Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 450

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==slurries
Check title to add to marked list
Bemestingsproef digestaat op veen : Het vaststellen van de N-werking van onvergiste en vergiste mest en varianten van de vergiste mest via een veldproef op veengrond bij Kennis Transfer Centrum (KTC) te Zegveld
Houwelingen, K.M. van; Gies, T.J.A. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2804) - 17
drijfmest - digestaat - experimenteel veldonderzoek - veengronden - slurries - digestate - field experimentation - peat soils
Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser
Hoeksma, P. ; Hol, A. ; Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1014) - 25
vloeibare meststoffen - drijfmest - evaporatie - reinigers - ammoniakemissie - varkenshouderij - liquid manures - slurries - evaporation - scrubbers - ammonia emission - pig farming
The effect of an evaporator/air-scrubber combination on the reduction of ammonia and odour was evaluated and the evaporation capacity was assessed. It was concluded that at pig farms substantial reduction (one third) of the slurry volume can cost effectively be achieved while maintaining ammonia and odour reduction effiency.
Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland
Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
Plant Research International (PRI) (PRI-rapport 663) - 32 p.
graslanden - ammoniakemissie - emissiereductie - drijfmest - bemesting - verdelers voor vloeibare meststoffen - grasslands - ammonia emission - emission reduction - slurries - fertilizer application - liquid fertilizer distributors
Production of mineral concentrates from animal manure using reverse osmosis : monitoring of pilot plants in 2012-2014
Hoeksma, P. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 858) - 21
livestock - animal manures - manure treatment - slurries - reverse osmosis - separation - vee - dierlijke meststoffen - mestverwerking - drijfmest - omgekeerde osmose - scheiding
From 2009 to 2011 the agricultural, economic and environmental effects of the production and use of mineral concentrates, produced from animal slurry, were studied. Part of the study was the monitoring of the 8 participating full-scale (pilot) plants to assess the chemical composition of the half products and the end products of the process. In 2012 - 2014 the monitoring programme was continued with 9 pilot plants. In this programme additional data from the pilot plants were collected on the chemical composition of the raw slurry and the end products. Samples from these process streams were analysed on dry matter, volatile solids and the main nutrients N, P and K. The raw material of 8 pilot plants was pig slurry only. One plant used effluent from a biogas plant mixed with pig slurry as a feedstock.
Pilot bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met drijfmest
Aarts, H.F.M. ; Schroder, J.J. - \ 2015
Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 1 - 1.
bemesting - mestbeleid - mestgiften - drijfmest - stikstofmeststoffen - normen - milieueffect - gewasopbrengst - melkveehouderij - fertilizer application - manure policy - dressings - slurries - nitrogen fertilizers - standards - environmental impact - crop yield - dairy farming
Bemestingsnormen moeten voorkomen dat meststoffen het grond- en oppervlaktewater te zwaar belasten. Voor het verkennen van de hoogte ervan is door de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen een protocol ontwikkeld. Met kennis van de gewasopbrengst en de efficiëntie waarmee meststoffen door het gewas worden opgenomen, kan worden bepaald welke mestgiften milieukundig verantwoord zijn.
Juiste keuzes voor een maximale Vem-opbrengst : stappenplan maïsteelt deel 1
Groten, J.A.M. - \ 2015
Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen, grond en infra (2015)1. - ISSN 2210-3260 - p. 32 - 33.
akkerbouw - maïs - teeltsystemen - opbrengst - productie - productiefactoren - rassenkeuze (gewassen) - vroegheid - bemesting - drijfmest - kunstmeststoffen - arable farming - maize - cropping systems - outturn - production - factors of production - choice of varieties - earliness - fertilizer application - slurries - fertilizers
Vroeger was maïs telen vrij eenvoudig: (veel) mest uitrijden, ploegen met een vorenpakker, zaaien, onkruid bestrijden en oogsten. Anno 2015 is de maïsteelt een hele puzzel. Om dit jaar, maar ook in de toekomst een hoge Vem-opbrengst te kunnen realiseren, moeten de juiste keuzes worden gemaakt. In twee artikelen belichten we de juiste stappen voor een topopbrengst
Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas
Buisonjé, F.E. de; Verheijen, R. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
varkenshouderij - drijfmest - biogasmest - biogas - kwantitatieve analyse - gistingstanken - biobased economy - rendement - pig farming - slurries - biogas slurry - quantitative analysis - digesters - returns
Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
Terugwinning van ammoniak uit mest op het boerenbedrijf met behulp van de LGL-stripper : kunstmest van onder de staart
Starmans, D.A.J. ; Timmerman, M. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 741) - 31
drijfmest - digestaat - stikstof - kunstmeststoffen - mestverwerking - ammoniak - veehouderij - slurries - digestate - nitrogen - fertilizers - manure treatment - ammonia - livestock farming
This report describes the development of the Liquid-Gas-Liquid (LGL) stripper, a novel machine for the removal of ammonia from normal and digested manure.
