Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==scenario planning
Check title to add to marked list
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
Gulickx, M.M.C. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
Organizational conditions for dealing with the unknown unknown : illustrated by how a Dutch water management authority is preparing for climate change
Termeer, C.J.A.M. ; Brink, M.A. van den - \ 2013
Public Management Review 15 (2013)1. - ISSN 1471-9037 - p. 43 - 62.
hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - scenario planning - overheidsorganisaties - managementbenaderingen - flood control - climatic change - government organizations - management philosophies - disaster
The central question of this article is the extent to which organizations, governmental authorities in particular, are able to deal with the unknown unknown. Drawing on Weick’s work on sensemaking, we introduce seven organizational conditions that can facilitate organizations to be reliable under trying and surprising situations. We analyse the utility of this framework by analysing how a Dutch water management authority is preparing for the unknowns of climate change, which are nearly impossible to predict and thus hard to prepare for. Our assessment reveals several strengths and weaknesses and helps to develop devices to make governmental authorities more resilient.
Workshop "De toekomst van de peel", scenario ontwikkeling en evaluatie huidige strategieën
Gulickx, M.M.C. ; Stoorvogel, J.J. ; Kok, K. - \ 2012
Wageningen : Wageningen Universiteit - 34
regionale ontwikkeling - regionale planning - scenario planning - risicoschatting - de peel - regional development - regional planning - risk assessment
Het landschap wordt beïnvloed door lokale, landelijke, Europese en zelfs mondiale factoren. Die factoren veranderen constant, bijvoorbeeld door een nieuwe regering met een ander beleid (landelijk), een economische crisis (Europees) en door klimaatsverandering (mondiaal). Na een verandering kunnen huidige strategieën onbruikbaar worden bevonden. Voorbeelden zijn de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat in 2011 voortijdig is stopgezet en het Reconstructieplan de Peel waarvan in 2012 is besloten de uitvoering te stoppen. De toekomst is dus onzeker en valt niet te voorspellen. Wel kunnen we de onzekerheden in kaart brengen met behulp van scenario’s. Hierdoor krijgen we inzicht in verschillende toekomstbeelden en de mogelijke consequenties van deze toekomstbeelden.
Nederlandse varkensvleesketen richting 2020 : van speelbal tot speler
Backus, G.B.C. ; Baltussen, W.H.M. ; Bens, P. ; Reinders, A.G. - \ 2012
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155576 - 50
varkenshouderij - vleesproductie - dierlijke productie - scenario planning - sectorale ontwikkeling - overheidsbeleid - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële ketens - pig farming - meat production - animal production - sectoral development - government policy - animal welfare - sustainability - agro-industrial chains
Het draait in dit onderzoek om het verkrijgen van inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, die de toekomst van de Nederlandse varkenssector bepalen. De centrale vragen in dit rapport worden beantwoord door kwantitatieve en kwalitatieve gegevensanalyse en door inzet van expertkennis. Er zijn 4 mogelijke toekomstbeelden uitgewerkt: - autonome ontwikkeling; - kraamkamer van Europa; - duurzaamheid dicteert de markt; en - versterkte ketenintegratie. In elk van de 4 scenario's volgen de private partijen een andere strategie en zet de overheid haar ondersteunend beleidsinstrumentarium daarop in.
Onderzoeksresultaten Klimaat voor Ruimte
Pater, F. de; Pijnappels, M.H.J. ; Steenis, O.M.B. van - \ 2011
Klimaat voor Ruimte - 90
klimaatverandering - voorspellingen - scenario planning - klimaatadaptatie - climatic change - forecasts - climate adaptation
Niemand kan in de toekomst kijken. Toch willen we Nederland nu aanpassen aan toekomstige veranderingen in het klimaat. Klimaatscenario’s verbeelden een mogelijk, toekomstig klimaat en helpen zo om verstandige besluiten te nemen over de inrichting van Nederland. Klimaatscenario’s helpen de overheid, het bedrijfsleven en burgers om zich aan te passen aan klimaatverandering. Ze worden ontwikkeld met hulp van een breed scala aan klimaatmodellen. Binnen het thema Klimaatscenario’s hebben onderzoekers gewerkt aan een centrale kennisbasis van gebruikersvriendelijke en vooral regionale klimaatgegevens, -modellen en -scenario’s
Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan
Verzandvoort, S.J.E. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Workshop verslag ) - 24
regionale planning - gebiedsontwikkeling - scenario planning - governance - zeeland - regional planning - area development
Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties leveren ieder vanuit hun rol en verantwoordelijkheden een bijdrage aan de streefbeelden. Een workshop, gehouden door Provincie, DHV en Alterra
Lagere Rijnafvoer bij veranderingen in klimaat en landgebruik
Querner, E.P. ; Bergsma, E. ; Lanen, H.A.J. van; Kwakernaak, C. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 34.
