Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 133

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==schimmelbestrijding
Check title to add to marked list
Resistente aardappel hoopt op genade
Hoog, A. van 't; Haverkort, A.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
akkerbouw - aardappelen - resistentieveredeling - rassen (planten) - schimmelbestrijding - phytophthora infestans - gewasbescherming - arable farming - potatoes - resistance breeding - varieties - fungus control - plant protection
Met Wageningse gentechnologie zijn aardappels te ontwikkelen die amper bestrijdingsmiddelen nodig hebben tegen de aardappelziekte Phytophthora. Toepassing zou binnen vijf jaar resistente aardappelrassen kunnen opleveren, maar genetische modificatie ligt gevoelig en iedereen wacht met smart op bericht uit Brussel. ‘We hebben nog vier maanden voordat het pootgoed begint te verrotten.’
Phosphorus mobilization and biocontrol of plant pathogens combined in one strain – results of a fungus and a bacterial inoculant
Postma, J. ; Nijhuis, E.H. - \ 2015
aardbeien - tomaten - potproeven - gewasbescherming - grondverbeteraars - compost - biochar - schimmelbestrijding - biologische bestrijding - glastuinbouw - mycorrhizae - fosfor - strawberries - tomatoes - pot experimentation - plant protection - soil amendments - composts - fungus control - biological control - greenhouse horticulture - mycorrhizas - phosphorus
How two important crops, strawberry and tomato grown in potting soil, benefit from microbial inoculants.
Beheersing Alternaria in de aardappelteelt
Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 14
akkerbouw - aardappelen - gewasbescherming - alternaria - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - fungiciden - solanum tuberosum - arable farming - potatoes - plant protection - plant pathogenic fungi - fungus control - fungicides
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de effectiviteit van beide referenties tegen Alternaria tegen viel. In hoeverre dit te maken heeft met resistentieontwikkeling binnen de Alternaria populatie is niet duidelijk. In elk geval is het wenselijk om bij de Alternaria bestrijding gebruik te maken van fungiciden met verschillende werkingsmechanismen. Met de toelating van Narita is er voor de Nederlandse telers een extra optie bijgekomen. Phytophthora middelen met een nevenwerking op Alternaria kunnen een goed onderdeel vormen van de bestrijdingsstrategie.
Oppervlakte-ontsmetting door oxidatie met waterstofperoxide of ozon
Schoorl, F.W. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 53
appels - peren - opslag - gewasbescherming - desinfectie - vruchtrot - toepassingen - waterstofperoxide - ozon - schimmelbestrijding - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - storage - plant protection - disinfection - fruit rots - applications - hydrogen peroxide - ozone - fungus control - agricultural research
Het optreden van vruchtrot kan leiden tot aanzienlijke verliezen van geoogste en opgeslagen appels en peren. Fungiciden worden doorgaans gebruikt om deze verliezen te beperken. Ondanks toepassing van fungiciden komt het optreden van vruchtrot voor. Verschillende winkelketens hanteren normen met betrekking tot de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen die boven de wettelijke normen liggen. Naast wettelijke normen vormt dit een extra aanleiding om te komen tot aangepaste werkwijze ter bestrijding van vruchtrot schimmels. Meerdere schimmels zijn verantwoordelijk voor het optreden van vruchtrot. Daaronder zijn ook schimmels die via het oppervlak van de vruchten, veelal via een wond, vruchten infecteren. Bij de oogst kunnen, afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee geplukt wordt, wonden optreden die een invalspoort vormen voor schimmels. In dit project is aandacht besteed aan het voorkomen van infecties.
Echte meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - fungus control - cultural control
Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
Updating cocoa stories
Witteveen, L.M. ; Rijn, A. van - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
cacao - cacaobonen - ghana - nederland - gewasbescherming - schimmelbestrijding - bestrijdingsmethoden - gewasproductie - verwerkingskwaliteit - kennis van boeren - geschiedenis - cocoa - cocoa beans - netherlands - plant protection - fungus control - control methods - crop production - processing quality - farmers' knowledge - history
The history of cocoa production and the current cocoa story. It's a story about commercial interest, pest control, cocoa products and the importance of education of farmers to make the cocoa chain more sustainable
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - fungal structures - bicarbonate water - chemical control
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
Runia, W.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 16
fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fungus control - cultural control - biological control - bananas
Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
Control of Phoma exigua in Witloof chicory
Kruistum, G. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publication 557) - 16
phoma exigua - cichorium intybus - schimmelbestrijding - behandeling na de oogst - fungus control - postharvest treatment
Applied Plant Research (AGV Research Unit) tested after root harvesting and during forcing experiments the efficacy of the fungicide Tecto SC (active ingredient: thiabendazole) of Syngenta Crop protection against Phoma exigua in witloof chicory (chicon) production. The trial was carried out in three different dosages with one fungicide Tecto SC as a post harvest treatment on taproots. The fungicide Rovral SC (active ingredient: Iprodione) acted as reference. The results were compared to a non-contaminated and a contaminated reference in one experiment.