Toepassing van digestaat in de landbouw: bemestende waarde en de risico's - Deskstudie in het kader van Energierijk
Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 565) - 26
mestverwerking - drijfmest - digestaat - mestvergisting - co-vergisting - bemesting - organische meststoffen - risicoanalyse - verontreinigingen - ziekteoverdracht - biobased economy - akkerbouw - biogas - varkenshouderij - rundveehouderij - dierlijke meststoffen - manure treatment - slurries - digestate - manure fermentation - co-fermentation - fertilizer application - organic fertilizers - risk analysis - impurities - disease transmission - arable farming - pig farming - cattle husbandry - animal manures
Digestaat is het restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Digestaat kan als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw en worden toegepast zoals drijfmest. De eigenschappen van digestaat zijn globaal vergelijkbaar met die van dierlijke mest. Dit rapport gaat in op de bemestende waarde van digestaat voor de landbouw en de risico’s van het gebruik van digestaat.
Sturen op ammoniakemissie
Sebek, L.B. - \ 2013
Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2013 (2013)38. - p. 4 - 4.
melkveehouderij - ammoniakemissie - reductie - drijfmest - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - ammonia emission - reduction - slurries - farm management
Binnen Koeien & Kansen streven we naar het reduceren van de ammoniakemissie. Ammoniak is geen broeikasgas, maar schaadt het milieu door een overmatige stikstofbelasting. Ammoniak wordt gevormd als urine en mest bij elkaar komen. De belangrijkste ammoniakbronnen op het melkveebedrijf zijn de emissie uit de stal en bij het uitrijden van drijfmest.
Emissies uit een vleesvarkensstal voorzien van een V-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a V-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 37
varkenshouderij - vleesproductie - vleesvee - varkensmest - drijfmest - scheidingstechnologie - urine - emissie - reductie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - mestverwerking - meting - pig farming - meat production - beef cattle - pig manure - slurries - separation technology - emission - reduction - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - ammonia emission - manure treatment - measurement
This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with V-shaped manure belts for separated removal of faeces and urine (the Kempfarm system).
Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs
Geel, Willem van - \ 2013
fertilizer application - band placement - maize - placement - phosphate - nitrogen - slurries - field tests
Emissies uit vleesvarkensstallen voorzien van een v-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a v-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 25
varkenshouderij - vleesproductie - varkensmest - varkensstallen - drijfmest - scheiding - urine - meting - stankemissie - ammoniakemissie - methaan - fijn stof - distikstofmonoxide - pig farming - meat production - pig manure - pig housing - slurries - separation - measurement - odour emission - ammonia emission - methane - particulate matter - nitrous oxide
This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with the Kempfarm system.
Mineral Concentrates Pilot : synthesis of the results of 2011
Velthof, G.L. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2363) - 50
kunstmeststoffen - mestverwerking - stikstof - concentraten - stikstofmeststoffen - drijfmest - fertilizers - manure treatment - nitrogen - concentrates - nitrogen fertilizers - slurries
The agronomic and environmental impacts of the production of mineral concentrate and its use as mineral nitrogen (N) fertilizer are examined in a pilot. In this pilot, the mineral concentrate is applied as fertilizer above the application standard for manure, but within the total N application standard (i.e. sum of effective N from manure and mineral fertilizer N) of the Nitrates Directive. The research in 2011 included monitoring of the manure treatment installations, incubation studies to assess immobilization and denitrification of soil-applied mineral concentrate, pot experiments to determine N efficiency of mineral concentrate under controlled conditions, and field experiments to determine N efficiency of mineral concentrate when used for grassland and arable crops. This report summarizes the main results of these studies. The research data will serve for consultation with the European Commission on a possible permanent permission to use mineral concentrate as mineral N fertilizer.
