Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 90

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sand
Check title to add to marked list
Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust
Wiersma, A.P. ; Hattum, T. van; Lange, H.J. de; Slobbe, E.J.J. van - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2706) - ISBN 9789462578357 - 150 p.
coastal management - coastal areas - sand - lake ijssel - netherlands - sand suppletion - kustbeheer - kustgebieden - zand - ijsselmeer - nederland - zandsuppletie
Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen van het gedrag van de zandmotor, de effecten op de kust en op de ecologie. De monitoring loopt door tot en met 2017, dit rapport is dan ook te beschouwen als een tussenstand. Omdat er in 2016 een MIRT-pre-verkenning start met als doel het vaststellen van compenserende maatregelen langs de Friese IJsselmeerkust voor het veranderende peilregime van het IJsselmeer is het opportuun om nu met deze tussenstand van monitoringsresultaten te komen. In 2017 worden de definitieve resultaten gepubliceerd.
Zandsuppletie in de Leuvenumse beek: monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015
Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789462577886 - 51 p.
zandsuppletie - zand - waterlopen - macrofauna - gelderland - sand suppletion - sand - streams
In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de interactie tussen het zand en houtpakketten, de consequenties van depositie van organisch materiaal als gevolg van verstuwing van de beek en tenslotte naar de effecten op de macrofauna.
The ecological effects of deep sand extraction on the Dutch continental shelf : Implications for future sand extraction
Jong, M.F. de - \ 2016
University. Promotor(en): Han Lindeboom; P. Hoekstra, co-promotor(en): Martin Baptist. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576834 - 164 p.
sand - coastal areas - ecology - marine environment - marine ecology - aquatic ecosystems - netherlands - zand - kustgebieden - ecologie - marien milieu - mariene ecologie - aquatische ecosystemen - nederland
Beach sand dynamics : measurements, models and scales
Poortinga, A. - \ 2015
University. Promotor(en): Coen Ritsema, co-promotor(en): Saskia Visser; Michel Riksen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575851 - 235
stranden - zand - modellen - meettechnieken - eolisch zand - sediment - geologische sedimentatie - beaches - sand - models - measurement techniques - aeolian sands - geological sedimentation
Natuurwaarden Borkumse Stenen: project aanvullende beschermde gebieden
Bos, O.G. ; Glorius, S.T. ; Coolen, J.W.P. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Aguera Garcia, A. ; Leeuwen, P.W. van; Lengkeek, W. ; Bouma, S. ; Hoppe, M. van; Pelt-Heerschap, H.M.L. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C115.14) - 82
noordzee - natura 2000 - bodemfauna - benthos - zand - natuurwaarde - north sea - soil fauna - sand - natural value
In dit rapport wordt de bodemfauna in het gebied ‘Borkumse Stenen’ beschreven. Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’, dat o.a. vanwege de aanwezigheid van habitattype H1170 (‘riffen’) is aangewezen.
De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overzicht van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie
Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C164/13) - 95
bodemfauna - schaaldieren - mariene gebieden - zand - mijnbouw - herstel - nadelige gevolgen - monitoring - kustgebieden - zeeland - soil fauna - shellfish - marine areas - sand - mining - rehabilitation - adverse effects - coastal areas
De hoofdvraag van dit onderzoek is: wat is de ruimtelijke en temporele dynamiek van de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse Banken in relatie tot de zandwinning activiteiten. Na zandwinning zal de bodemdiergemeenschap zich weer herstellen. In theorie is het herstel compleet als er geen significante verschillen zijn in bodemdiersamenstelling en biomassa in het gewonnen gebied en hetzelfde gebied als er niet was gewonnen. In de praktijk wordt het herstel in het gewonnen gebied vergeleken met een referentiegebied in de buurt waar geen zand is gewonnen.
