Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==software-ontwikkeling
Check title to add to marked list
Overview of topics and questions to be addressed by the FG Mainstreaming Precision Farming : starting paper for FG meeting held on 3 and 4 June 2014
Kempenaar, C. - \ 2014
Brussels : EIP-AGRI - 9
precisielandbouw - akkerbouw - voedselketens - agro-industriële ketens - software-ontwikkeling - gegevensanalyse - gegevensverwerking - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - veehouderijbedrijven - precision agriculture - arable farming - food chains - agro-industrial chains - software engineering - data analysis - data processing - crop enterprises - livestock enterprises
Precision farming is an innovation in agriculture allowing the right treatment of crops and livestock at the right time and smallest scale possible. It requires a seamless integration of different technologies and intelligence. Optimization of treatments at the lowest scale possible will improve yields and resource efficiency in agri-food chains, so reducing the agricultural footprint. More and more, precision farming will become the ‘licence to produce’ for farmers in the EU.
Belichtingsapplicatie; een tussenstand
Gelder, A. de - \ 2014
glastuinbouw - kasgewassen - belichting - assimilatie - zonne-instraling - lichtregiem - bedrijfsapplicaties - software-ontwikkeling - behoeftenbepaling - greenhouse horticulture - greenhouse crops - illumination - assimilation - insolation - light regime - business software - software engineering - needs assessment
Assimilatiebelichting op basis van stralingsverwachting en behoefte van het gewas maakt de teler meer bewust van de belichtingsstrategie. Het doel van dit project is de bouw van een applicatie voor advies over belichtingsduur afgestemd op de assimilatenvraag van een gewas en besparing op energie vraag van 10 % voor belichting bij gebruik van de applicatie.
Allergieradar App (Android)
Vliet, A.J.H. van; Weger, L.A. de; Buijs, E. - \ 2013
Eindhoven : triptic, Wageningen University, Leids Universitair Medisch Centrum
gezondheid - allergieën - stuifmeel - software-ontwikkeling - health - allergies - pollen - software engineering
De Allergieradar App ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Wageningen University en triptic geeft: 1. Het hele jaar een actueel overzicht van de hooikoortsintensiteit in heel Nederland en in vijf regio’s. 2. De mogelijkheid om het verloop van uw eigen hooikoortsklachten te registreren. Hiervoor moet u zich eerst registreren op www.allergieradar.nl. De App bepaalt uw locatie op basis van uw positie ten opzichte van de zendmasten. Indien de GPS aan staat wordt van die optie gebruik gemaakt. U kunt ook op Allergieradar.nl uw vaste locaties aanmaken en deze in de App selecteren. De klachtenscores dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan de hooikoortsverwachting en informatievoorziening naar hooikoortspatiënten verbeterd worden.
