Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==schorseneren
Check title to add to marked list
Chemische onkruidbestrijdingstrategieën in schorseneren : onderzoek naar chemische onkruidbestrijdingstrategieën in schorseneren 2012
Hoek, H. ; Verstegen, H.A.G. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 31
schorseneren - scorzonera hispanica - wortelgewassen - veldgewassen - groenteteelt - onkruidbestrijding - chemische bestrijding - herbiciden - gewasbescherming - nederland - veldproeven - proeven op proefstations - salsify - root crops - field crops - vegetable growing - weed control - chemical control - herbicides - plant protection - netherlands - field tests - station tests
Ontwikkelen chemische onkruidbestrijdingsstrategieën in de teelt van schorseneren, mede op basis van nieuwe perspectiefvolle middelen (onkruidbestrijdingsschema)op de PPO-proeflocatie Vredepeel.
Pro Gemüse: aaltjes in selderij en schorseneer
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2012
plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - selderij - schorseneren - vollegrondsgroenten - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - celery - salsify - field vegetables
Informatiefolder over de herkenning en beheersing van aaltjes in selderij en schorseneer.
Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis
Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)11 jan.
trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - waardplanten - oogstschade - akkerbouw - vollegrondsgroenten - penen - schorseneren - aardappelen - suikerbieten - zandgronden - lichte zavel - plant parasitic nematodes - free living nematodes - host plants - crop damage - arable farming - field vegetables - carrots - salsify - potatoes - sugarbeet - sandy soils - sandy loam soils
Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal. Het PPO – AGV heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.
Beheersing van vrijlevende aaltjes (Trichodoriden)
Hoek, H. ; Schepel, E. - \ 2011
Kennisakker.nl 2011 (2011)14 jan.
nematoda - vrijlevende nematoden - trichodoridae - geïntegreerde plagenbestrijding - akkerbouw - suikerbieten - penen - schorseneren - free living nematodes - integrated pest management - arable farming - sugarbeet - carrots - salsify
In dit project hebben PPO en HLB onderzoek uitgevoerd om de schade door trichodoriden zoveel mogelijk te beperken. Nagegaan is of het trichodoride-aaltje P. pachydermus op dalgrond in een bouwplan met zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst door een combinatie van verschillende teeltmaatregelen beheerst kan worden. In dit onderzoek met P. pachydermus bleek de besmetting met P. pachydermus de hele onderzoeksperiode laag te zijn, ondanks de teelt van drie goede waardplanten in dit bouwplan voor dit aaltje. Chemische grondontsmetting heeft, ook bij de lage besmettingen van slechts enkele tientallen aaltjes per 100 ml grond, toch drie jaar geleid tot (kleine) verlaging van de besmetting van P. pachydermus. Bij de drie gewassen in het bouwplan heeft chemische grondontsmetting in dit onderzoek de opbrengsten echter niet verhoogd. Mogelijk komt dat doordat P. pachydermus door het droge weer (in het voorjaar) in de onderzoeksperiode weinig schade heeft veroorzaakt. In dit onderzoek was gebruik van granulaten en van compost bij zetmeelaardappelen niet rendabel. Ook de toepassing van een granulaat bij het zaaien van de suikerbieten was in dit onderzoek niet rendabel. Uit onderzoek met T. primitivus blijkt dat het officiële resistentiecijfer voor kringerigheid niet voor alle rassen opgaat als andere trichodoride-soorten dan P. pachydermus het tabaksratelvirus overbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid wordt onderzocht met de vier trichodoride-aaltjes die in Nederland het meest voorkomen: Trichodorus similis, Trichodorus primitivus, Paratrichodorus teres en Paratrichodorus pachydermus.
Schadeonderzoek Trichodorus similis : eindrapport van het schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis bij aardappel, suikerbiet,schorseneer en waspeen
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing - 59
trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - oogstschade - waardplanten - consumptieaardappelen - suikerbieten - penen - schorseneren - akkerbouw - vollegrondsgroenten - plant parasitic nematodes - free living nematodes - crop damage - host plants - table potatoes - sugarbeet - carrots - salsify - arable farming - field vegetables
Sinds 2006 is door het PPO-AGV schadeonderzoek uitgevoerd met het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis bij consumptieaardappelen, suikerbieten, waspeen en schorseneer. Daarbij is berekend hoeveel schade er (maximaal) ontstaat bij hoge beginbesmettingen (de mate van besmetting voorafgaand aan de teelt) en of er bij deze gewassen een tolerantiedrempel voor dit aaltje is. Daarnaast is nagegaan in welke mate T. similis zich op deze gewassen kan vermeerderen (bepaling van waardplantstatus).
