Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 127

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==social care farms
Check title to add to marked list
Publiekssamenvatting Groene dagbesteding in de stad : Een levendige plek voor mensen met dementie
Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 2 p.
health - well-being - plantations - day care - social care farms
Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
Hassink, J. ; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde ; Buist, Yvette - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw : voorwaarden voor een kansrijke start
Elings, Marjolein ; Vijn, Marcel ; Kruit, Jeroen - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 335) - ISBN 9789463431446 - 54
multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - stadslandbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - multifunctional agriculture - social care farms - urban agriculture - entrepreneurship - farm management - organic farming
Het rapport ‘sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw’ is voort gekomen uit de vraag van twee sociale ondernemingen: Stichting BREM en Stichting 4PK. Beide initiatiefnemers hebben de ambitie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren. Zij doen dat door de inzet van mensen bij het verbouwen van gewassen in stadslandbouwprojecten. De afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen in de (stads)landbouw toegenomen. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee primair of expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER, 2015). De financiële doelstelling van deze ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel.
Inspelen op veranderingen in de zorg : genoegzaam achterover leunen zou verkeerd zijn
Hassink, J. ; Bruin, Simone R. de; Verbeek, H. - \ 2016
Ekoland (2016)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 10.
social care farms - multifunctional agriculture - organic farming - care - entrepreneurship - farm management - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - biologische landbouw - zorg - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering
De veranderingen in de zorg kunnen het voor zorgboeren ingewikkelder maken dan voorheen en creëren ook wel onzekerheden. Toch moeten zorgboeren zich vooral richten op de kansen die er liggen. De zorg en ondersteuning die zij leveren sluit goed aan bij de nieuwe beleidsdoelstellingen, zoals het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren van mensen en hen laten deelnemen aan de maatschappij. Treed daarmee naar buiten, laat zien wat je te bieden hebt, bepleiten Jan Hassink, Simone de Bruin en Hilde Verbeek.
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 51
zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen
Poelarends, J.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Schepers, R. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 85) - 43
zorgboerderijen - sociale zorg - onderwijs - boeren - noord-nederland - zuid-nederland - social care farms - social care - education - farmers - north netherlands - south netherlands
Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product markt combinaties worden verkend, evenals de gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en de organisatie en marketing ervan. Dit traject liep als pilot in 2014 in twee groepen in Noord en Zuid Nederland. Op basis van die ervaringen is deze handleiding gemaakt voor begeleiders van studiegroepen, netwerken, verenigingen etc. De begeleiders kunnen met deze aanpak een zelfde soort traject doorlopen met groepen zorgboeren.
Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
Wageningen UR, DLO
zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
Resultaten ZonMw onderzoek; (kosten) Effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg University
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Ongeveer de helft van de 1100 zorgboerderijen in Nederland staat open voor mensen met een verstandelijke beperking. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter een goed beeld van de rol die zorgboerderijen spelen in het leven van deze doelgroep. In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid.
(Kosten) effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Alphen, L. van; Bevelander, S.E. ; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg : Tilburg University - 88
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is het opvallend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de effecten en de betekenis van het werken op de boerderij voor deze doelgroep. Dit onderzoek verschaft verder inzicht in de betekenis die zorgboerderijen hebben in het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid. Het betreft 60 mensen, die minstens twee dagen per week werkzaam op de boerderij, en die ouder zijn dan 18 jaar.
Achtergronddocument Driemeting : Verantwoording van de berekeningen en gemaakte keuzes voor het komen tot de omzet van de multifunctionele landbouw 2013
Veen, E.J. ; Schoutsen, M.A. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO 654) - 52
multifunctionele landbouw - neveninkomsten - inkomen van landbouwers - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - boerderijwinkels - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - omzet - vakanties op de boerderij - multifunctional agriculture - supplementary income - farmers' income - social care farms - agri-environment schemes - on-farm sales - farm management - management - turnover - farm holidays
Neveninkomsten op de boerderij door: Agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang, zorglandbouw, recreatie of boerderijverkoop
Verdienmodellen voor stadslandbouw : vijf strategieën om een bedrijf succesvol op de stad te richten
Vijn, M.P. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
stadslandbouw - inkomen - voedselproductie - klantrelaties - zorgboerderijen - urban agriculture - income - food production - customer relations - social care farms
Stadslandbouw is op de stad gerichte landbouw, soms in de stad, soms in de buurt van de stad. Het biedt stedelingen vers voedsel en activiteiten in combinatie met een aantrekkelijke leefomgeving en ondernemers een afzetmarktmarkt voor vers voedsel en gerelateerde diensten in interactie met de stedeling. Daarbij zijn meerdere strategieën mogelijk.
Behandeling een kans voor de zorgboer
Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Kijk op multifunctionele landbouw. Omzet en impact 2007-2013
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Jager, J.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Schoorlemmer, H.B. ; Schoutsen, M.A. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Vijn, M.P. ; Voskuilen, M.J. ; Weegh, J.B.M. op de - \ 2014
LEI, WUR / PPO, WUR
agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - landbouwbedrijven - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - kinderverzorging - boerderijwinkels - boerderijeducatie - recreatie - nevenactiviteiten - omzet - farm management - crop enterprises - farms - multifunctional agriculture - social care farms - child care - on-farm sales - farm education - recreation - ancillary enterprises - turnover
Op veel land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen dieren gehouden en/of gewassen geteeld. Ongeveer 20% van de agrariërs pakt ook andere activiteiten op zoals zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, streekproducten, natuurbeheer en/of recreatie. Hierdoor krijgt het bedrijf een multifunctioneel karakter. Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de omzet en impact van de sectoren van multifunctionele landbouw over de periode 2007-2013.