waterbeheer - klimaatverandering - scenario planning - oppervlakkige afvoer - rivieren - landgebruik - hydrologie - modellen - rijn - water management - climatic change - runoff - rivers - land use - hydrology - models - river rhine
Alterra onderzocht samen met Wageningen Universiteit de gevolgen van klimaat- en landgebruikverandering op lage afvoeren in de Rijn. Hiervoor maakten ze gebruik van het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO. Uit het onderzoek komt naar voren dat extreme klimaatscenario’s in 2050 zullen leiden tot aanzienlijk lagere afvoeren in de Rijn en bovendien een toename in de duur. Verder blijkt dat veranderingen in het landgebruik een veel kleiner effect hebben op lage afvoeren dan veranderingen in het klimaat. Hierdoor kunnen lagere afvoeren door klimaatverandering moeilijk opgevangen worden met alleen aanpassingen in het landgebruik
Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario's voor natuur op het land : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011
Knegt, B. de; Eupen, M. van; Hinsberg, A. van; Pouwels, R. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Vries, S. de; Bilt, W.G.M. van der; Tol, S. van - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 269) - 64
ecosystemen - ecologie - biodiversiteit - recreatie - soorten - duurzaamheid (sustainability) - scenario planning - ecosystems - ecology - biodiversity - recreation - species - sustainability
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in de Natuurverkenning 2011 vier kijkrichtingen uitgewerkt die mogelijke oplossingen presenteren voor de vier belangrijkste uitdagingen van het natuurbeleid van de toekomst. Daarmee hoopt het PBL een bijdrage te leveren aan de discussie over de doelen van het natuur- en landschapsbeleid voor de langere termijn (2040). De kijkrichting Vitale Natuur zet in op het stoppen van het verlies van biodiversiteit die meer in Nederland voorkomt in vergelijking met de rest van de Atlantische biogeografische regio. In de drie andere kijkrichtingen wordt natuur ingezet voor vergroting van de belevingswaarde (Beleefbare Natuur), het duurzaam gebruik van natuur (Functionele Natuur) en de minimalisering van de conflicten tussen natuur en economie (Inpasbare Natuur). Deze kijkrichtingen zijn uitgewerkt in ruimtelijke beelden die laten zien welke type natuur, waar en in welke omvang nodig is. In dit WOt-werkdocument wordt beschreven welke en hoeveel biodiversiteit op het land hierdoor duurzaam beschermd wordt. Daarbij worden verschillende graadmeters voor biodiversiteit beschouwd, aangezien biodiversiteit een breed gedefinieerd begrip is. Daarnaast wordt gekeken wat de verschillende kijkrichtingen betekenen voor het aanbod van recreatiemogelijkheden in een groene, natuurlijke setting, in relatie tot de omvang van de lokale vraag hiernaar.
Beyond Fossils. Envisioning desired futures for two sustainable energy islands in the Dutch delta region
Stremke, S. ; Etteger Ma, R. van; Waal, R.M. de; Haan, H.J. de; Basta, C. ; Andela, M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731524 - 158
energiebehoeften - duurzame energie - landschap - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - energy requirements - sustainable energy - landscape
This book is the concrete product of an academic exercise: the Master’s course ‘Designing and Planning Sustainable Energy Islands Atelier.’ It is the condensed result of three months’ work by six teachers and sixty students from the disciplines of landscape architecture, spatial planning and cultural geography at Wageningen University. These people spent three months considering the matter of a sustainable energy future for Goeree-Overflakkee and Schouwen-Duiveland. They focused on the following four landscape types that are found on the islands: • The coastal landscape • The agricultural landscape • The recreati onal landscape • The urban landscape They envisioned a future in which enough renewable energy is generated to fulfi l at least the need of the island’s residents in a sustainable way.
