Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==sociale zorg
Check title to add to marked list
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 51
zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen
Poelarends, J.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Schepers, R. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 85) - 43
zorgboerderijen - sociale zorg - onderwijs - boeren - noord-nederland - zuid-nederland - social care farms - social care - education - farmers - north netherlands - south netherlands
Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product markt combinaties worden verkend, evenals de gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en de organisatie en marketing ervan. Dit traject liep als pilot in 2014 in twee groepen in Noord en Zuid Nederland. Op basis van die ervaringen is deze handleiding gemaakt voor begeleiders van studiegroepen, netwerken, verenigingen etc. De begeleiders kunnen met deze aanpak een zelfde soort traject doorlopen met groepen zorgboeren.
Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
Wageningen UR, DLO
zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
Behandeling een kans voor de zorgboer
Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 2 p.
agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
Landbouw & Zorg : Lessen over zorglandbouw
Elings, M. ; Joop, W. - \ 2013
Wageningen : PPO-PRI - 153
zorgboerderijen - sociale zorg - sociaal welzijn - social care farms - social care - social welfare
De afgelopen 20 jaar is het aantal geregistreerde zorgboerderijen enorm toegenomen. in 1998 stonden er nog 75 zorgboerderijen bekend terwijl dat er inmiddels meer dan 1100 zijn. Op deze zorgboerderijen ontvangen jaarlijks ongeveer 10.000 tot 15.000 deelnemers zorg of dagbesteding.
Gemeenten en zorgboerderijen : een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met dementie, mits...
Bruin, S. ; Hop, P. ; Molema, C. ; Nowak, S. ; Baan, C. ; Oosting, S.J. - \ 2013
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
zorgboerderijen - sociale zorg - langdurige zorg - sociale voorzieningen - dementie - ouderen - social care farms - social care - long term care - social services - dementia - elderly
Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch is er een aanzienlijk aantal zorgboerderijen waar mensen met dementie terecht kunnen voor dagopvang. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle en prettige dagbesteding in een landelijke omgeving. Hun mantelzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast van de zorg. Hiermee kunnen zorgboerderijen mogelijk bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie; één van de doelstellingen van het beleid van de rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.
Beschermd buitenleven : vijf zorgboeren over wonen op zorgboerderijen
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Teenstra, E.D. ; Roest, A.E. ; Koffijberg, M. - \ 2011
[Wageningen] : Wageningen UR, Taskforce Multifunctionele Landbouw - 64
sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - ondernemerschap - social care - welfare services - social care farms - multifunctional agriculture - entrepreneurship
Het ‘in huis halen’ van mensen met een zorgvraag is een stap die je niet zo maar zet. Die moet heel goed overwogen worden. Belangrijk is van te voren al inzicht te hebben in wat er allemaal bij komt kijken. Wat zijn succes- en faalfactoren, welke randvoorwaarden zijn van belang, welke investeringen zijn er mee gemoeid? Dit boek geeft hier inzicht in via de ervaringen van vijf zorgboeren(gezinnen). Zij komen aan het woord over hun aanpak en ervaringen. Bij elk verhaal is er aandacht besteed aan de motivatie om met wonen te starten, de selectie van bewoners, de begeleiding van de bewoners, het realisatieproces, de kosten en baten, het belang van netwerken en samenwerken en de gevolgen voor gezin en omgeving. In een kader bij elk hoofdstuk wordt op een aantal van deze thema’s dieper ingegaan. De ervaringen van de vijf zorgboerderijen inspireren hopelijk andere zorgboeren om ook de mogelijkheden voor wonen op hun bedrijf te onderzoeken.
Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport
Bosman, A. ; Selten, E. ; Soedjak, C.E. ; Rens, S. ; Berg, J.H. ; Duim, V.R. van der; Waal, W. - \ 2011
Wageningen : Academic Consultancy Team 841 - 92
gezondheidstoerisme - toerisme - sociale zorg - openluchtrecreatie - regionale ontwikkeling - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - health tourism - tourism - social care - outdoor recreation - regional development - dutch wadden islands - ancillary enterprises - multifunctional agriculture
Door middel van een literatuurstudie is het concept zorgtoerisme uitgewerkt, zijn de kenmerken van het eiland Texel uiteengezet, de huidige ontwikkelingen in de zorg zijn uitgewerkt en een aantal praktijkvoorbeelden van zorgtoerisme in Nederland en in het buitenland is genoemd. Daarnaast zijn interviews gehouden met mensen werkzaam in de zorgsector, ondernemers in zorgtoerisme of betrokkenen bij initiatieven die zich (via gemeentelijke of provinciale instanties) inzetten op het gebied van zorgtoerisme
Effecten van zorglandbouw : wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten
Elings, M. ; Koffijberg, M. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 56
zorgboerderijen - sociale zorg - inventarisaties - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - inventories - farm development - multifunctional agriculture
Deze brochure biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw. Sommige studies zijn meer algemeen van aard, andere kijken naar de effecten voor een specifieke doelgroep zoals ouderen met dementie, jongeren met gedragsproblemen of mensen met een verslavingsprobleem. Een goed zicht op de effecten van zorglandbouw is belangrijk. In de eerste plaats om na te gaan of zorggelden goed (kunnen) worden besteed. Daarnaast om zorgvragers inzicht te geven in de mogelijkheden van zorg op boerderijen. De groeiende sector zelf, kan op basis van onderzoeksresultaten verder professionaliseren.
