Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 204

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==shellfish fisheries
Check title to add to marked list
Invang van mosselzaad in MZI’s : resultaten 2016
Capelle, Jacob J. ; Stralen, Marnix R. van - \ 2017
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C044/17) - 30
mosselteelt - oosterschelde - mossels - waddenzee - schaal- en schelpdierenvisserij - zaaibedden - mussel culture - eastern scheldt - mussels - wadden sea - shellfish fisheries - seedbeds
Voorliggend rapport behandelt de resultaten van de invang van mosselzaad in zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2016. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door de MZI-ondernemers moeten worden aangeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. Van het oppervlak dat in 2016 voor de invang van mosselzaad is vergund (390 ha voor transitie- en experimenteerbedrijven samen) is 253 ha (35%) niet voor mosselzaadinvang benut. De niet gebruikte ruimte wordt voor het merendeel gevormd door kavels of delen daarvan die wel geschikt zijn voor MZI’s, maar niet zijn gebruikt en uit restruimte die vanwege de vorm of afmetingen ongeschikt is voor het neerleggen van MZI’s. In 2016 is met de MZI’s totaal 18.06 miljoen kg (= 181 duizend mosselton) mosselzaad ingewonnen. De oogst aan MZI-zaad is daarmee 8% lager dan in 2015. De lagere productie in 2016 ten opzichte van 2015 komt geheel op het conto van de Deltawateren. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat in de Oosterschelde en in de Voordelta in 2016 respectievelijk 57% en 32% minder substraat is uitgehangen dan in 2015, terwijl in de Waddenzee dit vrijwel gelijk gebleven is (stijging van 1% t.o.v. 2015). Het overgrote deel van het ingewonnen zaad in de Waddenzee (16.60 Mkg) is na het oogsten uitgezaaid op percelen in de Waddenzee, 2% is overgebracht naar de Oosterschelde. Het mosselzaad dat in de Oosterschelde en Voordelta is ingewonnen (resp. 1.03 Mkg en 0.42 Mkg) is uitgezaaid op percelen in de Oosterschelde; 0.06 Mkg is overgebracht naar mosselhangcultures. Door de bedrijven die onderdeel uitmaken van de transitie is in 2016 totaal 16.67 Mkg mosselzaad geproduceerd, waarvan 15.20 Mkg in de Waddenzee, 1.03 Mkg in de Oosterschelde en 0.42 Mkg in de Voordelta. Ten opzichte van 2015 is dit een verschil van respectievelijk 12%, -50% en -67%. Het vangstverlies van de eerste en de tweede transitiestap (11 Mkg) is met deze opbrengst gecompenseerd. Het streven is in 2018 een derde stap te zetten met een omvang van 10% van de totale mosselzaadvisserij, die daarmee dan voor 38% is afgebouwd. Verwacht wordt dat ook in volgende jaren het vangstverlies dat met deze derde stap gepaard gaat (ca. 4 Mkg tot totaal 15 Mkg) met MZI’s in de Waddenzee kan worden gecompenseerd. De uitdaging voor het kunnen zetten van de derde stap is of het extra ingewonnen zaad ook rendabel kan worden opgekweekt, waarvoor een verbetering van de kwaliteit van het percelenareaal wordt beoogd met 270 ha goede percelen (A-B grond). Het seizoen 2016 kenmerkt zich door tegenvallende oogsten in de Oosterschelde, zowel op de bodempercelen als op enkele MZI locaties. Ondanks dat in juni de broedval op de MZI systemen in de Oosterschelde er prima uit zag, is gedurende de zomer op de locaties Schaar van Colijn, Vuilbaard en Vondelinge van het MZI zaad een groter deel van in voorgaande jaren niet tot wasdom gekomen. Een sluitende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. Technische problemen, waaronder met de verankering en beschadiging van de systemen door aanvaringen, zijn net als in voorgaande jaren beperkt gebleven tot een enkel incident. De massale vestiging van zeesterren in de MZI’s, zoals die in 2011 plaatsvond, is in 2016 opnieuw uitgebleven.