Automatisch onkruid bestrijden in de gewasrij : rapport PPL Fase4C-II: doorontwikkelen van hardware en software
Hemming, J. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Struik, L. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 13
precisielandbouw - akkerbouw - gewasbescherming - onkruidbestrijding - computer hardware - software-ontwikkeling - teelt in rijen - geografische informatiesystemen - sensors - gegevensverwerking - precision agriculture - arable farming - plant protection - weed control - software engineering - alley cropping - geographical information systems - data processing
Alle in deze fase geplande activiteiten zijn uitgevoerd volgens projectplan. Het user interface is aangepast voor gemakkelijk gebruik door de eindgebruiker en geheel in de huisstijl van Steketee. Er is overgestapt naar een ander type microcontroller met CAN bus interface waardoor de communicatie tussen high-level PC, sensoren en actuatoren sneller en robuuster verloopt. Op de machine is een remote service verbinding aangelegd zodat van afstand met de eindgebruiker kan worden meegekeken bij het oplossen van problemen en het maken van instellingen. De softwarealgoritmes voor plantdetectie zijn aangepast zodat beter om de gewasplanten heen geschoffeld kan worden. Een mechanische hoogteregeling van de machine is in hardware en software gerealiseerd en getest. Hierdoor kan de afstand van de camera’s t.o.v. van het gewas constant worden gehouden wat de beeldkwaliteit ten goede
The Future of EU Agricultural Markets by AGMEMOD
Chantreuil, F. ; Hanrahan, K. ; Leeuwen, M.G.A. van - \ 2011
Dordrecht : Springer - ISBN 9789400722903 - 143
economie - bedrijfswetenschap - software-ontwikkeling - operating systems - agrarische economie - economics - management science - software engineering - agricultural economics
StripBuilder, software voor het genereren van geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen
Been, T.H. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International - 5
akkerbouw - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - sensors - software-ontwikkeling - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - teeltsystemen - arable farming - precision agriculture - geographical information systems - software engineering - plant protection - plant parasitic nematodes - cropping systems
Alle geleverde informatie betreffende de nematodenbemonstering is papieren informatie. Meestal als een lijst met bemonsteringsresultaten, soms inclusief een, met de hand getekend, kaartje. Deze informatie is snel zoek of verloren, fragmentarisch en moeilijk te gebruiken voor een advies aan de teler door een adviseur. Digitale kaarten van percelen, bemonsterde eenheden, besmette gebieden, etc. zijn nodig
Optimization of the logistics of agricultural biogas plants = Optimalisatie van de logistiek bij mestvergistingsinstallaties
Mol, R.M. de; Annevelink, E. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 426) - 10
biogas - modellen - computertechnieken - biomassa - biobased economy - mestvergisting - co-vergisting - software-ontwikkeling - ketenmanagement - logistiek - models - computer techniques - biomass - manure fermentation - co-fermentation - software engineering - supply chain management - logistics
Within the framework of the EU-AGRO-BIOGAS project, the optimisation model Bioloco has been adapted for the application on biogas plants and was applied on a Dutch example case.
Gebruikershandleiding Simulatiemodel lichtuitstoot
Swinkels, G.L.A.M. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 14
handleidingen - computer software - teeltsystemen - energie - energiegebruik - kassen - belichting - lichtdoorlating - informatiediensten - software-ontwikkeling - teelthandleidingen - glastuinbouw - guide books - cropping systems - energy - energy consumption - greenhouses - illumination - light transmission - information services - software engineering - cultivation manuals - greenhouse horticulture
Er is een simulatiemodel voor lichtuitstoot ontwikkeld om tuinders te ondersteunen in hun keuzemogelijkheden op het gebied van belichten en lichtuitstoot. Het model maakt de gevolgen inzichtelijk van (strengere) regelgeving op het kasklimaat en de productie. In de intensieve glastuinbouw worden in de laatste jaren steeds meer kassen verlicht door middel van assimilatiebelichting. Belichten is voor de tuinders vaak een noodzaak met betrekking tot de afzetmarkt en de trend van de laatste jaren laat zien dat niet alleen het belichte areaal toeneemt maar ook de belichtingsintensiteit. Vooral in traditioneel landelijke gebieden waar het relatief donker is, valt de lichtuitstoot van kassen extra op en is ongewenst voor omwonenden en flora en fauna. Aanleiding voor LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu om in 2004 een convenant af te sluiten: het "Besluit Glastuinbouw". Hierin staan voorschriften om lichthinder door assimilatiebelichting te beperken. Sindsdien wordt het convenant regelmatig aangescherpt. Voor tuinders heeft het beperken van de lichtuitstoot direct gevolgen voor het klimaat in de kas en daarmee hun energieverbruik en productie. Dit komt omdat bij het lichtdicht maken van de kas minder goed geventileerd kan worden waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen oplopen. Om zo goed mogelijk te telen en tegelijkertijd onder de lichtuitstootnorm te blijven moeten tuinders een optimum zien te vinden tussen zaken zoals het type schermdoek, de schermregeling, de belichtingsstrategie en klimaatinstellingen. Het Simulatiemodel lichtuitstoot is ontwikkeld door Wageningen UR Glastuinbouw, in samenwerking met het Projectbureau Westergozone (namens Waddenkas) en E kwadraat advies en is gefinancierd door de Provincie Friesland.