The Mackinson-Daskalov North Sea EcoSpace model as a simulation tool for spatial planning scenarios
Kooten, T. van; Klok, C. - \ 2011
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 249) - 98
marien milieu - biodiversiteit - ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - scenario planning - modellen - visserijbeheer - marine environment - biodiversity - physical planning - land use planning - models - fishery management
The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) developed several biodiversity models for the terrestrial environment to support policy making and evaluation. For the marine environment currently such modelling instruments are lacking. In 2009 an overview of modelling instruments was developed for marine biodiversity of its components. The objective of the current report is one of these modelling instruments, i.e. the Mackinson-Daskalov North Sea EcoSpace model. This model has been analysed in detail to assess its potential applicability for questions relevant for PBL. These questions are: (i) Can the model be used to assess the impact of primary production scenarios, (ii) can the model be used to develop output at a higher spatial resolution and (iii) can it generate output for biodiversity criteria.
Are Dutch water management authorities able to make sense of the 'unknown unkrowns' of climate change?
Termeer, C.J.A.M. ; Brink, M.A. van den - \ 2011
klimaatverandering - weerpatronen - risicoschatting - voorspellingen - waterbeheer - scenario planning - hoogwaterbeheersing - waterbeleid - climatic change - weather patterns - risk assessment - forecasts - water management - flood control - water policy
Governmental authorities increasingly face the challenge of dealing with risks due to unpredictable potentially damaging events. Whereas the so called known unknowns are familiar but unpredictable as to when and where they will happen, the unknown unknowns are completely unforeseen until they happen. An example is climate change, that potentially brings about continuous and unpredictable changes in weather patterns. This paper examines the question as to what extent governmental actors are able to deal with these risks, which are nearly impossible to predict and thus hard to prepare for. We propose a conceptual framework that draws on Weick’s work on sensemaking. We demonstrate the utility of this framework by analyzing how Dutch water management authorities try to deal with the unknown unknowns of climate change. We argue that the challenge of enabling society to adapt to climate change requires organizational change.
Scenarios and enhanced, strategies, Case study The Hague Region, the Netherlands
Westerink - Petersen, J. ; Kiers, M.A. ; Kok, K. ; Aalbers, C.B.E.M. - \ 2011
online : Sixth framework programme (Plurel NO. 036921, Module 3, D3.4.3, Version 4.0, May 2011) - 61
stadsrandgebieden - stedelijke planning - scenario planning - randstad - urban hinterland - urban planning
In the PLUREL Analysis report on The Hague Region (Aalbers et al 2009), the region is described with respect to history, landuse, planning context, actors and their strategies regarding developments in the urban fringe. Three strategies are described in more depth. In the current phase of the research, these strategies are assessed with respect to their performance in governance.
Bridging gaps in the scenario world : linking stakeholders, modellers and decision makers
Vliet, M. van - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Pavel Kabat, co-promotor(en): Kasper Kok. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859468 - 210
scenario planning - scenario-analyse - exploratie - besluitvorming - participatie - modellen - beleidsondersteuning - waterbeheer - scenario analysis - exploration - decision making - participation - models - policy support - water management
Landbouw in PARK21; Analyse van de effecten voor de landbouw van de inrichting PARK21 in de Haarlemmermeer
Bont, C. de; Dijkxhoorn, Y. ; Venema, G.S. ; Vogelzang, Th. ; Wisman, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155064 - 81
landgebruiksplanning - landbouw - multifunctionele landbouw - scenario planning - haarlemmermeer - land use planning - agriculture - multifunctional agriculture