The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2015
Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report / Centre for Fisheries Research 16.007) - 57
visserijbeheer - zeevisserij - visserijbeleid - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - discards - onderwaterakoestiek - visstand - vismethoden - fishery management - marine fisheries - fishery policy - fishery resources - shellfish fisheries - underwater acoustics - fish stocks - fishing methods
The KB WOT Fisheries programme is established to maintain and develop the expertise needed to carry out the statutory obligations of the Netherlands in fisheries monitoring and advice. It is also a flexible program which responds to changes over time in WOT requirements, fisheries management and policy needs. While maintaining the core expertise and flexibility, the KB WOT programme also strives to be innovative and participate in the development of fisheries science. The programme operates within the context of the Common Fisheries Policy (CFP), the EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and the EU Maritime Policy. The KB WOT fisheries programme is established annually and positioned around a number of themes. In 2015 14 projects were originally awarded. However, one project could not meet all the original objectives and with the remaining budget a 15th project was started on the tool development for fish ageing and maturity staging. These 15 projects were successfully completed. The programme focused on the research into the impact of fisheries on the seafloor, development of tools for electronic monitoring, data storage and dissemination and method development for assessment of marine resources. As always the core element of the KB WOT Fisheries was maintaining and developing key expertise for the WOT programme. A large part of the budget was therefore used for projects that standardise fish ageing, provide quality control of discard, ichthyoplankton and shellfish monitoring and development of fisheries acoustics techniques and expertise. These topics are vital for the quality of fish stock assessments and management. Of the 15 projects funded in 2015, seven were carried out in collaboration with institutes outside the Netherlands. As resources and expertise from these other countries contribute to the KB WOT Fisheries programme, these collaborations provided a large amount of added value to the programme. Another large part of the KB WOT resources is specifically dedicated to international collaboration and exchange of science. This ensures that Wageningen Marine Research researchers remain at the centre of scientific developments and international fisheries research. The programme was also very productive in terms of publications, presentations and developing new methods or tools for fisheries research. Over 15 international presentations were given at meetings, workshops and symposia, and 22 international and national reports written. 8 new methods or models were developed, 3 peer reviewed publications published and 5 scientific publications prepared.
KB WOT Fisheries 2017 : maintaining excellence and innovation in fisheries research
Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report / Centre for Fisheries Research 17.006) - 89
remote sensing - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - landmeetapparatuur - discards - visvangsten - zeevisserij - shellfish fisheries - fishery management - surveying instruments - fish catches - marine fisheries
The KB WOT Fisheries programme is developed to maintain and advance the expertise needed to carry out the statutory obligations in fisheries monitoring and advice of The Netherlands. The contents of the KB WOT Fisheries programme for 2017 reflects the scientific and management needs of the WOT fisheries programme. The strength of KB WOT Fisheries lies in the top-down development of the programme while allowing bottom-up input, with calls for proposals, to secure innovation. To avoid missing research priorities relevant to WOT and EZ needs, the programme is built from a closed call for proposals to WOT Fisheries project leaders. To keep the innovation WOT project leaders are requested to seek input from other Wageningen Marine Research scientists. The KB WOT Fisheries programme will fund 13 projects in 2017 which will focus on remote sensing of fish and shell fish in the ecosystem, new methods and tools for surveys, discard and catch sampling and investigating the effects of fisheries. International exchange of new expertise and developments, as well as continuous quality assurance, forms a major part of the programme.