Visie op de Multifunctionele Landbouw 2025 - Platform Multifunctionele Landbouw
Jong, D. de - \ 2014
Platform Multifunctionele Landboouw
multifunctionele landbouw - ondernemerschap - relaties tussen stad en platteland - sociaal bewustzijn - toekomst - samenwerking - boerderijeducatie - zorgboerderijen - boerderijtoerisme - multifunctional agriculture - entrepreneurship - rural urban relations - social consciousness - future - cooperation - farm education - social care farms - farm tourism
In deze video een visie op de multifunctionele landbouw in 2025. Hoe ziet de sector er dan uit? Hoe groot is de sector? Wat voor type ondernemers zijn er actief in de sector? En hoe is hij verbonden met de maatschappij?
Zorglandbouw: Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Migchels, G. ; Poelarends, J.J. ; Hassink, J. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2014
Wageningen UR
zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - welzijnsvoorzieningen - wetgeving - agrarische bedrijfsvoering - zorg - ondernemerschap - social care farms - multifunctional agriculture - welfare services - legislation - farm management - care - entrepreneurship
Er is veel aan het veranderen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Hoe ga je met je zorgboerderij op deze veranderingen inspelen? En wat betekent dit voor je cliënten?
Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw: kengetallen in beeld
Meulen, H.A.B. van der; Ham, A. van den; Venema, G.S. ; Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Wolf, P.L. de - \ 2014
Lelystad : PPO - AGV samen met LEI Wageningen UR (Rapporten PPO - AGV 595) - 64
multifunctionele landbouw - boerderijtoerisme - zorgboerderijen - dagopvang voor kinderen - rendement - economische evaluatie - rentabiliteit - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - multifunctional agriculture - farm tourism - social care farms - child day care - returns - economic evaluation - profitability - agricultural economics - farm management
Inzicht in het rendement van (deel)sectoren in de multifunctionele landbouw vraagt dat ondernemers in voldoende mate hun cijfers beschikbaar stellen. Zij zijn daartoe alleen te motiveren als ze er zelf iets aan hebben om hun bedrijfsvoering en hun bedrijfsresultaten te kunnen verbeteren. Het beschikbaar hebben van de juiste informatiesets kengetallen, toegesneden op iedere (deel)sector, is één van de aanknopingspunten. Daarnaast is de mogelijkheid om de resultaten van het eigen bedrijf anoniem te vergelijken met die van het gemiddelde van een groep van 10-15, qua structuur, vergelijkbare bedrijven een belangrijk aanknopingspunt. Essentieel voor een goed inzicht is dat de cijfers van de tak multifunctionele landbouw in de bedrijfsadministratie afzonderlijk worden verzameld van de cijfers van de agrarische hoofdtak.
Agrarische Kinderopvang - Over 'kinderopvang en zorg' en 'aansluiten op het onderwijs'
Ypma, T. ; Jong, D. de; Poelarends, J.J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2013
PPO AGV
kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - jeugdzorg - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - ondernemerschap - natuur- en milieueducatie - child care - child day care - child welfare - social care farms - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - entrepreneurship - nature and environmental education
Kinderopvang op de boerderij is de laatste jaren in opkomst geweest, maar lijkt zich met ongeveer 120 bedrijven te stabiliseren. Nu breekt een nieuwe fase aan. Nieuwe ontwikkelingen in zorg en jeugdzorg én nieuwe vormen van onderwijs via voor- en vroegschoolse educatie en brede scholen beïnvloeden het toekomstperspectief van agrarische kinderopvang.
Landbouw & Zorg : Lessen over zorglandbouw
Elings, M. ; Joop, W. - \ 2013
Wageningen : PPO-PRI - 153
zorgboerderijen - sociale zorg - sociaal welzijn - social care farms - social care - social welfare
De afgelopen 20 jaar is het aantal geregistreerde zorgboerderijen enorm toegenomen. in 1998 stonden er nog 75 zorgboerderijen bekend terwijl dat er inmiddels meer dan 1100 zijn. Op deze zorgboerderijen ontvangen jaarlijks ongeveer 10.000 tot 15.000 deelnemers zorg of dagbesteding.
Ontwerpen toekomstbestendig multifunctioneel bedrijf. Rapportage 2e fase
Jong, D. de; Visser, A.J. ; Schoutsen, M.A. ; Bos, B. ; Bremmer, B. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 572) - 45
multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - landbouwsector - bedrijven - multifunctional agriculture - social care farms - agricultural sector - businesses
De multifunctionele agrarische sector groeit, ook relatief gezien ten opzichte van de rest van de agrarische bedrijven. De multifunctionele sector wordt dus manifester en zal over 15-20 jaar naar 30% van de gehele landbouwsector groeien (nu 13%, vooral natuurbeheer). De potentie is erg groot, de markt is er. Uitdaging is om kansen te pakken en producten en diensten te leveren die beklijven. De multifunctionele sector is niet alleen leuk voor ‘even erbij’, maar is een op zich staande sector binnen de landbouw. Er zijn wel allerlei vragen als je nadenkt over de toekomst van de multifunctionele landbouwsector. Denk aan het uitbreken van dierziektes op een bedrijf dat publiek ontvangt, de overname van bedrijven door een volgende generatie of incidenten met bijvoorbeeld de gezondheid van bezoekers. Deze negatieve bedreigingen kan je omzetten in kansen; hoe kan je een bedreiging tegemoet treden zodat je klaar bent voor de toekomst? En kan je hier een ontwerp voor maken om de bedreigingen de baas te zijn? Deze vragen liggen ten grondslag aan het tot stand komen van dit project ‘Ontwerpen Toekomstbestendig Multifunctioneel Bedrijf’.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.