Het aantal landbouwbedrijven dat in het gebied van plan PARK21 toekomstmogelijkheden heeft zal veel lager zijn dan het huidige aantal bedrijven. De terugloop wordt sterk bepaald door de mate waarin kansen voor multifunctionele landbouwactiviteiten worden opgepakt. Op basis van het onderzoek, waarbij de inbreng van de betrokkenen een belang-rijke rol gespeeld heeft, zijn een tweetal scenario’s opgesteld als uitersten voor de toekomst van de landbouwbedrijven in het gebied. In beide varianten is uitgegaan dat zowel het waterbeheer als de inrichting zodanig zal zijn ingevuld dat het mogelijk blijft de huidige akker- en tuinbouwgewassen te blijven verbouwen. In de eerste variant blijven de landbouwbedrijven het accent leggen op het telen van akkerbouwgewassen en op een aantal bedrijven ook van bloemen. Multifunctionele landbouwactiviteiten krijgen, ondanks de komst van PARK21, geen extra aandacht op de bedrijven. Het aantal in het gebied gevestigde bedrijven dat na de inrichting van PARK21 nog functioneert, is minder dan de helft van het huidige aantal. In de tweede variant worden naast agrarische activiteiten de mogelijkheden van verbreding via multifunctionele landbouwactiviteiten sterk omarmd. Veel bedrijven weten een of meer vormen van multifunctionele landbouw te benutten in combinatie met akkerbouw, tuinbouw en of vee op het bedrijf. In deze variant kunnen er meer bedrijven in het gebied worden voortgezet. Hierdoor kunnen er in de toekomst ook meer mensen op de landbouwbedrijven werkzaam zijn. Op basis van de beschikbare informatie over de mogelijke inrichting van het gebied PARK21 zijn nog geen harde conclusies over de effecten voor de landbouw vast te stellen. Masterplan PARK21 is geen volledig vastgestelde blauwdruk voor een parklandschap, maar een verbeelding van een mogelijk eindbeeld en een ontwikkelingsstrategie hoe dat tot stand kan komen. Er bestaan dan ook onzekerheden over onder meer de uiteindelijke inrichting en de voor de uitvoering van de plannen benodigde tijdsperiode. Hierdoor zijn er veel onzekerheden bij de agrarische ondernemers en hun gezinnen in het gebied en staat bedrijfsontwikkeling op een laag pitje. Hun strategische keuzes zijn uiteindelijk in sterke mate bepalend hoe de landbouw binnen PARK21 er uit gaat zien.
Toekomstscenario's voor betere bedrijfsstrategie : 2020... tien jaar verder
Vrolijk, M. ; Jansen, H. - \ 2011
V-focus 8 (2011)1. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - strategisch management - scenario planning - melkveehouderij - farm management - entrepreneurship - strategic management - dairy farming
Om een bedrijfsstrategie richting 2020 te ontwikkelen moet je als ondernemer een beeld hebben hoe de wereld er dan uit zou kunnen zien. Vier scenario’s, die beschrijven hoe de westerse wereld er in 2020 uit kan zien, helpen daarbij. Ze zijn gebaseerd op tientallen trends, die door zeventig mensen van binnen en buiten de agrarische sector zijn benoemd. Door je in te leven in een van de scenario’s wordt het gemakkelijker om een bedrijfsstrategie voor de langere termijn te ontwikkelen. Daarom zijn deze scenario’s relevant voor ondernemers en voor adviseurs. De toekomstscenario’s 2020 zijn producten van een project dat in opdracht van en samen met de Natuurweide wordt uitgevoerd.
Landbouw in de Randstad in 2040; Bouwstenen voor concretisering van de visie van het ministerie van EL&I
Vogelzang, T.A. ; Gaaff, A. ; Michels, R. ; Venema, G.S. - \ 2010
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Regionale economie & ruimtegebruik ) - ISBN 9789086154890 - 77
landgebruik - landbouw - toekomst - scenario planning - landbouwbeleid - overheidsbeleid - platteland - randstad - nederland - land use - agriculture - future - agricultural policy - government policy - rural areas - netherlands
Uitgangspunt bij de visie op grondgebonden landbouw in de Randstad is, dat die grondgebonden landbouw een belangrijke drager is / blijft van de economie en de leefbaarheid van het landelijk gebied in de regio. Vraag is welke vraagstukken daarbij onderscheiden kunnen worden en welke sturingsmogelijkheden het ministerie heeft om ervoor te zorgen dat die grondgebonden landbouw die rol in de toekomst blijft vervullen
'We moeten gaan werken in scenario's'
Poppe, K.J. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)aug. - p. 12 - 12.
voedselproductie - wetenschappelijk onderzoek - scenario planning - wetenschappelijke methode - food production - scientific research - scientific method
De toekomst is niet te voorspellen, dus onderzoekers moeten werken met verschilende toekomstscenario’s voor de oplossingen van morgen. Voor een duurzame aanpak van het wereldvoedselvraagstuk is bovendien meer internationaal gezamenlijk onderzoek en beleid nodig. Krijn Poppe: ‘Het is balanceren tussen publiceren in toptijdschriften, het informeren van beleidsmensen en het contact houden met boeren in Zeeland.’