Quantified turbulent diffusion of suspended sediment using acoustic Doppler current profilers
Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. ; Vermeulen, B. - \ 2013
Geophysical Research Letters 40 (2013)21. - ISSN 0094-8276 - p. 5692 - 5697.
reynolds stress - boundary-layer - open channels - flow - suspension - transport - fluxes - adcp - sand
Collocated profiles of the Reynolds stress tensor and eddy covariance fluxes are obtained to derive vertical profiles of turbulent momentum and sediment diffusivity in a tidal river, using coupled acoustic Doppler current profilers (ADCPs). Shear and normal stresses are obtained by combining the variances in radial velocities measured by the ADCP beams. The covariances between radial velocities and calibrated acoustic backscatter allow the determination of the three Cartesian components of the turbulent flux of suspended sediment. The main advantage of this new approach is that flow velocity and sediment concentration measurements are exactly collocated, and allowing for profiling over longer ranges, in comparison to existing techniques. Results show that vertical profiles of the inverse turbulent Prandtl-Schmidt number are coherent with corresponding profiles of the sediment diffusivity, rather than with profiles of the eddy viscosity.
Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
Troost, K. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Asch, M. van - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
Zandwinning in de Nederlandse kustzone 2013 - 2017 en biologische productie in de westelijke Waddenzee, een modelstudie
Brinkman, A.G. - \ 2012
Uimuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C087/12) - 110
kustbeheer - geologische sedimentatie - zand - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - waddenzee - coastal management - geological sedimentation - sand - aquatic ecology - adverse effects - wadden sea
Ten behoeve van de kustveiligheid wordt jaarlijks zand gesuppleerd om de basiskustlijn en het kustfundament in stand te houden c.q. te versterken. Verwacht wordt dat er over een periode van 5 jaar in totaal 124 miljoen m3 zand gesuppleerd dient te worden. Het zand hiervoor zal gewonnen worden in een aantal wingebieden langs de Nederlandse kust tussen de -20 m-lijn en de 12 mijlsgrens. De voorgenomen zandwinning voor het Hoogheemraadschap moet plaats vinden in de periode 2013- 2014, die voor Rijkswaterstaat in de periode 2013-2017. Bij de zandwinning komt slib vrij dat ook tot in de Waddenzee verspreid wordt. De centrale vraagstelling voor de westelijke Waddenzee luidt: wat zijn de gevolgen van de voorgenomen zandwinningen door RWS en HHNK voor een aantal ecologische sleutelprocessen in de Waddenzee.
Abundance patterns of six fish species in the shallow coastal zone in The Netherlands
Glorius, S.T. ; Wolfshaar, K.E. van de; Tulp, I.Y.M. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C101/12) - 12
kustgebieden - bescherming - versterking - zand - aanvulling - aquatische ecologie - vissen - coastal areas - protection - reinforcement - sand - recharge - aquatic ecology - fishes
Sand nourishment is an essential part of the long term flood defense strategy of the Dutch coast. A distinction can be made between beach nourishments and underwater nourishments. This report concerns underwater nourishments. Nourishments have ecological consequences that differ between species living in the shallow coastal zone. The objective of the study is to derive abundance patterns based on habitat suitability models for a number of selected fish species that live in the shallow coastal zone. Abundance patterns form the basis for an assessment of the effects of nourishments.
Bodems voor vrijloopstallen = Bedding materials in loose housing systems for dairy cattle
Dooren, H.J.C. van; Galama, P.J. ; Smits, M.C.J. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 411) - 80
melkveehouderij - loopstallen - vloerbedekking - bodem - zand - compost - mest - emissie - stalklimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - floor coverings - soil - sand - composts - manures - emission - stall climate - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing
Sand, Compost and 'toemaak' (a mixture of reed, dredge and manure) had been used as bedding material for loose housing systems on three dairy research farms of Wageningen UR Livestock Research. Gaseous emissions, animal behavior and health and food safety aspects were measured and reported together with practical experience in day to day management of the different beddings.
Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2010
Goudswaard, P.C. ; Wijsman, J.W.M. ; Escaravage, V. - \ 2012
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C046/11) - 74
macrofauna - bodemfauna - zand - monitoring - benthos - mariene ecologie - milieueffect - zeeland - soil fauna - sand - marine ecology - environmental impact
Op de Zeeuwse Banken worden schelpdieren, gastropoden en bivalven, in lage dichtheden aangetroffen in de diepere dalen tussen de banken en zijn daarmee op de grens van of buiten bereik van schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag waarmee het gebied als foerageergebied niet van betekenis is. Gezien de bestaande natuurlijke dynamiek van de Zeeuwse Banken is de verwachting dat het gebied ook niet van belang is voor schelpdierbanken. De grote overeenkomst in resultaten tussen 2009 en 2010 bevestigen de conclusies in de rapportage van 2009.