Beslissing Ondersteunende Systemen
Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
nematoda - nematodenbestrijding - plantennematologie - bemonsteren - informatieverspreiding - internet - innovaties - vollegrondsteelt - kennisoverdracht - software-ontwikkeling - beslissingsondersteunende systemen - nematode control - plant nematology - sampling - diffusion of information - innovations - outdoor cropping - knowledge transfer - software engineering - decision support systems
Na 50 jaar nematologisch onderzoek is in Nederland zeer veel kennis beschikbaar. Deze kennis over schadeverwachting, populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Slechts een fractie van de kennis bereikt de praktijk. Er wordt naar manieren gezocht om de informatie gestructureerd en snel toepasbaar aan te bieden
Modelontwikkeling voor bemonsteringsstrategieën
Been, T.H. - \ 2007
gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - detectie - bemonsteren - simulatiemodellen - export - internationale handel - software-ontwikkeling - fytosanitair beleid - plant protection - plant pathogens - detection - sampling - simulation models - exports - international trade - software engineering - phytosanitary policies
Opsporing (detectie) van plantenparasitaire organismen, vooral quarantaine organismen, is van groot belang om de exportpositie van Nederland veilig te stellen. Succesvolle detectie is afhankelijk van de gebruikte bemonsteringsstrategie. Er bestaat een wetenschappelijk simulatiemodel voor de ontwikkeling van betrouwbare bemonsteringsstrategieën op basis van ruimtelijke distributiemodellen voor o.a. aardappelmoeheid (AM). Het simulatiemodel biedt mogelijkheden tot bredere inzet naar andere bodemgebonden quarantaine organismen maar is niet bruikbaar als gereedschap voor derden, waardoor inzicht in de bruikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van het model in het fytosanitaire werkveld ontbreekt. Een gebruikersinterface moet daarom worden ontwikkeld
D5.6.3.1 - How to Handle SEAMLESS-IF Prototype 1, A short how-to description
Wallman, P. ; Bezlepkina, I. ; Knapen, M.J.R. - \ 2007
Brussel : EU (SEAMLESS integrated project, EU 6th Framework programme contractno. 010036-2) - 64
landbouwbeleid - milieubeleid - technologie - innovaties - databanken - informatiesystemen - computer software - modellen - simulatiemodellen - aanwendingen - software-ontwikkeling - agricultural policy - environmental policy - technology - innovations - databases - information systems - models - simulation models - uses - software engineering
De virtuele magnetron
Luitjes, H. ; Vollebregt, M. ; Canters, R. - \ 2004
Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)5. - ISSN 0042-7934 - p. 23 - 25.
voedseltechnologie - computer software - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - magnetrons - maaltijden - innovaties - productontwikkeling - software-ontwikkeling - wetenschappelijk onderzoek - food technology - food packaging - packaging materials - microwave ovens - meals - innovations - product development - software engineering - scientific research
The virtual microwave oven is computer software wich simulates the workings of the microwave oven. It can simplify the design of packaging for microwave meals which enables these meals to be warmed up in such a way the temperature differences (warm spots and cold spots) in the various food items during the warming-up proces are minimised. The results compromise 3-dimensional visuals of the meal indicating temperature distribution. These results can enhance communication druing the development process among those concerned, such as food and packaging designers
Databases modelleren, bouwen en gebruiken
Hofstede, G.J. - \ 2002
Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039517147 - 293
databanken - informatieverwerking - informatiesystemen - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information processing - information systems - textbooks - software engineering
Architectuur standaard raamwerk water
Wal, T. van der - \ 2000
Wageningen : Alterra (STOWA rapport 99-16 / RIZA rapport 99.063 / Alterra-rapport 72) - 116
waterbeheer - hydrologie - computersimulatie - simulatiemodellen - standaardisering - nederland - integraal waterbeheer - software-ontwikkeling - water management - hydrology - computer simulation - simulation models - standardization - netherlands - integrated water management - software engineering
Dit rapport beschrijft de architectuur zoals die ontwikkeld is voor een standaardraamwerk water. Dit raamwerk beoogt een generieke omgeving voor simulatiemodellen in het integraal waterbeheer te zijn. Dit rapport bevat een analyse van het domein simulatiemodellen in het integraal waterbeheer, een ontwerp van de informatiearchitectuur en aanbevelingen om tot een dergelijk generiek raamwerk te komen.