Effectiviteitstest van producten tegen Mycosphaerella in komkommer
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Genuchten, L. van - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1239) - 26
mycosphaerella - didymella bryoniae - schimmelbestrijding - komkommers - cucumis sativus - glasgroenten - binnenklimaat - gewasbescherming - chemische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - nederland - fungus control - cucumbers - greenhouse vegetables - indoor climate - plant protection - chemical control - biological control - agricultural research - greenhouse horticulture - netherlands
Wageningen UR Glastuinbouw en DLV Plant hebben in het voorjaar van 2012 de werking van biologische en chemische producten getest tegen Mycosphaerella in komkommer. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Een laboratoriumtest op kunstmatige voedingsbodems liet zien dat biologische producten bij een preventieve toepassing even goed als chemische producten in staat zijn om groei van Mycosphaerella (bijna) volledig te voorkomen. De experimentele chemische producten van Certis en BASF geven in een kasproef met Mycosphaerella stengelaantasting een vergelijkbare werking ten opzichte van de chemische referentie (0.1% Rocket) en gaven een sterke remming van de lesiegrootte (resp. 93 en 75%) ten opzichte van de onbehandelde controle. Alle geteste biologische producten en het experimentele product van Syngenta gaven een remmende werking op de lesiegroei ten opzichte van de onbehandelde (besmette) controle, maar waren in deze proef minder effectief dan de chemische producten van Certis en BASF. Vervolgonderzoek is nodig om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de de effectiviteit ter voorkoming van Mycosphaerella bloeminfectie.
Rood licht houdt defensie tomaat paraat
Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 10 - 10.
groenteteelt - tomaten - schimmelziekten - bestrijdingsmethoden - rood licht - weerstand - schimmelbestrijding - landbouwkundig onderzoek - vegetable growing - tomatoes - fungal diseases - control methods - red light - resistance - fungus control - agricultural research
Een flinke dosis rood licht maakt tomaten beter bestand tegen schimmels. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw en Plant Research International lieten zien dat meeldauw minder kans maakt in een kas die ’s nachts een bad rood licht krijgt. Hoe het licht de tomatendefensie opkrikt is nog niet duidelijk.
Doorspuiten van de baan : Shirlan gepositioneerd in middenblok, Interview met Huub Schepers
Knuivers, M. ; Tholhuijsen, L. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2012
Boerderij 97 (2012)36. - ISSN 0006-5617 - p. 52 - 55.
phytophthora infestans - gewasbescherming - akkerbouw - fungiciden - aardappelen - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - plant protection - arable farming - fungicides - potatoes - fungus control - plant pathogenic fungi
Een Phytophthora-stam die minder gevoelig is voor Shirlan manisfesteert zich in extreme situaties. Syngenta komt met een nieuw Shirlan-spuitadvies.
Wat te doen als curatieve middelen wegvallen
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
chemische bestrijding - fungiciden - zwavel - fruitteelt - dosering - timing - venturia inaequalis - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemical control - fungicides - sulfur - fruit growing - dosage - fungus control - plant pathogenic fungi - plant protection
Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken van resistentiegevoelige middelen. Stopspray-toediening van zwavel, eventueel in combinatie met een niet-resistentiegevoelig curatief middel, kan een alternatief zijn.
Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
Biologische grondontsmetting biedt perspectief bij trekheesterteelt : chemische grondontsmetting en stomen geen optie om plagen tegen te gaan
Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)9. - p. 40 - 41.
houtachtige planten - verticillium dahliae - sering - biologische behandeling - biologische grondontsmetting - schimmelbestrijding - woody plants - lilac - biological treatment - biological soil sterilization - fungus control
Verticillium dahliae is een van de grootste problemen in de trekheesterteelt. Daarnaast veroorzaken diverse bodemorganismen als engerlingen en wortelknobbelaaltjes problemen. Chemische grondontsmetting mag niet en stomen is geen optie op de eilandjes waar de trekheesters worden opgekweekt. In onderzoek zijn de mogelijkheden van biologische grondontsmetting bekeken.
Infectie gaat snel en is moeilijk te bestrijden: Valse meeldauwsoorten zijn heel waardplantspecifiek
Paternotte, S.J. ; Arkesteijn, M. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)8. - p. 26 - 27.
glastuinbouw - kasgewassen - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelziekten - peronospora farinosa - aantasting - schimmelbestrijding - ziektepreventie - groenten - snijbloemen - potplanten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant pathogenic fungi - fungal diseases - infestation - fungus control - disease prevention - vegetables - cut flowers - pot plants
Valse meeldauw is een probleem in een groot aantal glastuinbouwgewassen. De symptomen bij aantasting door de schimmel lijken soms op die van echte meeldauw, maar het gaat hier om een heel andere groep van schimmels die zich anders gedraagt en lastig te bestrijden is. Valse meeldauw kan veel glasgroenten, snijbloemen en potplanten aantasten.