The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2016
Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report / Centre for Fisheries Research 17.007) - 63
visserijbeheer - visbestand - visserijbeleid - zeevisserij - schaal- en schelpdierenvisserij - monitoring - onderwaterakoestiek - vis - fishery management - fishery resources - fishery policy - marine fisheries - shellfish fisheries - underwater acoustics - fish
Maintaining and developing the expertises needed to execute the Dutch fisheries monitoring and advice statutory obligations is the core of the KB WOT Fisheries programme. As fisheries management and policy needs, and thus the WOT requirements, change over time, the KB WOT programme needs to be flexible to respond to these changes. The KB WOT programme seeks to be inventive and participate in the fisheries science development, while maintaining the core expertises and flexibility. The programme operates within the context of the Common Fisheries Policy (CFP), the EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and the EU Maritime Policy. The KB WOT fisheries programme is established annually and positioned around a number of themes. In 2016 17 projects were originally awarded. However, one project could not meet all the original objectives and with the remaining budget a new project was started on the tool development for monitoring catches on board commercial vessels. The 18 projects within the programme were successfully completed. The focus of the programme in 2016 was on research into mapping the seafloor, development of tools and framework for monitoring catches on board commercial vessels, data storage and accessibility and method development for assessment of marine resources. As the basis of the KB WOT Fisheries is maintaining and developing key expertise for the WOT programme, a considerable part of the funds was used for projects that standardise fish ageing, fish and shellfish monitoring and development of fisheries acoustics techniques and expertise. These subjects are essential for ensuring the high quality of fish stock assessments and management. Of the 18 projects funded in 2016, six were carried out in international collaboration with other institutes in- and outside Europe. These partnerships provide a large amount of added value, since resources and expertise from these other countries contribute to the outcomes of the KB WOT Fisheries programme. Also, a large part of the KB WOT resources is specifically dedicated to international collaboration and exchange of science. This ensures that Wageningen Marine Research researchers remain at the centre of scientific developments and international fisheries research. The programme was also very productive in terms of publications, presentations and developing new methods or tools for fisheries research. Over 20 international presentations were given at meetings, workshops and symposia, and 24 international and national reports were written. 9 new methods or models were developed, 4 peer reviewed publications published and 1 scientific publication prepared
Futen en schelpdieren op het IJsselmeer in verband met te vermijden effecten door wolhandkrabvisserij
Jongbloed, Ruud H. - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C120/16) - 26
podiceps - schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - vismethoden - ijsselmeer - shellfish - shellfish fisheries - fishing methods - lake ijssel
WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustzone in 2016
Perdon, K.J. ; Troost, K. ; Asch, M. van; Jol, J. - \ 2016
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C093/16) - 34
shellfish - shellfish fisheries - coastal areas - netherlands - schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - kustgebieden - nederland
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij, uitgevoerd door Wageningen Marine Research (IMARES). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken: programma Wettelijke Onderzoekstaken, BAS code: WOT-05-001-018-IMARES-3. De inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 en is daarmee de 22ste opeenvolgende gebiedsdekkende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
Economische kengetallen garnalenvisserij : Aanvulling op ‘Expert judgement garnalenvisserij’
Turenhout, M.N.J. ; Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-138) - 25 p.
schaal- en schelpdierenvisserij - garnalen - economische analyse - waddenzee - nederland - landbouwstatistieken - shellfish fisheries - shrimps - economic analysis - wadden sea - netherlands - agricultural statistics
Management options for brown shrimp (Crangon crangon) fisheries in the North Sea
Steenbergen, J. ; Kooten, T. van; Wolfshaar, K.E. van de; Trapman, B.K. ; Reijden, K.J. van der - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C181/15) - 63 p.
crangon - shrimps - shellfish fisheries - fishery management - fishery policy - north sea - garnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - visserijbeheer - visserijbeleid - noordzee
Fisheries targeting brown shrimp (Crangon crangon) in the North Sea in European waters are largely unregulated in terms of landings and effort. A license system exists, but this did not prevent the current situation of overcapacity of the shrimp fleet. The governments of the North Sea brown shrimp fisheries (Netherlands, Germany, Denmark, Belgium, United Kingdom) have shown little interest in management of the shrimp fisheries, which leads to a consequent lack of action to establish a management system for shrimp, as well as little resources for research and monitoring. Initiatives in the Netherlands of the industry to self-manage their fisheries, in terms of effort limitation and/or landing, were not accepted by the Dutch Authority for Consumers and Markets (ACM). Due to a lack of research, no ecological arguments for effort limitation were available and therefore any proposals by the industry to limit fishing effort and/or landings were deemed illegal price manipulations. Although the need for management was expressed by the industry, environmental NGOs, as well as scientists (ICES WGCRAN), the issue of management of brown shrimp fisheries was at a standstill. Therefore, IMARES was asked in 2011 by the Dutch sector to close the knowledge gaps and to determine if there is an ecological need for the management of the fisheries on brown shrimp in the North sea.
Bestanden van mesheften, halfgeknotte stranschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015
Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Asch, M. van; Ende, D. van den - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C143/15) - 37
schaal- en schelpdierenvisserij - visserij - schaaldieren - kustwateren - ensis - spisula - nederland - shellfish fisheries - fisheries - shellfish - coastal water - netherlands
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd.
