Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ruimtebehoeften
Check title to add to marked list
Indicatie van de ecologische foot print van gezelschapsdieren : eerste verkenning, toegespitst op katten, honden en paarden in Nederland = Indication of the ecological foot print of companion animals : first survey, focussed on cats, dogs and horses in The Netherlands
Leenstra, F.R. ; Vellinga, Th.V. - \ 2011
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 509) - 14
paarden - honden - katten - gezelschapsdieren - hobbydieren - diervoeding - ruimtebehoeften - horses - dogs - cats - pets - hobby animals - animal nutrition - space requirements
Bases on desk research the ecological foot print of cats, dogs and horses in The Netherlands is calculated. Where available figures are given at the EU or global level.
Waterparken helpen handje in het waterbeheer
Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Reinhard, A.J. - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)14-15. - ISSN 0166-8439 - p. 6 - 8.
waterbeheer - helofytenfilters - wateropslag - parken - landgebruik - ruimtebehoeften - doelstellingen - probleemoplossing - phragmites - meervoudig landgebruik - water management - artificial wetlands - water storage - parks - land use - space requirements - objectives - problem solving - multiple land use
Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vrijwilligheid, private grond tegen betaling ingezet om wateropgaven op te lossen. Waterparken bieden daarmee mogelijkheden om (water)opgaven locatiespecifiek en multifunctioneel aan te pakken zonder grond aan te kopen of te onteigenen. Hiervoor is wel een goede samenwerking tussen de aanbieders en de vragers noodzakelijk.
Compartment height in cattle transport vehicles
Lambooij, E. ; Reimert, H.G.M. ; Werf, J.T.N. van der; Hindle, V.A. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 407) - 17
veevervoer - rundvee - vleeskalveren - ruimtebehoeften - dierenwelzijn - diergedrag - transport of animals - cattle - veal calves - space requirements - animal welfare - animal behaviour
Space requirements for the height of the compartment ceiling in transport vehicles for cattle were examined to determine standing comfort. Adult dairy cattle displayed more explorative behavior when the ceiling was set at 20 cm above the withers. Rosé veal calves displayed more explorative behavior, moved and pushed more. The combination of sufficient height - (40 cm space between shoulder and ceiling) - floor space and rest, feeding and watering with familiar animals may result in quiet and fit animals during (long duration) transport.
eerst apart paart beter
Emous, R.A. van - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)1. - ISSN 0166-8250 - p. 32 - 33.
pluimveehouderij - paringsgedrag - paringsfrequentie - hennen - ruimtebehoeften - hanen - dierenwelzijn - poultry farming - mating behaviour - mating frequency - hens - space requirements - cocks - animal welfare
Een praktijkproef van ing. van Emous, onderzoeker bij de divisie Veehouderij van Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad, wijst uit dat het goed mogelijk is hennen en hanen overdag enkele uren te scheiden. Dit lijkt het paargedrag te stimuleren en heeft goede uitkomstresultaten.
De behoeften van varkens : uitleg
Ursinus, W.W. ; Weeghel, H.J.E. van - \ 2009
V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
varkenshouderij - varkens - behoeften - ruimtebehoeften - varkensstallen - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - pig farming - pigs - requirements - space requirements - pig housing - animal housing - sustainability - animal welfare
Behoeften van productiedieren zijn de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Houderijsystemen moeten voldoen aan de behoeften van het dier om ervoor te zorgen dat het welzijn van de dieren gewaarborgd is. Duurzaamheid is hierbij het toverwoord. En duurzame stallen kunnen alleen bereikt worden als ook hard aan dierenwelzijn gewerkt wordt
Op zoek naar inrichtingsaspecten die een tuin tot helende tuin maken : verkennende literatuurstudie ten behoeve van een 'healing garden' voor De Hoge Born
Custers, M.H.G. ; Vries, S. de - \ 2007
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1572) - 40
ruimtebehoeften - tuinen - volksgezondheid - landschap - kwaliteit - analyse - belevingswaarde - landschapsbeleving - zorgboerderijen - gelderse vallei - space requirements - gardens - public health - landscape - quality - analysis - experiential value - landscape experience - social care farms
Naar aanleiding van de wens om een deel van de zorgboerderij De Hoge Born (Wageningen) als 'helende ruimte' in te richten, is een verkennende literatuurstudie uitgevoerd. Om helderder te krijgen, welke aspecten van ruimtelijke inrichting ervoor zorgen, dat een omgeving als helend wordt ervaren. Een antwoord op deze vraag is niet gevonden
Verbod op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland : een verkenning van de gevolgen
Horne, P.L.M. van; Tacken, G.M.L. ; Ellen, H.H. ; Fiks, T.G.C.M. ; Immink, V.M. ; Bondt, N. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151660 - 124
landbouwbeleid - pluimvee - hennen - huisvesting van kippen - pluimveehokken - batterijkooien - kooien - dierenwelzijn - dierhouderij - ruimtebehoeften - eierproductie - milieueffect - inkomen van landbouwers - marktconcurrentie - eu regelingen - europese unie - nederland - agricultural policy - poultry - hens - chicken housing - poultry housing - battery cages - cages - animal welfare - animal husbandry - space requirements - egg production - environmental impact - farmers' income - market competition - eu regulations - european union - netherlands
Vanaf 2012 wordt in de EU de traditionele kooihuisvesting voor leghennen verboden en vervangen door verrijkte kooien of alternatieve systemen, zoals scharrelhuisvesting. In deze studie zijn de gevolgen beschreven indien Nederland besluit om huisvesting in verrijkte kooien niet toe te staan. Een verbod heeft directe gevolgen voor het dierenwelzijn, de milieubelasting, de markt voor eieren en eiproducten in binnen- en buitenland en de concurrentiepositie en inkomenssituatie voor alle bedrijven binnen het legpluimveecomplex. With effect from 2012, the traditional cages for laying hens will be forbidden in the EU and replaced by enriched cages or alternative systems, such as barn housing. This study describes the consequences if the Netherlands decides not to permit housing in enriched cages. A prohibition has immediate consequences for animal welfare, the environmental impact, the market for eggs and egg products at home and abroad and the competitive position and incomes of all holdings in the laying poultry complex.
