Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 45

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==salt marsh soils
Check title to add to marked list
Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - salt marsh soils - coastal areas
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

Vogels kijken niet op van drone
Kleis, R. ; Baptist, M.J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
vogels - vogels kijken - drones - kweldergronden - slib - bagger - natuurontwikkeling - natuurbeheer - diergedrag - birds - birdwatching - salt marsh soils - sludges - dredgings - nature development - nature management - animal behaviour
Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.
Van Polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech
Esselink, P. ; Bos, D. ; Daniels, P. ; Duin, W.E. van; Veeneklaas, R.M. - \ 2015
Vries [etc.] : PUCCIMAR et al. (Rapport / PUCCIMAR 06) - 210
polders - kweldergronden - ecologisch herstel - monitoring - evaluatie - proefprojecten - natuurontwikkeling - landinrichting - natuurbeheer - salt marsh soils - ecological restoration - evaluation - pilot projects - nature development - land development - nature management
In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In dit project is een bijna 120-ha grote zomerpolder uit 1909 uitgepolderd en heringericht, de zgn. Proefverkweldering. Het proefproject is begeleid door een uitgebreid monitoringsonderzoek met na vier jaar een evaluatie (van Duin et al. 2007; Beintema et al. 2007). Door subsidie van het Waddenfonds werd het mogelijk om het verkwelderingsexperiment tien jaar na de start opnieuw te evalueren. Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens die tussen 2000 en 2012 zijn verzameld in het kader van het monitoringsonderzoek naar kwelderherstel in de zgn. Proefverkweldering Noarderleech in Noard-Fryslân Bûtendyks.
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie
Groot, A.V. de; Oost, A.P. ; Veeneklaas, R.M. ; Lammerts, E.J. ; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Dijkman, E.M. ; Koppenaal, E.C. - \ 2015
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Deltares rapport 1208549.01) - 109
geomorfologie - geologische sedimentatie - natuurgebieden - kweldergronden - duingebieden - hydrologie - vegetatietypen - nederlandse waddeneilanden - geomorphology - geological sedimentation - natural areas - salt marsh soils - duneland - hydrology - vegetation types - dutch wadden islands
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie van eilandstaarten. De ontwikkeling van eilandstaarten is mede van belang voor de functie die ze hebben in de waterveiligheid.
Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2013
Duin, W.E. van; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C026/14) - 56
wetlands - kustgebieden - vegetatiemonitoring - kweldergronden - geologische sedimentatie - monitoring - friesland - coastal areas - vegetation monitoring - salt marsh soils - geological sedimentation
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2013. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van deze gaswinning.
Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren
Wesenbeeck, B.K. van; Esselink, P. ; Oost, A.P. ; Duin, W.E. van; Groot, A.V. de; Veeneklaas, R.M. ; Balke, T. ; Geer, P. van; Calderon, A.C. ; Smale, A. - \ 2014
Driebergen : VBNE (Rapport / VBNE 2014/OBN196-DK) - 77
vegetatietypen - kweldergronden - natura 2000 - geomorfologie - waterbeheer - ontpoldering - zuidwest-nederland - wadden - vegetation types - salt marsh soils - geomorphology - water management - depoldering - south-west netherlands - tidal flats
In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten’ (H1310), meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) (H1320), en Atlantische kwelders en schorren (H1330). Dit rapport beperkt zich tot de vastelandkwelders. Deze kwelders zijn in grote mate menselijk beïnvloed en kunnen daarom het beste als halfnatuurlijk worden omschreven.
Sedimentatiemodel kwelders Ameland Fase 1: ontwerp en haalbaarheid
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Brinkman, A.G. ; Vries, P. de - \ 2014
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 47
kweldergronden - waterstand - bodemdaling - aardgas - overstromingen - risicoschatting - fauna - watervogels - nederlandse waddeneilanden - salt marsh soils - water level - subsidence - natural gas - floods - risk assessment - waterfowl - dutch wadden islands
Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben plaatsgevonden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het broedsucces van grondbroedende vogels, dat mede afhankelijk is van het overstromingsrisico. Om de impact van gaswinning op het ecosysteem te bepalen, is het dus mede van belang om inzicht te krijgen in hoe het overstromingsrisico op de kwelders op Ameland zou zijn geweest vanaf 1986 zónder de opgetreden bodemdaling. Daarvoor is het nodig de hoogteligging zonder bodemdaling te reconstrueren.
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost; Jaarrapportage 2013
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/14) - 31
vegetatiemonitoring - bodemdaling - kweldergronden - aardgas - nederlandse waddeneilanden - friesland - vegetation monitoring - subsidence - salt marsh soils - natural gas - dutch wadden islands
Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdaling op Ameland (Dijkema et al., 2011) en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling. De vegetatieontwikkeling heeft op een aantal meetpunten een regressie naar een lagere vegetatiezone of veranderingen binnen een zone laten zien. Dit werd vaak veroorzaakt door een afname van gewone zoutmelde en het innemen van de open plekken door andere soorten, zoals bv. klein schorrenkruid.