Effecten van zorgboerderijen en andere dagbestedingsprojecten voor menden met psychiatrische en verslavingsachtergrond
Elings, M. ; Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Rietberg, P. ; Michon, M. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 376)
landbouwbedrijven - zorgboerderijen - geestelijke gezondheid - geestelijke stoornissen - verslaving - sociale zorg - psychiatrische voorzieningen - sociaal welzijn - farms - social care farms - mental health - mental disorders - addiction - social care - psychiatric services - social welfare
Zorgboerderijen bieden deelnemers uit de psychiatrie en verslavingszorg een zinvolle dagbesteding. Nederland telt inmiddels meer dan 1000 zorgboerderijen waarop de boer(in) zijn of haar bedrijf openstelt voor mensen met een zorgvraag. Zorgboerderijen vormen een relatief nieuw zorgaanbod waar tot op heden weinig onderzoek naar is gedaan. Tot dusverre ontbreekt een goed beeld van de mate waarin zorgboerderijen hun doelstelling realiseren en de rol die zijn in het leven van mensen met een psychiatrische en/of verslavingszorg achtergrond spelen. Op verzoek van het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS is deze studie tot stand gekomen.
Brede onderwijs zorg op boerderijen
Schuler, Y.D. ; Elings, M. ; Storm, D. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 374) - 40
landbouwbedrijven - buitengewoon onderwijs - jeugdzorg - sociale zorg - boerderijeducatie - multifunctionele landbouw - samenwerking - projecten - farms - special education - child welfare - social care - farm education - multifunctional agriculture - cooperation - projects
In dit verslag wordt beschreven hoe kinderen/jongeren uit het speciaal onderwijs en instellingen voor hulp bij gedragsproblemen op de boerderij aan het werk en het leren gaan. In het project bOZ boerderijproject onderwijszorg 2-20 is een vijftal projecten in de praktijk uitgevoerd op boerderijen. De kennis en ervaring die deze pilots hebben opgeleverd zijn verwerkt in een overkoepelend beeld voor een onderwijs-zorgtraject op de boerderij voor de leeftijdsgroep 2-20 jaar. Verder is gezocht naar mogelijkheden om een regionaal netwerk verder op te bouwen en om landelijke contacten te leggen voor het ontwikkelen.
Waarden van Landbouw en Zorg
Hassink, J. ; Dijk, A. van; Klein Bramel, D. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 369) - 40
sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - kwaliteitsnormen - kwaliteitszorg - waarden - samenwerking - nederland - social care - welfare services - social care farms - quality standards - quality management - values - cooperation - netherlands
Zorgboerderijen (en zorgtuinen) zijn natuurlijke omgevingen die deelnemers waarderen. Aspecten die zij belangrijk vinden zijn de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de boer, de veilige kleinschalige gemeenschap, zinvol en gevarieerd werk, de groene omgeving die rust en ruimte biedt en de niet zorg context. Ondanks de sterke toename van het aantal zorgboerderijen is acceptatie en inbedding in de reguliere zorg beperkt. In dit essay worden een aantal concepten en visies die in de reguliere zorg circuleren en in het deel van van landbouw en zorg deels al in praktijk zijn gebracht beschreven. Dat domein lijkt een gunstige plek te kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van die (nieuwe) concepten en daarmee een plaats voor experimenten de oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de reguliere zorg binnen bereik kunnen brengen.
Green Care: a Conceptual Framework. A Report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care
Berget, B. ; Braastad, B. ; Burls, A. ; Elings, M. ; Hadden, Y. ; Haigh, R. ; Hassink, J. ; Haubenhofer, D.K. - \ 2010
Loughborough : Loughborough University (COST 866) - ISBN 9781907382239 - 119
zorgboerderijen - agrarische bedrijfsvoering - sociale zorg - geestelijke gezondheid - landbouwbedrijven - begrippen - therapie - social care farms - farm management - social care - mental health - farms - concepts - therapy
‘Green Care’ is a range of activities that promotes physical and mental health and well-being through contact with nature. It utilises farms, gardens and other outdoor spaces as a therapeutic intervention for vulnerable adults and children. Green care includes care farming, therapeutic horticulture, animal assisted therapy and other nature-based approaches. These are now the subject of investigation by researchers from many different countries across the world.
De ideale zorgboerderij met dieren
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2010
Syscope Magazine 28 (2010). - p. 22 - 23.
zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - sociale zorg - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - social care farms - multifunctional agriculture - social care - management - farm management
Onderzoeker Reina Ferwerda onderzoekt welke ervaringen biologische en gangbare zorgboeren hebben met kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), hoe ze hun dieren inzetten, hun bedrijf inrichten en waar ze tegenaan lopen. Daarvoor gaat ze bij zorgboerderijen langs.