Dutch demersal fisheries
Turenhout, Mike - \ 2015
demersal fisheries - netherlands - pelagic fishery - mussel culture - oysters - shellfish fisheries - fishing vessels - fishing methods
Non-Detriment Finding Regarding the Export of Queen conch (Lobatus gigas) from St Eustatius (Caribbean Netherlands)
Graaf, M. de; Meijer zu Schlochteren, M. ; Boman, E. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C173/14) - 37
sint eustatius - caribisch gebied - nederlandse antillen - schaaldieren - mollusca - schaal- en schelpdierenvisserij - export - bedreigde soorten - caribbean - netherlands antilles - shellfish - shellfish fisheries - exports - endangered species
Queen conch (Lobatus gigas (Strombidae; Gastropoda) is a large, long-lived marine gastropod that is widely distributed throughout the coastal zones of the Wider Caribbean region. Because of concern for its future the species was listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1992. This non-detriment finding was written following the most recent checklist for CITES non-detriment findings. The suggested annual (export) quota for the small scale, artisanal queen conch fishery on St Eustatius is based on recent scientific data on the status of the wild population and follows the recommendations of the first CMFC/OSPESCA/WECAFC/CRFM/CITES Working Group on Queen Conch (QCWG) to ensure a sustainable harvest and trade.
Duurzame schelpdierteelt en herstel van schelpdierbanken
Kamermans, Pauline - \ 2014
shellfish culture - shellfish fisheries - sustainability - mussels - oysters
Passende Beoordeling (PB) mosselzaadinvang (MZI) op vrije gronden in de Nederlandse kustwateren voor de periode 2015 - 2018
Kamermans, P. ; Smaal, A.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/14) - 71
mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - natura 2000 - monitoring - voordelta - oosterschelde - waddenzee - mussels - shellfish fisheries - eastern scheldt - wadden sea
Het voornemen is om de gebieden voor MZI zoals die zijn vastgelegd in het vorige beleid (zg. MZI-locaties) deels te verplaatsen en het gedeelte daarvan dat voor MZI wordt vergund (zg. MZI-kavels) in het kader van de mosseltransitie per 2015 uit te breiden met 60 ha in de Waddenzee en 85 ha in de Deltawateren. De betreffende wateren, de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta zijn aangewezen als beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. Omdat mogelijk nadelige effecten op de natuurwaarden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten is voor het plaatsen van MZI’s is een vergunning noodzakelijk op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Hiervoor is deze passende beoordeling opgesteld waarmee onderstaande vragen kunnen worden beantwoord.
Het bestand aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mosselen, otterschelpen en venusschelpen in de Nederlandse kustwateren in 2014
Perdon, K.J. ; Bakker, A.G. ; Asch, M. van - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C130/14) - 44
schaal- en schelpdierenvisserij - monitoring - visserijbeleid - noordzee - waddenzee - natura 2000 - shellfish fisheries - fishery policy - north sea - wadden sea
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Het primaire doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden van de economisch belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura-2000: 1. Noordzeekustzone 2. Voordelta 3. Vlakte van de Raan 4. Monding van de Westerschelde.
Verkenning kansen schelpdierkweek Veerse Meer
Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Tangelder, M. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C139/14) - 23
schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - veerse meer - waterbeweging - waterkwaliteit - mossels - kokkels - schelpen - oesters - shellfish fisheries - shellfish culture - water motion - water quality - mussels - clams - shells - oysters
In dit rapport wordt ingegaan op de vraag naar de mogelijkheden voor schelpdiervisserij en/of - kweek in het Veerse Meer en waar deze activiteiten vanuit het huidige ruimtegebruik mogelijk zijn. Daartoe is op basis van bestaande informatie een overzicht gegeven van de randvoorwaarden voor schelpdierkweek en de ruimte die er binnen de randvoorwaarden te vinden is. De randvoorwaarden en kansen zijn getoetst aan de ervaringen die inmiddels met schelpdierkweek in het Veerse Meer zijn opgedaan. Sinds de aanleg van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam (Katse Heule) is de waterbeweging en de waterkwaliteit van het Veerse Meer dusdanig verbeterd dat er schelpdierkweek mogelijk is, hetgeen blijkt uit diverse pilot studies.
