per gewas.
Kwaliteit van moerplant bepaalt startsucces : ook plek van stek snijden van belang
Heuvelink, E. ; Marcelis, C. ; Kierkels, T. - \ 2011
Onder Glas 2011 (2011)8. - p. 14 - 15.
vermeerderingsmateriaal - stekken - beworteling - plantenontwikkeling - kwaliteitszorg - glastuinbouw - rozen - snijbloemen - propagation materials - cuttings - rooting - plant development - quality management - greenhouse horticulture - roses - cut flowers
De kwaliteit van moerplanten heeft direct effect op de kwaliteit van stek en de daaruit groeiende productieplant. Het is mogelijk de gemiddelde kwaliteit en de homogeniteit van uitgangsmateriaal te verbeteren door een aantal simpele principes aan te houden. De kan tot duurder materiaal leiden, maar in meerjagie teelten zoals roos is dat
Stekken onder LED-belichting : verkenning naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen onder LED in een meerlaagssysteem zonder daglicht
Dalfsen, P. van; Slingerland, L. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 42
houtachtige planten als sierplanten - plantenvermeerdering - beworteling - belichting - led lampen - rood licht - lichtsterkte - effecten - literatuuroverzichten - vergelijkend onderzoek - ornamental woody plants - propagation - rooting - illumination - led lamps - red light - light intensity - effects - literature reviews - comparative research
LED-belichting biedt enorme kansen voor de tuinbouw. Ook in de boomkwekerij biedt LED-belichting perspectief, met name bij het stekken van boomkwekerijgewassen. LED-belichting geeft namelijk specifieke kleuren af, waarmee processen in de plant beïnvloed kunnen worden, zoals beworteling en vertakking. In dit project is een literatuurstudie gedaan naar de effecten van licht en lichtkleuren op de beworteling van planten. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen groeilicht (fotosynthese) en stuurlicht. In het geval van stuurlicht kunnen kleine hoeveelheden van een bepaalde lichtkleur al grote effecten geven. Rood licht lijkt een stimulerende werking te hebben op de beworteling. Vervolgens is er een oriënterende proef gedaan in een klimaatcel. De proef richtte zich op de 1e fase van wortelvorming met relatief lage lichtintensiteiten, omdat stuurlicht hierbij naar verwachting een grote rol heeft. Hierin is het effect beoordeeld van verschillende lichtintensiteiten en verschillende rood/blauw verhoudingen, al dan niet gecombineerd met aanvullend verrood licht. Deze behandelingen zijn vergeleken met een praktijkbehandeling.
Ziek en Zeer : Invloed herbiciden en rooitijdstip op beworteling Muscari in broeierij
Vink, P. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)228. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
muscari - beworteling - bewortelingscapaciteit - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - bloembollen - rooting - rooting capacity - plant development - cultural methods - ornamental bulbs
In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO een verslag van het onderzoek naar de oorzaak van slechte beworteling van Muscaribollen in de broeierij. Nagegaan is of het gebruik van herbiciden tijdens de bollenteelt of het rooitijdstip van de bollen er mee te maken heeft. Het is gebleken dat beide zaken geen negatieve invloed hebben op de beworteling van Muscaribollen.
Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling
Eekeren, N.J.M. van; Deru, J. ; Boer, H.C. de; Philipsen, A.P. - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut LbD2011-023) - 29
graslanden - graslandbeheer - graslandverbetering - beworteling - bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - bewortelingsdiepte - rassenkeuze (gewassen) - grasslands - grassland management - grassland improvement - rooting - soil structure - soil fertility - soil quality - rooting depth - choice of varieties
Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter benut, ontstaat een win-win situatie voor de veehouder en de maatschappij: een hogere grasproductie met een gelijke of lagere bemesting, lagere verliezen naar het milieu, en uiteindelijk betere waterkwaliteit. Een intensievere en diepere beworteling is niet alleen belangrijk voor de nutriëntenopname van het gewas, maar het speelt ook een rol in wateropname, opbouw van organische stof, bodemstructuur, voeding van bodemleven, bodemvorming, beheersing van onkruiden en erosie. Managementmaatregelen die kunnen leiden tot een intensievere en diepere beworteling vereisen meestal geen extra investeringen. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk.
Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst : veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras
Deru, J. ; Eekeren, N.J.M. van; Wit, J. de; Boer, H.C. de - \ 2011
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2011-017 LbD) - 29
bemesting - graslanden - grassen - stikstof - beworteling - zandgronden - veldproeven - fertilizer application - grasslands - grasses - nitrogen - rooting - sandy soils - field tests
Een betere benutting van nutriënten door grasland verkleint de kans op milieuverontreiniging door uit- en afspoeling. Wanneer grasland dieper en intensiever wortelt, en daardoor de nutriënten beter benut, produceert het gras meer met minder, en de verliezen naar het milieu zijn kleiner. Het is daarom van belang om praktische maatregelen te onderzoeken waarmee graslandbeheerders de beworteling van hun grasland kunnen beïnvloeden. In een veldproef op zandgrond is in 2010 het effect onderzocht van de factoren grassoort (Engels raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras) en N-bemesting (200 versus 400 kg N / ha / jaar) op de grasproductie, de N- en P-opbrengst, de beworteling (wortelmassa en wortellengte in vier lagen tussen 0 en 32 cm diepte), en de minerale N-voorraad (0-90 cm) in de herfst. De algemene bevinding was dat Rietzwenkgras en Kropaar goed produceerden bij een lage N-bemesting. Op grond van de N-voorraad metingen in de herfst leek Rietzwenkgras bovendien in staat efficiënt om te kunnen gaan met een hogere N-gift. Dit werd ondersteund door de metingen aan de beworteling.
Doorworteling dijken ook buiten wintermaanden te meten
Schaffers, A.P. ; Frissel, J. ; Huiskes, H.P.J. ; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2011
Land + Water 51 (2011)1/2. - ISSN 0926-8456 - p. 28 - 29.
dijken - rivieren - kusten - vegetatie - beworteling - graslanden - seizoengroei - dykes - rivers - coasts - vegetation - rooting - grasslands - seasonal growth
Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, van 1 oktober tot 1 maart.
Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname = Effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake
Boer, H.C. de; Eekeren, N.J.M. van; Deru, J. - \ 2010
Leleystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 413) - 24
stikstof - fosfaat - grassen - lolium perenne - potproeven - lolium multiflorum - beworteling - bewortelingsdiepte - bemesting - nitrogen - phosphate - grasses - pot experimentation - rooting - rooting depth - fertilizer application
The effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake were investigated in a pot experiment.
Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Brussaard, L. - \ 2010
In: 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 2010, Brisbane, Australia. - - p. 27 - 30.
graslanden - trifolium repens - beworteling - bodemstructuur - bodemwaterregimes - bodemvruchtbaarheid - grasklaver - ecosysteemdiensten - grasslands - rooting - soil structure - soil water regimes - soil fertility - grass-clover swards - ecosystem services
Witte klaver heeft een lagere wortelbiomassa, maar een grotere hoeveelheid regenwormen dan gras. Dit heeft waarschijnlijk invloed op de ecosysteemdiensten bodemstructuur en waterregulatie. De bodemeigenschappen tijdens de teelt van witte klaver, grasklaver en gras zonder anorganische stikstofbemesting zijn vergeleken. Dit onderzoek bevestigt dat pure klaver de ecosysteemdienst waterregulatie bevordert, maar een negatief effect heeft op bodemstructuur. Een mengsel van gras en klaver behoudt het positieve effect van de graswortels, maar om een positief effect op de waterregulatie te krijgen, moet waarschijnlijk een hoger percentage klaver gebruikt worden dan in dit experiment.