Agromere : Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp
Jansma, J.E. ; Dekking, A.J.G. ; Migchels, G. ; Buck, A.J. de; Ruijs, M.N.A. ; Galama, P.J. ; Visser, A.J. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 98
stadslandbouw - stadsontwikkeling - stedelijke planning - landbouwontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - projecten - ontwerp - relaties tussen stad en platteland - regionale ontwikkeling - scenario planning - regionale voedselketens - zuidelijk flevoland - urban agriculture - urban development - urban planning - agricultural development - sustainability - projects - design - rural urban relations - regional development - regional food chains
Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Samen met een groep stakeholders is een denkbeeldige wijk Agromere ontworpen. In deze wijk met ca. 5.000 inwoners gaan landbouw en wonen samen op 250 ha. Uitgangspunt bij het ontwerp waren de volgende principes: zoveel mogelijk zelfvoorzienend qua voedselproductie, landbouw volgt de biologische productiewijze, landbouw is een integraal onderdeel van de wijk, ondernemerschap is leidend, zoveel mogelijk lokale energieproductie en verbinding van de (minerale) kringlopen van de wijk met die van de landbouw. Dit rapport verantwoordt het proces vanaf het prille begin (2002), via het vormen van een stakeholdersnetwerk (2005) tot en met het ontwerp (eind 2008) van Agromere. Het beschrijft zowel het proces dat geleid heeft tot het ontwerp van de virtuele wijk Agromere als het ontwerp zelf
SimLandscape : eindrapportage SimLandScape, SimWaterScape, SimAirScape
Ligtenberg, A. ; Jong, A. de; Bakel, J. van; Bulens, J.D. - \ 2009
Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven - ISBN 9789038619446 - 137
ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - natuurbescherming - ecosystemen - modellen - methodologie - scenario planning - spelsimulatie - physical planning - land use planning - nature conservation - ecosystems - models - methodology - gaming simulation
De doelgroep van dit rapport is tweevoudig: Primair: Financierende instanties zoals RGI1 en procesbegeleiders van ingenieursbureaus zoals Nieuwland en partijen in het gebiedsontwikkelingsproces zoals Kadaster en de Dienst Landelijk Gebied Secundair: Game ontwikkelaars die het game eventueel verder ontwikkelen. Het eerste hoofdstuk 'Gebiedsontwikkelingsproces' is de samenvatting van een vergelijkende studie van een aantal gebiedsontwikkelingsprocessen. In drie pilots werd specifiek SimLandScape getest: Lunteren, Stedendriehoek en Overbetuwe. In de pilot Brabantse Delta werd SimWaterScape getest.
Definitiestudie afwegingskader : naar een klimaatbestendig Nederland : definitiestudie Fase 1, kaders voor afweging
Jeuken, A. ; Krogt, R. van der; Claessen, F. ; Most, H. van der; Opdam, E. ; McCarthy, B. ; Knoop, J. ; Metselaar, E. ; Leusink, A. ; Morsselt, T. ; Opdam, P.F.M. ; Sluis, J. van der; Spit, T. ; Vellinga, P. ; Teisman, G. - \ 2008
[Nieuwegein] : Klimaat voor Ruimte - 102
ruimtelijke ordening - klimaatverandering - landgebruiksplanning - besluitvorming - scenario planning - physical planning - climatic change - land use planning - decision making
Onzekerheid over (omvang en tempo van) de gevolgen van klimaatverandering vormt een essentieel punt bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting. De mate waarin en de snelheid waarmee veranderingen optreden zijn niet precies bekend. Een afwegingskader geeft de overheid en de planontwikkelaar instrumenten in handen om de risico’s, de kansen, de kosten en de baten van klimaatadaptatie op verschillende onderscheiden thema’s inzichtelijk te maken. Afwegen: hoe doe je dat. Daarvoor wordt in drie stappen een kader voor gegeven.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.