Baseline study MEP-MV2. Lot 2: bodemdieren. Eindrapportage Campagnes 2004 - 2005
Steenbergen, J. ; Escaravage, V. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C053/06) - 64
eu regelingen - havens - gebruik van ruimte - ruimtebehoeften - programma-evaluatie - natuurbeleid - rotterdam - natuurcompensatie - eu regulations - harbours - space utilization - space requirements - program evaluation - nature conservation policy - nature compensation
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is opgericht om een oplossing te bieden aan het dreigende ruimtetekort in de haven van Rotterdam, middels de aanleg van een nieuw havengebied, Maasvlakte 2. De bijbehorende natuurcompensatie (EU-verplichting) zal o.a. bestaan uit en zeereservaat in de voordelta. Om na te gaan of de effecten van de uitbreiding van de Maasvlakte op de flora en fauna voldoende gecompenseerd worden door de voorziene natuurcompensaties is het Monitoring- en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-MV2) ingesteld. Het eerste luik van MEP-MV2, heeft 2 hoofddoelen: i. vaststellen van de t0-situatie, ii. nagaan of de ingewonnen gegevens toereikend zijn voor de bepaling van effecten in vervolgstudies (mbt onderscheidingsvermogen). De onderliggende rapportage beschrijft de huidige situatie van benthos in de voordelta.
Meer dan 90% boven 38 kg/m2: resultaten enquete EU-richtlijn vleeskuikenwelzijn
Horne, P.L.M. van; Puister-Jansen, L.F. - \ 2006
De Pluimveehouderij 36 (2006)9. - ISSN 0166-8250 - p. 7 - 10.
pluimveehouderij - vleeskuikens - eu regelingen - richtlijnen (directives) - pluimveehokken - dierenwelzijn - ruimtebehoeften - bezettingsdichtheid - vragenlijsten - inventarisaties - kaderrichtlijn water - poultry farming - broilers - eu regulations - directives - poultry housing - animal welfare - space requirements - stocking density - questionnaires - inventories - water framework directive
Het LEI hield vorig jaar een enquete onder vleeskuikenhouders om meer inzicht te krijgen in de (mogelijke) gevolgen van de (concept) EU-richtlijn voor het welzijn van vleeskuikens. Ook om te zien hoe vleeskuikenhouders denken te gaan reageren op die richtlijn
Zorgzaam groen wonen; een verkenning van kansen voor het combineren van wonen, zorg en groen
Jonge, J.M. de - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 133) - 54
plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - leefvormen - innovaties - plattelandssamenleving - differentiatie - ruimtebehoeften - landelijk gebied - maatschappijwetenschappen - meervoudig ruimtegebruik - multifunctionele landbouw - plattelandsvernieuwing - stad - woonomgeving - zorg - rural development - rural urban relations - living arrangements - innovations - rural society - differentiation - space requirements
Door wonen, zorg en groene functies op elkaar te betrekken in plaats van te scheiden ontstaan nieuwe functiecombinaties die voldoen aan maatschappelijke behoeften, zoals groene woonmilieus, woon-zorgvoorzieningen of ontspanningsmogelijkheden. Bovendien spelen deze vormen in op de beleidsdoelen zoals extramuralisatie van de zorg, plattelandsvernieuwing en differentiatie in woonmilieus. Realisatie kent nog veel (institutionele) belemmeringen. Door een lerende aanpak via experimenten kunnen rond deze thematiek gebiedsinnovaties worden vormgegeven.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.