Analyse van schelpdierbestanden 1992 - 2009 Oosterschelde en Westelijke Waddenzee met een aanvulling voor 2010 - 2012
Schellekens, T. ; Stralen, M.R. van; Asch, M. van; Smaal, A.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C189/13) - 62
schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - schaaldieren - aquatische ecologie - nadelige gevolgen - natura 2000 - monitoring - waddenzee - oosterschelde - shellfish fisheries - mussels - shellfish - aquatic ecology - adverse effects - wadden sea - eastern scheldt
Dit rapport betreft een analyse van bestaande data van schelpdierbiomassa, groei van mosselen en kokkels, en algenproductie, in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2009. De analyse is gericht op de vraag in hoeverre schelpdiergroei is gerelateerd aan de omvang van de schelpdiervoorraad en aan de voedselproductie.
Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta: samenvattend eindrapport
Kamermans, P. ; Smit, C.J. ; Wijsman, J.W.M. ; Smaal, A.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C191/13) - 93
mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - natura 2000 - bodembescherming - waddenzee - oosterschelde - voordelta - mussels - shellfish fisheries - soil conservation - wadden sea - eastern scheldt
In het kader van het duurzaam beheer van de Nederlandse kustwateren is besloten tot de transitie van bodemberoerende mosselvisserij naar het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze omschakeling was nodig omdat deze economische activiteit plaatsvindt in de Natura-2000 gebieden Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Het hier gepresenteerde onderzoek richt zich op het wegnemen van onzekerheden en kennislacunes die gepaard gaan met de reeds uitgevoerde plaatsing en de opschaling van zaadinvang met MZI-systemen.
Notitie Evaluatie Proefproject Groepsvorming vergunningen in de Geintegreerde Visserij
Kraan, M.L. ; Paijmans, A.J. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14/IMA0360) - 28
visserij - vissers - visserijbeheer - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - vergunningen - kustwateren - bedrijfsmanagement - fisheries - fishermen - fishery management - shellfish fisheries - wadden sea - permits - coastal water - business management
In 2008 zijn de Stichting Geïntegreerde Visserij en het ministerie van Economische Zaken gestart met een proefproject ‘Pilotproject Geïntegreerde Visserij – groepsvorming vergunningen’. Hierbij werd aan zes wad vissers een experimentele proefvergunning verleend, die hen in staat stelde onderling vergunningen en vangstrechten uit te wisselen. Het doel van het project is het mogelijk maken van de flexibilisering van de bedrijfsvoering van kleine kustvisserijbedrijven. Daarbij gaat het om het delen van de visrechten van individuele vissers in een groep van vissers en het gezamenlijk te beheren. Afgesproken werd dat het project na 5 jaar geëvalueerd zou worden.
Het economisch profiel van de geïntegreerde visserij : analyse en vergelijking met de garnalenvisserij
Strietman, W.J. ; Zaalmink, W. - \ 2014
[S.l.] : S.n. - 9
visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - pulsvisserij - vismethoden - visserijbeheer - economische analyse - sectorale analyse - fisheries - shellfish fisheries - pulse trawling - fishing methods - fishery management - economic analysis - sectoral analysis
De Brede Visie voor de Waddenzee gaat uit van een toekomst met meer flexibiliteit en kleinschaligheid in de visserij met respect voor de Waddennatuur. De filosofie en werkwijze van de Stichting Geïntegreerde Visserij past binnen zo’n concept, maar er zullen nog stappen gemaakt moeten worden om dit concept breder en uitgebreider in te zetten. Een belangrijke hobbel daarbij is dat collega ondernemers dit type visserij nog niet als economisch levensvatbaar zien. Dit weerhoudt hen ervan om het concept te omarmen of om de samenwerking op te zoeken. Daarom heeft de stichting zich tot doel gesteld om bruggen te slaan naar collega ondernemers. Dit houdt in: het concept uitleggen en in gezamenlijkheid te bepalen waar de raakvlakken voor samenwerking en de gezamenlijke ambities liggen. Als basis hiervoor heeft zij aan Wing gevraagd een economisch profiel op te stellen van de Geïntegreerde Visserij. Wing heeft deze opdracht vervolgens samen met het LEI uitgevoerd.
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014
Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C108/14) - 46
visserij - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - inventarisaties - waddenzee - voordelta - oosterschelde - westerschelde - natura 2000 - fisheries - fishery resources - shellfish fisheries - clams - inventories - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
In het voorjaar van 2014 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.