Aardappel en schorseneer gevoelig
Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
Boerderij/Akkerbouw 95 (2010)43. - ISSN 0169-0116 - p. E19 - E20.
aardappelen - vroege aardappelen - scorzonera hispanica - gewasbescherming - oogstschade - trichodorus similis - waardplanten - schorseneren - nematodenbestrijding - potatoes - early potatoes - plant protection - crop damage - host plants - salsify - nematode control
Trichodorus similis is in Nederland de meest voorkomende trichodoride. PPO onderzocht van vier gewassen de schadegevoeligheid en waardplantstatus.
Weinig bekend over wortelaaltje (onderzoek naar het vrijlevende wotelaaltje T. similis)
Hoek, J. - \ 2008
Nieuwe oogst / Magazine gewas 4 (2008)7. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
proeven op proefstations - trichodorus similis - trichodoridae - paratrichodorus - nematoda - achterblijven in groei - aardappelen - schorseneren - oogstschade - tabaksratelvirus - waardplanten - station tests - runting - potatoes - salsify - crop damage - Tobacco rattle virus - host plants
Aardappelen en schorseneren zijn in Nederland gevoelig voor het vrijlevende wortelaaltje, Trichodorus similis, over schadegevoeligheid van gewassen is weinig bekend, daardoor zet Praktijkonderzoek Plant en Omgeving het onderzoek naar het aaltje in 2008 voort
Stikstofbemesting in waspeen en schorseneer
Backbier, B.M.A. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Ruijter, F.J. de - \ 2007
Lelystad : PPO AGV
bemesting - veldproeven - normen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestgiften - penen - schorseneren - wortelgewassen als groente - vollegrondsgroenten - fertilizer application - field tests - standards - nitrogen - nitrogen fertilizers - dressings - carrots - salsify - root vegetables - field vegetables
Verslag van stikstofbemestingsproeven in waspeen op westelijk zand en late waspeen en schorseneer voor conserven op zuidoostelijke zandgrond, in het kader van Telers Mineraal Paraat.
Effect van bekalken op cadmiumopname door gewassen; resultaten van de veldproeven in het eerste jaar en tweede jaar
Rietra, R.P.J.J. ; Japenga, J. ; Bouwman, L.A. ; Römkens, P.F.A.M. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1297) - 42
gewassen - cadmium - mineralenopname - bodem ph - zink - kalk - bodemchemie - gewasanalyse - schorseneren - allium porrum - aardappelen - grassen - tarwe - nederland - noord-brabant - crops - mineral uptake - soil ph - zinc - lime - soil chemistry - plant analysis - salsify - potatoes - grasses - wheat - netherlands
Onderzocht is het effect van het verhogen van de pH van de bodem op de cadmium- en zinkopname door de landbouwgewassen: prei, schorseneer, aardappel, tarwe en gras. Op een locatie in de Kempen met een relatief hoge cadmiumverontreiniging (1,5 a 2 mg Cd.kg-1 grond) is de pH van de bodem verhoogd met behulp van kalk en cement. In 2004 en 2005 zijn bodem- en gewasmonsters geanalyseerd waaruit blijkt dat de cadmium- en zinkopname over het algemeen daalt als functie van de behandeling. De gewasnormen voor cadmium worden overschreden bij alle gewassen. De overschrijding is bij prei en schorseneer hoog. Onder invloed van de behandeling met kalk dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen behalve gras. Onder invloed van de behandeling met cement dalen de cadmiumgehalten bij alle gewassen en worden alleen de normen nog overschreden bij prei en schorseneer. Bij schorseneer wordt naast cadmium ook de norm voor lood overschreden, ook na behandeling met kalk of cement. De geconstateerde effecten van de zuurgraad op de cadmium- en zinkgehalten zijn consistent met de verschillen in metaalgehalten die gevonden zijn bij landbouwgewassen bij agrariërs in de Kempen, en geven daarmee een belangrijke experimentele onderbouwing voor de eerder vastgestelde relatie tussen zuurgraad van de bodem en de cadmium- en zinkopname door gewassen