The Economics of Green Care in Agriculture
Dessein, J. ; Bock, B.B. - \ 2010
Leicestershire : Loughborough University - 94
landbouw bedrijven - economie - patiënten - gezondheidszorg - volksgezondheid - landbouw - europa - zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - farming - economics - patients - health care - public health - agriculture - europe - social care farms - social care - multifunctional agriculture
Ontwikkeling Integrale Community Concepten in Heuvelland : Rapport 3 : Actor-, netwerk- en beleidsanalyse Randstedelijke en Rurale locatie
Kranendonk, R.P. ; Mansfeld, M.J.M. van - \ 2009
Wageningen : Alterra - 29
platteland - stedelijke gebieden - samenwerking - regionale planning - sociale voorzieningen - zorgvoorzieningen in de naaste woonomgeving - natuurbeheer - zorg - zuid-limburg - sociale zorg - rural areas - urban areas - cooperation - regional planning - social services - community care - nature management - care - social care
In deze notitie wordt vanuit het perspectief van het landelijke gebied bijgedragen aan het ontwerp van Integrated Care Communities (ICC’s) op de randstedelijke en rurale locatie. Het gaat om het inventariseren van ontwikkelingen en netwerken, waarop zou kunnen worden geanticipeerd door de projectleiders van Ons Zuid-limburgs land om te komen tot een verbinding met de thema’s van het landelijke gebied en inbedding in de fysieke, organisatorische en thematische structuren binnen de regio. In de beschrijvingen worden op het niveau van actoren, netwerken, beleid en project concrete mogelijke verbindingen gepresenteerd.
Zorg en platteland : inventarisatie van ontwikkelingen
Kranendonk, R.P. ; Driest, P.F. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1903) - 51
plattelandsontwikkeling - gezondheidszorg - ziektekostenverzekering - sociale zorg - multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - rural development - health care - health insurance - social care - multifunctional agriculture - social care farms
Het rapport beschrijft een quick scan naar ontwikkelingen van zorg op het platteland, uitgesplitst naar initiatieven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteiuning (WMO), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet. Daarnaast worden diverse nieuwe ontwikkelingen en initiatieven beschreven waarvoor nog geen beleid of regelingen bestaan. Duidelijk is dat er veel behoefte bestaat aan het creëren van kleinschalige zorgvoorzieningen op het platteland. De groene en witte wereld worden bijeen gebracht, maar er is nog sprake van onbekendheid
Samen groeien : stappenplan voor het bevorderen van samenwerking tussen organisaties uit de natuur- en gezondheidssector
Bosch, F.J.P. van den; Wielen, P. van der; Luttik, J. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1874) - 63
natuurbescherming - organisaties - gezondheidszorginstellingen - organisatieontwikkeling - samenwerking - volksgezondheid - nederland - natuur - natuurbeheer - publiek-private samenwerking - zorgboerderijen - sociale zorg - nature conservation - organizations - health maintenance organizations - organizational development - cooperation - public health - netherlands - nature - nature management - public-private cooperation - social care farms - social care
Deze studie gaat over de vraag hoe meer en betere samenwerking kan worden gerealiseerd tussen organisaties uit de natuur- en gezondheidszorgsector in projecten op het raakvlak van natuur en gezondheid. Na het opstellen van een analysekader en een voorverkenning om het onderwerp in de vingers te krijgen, werden via interviews vijf cases bestudeerd waarin organisaties uit de natuur- en de zorgsector samenwerken. De cases zijn: Zorgboerderij De Groote Modderkolk, Vlindertuin Oud Burgeren Gasthuis, Landschapsbeheer in Zeeland, De Natuursprong en het Natuurcollectief. De analyse laat zien wanneer samenwerking kansrijk is, en biedt leerpunten voor het opstarten van nieuwe samenwerkingsvormen.
Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw, Rapportage fase 1: stand van zaken
Oostindië, H.A. ; Broekhuizen, R.E. van; Seuneke, P.L.M. ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2009
Wageningen : Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wageningen University - 35
landbouw - nevenactiviteiten - diversificatie - karakteristieken - multifunctionele landbouw - sociale zorg - toekomst - sociale factoren - agriculture - ancillary enterprises - diversification - characteristics - multifunctional agriculture - social care - future - social factors
Op 1 maart 2009 is het project ‘Dynamiek en Robuustheid van Multifunctionele Landbouw’ van start gegaan. Het project heeft een looptijd van twee jaar en wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Inhoudelijk is het project ondersteunend aan de activiteiten van de Taskforce Multifunctionele Landbouw. De hoofdvraag van het project luidt: Welke factoren zijn van invloed op de dynamiek en robuustheid van multifunctionele landbouw? In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot een antwoord op deze hoofdvraag
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.