Beworteling van grasland - een literatuurstudie : nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en -intensiteit, factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden
Deru, J. ; Eekeren, N.J.M. van; Boer, H.C. de - \ 2010
[S.l.] : Louis Bolk Instituut - 63
bodemvruchtbaarheid - graslanden - beworteling - bewortelingsdiepte - stikstof - fosfor - bodemeigenschappen - cultuurmethoden - nutriëntenuitspoeling - soil fertility - grasslands - rooting - rooting depth - nitrogen - phosphorus - soil properties - cultural methods - nutrient leaching
Een betere benutting van nutriënten door grasland verkleint de kans op verontreiniging door uit- en afspoeling naar het milieu. Wanneer grasland dieper en intensiever wortelt, en daardoor de nutriënten beter benut produceert het gras meer met minder en de verliezen naar het milieu zijn kleiner. In een literatuurstudie is daarom onderzocht in hoeverre een diepere en intensievere beworteling inderdaad leidt tot een hogere benutting van N en P. Daarnaast is onderzocht welke omstandigheden, en daarvan afgeleidde managementmaatregelen, een diepere en intensievere beworteling van grasland bevorderen.
Kiezen voor groenbemesters
Balen, D.J.M. van - \ 2010
Ekoland 30 (2010)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
groenbemesters - stikstof - biologische landbouw - bodemstructuur - ondergewassen - beworteling - biodiversiteit - bemesting - green manures - nitrogen - organic farming - soil structure - catch crops - rooting - biodiversity - fertilizer application
Door de aanscherping van bemestingswetgeving en richtlijnen voor biologische landbouw in Nederland worden groenbemesters steeds belangrijker. Bijvoorbeeld als vanggewas voor stikstof gedurende het groeiseizoen en in het najaar. Maar ook de voordelen ten aanzien van structuurbehoud van boven- en ondergrond worden steeds meer erkend. In het buitenland zet men groenbemesters ook in als 'game crop': een schuilplaats voor wild.
Seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland – VTV-toetsing buiten het winterseizoen nader bekeken
Schaffers, A.P. ; Frissel, J.Y. ; Adrichem, M.H.C. van; Huiskes, H.P.J. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2014) - 60
graslanden - dijken - beworteling - erosiegevoeligheid - erosie - vegetatie - seizoenen - veiligheid - nederland - grasslands - dykes - rooting - erodibility - erosion - vegetation - seasons - safety - netherlands
Dit rapport geeft de bevindingen weer van een studie naar het seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland. Het seizoen blijkt van invloed te zijn op de doorworteling van de zode van dijkgrasland zoals die met de gangbare handmethode in het veld wordt vastgesteld ten behoeve van de wettelijk verplichte toetsing volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV).
Kasproef bestrijding overmatige wortelgroei in groentengewassen
Hamelink, R. ; Wubben, J.P. ; Marrewijk, I. ; Vermunt, A. ; Schenk, M.F. - \ 2010
bestrijdingsmethoden - beworteling - hyperactiviteit - groenteteelt - control methods - rooting - hyperactivity - vegetable growing
Poster ten behoeve van de gewasbeschermingsdag van 18 maart 2010. Hierin wordt de bestrijding van overmatige wortelgroei in groentengewassen besproken.
Instabiliteit van iepen (2)
Kopinga, J. - \ 2009
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2009 (2009)10. - p. 4 - 7.
straatbomen - ulmus - wortels - incompatibiliteit - veiligheid - plantmateriaal - beworteling - kwaliteitscontroles - street trees - roots - incompatibility - safety - planting stock - rooting - quality controls
Dit artikel is het tweede in een serie van drie over (herkenning van) instabiliteit van iepen ten gevolge van uitgestelde onverenigbaarheid. Het is gebaseerd op een studie die de schrijvers opstelden in opdracht van de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging. In dit tweede deel worden voorstellen gedaan om het gangbare VTA-protocol aan te scherpen, op basis van de ervaringen uit diverse (boombiologische) achtergrondstudies en met reeksen trekproeven uit de afgelopen jaren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.