Cadmium en zink in de bodem en landbouwgewassen in de Kempen 2005; vervolgonderzoek naar relatie tussen cadmium en zinkgehalte in de bodem en in schorseneer, wortels en granen
Rietra, R.P.J.J. ; Römkens, P.F.A.M. ; Japenga, J. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1298) - 39
gewassen - zink - cadmium - bodemchemie - grondanalyse - gewasanalyse - maïs - grassen - aardappelen - rode bieten - schorseneren - penen - nederland - noord-brabant - crops - zinc - soil chemistry - soil analysis - plant analysis - maize - grasses - potatoes - beetroots - salsify - carrots - netherlands
In opdracht van Projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen is een vervolgonderzoek gedaan naar de relatie tussen cadmium en zink in de bodem en in gewassen. In 2003 en 2004 zijn bij dertien bedrijven in de gemeente Cranendonck bodem en gewasmonsters onderzocht bij aardappel, granen, gras, mais en suikerbiet. Het aantal locaties met graan bleek te gering om een goede relatie af te leiden tussen cadmium in de bodem en het gewas zodat in 2005 ook in de provincie Limburg locaties gezocht zijn met granen. Tevens zijn in 2005 locaties met schorseneren en wortels gezocht omdat deze gewassen mogelijk gevoeliger zijn dan de eerdere onderzochte gewassen. Bepaald zijn de cadmium-, lood en zinkgehalten van de grond en gewasproducten. In combinatie met het werk van 2003 en 2004 wordt voor percelen met maïs, gras, aardappelen en tarwe advies gegeven om te komen tot een situatie zonder overschrijdingen van de gewasnormen
Chemische onkruidbestrijding in schorseneren : deugdelijkheidsonderzoek herbiciden in schorseneren, 2004
Hoek, H. ; Plentinger, M.C. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 29
onkruidbestrijding - herbiciden - schorseneren - vollegrondsgroenten - chemische bestrijding - toelating van bestrijdingsmiddelen - gewasbescherming - veldproeven - proeven op proefstations - dosering - weed control - herbicides - salsify - field vegetables - chemical control - authorisation of pesticides - plant protection - field tests - station tests - dosage
In de productieteelt van schorseneren waren bij de start van de proeven een beperkt aantal chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten, namelijk middelen op basis van de werkzame stoffen: chloorprofam (Brabant chloor-IPC en andere merken), carbeetamide (Legurame) en fluazifop-p-butyl (Fusilade). Belangrijke onkruidsoorten als kleine brandnetel, melganzevoet, hoenderbeet, kamille, kruiskruid, knopkruid, kleefkruid en zwarte nachtschade kunnen in schorseneren daardoor niet of onvoldoende bestreden worden. Als van één van deze werkzame stoffen de toelating zou vervallen, dan verdwijnt de teelt van schorseneren vrijwel zeker uit Nederland, want dan kan van een behoorlijke chemische onkruidbestrijding geen sprake meer zijn. Gezien het voorgaande is het PPO-AGV in 2002 onderzoek begonnen voor toelating van nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen in schorseneren. In het onderzoek zijn nieuwe middelen vergeleken met de toegelaten middelen Brabant chloor-IPC, Legurame en Fusilade.
Teelt van schorseneren
Schoneveld, J.A. ; Zwanepol, S. - \ 1991
Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 37) - 72
nederland - scorzonera - schorseneren - teelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - netherlands - salsify - cultivation - field vegetables - cultivation manuals
Bewaring van schorseneren in kuilen
Hak, P.S. ; Schild, J.H.W. van der - \ 1983
Wageningen : IBVL (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 357)
tragopogon porrifolius - schorseneren - opslag - salsify - storage
Prepackaging van schorseneren
Duvekot, W.S. ; Langerak, D.I. - \ 1959
Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 1076) - 3
schorseneren - voedselverpakking - salsify - food packaging
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.