PR Software: Warm Water Energie met grafieken
Kanis, J. ; Verstappen-Boerekamp, J. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 24 - 26.
melkvee - melken - watergebruik - energie - efficiëntie - computer software - programmeren - software-ontwikkeling - dairy cattle - milking - water use - energy - efficiency - programming - software engineering
Het computerprogramma Warm Water Energie (WWE) berekent het verbruik van (warm) water, energie en reinigingsmiddelen bij de melkwinning. De nieuwste versie bevat grafieken die in één oogopslag de productie en het verbruik van warm water weergeven. In de overzichtelijke rapportage staan nu ook de subsidiemogelijkheden voor water- en energiebesparende apparatuur.
PR-software: Stikstof-Bemestingsadvies
Bosch, E. van den; Nijssen, K. - \ 1999
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 23.
plantenvoeding - graslanden - stikstofmeststoffen - computer software - toepassingen - mestbehoeftebepaling - software-ontwikkeling - plant nutrition - grasslands - nitrogen fertilizers - applications - fertilizer requirement determination - software engineering
Het nieuwe, verfijnde stikstofbemestingsadvies voor grasland is door het PR vertaald in het computerprogramma N-advies. Met dit programma kan direct het stikstofbemestingsadvies voor een afzonderlijke snede vastgesteld worden. Het nieuwe advies kan ook in bestaande managementpakketten voor graslandbeheer opgenomen worden.
Architectuur voor een 'standaard raamwerk water'; toepasbaar bij modelstudies in het waterbeheer
Wal, T. van der - \ 1999
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)22. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
waterbeheer - hydrologie - theorie - methodologie - modellen - computer software - toepassingen - computers - ontwerp - systemen - automatisering - programmeren - integraal waterbeheer - software-ontwikkeling - water management - hydrology - theory - methodology - models - applications - design - systems - automation - programming - integrated water management - software engineering
Uitleg over de achtergronden en de architectuur van het in ontwikkeling zijnde 'Standaard Raamwerk Water'. Het wordt een gemeenschappelijk raamwerk voor alle modelapplicaties in het integraal waterbeheer
Databases: ontwerpen, bouwen en gebruiken.
Hofstede, G.J. - \ 1997
Schoonhoven : Academic Service - ISBN 9789039505748 - 252
databanken - informatieopslag - studieboeken - software-ontwikkeling - databases - information storage - textbooks - software engineering
Configuration management : cursus voor versiebeheer en RCS
Zinn, P.A. - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Technisch document / DLO-Staring Centrum 22.1) - 66
toepassingen - computer software - programmeren - software-ontwikkeling - applications - programming - software engineering
Software developments in the SARP project: a guide to applications and tools.
Riethoven, J.J.M. ; Berge, H.F.M. ten; Drenth, H. - \ 1995
Wageningen [etc.] : DLO-Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility - ISBN 9789073384378 - 301
computersimulatie - computer software - gewassen - groei - oryza sativa - rijst - simulatie - simulatiemodellen - programmeren - software-ontwikkeling - computer simulation - crops - growth - rice - simulation - simulation models - programming - software engineering
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.