How Rock Fragments and Moisture Affect Soil Temperatures during Fire
Stoof, C.R. ; Kort, A. De; Bishop, T.F.A. ; Moore, D. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2011
Soil Science Society of America Journal 75 (2011)3. - ISSN 0361-5995 - p. 1133 - 1143.
heat - germination - survival - selection - residues - patterns - stones - sand - duff
Soil heating during forest fires can considerably impact the soil system, with effects ranging from seed and microbe mortality to nutrient losses and structural degradation. Because soil heating is related to soil moisture and composition, the impact of fire may also depend on the presence of rock fragments in and on the soil. In laboratory burning experiments, the effect of rock fragments on soil heating was evaluated using factorial combinations of soil moisture, rock fragment cover, and rock fragment content. Soil moisture significantly reduced maximum temperatures as well as the depth and duration of sustained temperatures (duration of heating) above 60 and 175 degrees C. Effects decreased with depth. A rock fragment cover similarly protected the soil from high maximum temperatures, especially in dry soil. While it decreased the depth of lethal heating from 3 to 2 cm, it increased the duration of heating at the soil surface. Incorporated rock fragments had no significant effect on maximum temperature or the depth of lethal heating, and effects on heating duration were limited to dry or bare soil. The data suggest that by changing the degree of soil heating, rock fragments may reduce the risk of fire-induced biological, chemical, and physical degradation but increase the biological impact of fire at the soil surface. These findings have implications for controlled fire decision making in rocky areas where soil heating is desired or should be avoided.
Verwijdering van fosfaat uit bodemwater met ijzerzand : De omhulde drain
Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Belder, P. ; Groenenberg, B.J. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)20. - ISSN 0166-8439 - p. 35 - 38.
grondwaterkwaliteit - fosfaatuitspoeling - eutrofiëring - drainagewater - draineerbuizen - zand - ijzer - adsorptie - waterzuivering - ijzeroxiden - oppervlaktewaterkwaliteit - veldproeven - groundwater quality - phosphate leaching - eutrophication - drainage water - drain pipes - sand - iron - adsorption - water treatment - iron oxides - surface water quality - field tests
In het Nederlandse oppervlaktewater zijn de fosfaatconcentraties vaak te hoog en vormt eutrofiëring een groot probleem. Fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden draagt flink bij aan de totale fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Met brongerichte maatregelen, zoals evenwichtsbemesting, zal in sommige delen van het landelijk gebied de hoofddoelstelling van de Kaderrichtlijn Water niet worden gerealiseerd. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig, die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de chemische waterkwaliteit. We hebben de effectiviteit getest van een drainagebuis omhuld met ijzerzand om fosfaatuitspoeling te verminderen. Deze veldproef is uitgevoerd op een duinzandgrond in het bloembollengebied. Het gemiddelde zuiveringsrendement van de omhulde drainagebuis bedraagt 94 procent. Het omhullen van drainagebuizen met ijzerzand lijkt een veelbelovende maatregel voor het verminderen van fosfaatuitspoeling
Nog geen gespreid bedje voor chrysant gevonden (interview met Tycho Vermeulen)
Neefjes, H. ; Vermeulen, T. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)33. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
sierteelt - chrysanten - substraten - kweekmedia - teeltsystemen - zand - groeimedia - ornamental horticulture - chrysanthemums - substrates - culture media - cropping systems - sand - growing media
Chrysanten telen in zand is nog best lastig. Substraatloze teeltsystemen geven sterke groei, maar kennen ook nog knelpunten. Een nieuwe tussenstand in het onderzoek naar de mogelijkheden voor het telen van Chrysanten in nieuwe media.