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders
Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Oostenbrink, W.T. ; Smit, C. ; Cornelius, E.J. ; Jolink, E. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2522) - 89
dijken - veiligheid - landschap - kweldergronden - natuurwaarde - eems-dollard - oost-groningen - dykes - safety - landscape - salt marsh soils - natural value
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig en past goed in het Waddenlandschap. Wel neemt een brede groene dijk meer ruimte in beslag en is er meer klei nodig dan voor een traditionele dijk. Dit rapport schetst de civieltechnische aspecten, de kosten en de baten van de Groene Dollard Dijk, en de juridische implicaties van de implementatie van een brede groene dijk. Ook worden de eerste bevindingen gegeven van het proces waarin met eigenaren en beheerders van de kwelders wordt gezocht naar geschikte locaties voor kleiwinning. Tenslotte worden ervaringen met het (cyclisch) winnen van klei samengevat.
Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief
Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C037/14) - 42
kweldergronden - ecologisch herstel - vegetatietypen - grondverzet - watervogels - foerageren - nederlandse waddeneilanden - friesland - salt marsh soils - ecological restoration - vegetation types - earth moving - waterfowl - foraging - dutch wadden islands
Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voor vogels. Het ligt relatief hoog ten opzichte van de wijdere omgeving, maar nog steeds te laag om met rijshoutdammen of andere constructies binnen enkele jaren kweldervorming op gang te brengen. Omdat het wad eerst op moet hogen gaat dit minimaal 10 jaar duren. Het huidige kweldertje bevat alleen nog de vegetatiezones “lage kwelder” en “pionierzone”, en neemt af in oppervlakte. Het heeft een functie als HoogwaterVluchtPlaats (HVP) voor vogels.
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel
Baptist, M.J. ; Smit, C.J. ; Duin, W.E. van; Treffers, S.E.A. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/13) - 35
kweldergronden - vegetatietypen - natuurgebieden - nationale parken - herstel - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - inventarisaties - salt marsh soils - vegetation types - natural areas - national parks - rehabilitation - dutch wadden islands - inventories
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de kwelder in de toekomst nog kleiner zal worden. Een ander punt van zorg is de voortgaande rietvorming aan de zuidrand van de Mokbaai. De rietvegetatie verdringt op grote schaal de typische kweldervegetatie
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west - Groningen : Evaluatie 2007 - 2012
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2013
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/13) - 59
kweldergronden - bodemdaling - vegetatiebeheer - polders - plantengemeenschappen - groningen - salt marsh soils - subsidence - vegetation management - plant communities
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen van de jaren 2007 t/m 2012. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden, waar nuttig, ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten.
Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur
Koffijberg, K. ; Smit, C.J. - \ 2013
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-paper 25) - 8
watervogels - habitats - broedvogels - waddenzee - kweldergronden - monitoring - waterfowl - breeding birds - wadden sea - salt marsh soils
De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en vormt, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied is recent toegevoegd aan de lijst van werelderfgoedgebieden van UNESCO. Het Waddengebied vervult een zeer belangrijke functie als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen watervogels en is tegelijk een belangrijk broedgebied voor ongeveer 35 soorten watervogels, waarvan verschillende soorten bij voorkeur in het gebied broeden. Het reilen en zeilen van deze vogels wordt sinds 1991 gevolgd met twee monitorprogramma’s. Deze paper gaat in op het langjarige onderzoek naar het broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee.
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010
Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Jongsma, J.J. - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 122) - 124
kweldergronden - vegetatietypen - kustgebieden - natuurbeheer - polders - begrazing - groningen - friesland - salt marsh soils - vegetation types - coastal areas - nature management - grazing
Zowel in nationaal als in trilateraal verband geldt als één van de ecologische doelen voor de Waddenzee een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal aan kwelders. Actief ingrijpen om bestaande kwelders in stand te houden dient op een zo natuurlijk mogelijke wijze plaats te vinden. In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger vastelandskust is een omslag in beheer ingezet richting duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring van onder meer de hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering en dient ook om te zien of de meer natuurlijke wijze van beheer zich verdraagt met de effecten van zeespiegelstijging. De resultaten worden jaarlijks op www.waddenzee.nl gepubliceerd en zijn verder onder andere ook input voor de vijfjaarlijkse Quality Status Reports in het kader van de trilaterale samenwerking tussen de Wadddenzee-landen. De Waddenzee is het belangrijkste gebied voor éénjarige pioniervegetaties van Zeekraal. Deze pionierzone is de overgang van wadplaten naar kwelder en beschermt de hoger gelegen kwelderzones. Door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert. De vegetatie ontwikkelt zich tijdens dat proces tot een eindstadium of climaxbegroeiing. De biodiversiteit neemt sterk af als een kwelder in zijn eindfase komt door veroudering met als eindstadium een soortenarme vegetatie van Zeekweek. Begreppeling versnelt de veroudering van de kwelderzone. Beweiding stelt de ontwikkeling van een climaxvegetatie uit. De ideale natuurlijke situatie zou cyclische successie zijn, daarbij zijn aangroei en afslag van kwelders in evenwicht. De kwaliteit van kwelders kan worden verbeterd door de variatie aan hoogtezones, geomorfologische vormen (groene stranden, slufters, zandige kwelders, kleiige kwelders) en beheervormen (beweide en onbeweide kwelders) te behouden of te herstellen
Best practices for creating new salt marshes in a saline estuarine setting, a literature study
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2013
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C145/12) - 39
kweldergronden - natuurontwikkeling - ecologisch herstel - kustgebieden - groningen - salt marsh soils - nature development - ecological restoration - coastal areas
Het Marconi project bij Delfzijl heeft als één van haar doelen het ontwikkelen van nieuwe kwelders bij Delfzijl. De eerste (‘kwelderpark’) heeft als hoofdfunctie recreatie, en de tweede (‘pionierkwelder’) heeft als hoofddoelen kustbescherming en natuur. Deze literatuurstudie geeft informatie over het kwelderherstel en de kwelderaanleg nodig voor het ontwerpproces. Het lijkt mogelijk om een kwelder bij Delfzijl aan te leggen, aangezien getijverschil, vegetatie en sedimentlast in het water daar geschikt voor zijn. Het is wel nodig om de bodem op te hogen tot rond gemiddeld hoog water, bijvoorbeeld met baggerspecie. Ook de hydrodynamiek moet worden aangepast.