Toepasssing van Aquanox in de glastuinbouw
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Grosman, A.H. ; Hamelink, R. ; Groot, E.B. de; Reinders, J. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1092) - 52
glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - biociden - schimmelbestrijding - desinfectie - waterzuivering - kasgewassen - verneveling - greenhouse horticulture - plant protection - plant disease control - biocides - fungus control - disinfection - water treatment - greenhouse crops - nebulization
Wageningen UR Glastuinbouw heeft samen met Reinders Vernevelings- en Ontsmettingstechniek het project uitgevoerd naar Toepassingen van Aquanox in de glastuinbouw. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie EL&I. Screeningstesten onder laboratoriumcondities geven aan dat er een brede werking is tegen schimmels en bacteriën. Virusdeeltjes in plantensap werden echter nog onvoldoende gedood door geactiveerd water. Screening van het gedrag van insecten op overleving na 24 uur in een vernevelingsbehandeling met Aquanox gaf geen doding op natuurlijke plaagbestrijders. Een lichte bestrijdende werking werd gevonden op witte vlieg, spintmijt en Californische trips. De proeven met tomaat, komkommer, roos, Poinsettia en gerbera geven aan dat er een bestrijdend effect is van geactiveerd water tegen echte meeldauw en Botrytis. Het vervolgonderzoek zal gericht zijn op vermindering van corrosierisico’s en vermindering van risico op gewasschade binnen diverse toepassingen in de teelt
Onderzoek met nieuwe middelen en ontwikkeling van resistentiestrategieën
Bulle, A.A.E. ; Hollinger, T.C. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 72
fungiciden - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - bloembollen - rhizoctonia - pythium - stromatinia - tulipa - gladiolus - hyacinthus - landbouwkundig onderzoek - nederland - fungicides - fungus control - plant disease control - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
Voor bedrijven in de bloembollensector is het van belang dat er voldoende effectieve middelen beschikbaar zijn om ziekten te beheersen. Het aantal (breedwerkende) gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren door een steeds strenger Europees toelatingsbeleid behoorlijk afgenomen. In de nieuwe middelen die worden ontwikkeld zijn de actieve stoffen meestal vrij specifiek werkzaam. Deze zeer specifieke werking brengt risico’s met zich mee als het gaat om de ontwikkeling van resistentie van schimmels. Bovendien hebben deze nieuwe middelen vaak een dossier waarvan de blootstellings- en milieugegevens slechts een relatief lage dosering dekken. Deze lage dosering is vaak te laag voor een effectieve bestrijding. Het is daarom interessant om nieuwe middelen met een specifieke werking te combineren om enerzijds een voldoende effectieve bestrijding van verschillende schimmels te krijgen en anderzijds daarmee het risico op resistentie verkleinen. In dit onderzoek zijn een aantal nieuwe middelen tegen de bodemschimmels Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli getest in resp. tulp, hyacint en gladiool. De middelen zijn alleen en in combinaties getest. Doel van dit project was de effectiviteit van nieuwe middelen en combinaties van middelen te onderzoeken tegen Rhizoctonia solani, Pythium en Stromatinia gladioli in genoemde gewassen, waarbij het risico op de ontwikkeling van resistentie optimaal wordt voorkomen. De keuze voor de middelen is gemaakt in overleg met de gewasbeschermingsfirma’s en met het Gewasbeschermingsalarm van de KAVB. Per gewas-ziekte combinatie zijn bij PPO in Lisse veldproeven uitgevoerd in twee opeenvolgende jaren. De proeven zijn aangelegd op besmette grond (Pythium en droogrot) of er is een kunstmatige besmetting aangebracht (Rhizoctonia solani). Voor of tijdens het planten van de bollen zijn de middelen toegepast als boldompeling of als grondbehandeling.
Bestrijding van Phoma in Sedum
Bulle, A.A.E. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)220. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
sedum - phoma - veldproeven - schimmelbestrijding - onderzoek - fungiciden - field tests - fungus control - research - fungicides
In het gewas Sedum kan de schimmel Phoma telephii veel schade aanrichten. Phoma kan als een sluipmoordenaar in het gewas te gaan werken en is in staat om het gehele gewas te vernietigen als niet direct een goede bestrijding van de schimmel wordt uitgevoerd. Omdat de toelating van het middel Topsin M is ingetrokken, is gezocht naar nieuwe middelen voor de bestrijding van deze hardnekkige schimmel in de bloementeelt van Sedum.
Niet alle stammen maken ziek
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Boerderij 96 (2011)34. - ISSN 0006-5617 - p. 26 - 26.
gewasbescherming - spuiten - dna - aardappelen - phytophthora - schimmelbestrijding - fungiciden - plant protection - spraying - potatoes - fungus control - fungicides
Het aantal bespuitingen kan omlaag door gebruik te maken van DNA-technieken en resistente aardappelen, blijkt uit een proef van PRI en PPO.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.