Historic Cae Study Maasvlakte 2 - a review of the monitoring plan with focus on adaptive strategies
Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Report / Wageningen IMARES C62/11) - 29
baggeren - milieueffect - natuurbeschermingsrecht - monitoring - vergunningen - rijnmondgebied - zand - industrieterreinen - Nederland - dredging - environmental impact - nature conservation law - permits - sand - industrial sites - Netherlands
The Maasvlakte 2 (MV2) is a new location for port activities and industry to be created in the North Sea, directly to the west of the current port of Rotterdam and the surrounding industrial area. The required sand will be taken from carefully selected locations at sea, but will also become available when the port itself is deepened. The land reclamation will cover around 2000 hectares in total. Half of this will consist of infrastructure area, such as sea defences, fairways, railways, roads and port basins. The other 1000 hectares will provide the space for industrial sites. Two permits are required for the sand extraction: a permit for the construction and presence of the Maasvlakte 2, including the required sand extraction under the Nature conservation law (Ministerie van LNV 2008); and a permit for the extraction of sand under the Mineral Extraction law (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008). The project is permitted under conditions, among which a monitoring plan is required. The permit requirements, monitoring plan, monitoring execution and - evaluation are described in the following sections.
Discharge estimation from H-ADCP measurements in a tidal river subject to sidewall effects and a mobile bed
Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. ; Vermeulen, B. ; Hidayat, H. - \ 2011
Water Resources Research 47 (2011). - ISSN 0043-1397 - 14 p.
open-channel flows - shear-stress - sediment transport - secondary currents - velocity - roughness - sand
Horizontal acoustic Doppler current profilers (H-ADCPs) can be employed to estimate river discharge based on water level measurements and flow velocity array data across a river transect. A new method is presented that accounts for the dip in velocity near the water surface, which is caused by sidewall effects that decrease with the width to depth ratio of a channel. A boundary layer model is introduced to convert single-depth velocity data from the H-ADCP to specific discharge. The parameters of the model include the local roughness length and a dip correction factor, which accounts for the sidewall effects. A regression model is employed to translate specific discharge to total discharge. The method was tested in the River Mahakam, representing a large river of complex bathymetry, where part of the flow is intrinsically three-dimensional and discharge rates exceed 8000 m3 s-1. Results from five moving boat ADCP campaigns covering separate semidiurnal tidal cycles are presented, three of which are used for calibration purposes, whereas the remaining two served for validation of the method. The dip correction factor showed a significant correlation with distance to the wall and bears a strong relation to secondary currents. The sidewall effects appeared to remain relatively constant throughout the tidal cycles under study. Bed roughness length is estimated at periods of maximum velocity, showing more variation at subtidal than at intratidal time scales. Intratidal variations were particularly obvious during bidirectional flow conditions, which occurred only during conditions of low river discharge. The new method was shown to outperform the widely used index velocity method by systematically reducing the relative error in the discharge estimates
Case Study Sanwich Terns - a probabilistic analysis of the ecological effects of dreding
Kruchten, Y. van; Hammen, T. van der - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C055/11) - 52
laridae - zeevogels - kustgebieden - zand - versterking - mijnbouw - milieueffectrapportage - sea birds - coastal areas - sand - reinforcement - mining - environmental impact reporting
Every year, large amounts of sand are extracted from the North Sea to meet the demands for construction activities. Potential ecological effects of these sand mining activities have to be examined and reported in so called Environmental Impact Assessments (EIA’s). In the Netherlands, the potential impacts of sand mining activities on tern populations often form an important topic in these EIA’s. Sand mining causes an increase in silt concentrations. This increase will influence the turbidity of the water, which may affect populations of visual hunting birds, such as terns.
Zandbedsystemen chrysant: Ervaringen en gedachten
Blok, Chris - \ 2011
floriculture - chrysanthemums - cropping systems - sand - cultural methods
Chrysantenteelt op zandbed landt in de praktijk (interview met o.a. Tycho Vermeulen en Chris Blok)
Neefjes, H. ; Vermeulen, T. ; Blok, C. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)4. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
chrysanten - bloementeelt - cultuur zonder grond - zand - teeltsystemen - chrysanthemums - floriculture - soilless culture - sand - cropping systems
Chrysanten groeien goed in een laag grof rivierzand. In teeltsystemen los van de grond lukt het ook maar daarvan zijn de kosten veel hoger. De praktijk zet in op vervolgonderzoek met zand. Fundamenteel onderzoek vervolgt met teelt op water.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.