Kwelderherstel Groningen: uitgangssituatie (2009) maaiveldhoogte en vegetatie in de RWS meetvakken
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/12) - 62
kweldergronden - vegetatietypen - ecologisch herstel - hoogteligging - monitoring - kustgebieden - wetlands - groningen - salt marsh soils - vegetation types - ecological restoration - altitude - coastal areas
Door sturing van natuurlijke processen zijn langs de kust van Groningen halfnatuurlijke kwelders gevormd. En wel door middel van rijshoutdammen en begreppeling gevormd en de kweldervegetatie heeft zich natuurlijk gevestigd. De Groninger kwelders verouderen door natuurlijke successie. Dit heeft tot gevolg dat de kweldervegetatie eenzijdiger wordt, het gebied minder aantrekkelijk wordt voor broedvogels en ganzen en de algehele biodiversiteit afneemt. Het Kwelderherstelplan Groningen heeft tot doel de biodiversiteit weer te vergroten door middel van beweiding. Op termijn (minimaal ca. 5 jaar) moet een evaluatie plaatsvinden om te bepalen in welke mate het gevoerde beheer een effect heeft gehad op de biodiversiteit van de kwelders. Om de effecten van het programma te kunnen toetsen is het van belang dat de uitgangssituatie (2009) goed beschreven is. Het voorliggende rapport van IMARES heeft als doel de vegetatie- en maaiveldhoogte in de meetvakken van Rijkswaterstaat in de Groninger kwelderwerken in 2009 te beschrijven. Daarnaast is er een terugblik op de ontwikkeling die deze parameters lieten zien van ca. 1990-2009, waarbij de nadruk ligt op de gegevens uit het beweidbare deel van de kwelder.
Stuurbaarheid van kwelders
Groot, A.V. de; Wesenbeeck, B.K. van; Loon-Steensma, J.M. van - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004/13) - 49
wetlands - natuurontwikkeling - kweldergronden - ontginning - monitoring - kustgebieden - natuurbeleid - waddenzee - nature development - salt marsh soils - reclamation - coastal areas - nature conservation policy - wadden sea
Het beheer van de kwelderwerken in de Nederlandse Waddenzee is dusdanig, dat snel ingegrepen kan worden als er ongewenste achteruitgang zou ontstaan. Echter, kwelders kunnen door hun karakteristieke dynamiek en terugkoppelings-mechanismen onverwacht (niet-lineair) reageren als bepaalde grenzen van sturende factoren worden overschreden. Daarom is het belangrijk om de ontwikkeling van kwelders te blijven monitoren en het systeembegrip op orde te hebben, zodat er ingegrepen kan worden wanneer het nodig is. De stuurbaarheid is afhankelijk van de mate waarin de mens wil ingrijpen
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapportage 2011
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/12) - 57
bodemdaling - aardgas - bodem - vegetatie - kweldergronden - monitoring - wadden - groningen - subsidence - natural gas - soil - vegetation - salt marsh soils - tidal flats
Deze vijfde jaarrapportage over de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht t/m 2011 van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden waar nuttig ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten. In elk jaarrapport is de rapportage van 2007 als basis gebruikt, aangevuld met de gegevens tot en met het jaar van verslaglegging, zodat voor een overzicht van de beschikbare informatie in principe alleen het laatste jaarrapport nodig is.
Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/12) - 51
kweldergronden - kustgebieden - bescherming - wadden - natuurontwikkeling - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas - protection - tidal flats - nature development
Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht te maken van de randvoorwaarden waaraan een kwelder bij voorkeur moet voldoen. Deze randvoorwaarden zouden een hulpmiddel kunnen zijn bij actieve stimulering van kwelders of verbetering van kwelders.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.