Werking dunne fractie mest valt nog tegen
Verloop, J. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hilhorst, G.J. - \ 2013
V-focus 10 (2013)2. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
melkveehouderij - mestresultaten - drijfmest - mestverwerking - scheiding - stikstof - ammoniakemissie - dairy farming - fattening performance - slurries - manure treatment - separation - nitrogen - ammonia emission
Veldproeven op een aantal Koeien & Kansen-bedrijven wijzen uit dat de stikstofwerking van de dunne fractie van gescheiden mest niet duidelijk hoger is dan die van drijfmest. Mogelijk komt dit doordat het gehalte aan minerale stikstof in de dunne fractie niet hoog genoeg is. Een andere mogelijke oorzaak is een hogere emissie van ammoniak uit de dunne fractie. Wat kan de huidige praktijk hier nu mee? En hoe verder met het onderzoek naar mestscheiding?
Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions
Boer, H.C. de - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report/ Wageningen UR Livestock Research 660) - 46
rotaties - wisselweide - grasklaver - lolium perenne - trifolium repens - zea mays - maïskuilvoer - bemesting - drijfmest - mineralen - nutriëntenuitspoeling - melkveehouderij - rotations - rotational pasture - grass-clover swards - maize silage - fertilizer application - slurries - minerals - nutrient leaching - dairy farming
The results of a 9-year crop rotation experiment with grass-clover are reported and discussed.
Organische stof essentieel, afzien van dierlijke mest leidt tot opbrengstdaling
Haan, J.J. de - \ 2012
Akker magazine 2012 (2012)10. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 27.
bouwland - organische stof - bodemvruchtbaarheid - drijfmest - opbrengsttabellen - gewassen - proefbedrijven - de peel - arable land - organic matter - soil fertility - slurries - yield tables - crops - pilot farms
Aanvoer van organische stof lijkt essentieel voor het behoud van het producerend vermogen van de bodem. Wanneer er jaren achtereen geen dierlijke mest wordt opgebracht, beginnen de opbrengsten na zes jaar terug te lopen. Dat blijkt uit systeemonderzoek op de PPO-locatie Vredepeel. Gemiddeld is de opbrengstdaling daar nu 4 à 5 procent.
Mogelijkheden voor beperking van stuifschade
Paauw, J.G.M. ; Wijnholds, K.H. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 519) - 32
winderosie - erosiebestrijding - drijfmest - beregening - mulchen - zandgronden - akkerbouw - veenkolonien - drenthe - wind erosion - erosion control - slurries - overhead irrigation - mulching - sandy soils - arable farming
Rundveedrijfmest is in het verleden gebruikt als antistuifdek op zand- en dalgronden. De mestwetgeving verbiedt deze toepassing echter in verband met de verplichte emissiearme toepassing van mest. De praktijk is daarom al jaren op zoek naar alternatieven voor een goede bescherming van landbouwgrond tegen verstuiven in het voorjaar. In 2012 is op PPO proefboerderij ’t Kompas een proef uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende maatregelen toegepast: houtmulch, cellulose (beide in 50% dosering èn 150% dosering) rundveedrijfmest, gevolgd door beregening (4 ton water per ha)
Precisieplaatsing van drijfmest in maïs : effecten van precisieplaatsing en grondbewerking
Vermeulen, G.D. ; Huijsmans, J.F.M. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Schans, D.A. van der - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 451) - 40
precisielandbouw - maïs - grondbewerking - bemesting - drijfmest - rijenbemesting - precision agriculture - maize - tillage - fertilizer application - slurries - band placement
In dit rapport wordt verslag gedaan van een veldexperiment in Vredepeel in 2011. Daarin werden verschillende toedienmethoden (zodenbemesting en mestinjectie) en verschillende grondbewerkingsstrategieën (vóór of na de rijenbemesting) vergeleken met volveldstoediening van mest voorafgaand aan de grondbewerking.
Grootschalig drogen en de markt voor drijfmest
Luesink, Harry - \ 2012
manure treatment - slurries - drying - marketing
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.