Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==snelgroeiende stammen
Check title to add to marked list
Nederlandse ervaringen met de biomassaproduktie van populier en wilg in zeer korte omlopen
Burg, J. van den; Dik, E.J. - \ 1995
Nederlands Bosbouwtijdschrift 67 (1995)1. - ISSN 0028-2057 - p. 23 - 27.
bosbouw - bosplantages - intensieve houtteelt - biomassa - snelgroeiende stammen - weiden - bossen - landbouwgrond - relaties - ontbossing - bebossing - nederland - forestry - forest plantations - intensive silviculture - biomass - rapidly growing strains - pastures - forests - agricultural land - relationships - deforestation - afforestation - netherlands
The pathology of energy plantations in Sweden : report to the Swedish energy forestry project Uppsala
Kam, M. de - \ 1989
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 548) - 15
erwinia - bosbouw - bosplantages - intensieve houtteelt - biomassa - snelgroeiende stammen - zweden - brenneria salicis - forestry - forest plantations - intensive silviculture - biomass - rapidly growing strains - sweden
Investeringsanalyse van de teelt van populier.
Klein, J.P.G. de; Filius, A.M. - \ 1987
Nederlands Bosbouwtijdschrift 59 (1987)10. - ISSN 0028-2057 - p. 301 - 308.
biomassa - kosten - bestedingen - bosbedrijfsvoering - bosplantages - bosbouw - inkomen - intensieve houtteelt - winsten - snelgroeiende stammen - rendement - biomass - costs - expenditure - forest management - forest plantations - forestry - income - intensive silviculture - profits - rapidly growing strains - returns
Drogestofproduktie van enkele populierencultivars in een vierjarige omloop = Dry-matter production of some poplar clones in a four-years' rotation
Dik, E.J. ; Burg, J. van den; Timmer, W. ; Voet, H. van der - \ 1986
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 427)
bosbouw - bomen - bosplantages - intensieve houtteelt - biomassa - snelgroeiende stammen - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - bosbouweconomie - kosten - rentabiliteit - kosten-batenanalyse - berekening - forestry - trees - forest plantations - intensive silviculture - biomass - rapidly growing strains - increment - stand development - stand structure - forest economics - costs - profitability - cost benefit analysis - calculation
Onderzoek naar het produktieniveau aan drogestof in een intensief teeltsysteem (hakhoutcultures) met korte omlopen op de meest geschikte gronden. Hiervoor zijn 2 proefvelden op voormalige landbouwgrond aangelegd (bij Woensdrecht en Dordrecht). Uitgangsmateriaal was stek van een aantal bekende populierecultivars: Robusta, Donk, Dorskamp, Unal en Agathe F. Per cultivar zijn 3 plantverbanden toegepast: 1 m x 1 m, 1,4 m x 1,4 m en 2 m x 2 m. Nagenoeg alle cultivars bereikten bij een 4-jarige omloop hun hoogste gemiddelde drogestofproduktie in het nauwste plantverband
Het populierenproefveld in Elst na 50 jaar
Broekhuizen, J.T.M. van - \ 1983
Nederlands Bosbouwtijdschrift 55 (1983)11/12. - ISSN 0028-2057 - p. 380 - 384.
biomassa - soortenkeuze - bosplantages - bosbouw - intensieve houtteelt - snelgroeiende stammen - selectie - bomen - populus - biomass - choice of species - forest plantations - forestry - intensive silviculture - rapidly growing strains - selection - trees
In dit artikel wordt aangegeven waarom dit proefveld is aangelegd, hoe en onder welke omstandigheden dit is gebeurd en hoe deze zich heeft ontwikkeld
Houtteelt en energie : orientatiereis naar de Verenigde Staten (20 augustus - 7 september 1980)
Faber, P.J. - \ 1981
Wageningen : Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "de Dorschkamp" no. 263) - 45
bosbouw - onderzoek - nuttig gebruik - energie - biomassa - bio-energie - brandhout - lagenstructuur - bosplantages - intensieve houtteelt - snelgroeiende stammen - energiebeleid - economie - probleemanalyse - bossen - bosproducten - vs - houtaanwas - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - forestry - research - utilization - energy - biomass - bioenergy - fuelwood - layer structure - forest plantations - intensive silviculture - rapidly growing strains - energy policy - economics - problem analysis - forests - forest products - usa - increment - stand development - stand structure
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.